Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: raken­nus­tek­niikan yliopettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

YLIOPETTAJAA raken­nus­tek­niikan koulutukseen

toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2021 alkaen

Puurakentaminen/vähähiilinen raken­ta­minen on ollut vuodesta 2014 alkaen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­ginen vahvuusala. Profi­loi­tu­minen näkyy raken­nus­tek­niikan insinöö­ri­kou­lu­tuk­sessa sekä vahvassa tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Vuonna 2021 Karelia käynnistää opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön erillis­ra­hoi­tuk­sella monimuo­to­to­teu­tuksena vähähii­liseen raken­ta­miseen ja puura­ken­ta­miseen pätevöit­tävän raken­nusin­si­nöö­ri­kou­lu­tuksen sekä laajan täyden­nys­koulu-tusoh­jelman alan ammat­ti­lai­sille. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu palkittiin vuonna 2019 Puuinfon myöntä­mällä puupal­kin­nolla osana Light­house-puuker­ros­talon toteu­tus­tiimiä. Kareliassa on noin 400 rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikan insinööriopiskelijaa.

Yliopet­tajan keskei­simpiä työteh­täviä ovat
– puura­ken­ta­miseen ja raken­nusten elinkaaren päästöjen hallintaan liittyvä tutkimus- ja kehit-tämistyö
– opetus­teh­tävät, painottuen puu- ja vähähii­liseen raken­ta­miseen
– jatkuvan oppimisen koulu­tus­pal­ve­lujen toteut­ta­minen
– opiske­li­joiden opinnäyte- ja projek­ti­töiden ohjaus

Tehtä­vässä edelly­tetään sovel­tuvaa tohto­ri­tut­kintoa sekä vähintään kolmen vuoden alan työko­ke­musta alalta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vissä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Paino­tamme valin­nassa
– monipuo­lista raken­nusalan työko­ke­musta
– arvos­tamme erityi­sesti puu- /vähähiilisen raken­ta­miseen liittyvää osaamista
– alan kansal­lisia ja kansain­vä­lisiä verkostoja ja työelä­mäyh­teis­työtä
– näyttöä kehit­tämis- ja tutki­mus­teh­tä­vistä ja julkai­su­toi­min­nasta
– pedago­gista osaamista ja opetus­ko­ke­musta
– hyviä itsensä johta­misen taitoja
– yhteistyö- ja tiimi­työs­ken­te­ly­taitoja
– suunnit­telun / raken­ta­misen digitaa­listen työvä­li­neiden hallintaa
– suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen keski­viikkoon 28.4.2021 klo 12.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat koulu­tus­pääl­likkö Jyrki Kankkunen, jyrki.kankkunen@karelia.fi, 0505953792 ja henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, p. 050 408 7932.