Avoin työpaikka: tietohallintopäällikkö

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ

toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.4.2021 alkaen.

Karelian tieto­hal­linto tuottaa tieto­tek­niikan asian­tuntija-, käyttö-, ylläpito- ja tukipal­ve­luita. Tieto­hal­linnon vastuulla on ammat­ti­kor­kea­koulun verkko­pal­ve­luiden, tieto­jär­jes­telmien sekä konesali- ja pilvi­pal­ve­luiden ylläpi­tä­minen ja kehit­tä­minen. Tieto­hal­lin­nolla on myös tärkeä rooli Karelian digita­li­saation ja tiedolla johta­misen kehit­tä­mi­sessä. Lisäksi tieto­hal­linto vastaa laitteiden hankin­nasta ja elinkaaren hallinnasta.

Keskei­simpinä työteh­tävinä ovat
– kokonai­sark­ki­teh­tuurin hallinta ja kehit­tä­minen
– IT-strate­giatyö ja tieto­hal­lintoon liittyvät linjaukset
– tieto­tur­vatyön johta­minen
– erilaisten IT-projektin koordi­nointi ja toteutus
– Karelian kehitys­hank­keisiin osallis­tu­minen
– kustan­nusten seuranta
– IT-hankinnat
– palve­lun­tuot­tajien kanssa tehtävä yhteistyö ja sopimus­hal­linta
– osaavan tieto­hal­lin­to­tiimin tiimin­ve­täjänä toimiminen

Paino­tamme valin­nassa
– vankkaa IT-alan työssä hankittua osaamista
– korkea­ta­soista tieto­tur­vao­saa­mista
– tiedon­hal­lin­talain tunte­musta
– näyttöä tulok­sel­li­sesta toiminnan kehit­tä­mi­sestä
– jatkuvaa uudis­tu­mis­halua ja -kykyä, ennak­ko­luu­lot­to­muutta
– alaan liittyviä verkostoja
– vahvaa itsensä johta­misen taitoa ja päätök­sen­te­ko­kykyä
– sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa sekä
– erinomaisia yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja, erityi­sesti innos­tavaa otetta

Tehtävä on toistai­seksi voimassa oleva ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukaisesti.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa. Tehtä­vässä on sopimus­palkka, pyydämme esittämään palkka­toiveen hakemuksessa.

Edelly­tämme valitulta hakijalta perus­muo­toisen turval­li­suus­sel­vi­tyksen läpäi­se­mistä. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä tiistaihin 2.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta hallinto- ja talous­johtaja Pia Hiltunen p. 040 7436 165, s-posti [email protected] ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p.050 408 7932, s-posti: [email protected]