Osaa­mi­sen tuot­teis­ta­mi­selle on tarvetta eri vaiheissa uraa

Älyk­käästi töihin. Se on asenne, jolla Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu valmen­taa tule­vai­suu­den ammat­ti­lai­sia työuralle sekä tutkin­noissa että palve­lu­lii­ke­toi­min­nan kautta esimer­kiksi työvoimakoulutuksena.

Raken­nus­tek­nii­kan lehtori ja opinto-ohjaaja Janne Väätäi­nen kertoo, että Kare­liassa ohja­taan Work Smart -uraoh­jaus­mal­lilla syste­maat­ti­sesti osaajia koulu­tuk­sista työelämäverkostoihin. 

– Ainakin täällä Wärt­si­län kampuk­sella mene­telmä on laajasti käytössä. Tänä vuonna on pidetty verkos­toi­tu­mis­ta­paa­mi­sia etänä monessa koulu­tuk­sessa. Koke­muk­set ovat olleet hyviä opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien ja työelä­män edus­ta­jien mielestä, Väätäi­nen sanoo.

Work Smart osaksi Kare­lian palveluita

Kare­lian työelä­mä­päivä on nimetty Work Smart -ura- ja rekry­ta­pah­tu­maksi. Se toteu­tuu 1–2 kertaa vuodessa. Työelä­mä­päi­vässä opis­ke­li­jat kohtaa­vat yritys­ten edustajia.

Toimin­ta­malli on myös osaksi Kare­lian tarjoa­mia palve­luita. Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­rin Anne Prepu­lan mukaan Kare­liassa on haluttu panos­taa työvoi­ma­kou­lu­tuk­sien tarjon­taan, sillä useissa tarjous­pyyn­nöissä, joihin Karelia vastaa, oli odotuk­sia uraohjauksesta.

– Work Smar­tissa oli kehi­tetty käytän­töjä ja toimin­ta­ta­poja, ja siinä oli myös tehty koulu­tuk­seen liit­ty­vää pilo­toin­tia. Siksi näimme, että Work Smart -mene­telmä on valmis ratkaisu. Osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­selle ja tuot­teis­ta­mi­selle eli ”Who know that you know what you know” -ajat­te­lulle on tarvetta hyvin monen­lai­sissa työuravaiheisissa.

Viime vuosina uraoh­jausta on kyetty räätä­löi­mään eri kohde­ryh­mille onnis­tu­neesti, ja urasuun­nit­te­lua on sisäl­ly­tetty moniin palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koulutuksiin.

Kare­lian palve­lu­lii­ke­toi­min­nalle on tärkeää, että tarjon­nassa olevat palve­lut ovat monis­tet­ta­vissa ja että ne sovel­tu­vat palve­lu­tuot­teiksi. Viime vuosina uraoh­jausta on kyetty räätä­löi­mään eri kohde­ryh­mille onnis­tu­neesti, ja urasuun­nit­te­lua on sisäl­ly­tetty moniin palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koulu­tuk­siin. Palve­lun hank­ki­neilta on tullut paljon kiitok­sia hyvästä toimintatavasta.

– Olemme esimer­kiksi toteut­ta­neet kolmesti projek­tio­saa­ja­val­men­nuk­sen ja ainakin kuudesti Älyk­käästi työuralle -valmen­nuk­sen, Lähi­tu­le­vai­suu­dessa tulee olemaan useam­pia toteu­tus­ker­toja Tule­vai­suu­den Työn Osaaja -valmen­nuk­sessa. Lisäksi yksit­täi­siä toteu­tuk­sia on ollut muun muassa Siun soten ja Busi­ness Joen­suun kanssa, Prepula sanoo.

Kirjoit­ta­jat:
Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Niina Penna­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu