Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Syven­nä osaa­mis­ta­si eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sil­la

Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työ­elä­mäs­sä toi­mi­vil­le suun­nat­tu­ja amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä ja eri­kois­tu­mis­ta edis­tä­viä pit­kä­kes­toi­sia kou­lu­tuk­sia. Ne on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le tai vas­taa­van osaa­mi­sen saa­vut­ta­neil­le.

Kou­lu­tuk­set tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den syven­tää asian­tun­ti­juut­ta, suun­na­ta osaa­mis­ta uudel­leen muu­toin kuin tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa ja tukea jous­ta­vas­ti uusien nouse­vien asian­tun­ti­juusa­luei­den tar­pei­ta. Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus on uusi kou­lu­tus­muo­to tut­kin­to­kou­lu­tuk­sen ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen rin­nal­la.

Opin­to­jen laa­juus on vähin­tään 30 opin­to­pis­tet­tä ja opin­not voi suo­rit­taa työn ohes­sa.

Bio­ta­lou­den eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Bio­ta­lous­a­la on kan­sain­vä­li­nen kas­vua­la, joka on kovas­sa kas­vus­sa ja sen kehit­ty­mi­sek­si tar­vi­taan asian­tun­ti­joi­ta ja yrit­tä­jiä, jot­ka hal­lit­se­vat bio­mas­so­jen käyttö‑, jalostus‑, lii­ke­toi­min­ta- ja vien­ti­mah­dol­li­suu­det. Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus sopii hen­ki­löil­le, jot­ka toi­mi­vat tai tule­vat toi­mi­maan bio­ta­lou­den alal­la, yri­tyk­sis­sä, neu­von­ta- tai edis­tä­mis­teh­tä­vis­sä, amma­til­li­si­na opet­ta­ji­na tai ovat bio­ta­lout­ta edis­tä­viä jul­ki­sia toi­mi­joi­ta.

Lue lisää »