Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Syven­nä osaa­mis­ta­si erikoistumiskoulutuksilla

Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työ­elä­mäs­sä toi­mi­vil­le suun­nat­tu­ja amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä ja eri­kois­tu­mis­ta edis­tä­viä pit­kä­kes­toi­sia kou­lu­tuk­sia. Ne on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le tai vas­taa­van osaa­mi­sen saavuttaneille.

Kou­lu­tuk­set tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den syven­tää asian­tun­ti­juut­ta, suun­na­ta osaa­mis­ta uudel­leen muu­toin kuin tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa ja tukea jous­ta­vas­ti uusien nouse­vien asian­tun­ti­juusa­luei­den tar­pei­ta. Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus on uusi kou­lu­tus­muo­to tut­kin­to­kou­lu­tuk­sen ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen rinnalla.

Opin­to­jen laa­juus on vähin­tään 30 opin­to­pis­tet­tä ja opin­not voi suo­rit­taa työn ohessa.

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­työ 30 op

Kou­lu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­työs­sä vaa­dit­ta­vaa klii­nis­tä osaa­mis­ta, asia­kas­läh­töis­tä ohjaus sekä vas­taan­ot­to­toi­min­nan näyt­töön perus­tu­vaa kehittämistä.

Lue lisää »