PULSSI – Älykästä tuotantoa

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Älykästä tuotantoa

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Älykästä tuotan­toa -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • Vanha amerikkalainen auto jonka perässä asuntovaunu

  Onnis­tu­nut tapah­tuma on hyväksi kävi­jälle, teki­jälle ja alueelle

  , ,

  Tapah­tu­mat elävöit­tä­vät kävi­jöi­densä arkea, tekevät aluetta tunne­tuksi ja ovat yrityk­sille mahdol­li­suus liike­toi­min­tansa kasvat­ta­mi­seen. Parhaim­mat tulok­set saadaan tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jän sekä alueen yritys­ten hyvällä yhteis­työllä. Co-Fast -hanke haas­tat­teli Kovasti ajan­koh­taista -verk­ko­lä­he­tyk­ses­sään Joen­suun kaupun­gin tuot­ta­jaa Teemu Laasosta tapah­tu­mien merki­tyk­sestä. Haas­tat­te­lun ydin on sanailtu tähän artik­ke­liin. Tapah­tu­mista kassa­vir­taa ja kävi­jöitä alueen yrityk­siin Pohjois-Karja­­lassa järjes­te­tään ympäri vuoden sisäl­löl­tään erilai­sia ja eri… 

 • Teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­nen lasku­jen käsittelyssä

  , , ,

  Yksi Kare­lian stra­te­gi­sista valin­noista on ”Älykästä tuotan­toa ja palve­luja!”. Tässä stra­te­gi­sessa valin­nassa kehi­te­tään mm. Kare­lian oppimis-, tutki­­mus- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töjä, ja tarjo­taan sekä yrityk­sille että opis­ke­li­joille älyk­käi­den tuot­tei­den ja palve­lui­den koulu­tusta. Viimei­sim­pänä mutta ei vähäi­sim­pänä tavoit­teena on, että ”Olemme omissa proses­seis­samme digi­taa­li­suu­den ja tiedolla johta­mi­sen edel­lä­kä­vijä”. Näitä tavoit­teita kohti olemme määrä­tie­toi­sesti suun­nan­neet Kare­lian lasken­ta­pal­ve­lu­jen tiimissä hallinto-… 

 • Tehdas­­fy­­siikka-koulu­­tus vastasi yritys­ten tarpeisiin

  , ,

  UpTech – Tule­vai­suu­den osaajia Itä-Suomeen -hank­keen taus­ta­sel­vi­tyk­sissä nousi esille yritys­ten tuotan­non kehit­tä­mi­sen tarpeet sekä tuotan­nol­li­sen toimin­taan liit­ty­vien perus­asioi­den ymmär­rys ja siihen liit­ty­vät peri­aat­teet.  Niinpä hanke päätti järjes­tää tehdas­­fy­­siikka-koulu­­tuk­­sen, jonka koulut­ta­jaksi vali­koi­tui Quality Know­hown Antti Piirai­nen. Tehdas­­fy­­siikka-koulu­­tuk­­sena aikana opit­tiin tunte­maan tuotanto- ja palve­lu­pro­ses­sien toimin­taa sääte­le­viä laina­lai­suuk­sia ja tehdas­fy­siik­kaa. Koulu­tuk­sen aikana opit­tiin, kuinka asiak­kaa­seen ja omaan toimintaan… 

 • Tekni­sessä myyn­nissä asian­tun­te­mus ja asenne ratkaisevat

  , , ,

  UpTech – Tule­vai­suu­den osaajia Itä-Suomeen -hank­keen useiden taus­ta­sel­vi­tys­ten ja yritys­ten edus­ta­jien haas­tat­te­lu­jen perus­teella yhdeksi jatku­van oppi­mi­sen teemaksi nousi teknis­ten tuot­tei­den myymi­seen liit­tyvä osaa­mi­nen. Tähän tarpee­seen vasta­tak­seen UpTech-hank­­keen Kare­lian tiimi lähti etsi­mään aihe­pii­riin liit­tyen sopivaa koulu­tus­si­säl­töä, koulu­tusta ja koulut­ta­jaa. Koulu­tuk­sen toteut­ta­jaksi vali­koi­tui insi­nöö­ri­taus­tai­nen Tuija Rummu­kai­nen Human Energy Oy:sta. Tekni­nen myyjä tarvit­see monia taitoja Tekni­nen myynti on… 

 • Golfpallo

  UpTech-hanke testasi koesuun­nit­te­lua DOE-Golfer -laitteella

  , ,

  Koesuun­nit­telu tarkoit­taa mene­tel­mien ja stra­te­gioi­den kehit­tä­mistä tieteel­li­siin kokei­siin tai tutki­muk­siin. Se on prosessi, jossa suun­ni­tel­laan koejär­jes­tely, joka mahdol­lis­taa luotet­ta­vien tulos­ten saami­sen tutkit­ta­vasta ilmiöstä tai hypo­tee­sista. Koesuun­nit­te­lun tavoit­teena on opti­moida kokeen toteu­tus siten, että se tarjoaa mahdol­li­sim­man vahvan ja luotet­ta­van näytön ilmiön tai hypo­tee­sin tueksi. Hyvin suun­ni­teltu koejär­jes­tely auttaa tutki­joita analy­soi­maan dataa ja teke­mään päätel­miä tutkimuskysymyksen… 

 • Simuloitu tehdasympäristö

  Tuotan­non simu­lointi Visual Compo­nents -ohjelmistolla

  , ,

  UpTech – Tule­vai­suu­den osaajia Itä-Suomeen -hank­keen taus­ta­sel­vi­tyk­sissä nousi esille tuotan­nol­li­sen kehit­tä­mi­sen tarpeet sekä digi­ta­li­saa­tio ja siihen liit­ty­vät ratkai­sut. Yhtenä mahdol­li­sena ratkai­suna toimin­nan kehit­tä­mi­seen on tuotan­non simu­lointi. Tuotan­non simu­loin­tia varten on Kare­li­aan hankittu Tule­vai­suu­den työ -hank­keessa Visual Compo­nents ohjel­misto. Ohjel­mis­ton käyt­töön ja aluksi myös ohjel­mis­ton käytön opet­te­luun tarvi­taan koulu­tusta. UpTech-hank­­keen selvi­tys­ten tuomien tarpei­den ja Kare­lian omien… 

 • Legopalikoita

  Lean Game FlowCar  -simu­laa­tio­pe­lin avulla käytän­nön koke­musta lean-toimin­­nan periaatteista

  ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Tule­vai­suu­den työ -hanke hankki Kare­lian käyt­töön Lean-simu­­laa­­tioi­­hin liit­ty­viä tarvik­keita. Yksi näistä hankin­noista on Lean Game FlowCar -simu­laa­tio­peli. Tätä simu­laa­tio­pe­liä voidaan hyödyn­tää opetuk­sessa ja koulu­tuk­sessa moni­puo­li­sesti esim. seuraa­viin teemoi­hin liit­tyen: Lean, Six Sigma, toimin­nan kehit­tä­mi­nen, tilas­tol­li­set toimin­nan analyy­sit, toimin­nan mittaa­mi­nen ja seuranta. Lean game FlowCar -simu­laa­tio­pe­liä on pelattu tähän mennessä Kare­lian Industrial mana­ge­ment -koulu­tuk­sen opiskelijoiden… 

 • Kuljetuskontteja

  Simu­laa­tio­peli toimi­tus­ket­jui­hin liit­ty­vien ilmiöi­den havainnollistamiseen

  , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Tule­vai­suu­den työ -hanke hankki Kare­lian käyt­töön Lean-simu­­laa­­tioi­­hin liit­ty­viä tarvik­keita. Yksi näistä hankin­noista on Supply chain mana­ge­ment game. Tätä simu­laa­tio­pe­liä voidaan hyödyn­tää tuotaessa esille toimi­tus­ket­jui­hin liit­ty­viä asioita ja ilmiöitä. Supply chain mana­ge­ment game -simu­laa­tio­pe­liä on pelattu jo useam­man opis­ke­li­ja­ryh­män kanssa. Industrial mana­ge­ment -koulu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den kanssa Lean green belt -opin­to­jak­solla ja Inter­na­tio­nal busi­ness -koulu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den kanssa… 

 • Sinisiä marmorikuulia

  UpTech-hank­­keen kokei­lut: Proses­sin vaih­te­lun tarkas­telu Quincunx-lait­­teen avulla

  ,

  Minitab – toimin­nan kehit­tä­mi­nen -kurs­silla pyrimme löytä­mään proses­sin vaih­te­lua mallin­ta­via demon­straa­tioita. Minitab on tilas­tol­lis­ten analyy­sien teke­mi­seen suun­ni­teltu ohjel­misto, jota voidaan hyödyn­tää proses­sien ja laadun paran­ta­mi­sessa.  Kirjal­li­suu­dessa törmä­simme varsin usein Deming funnel -suppi­lo­ko­kee­seen, jonka päätimme toteut­taa Quincunx-lait­­teella. Saadut tulok­set olivat saman­suun­tai­sia kuin alku­pe­räi­sessä suppi­lo­ko­keessa. Demon­straa­tion tulok­sia voidaan hyödyn­tää esimer­kiksi teol­li­suu­dessa, liike­ta­lou­dessa tai johta­mi­sessa. Proses­seissa on aina…