Kolme opiskelijaa keskustelee.

Erikois­tu­mis­kou­lutus

Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulu­tuksia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Koulu­tukset tarjoavat mahdol­li­suuden syventää asian­tun­ti­juutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johta­vassa koulu­tuk­sessa ja tukea jousta­vasti uusien nousevien asian­tun­ti­juusa­lueiden tarpeita. Erikois­tu­mis­kou­lutus on uusi koulu­tus­muoto tutkin­to­kou­lu­tuksen ja täyden­nys­kou­lu­tuksen rinnalla.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opinto­pis­tettä ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Biota­louden erikoistumiskoulutus

Biota­lousala on kansain­vä­linen kasvuala, joka on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­toi­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Erikois­tu­mis­kou­lutus sopii henki­löille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biota­louden alalla, yrityk­sissä, neuvonta- tai edistä­mis­teh­tä­vissä, ammatil­lisina opettajina tai ovat biota­loutta edistäviä julkisia toimijoita.

Lue lisää Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sesta >>

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikoistumiskoulutus

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija (30 op) – erikois­tu­mis­kou­lutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansal­li­sesti asetet­tuihin pallia­tii­vista hoitoa koskeviin suunni­telmiin ja tavoit­teisiin. Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikois­tu­mis­kou­lutus sopii sairaan­hoi­tajan, tervey­den­hoi­tajan, kätilön, ensihoi­tajan, fysio­te­ra­peutin, toimin­ta­te­ra­peutin, kuntou­tuksen ohjaajan, geronomin tai sosio­nomin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorit­ta­neille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat valmiita kehit­tämään pallia­tii­visen hoidon osaamistaan.

Ei tällä hetkellä haussa.

Lue lisää Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikoistumiskoulutuksesta >>