Categories
Ajankohtaista

Erikois­tu­mis­kou­lutus

Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulu­tuksia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Koulu­tukset tarjoavat mahdol­li­suuden syventää asian­tun­ti­juutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johta­vassa koulu­tuk­sessa ja tukea jousta­vasti uusien nousevien asian­tun­ti­juusa­lueiden tarpeita. Erikois­tu­mis­kou­lutus on uusi koulu­tus­muoto tutkin­to­kou­lu­tuksen ja täyden­nys­kou­lu­tuksen rinnalla.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opinto­pis­tettä ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Asiakas- ja palve­luohjaus 30 op

Asiakas- ja palve­luoh­jauksen erikois­tu­mis­kou­lutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja tervey­salan ammatil­lista osaamista siten, että koulu­tuksen suorit­ta­neilla on vahva ammatil­linen osaaminen asiakas- ja palve­luoh­jauksen asiakas­työhön, palve­lujen ja palve­lu­ket­jujen kehit­tä­miseen sekä palve­luin­no­vaa­tioiden rakentamiseen.

Lue lisää >>