Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Ympäris­tö­joh­ta­misen osaami­sella autetaan myös yhteistyökumppaneita

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sitou­tu­minen vähähii­li­syyden tavoit­teisiin näkyy sen toimin­nassa monella tapaa. Strategian mukaisena tavoit­teena on hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu vuoteen 2028 mennessä. Työhön kuuluu myös yhteis­työ­kump­pa­neiden autta­minen ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa ja kierto­ta­louden ratkai­suiden kehittämisessä.

Karelian oma ympäris­tö­joh­ta­minen on järjes­telmiin tukeu­tuvaa jatkuvan paran­ta­misen työtä. Isossa organi­saa­tiossa tehtävää ja toimi­joita on paljon, ja kaikki halutut muutokset eivät tietenkään synny hetkessä. Suunni­tel­mal­linen edisty­minen ekolo­gista kestä­vyyttä paran­ta­vassa työssä lisää samalla myös ympäris­tö­joh­ta­misen osaamista Kareliassa. Tuo osaaminen tuo tuloksia myös siten, että Karelia hyödyntää sitä yhteis­työ­kump­pa­nei­densa kanssa.

Opiske­lijat pääsevät sovel­tamaan tietojaan yrityksiä hyödyntäen

Yksi tapa ottaa Karelian osaami­sesta enemmän irti ympäristön hyväksi tehtä­vässä työssä on liittää energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opiske­li­joiden osaaminen yritysten hyödyksi. Opiske­lijat pääsevät sovel­tamaan teoria­tietoa todel­lisiin kohteisiin, ja yritykset näkevät oman toimin­tansa ympäris­tö­vas­tuul­li­suuden näkökul­masta niin, että he voivat mahdol­li­suuk­siensa puitteissa tekoja ympäristön hyväksi.

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opiske­lijat ovat tehneet yrityk­sille ympäris­tö­kat­sel­muksia jo useiden vuosien ajan osana koulu­tusta ja useiden hankkeiden kautta.

Yksi tällai­sista hankkeista on Digi2­Market-hanke (2019–2022). Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelmaan (NPA) kuulu­vassa kansain­vä­li­sessä hankkeessa liike­toi­min­ta­mallia tulkitaan kestä­vyyden näkökul­masta, minkä jälkeen kehitetään yritysten markki­noin­ti­vies­tintää edellisten perus­teella. Usein suunni­telmien loppu­tuo­toksena on lisättyä tekno­logia tai virtu­aa­li­to­del­li­suutta hyödyn­täviä markki­noin­ti­vies­tinnän kokeiluita.

Dream Circuksen suosituin tunika elinkaarianalyysiin

Näin tapahtui myös esimer­kiksi varkau­te­laisen vaatealan yrityksen, Dream Circus Oyn kanssa. Yrityksen kanssa tehtiin ympäris­tö­kat­selmus, suosi­tuimman tuotteen, Bertha-tunikan elinkaa­ria­na­lyysi ja markki­noinnin sisällön suunnit­teluun liittyviä ehdotuksia, minkä jälkeen Dream Circuksen tiloissa tehtiin virtu­aa­li­kierros, jolla tuotiin esiin sopivissa määrin ympäristönäkökulmia.

Ympäris­tö­kat­sel­muksen ja elinkaa­ria­na­lyysin tekivät opiske­lijat Tiina Piironen ja Alma Pohjonen, jotka oppivat tekemään konkreet­ti­sesti ympäris­tö­kat­sel­muksen sekä laskemaan tuotteen hiili­ja­lan­jäljen SimaProlla.

Ympäris­tö­vai­ku­tuksen mittaa­minen opetti sen, että vaiku­tukset voivat olla vaikeasti hahmotettavissa.

– Ympäris­tö­vai­ku­tusten mittaa­mi­sessa on huomioitava asioiden suhteut­ta­minen ja se, että tuotetta ei välttä­mättä voida suoraan sanoa hyväksi tai huonoksi luonnolle. Hiili­diok­si­die­kvi­va­lentti ei kerro suoraan totuutta, vaikka niin voisi kuvitella, joten sen takia myös muut mittarit ovat tärkeitä kertomaan tuotteiden päästöistä, Tiina Piironen ja Alma Pohjonen kertovat.

Hyvät lähtö­kohdat jo ennen katselmusta

Dream Circus Oyn lähtö­kohdat ympäris­tö­po­li­tiikkaan ja -ohjelmaan olivat lupaavat, sillä suuri osa ympäris­tö­nä­kö­koh­dista on huomioitu jo ennen katsel­musta. Yrityksen pienen koon vuoksi järjes­telmän toteut­ta­minen ja seuraa­minen on helppoa.

Ympäris­tö­kat­sel­muksen tavoit­teena on kehittää yrittäjän ympäris­tö­nä­kö­kohtia ja antaa konkreet­tisia keinoja ympäris­tö­asioiden hallintaan. Ympäristön hyväksi tehtävien toimien ei tarvitse olla massiivia vaan talou­del­li­sesti ja ekolo­gi­sesti järkeviä pieniä tekoja.

Dream Circuksen tapauk­sessa Karelian opiske­lijat auttoivat yritystä löytämään tiedon, jonka mukaan sen käyttämän luomu­puu­villan päästöt olivat suuremmat kuin tavan­omaisen puuvillan.

– Lisäksi saimme annettua yrityk­selle lisätietoa toiminnan paran­nus­koh­teista ja mahdol­li­sista riskeistä. Toisaalta yrityksen mainonnan kannalta luomu­puu­villan suuremmat päästöt eivät välttä­mättä olleetkaan hyvä tieto, Piironen ja Pohjonen täsmensivät.

Opiske­lijat kokivat, että yritys aikoo muuttaa toimin­taansa jatkossa esimer­kiksi lisää­mällä kierrä­tystä, pyrki­mällä pienen­tämään luomu­puu­villan haitta­vai­ku­tuksia ja lisää­mällä tuotantoa Suomessa.

Tiina Piironen ja Alma Pohjonen oppivat Dream Circuksen kanssa tehdystä yhteis­työstä sen, että pienellä yrityk­sellä voi olla paljon sidos­ryhmiä ja sen, ettei luomu­puu­villa välttä­mättä olekaan parempi vaihtoehto verrattuna tavan­omaiseen, jos katsotaan vain hiili­diok­si­die­kvi­va­lenttia. Selvi­tyksen aikana opiske­lijat oppivat myös kankaan valmis­tuksen vaiheet aina valmiiseen loppu­tuot­teeseen asti.

Työssä kävi myös selväksi, että puuvillan korvaa­minen ekolo­gi­sem­malla kuitu­vaih­toeh­dolla on yrityk­selle aikaa vievin ja suurin ympäris­tö­pää­määrä, mutta myös sen ympäris­tö­vai­ku­tukset ovat suurimpia. 

Hiili­neut­raalius voi olla strate­ginen valinta

Monet ympäris­tö­kat­sel­muksiin osallis­tuneet pienet ja suuret yritykset ovat havainneet, että heidän asiak­kaansa kaipaavat tekoja tai ainakin ympäris­tö­nä­kö­kohtiin osoitettuja oikean­laisia aikomuksia. Jotkut yritykset ovat ottaneet hiili­neut­raa­liuden jopa strate­gi­seksi valinnaksi.

Vuoden 2021 alussa käynnis­ty­neessä Kommu­ni­koiva Energia -hankkeessa yhtenä tavoit­teena on edistää kestä­vyyttä yrityksen strate­gisena valintana.

Kestä­vyyden onnis­tunut sisäl­lyt­tä­minen strate­giaan on kilpai­luetu. Vaikka ympäris­tö­asiat olisi­vatkin yrityk­sille tärkeitä jo yrityksen arvoina, voidaan ne muuntaa kilpai­lue­duksi sisäl­lyt­tä­mällä ne onnis­tu­neesti yritysstrategiaan.

Samalla on tärkeää tiedostaa, että vielä tällä hetkellä monelle yrityk­selle oman toiminnan vaiku­tusten ymmär­tä­minen ja sen perus­teella pientenkin tekojen käytän­töönpano on tärkeää ja tulok­se­kasta työtä.

Teksti:
Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu