Erikois­tu­mis­kou­lu­tus

Syvennä osaa­mis­tasi erikoistumiskoulutuksilla

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työelä­mässä toimi­ville suun­nat­tuja amma­til­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edis­tä­viä pitkä­kes­toi­sia koulu­tuk­sia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­neille tai vastaa­van osaa­mi­sen saavuttaneille.

Koulu­tuk­set tarjoa­vat mahdol­li­suu­den syven­tää asian­tun­ti­juutta, suun­nata osaa­mista uudel­leen muutoin kuin tutkin­toon johta­vassa koulu­tuk­sessa ja tukea jous­ta­vasti uusien nouse­vien asian­tun­ti­juusa­luei­den tarpeita. Erikois­tu­mis­kou­lu­tus on uusi koulu­tus­muoto tutkin­to­kou­lu­tuk­sen ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen rinnalla.

Opin­to­jen laajuus on vähin­tään 30 opin­to­pis­tettä ja opinnot voi suorit­taa työn ohessa.