Karelia yhteistyöhön metsäalan avainkumppaneiden kanssa

Karelia yhteistyöhön metsäalan avainkumppaneiden kanssa

Karelia-ammattikorkeakoulu ja useat metsäalan yritykset ja yhteisöt ovat sopineet yhteistyöstä avainkumppaneina. Vahvalla yhteistyöllä työelämän kanssa Karelia luo yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuoropuhelua. Karelia kehittää koulutusta yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa ja vahvistaa siten alueen kilpailukykyisyyttä osaavan työvoiman tarjonnalla. Avainkumppanuustoiminta on väline syvään, suunnitelmalliseen ja molemmin puolisesti hyödyttävään yhteistyöhön. Tärkeänä yhteistyössä nähdään tulevaisuuden osaajien varmistaminen työelämälle. Karelwood Oy:n toimitusjohtaja Janne Tahvanainen kommentoi metsäalaa tulevaisuuden työllistäjänä:

- Suomi elää metsästä nyt ja tulevaisuudessakin. Sen takia tarvitsemme osaajia. Siksi Kumppanuustoiminta on tärkeä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.

Metsä Groupin Joensuun piiripäällikkö Olli Harju kuvailee myös, että oppilaitosyhteistyö mahdollistaa tärkeän väylän osaavien ammattilaisten rekrytointiin metsäalan yrityksiin.

- Metsätalous ja metsäteollisuus tarvitsevat osaavia ammattilaisia nyt ja jatkossa. Sen takia Metsä Group näkee oppilaitosyhteistyön tärkeänä.

Oppilaitosyhteistyön tärkeyttä korostetaan työelämän tarpeisiin kehitetyn ajantasaisen koulutuksen varmistamisessa. UPM Metsän itäiseltä alueen metsäasiakaspäällikkö Markus Häikiö näkee Karelian ja metsäyhtiön välisen asiantuntijuuden ja vuoropuhelun tärkeyden olennaisena tulevassa yhteistyössä:

- Työelämän edustajana on tärkeää päästä mukaan oppilaitosyhteistyöhön. UPM toivoo molemminpuolista viestintää, jossa työelämän tarpeet tuodaan opetukseen ja opiskelijoilla on tietoisuus siitä, mitä kentällä tapahtuu.

Yhteistyössä tehtäviä toimenpiteitä ovat mm: kumppanin osallistuminen metsätalouden opetussuunnitelman kehittämistyöhön, opiskelijoiden opitun soveltaminen harjoitteluina, opinnäytetöinä ja kehittämistehtävinä, metsäteollisuuden alan houkuttavuuden lisääminen ja positiivisen työnantajamielikuvan kehittäminen sekä yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Avainkumppanuusyhteistyöstä on sovittu myös Suomen metsäkeskus, itäisen palvelualueen ja Stora Enso Oyj Metsän kanssa.

Karelian kumppanuuksien hallinnan toimintamalli on saanut kiitosta Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ulkoisessa auditoinnissa. Auditoinnin mukaan kumppanuuksien hallinnan toimintamalli on erinomainen käytänne, joka systematisoi ja jäsentää kumppanuustoimintaa ja työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuustoiminnasta vastaava päällikkö Harri Mikkonen toteaa:

- Kumppanuuksien hallinnan toimintamallin kiistaton hyöty on, että toiminnassa mennään konkreettisen tekemisen asteelle. Vain sitä kautta saavutetaan luottamus ja syvenevä yhteistyö.

Yhteistyö perustuu kumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltuihin konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka kirjataan vuosittain kumppanuuden toteuttamissuunnitelmaan. Yhteistyötä sen toteutusta myös arvioidaan säännöllisesti.