Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija Raken­ta­misen vihreä siirtymä tutkimus- ja kehittämisprojektiin

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

PROJEKTIASIANTUNTIJAA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.12.2021-31.8.2023
työsken­te­lemään Raken­ta­misen vihreä siirtymä tutkimus- ja kehittämisprojektiin.

Raken­ta­misen vihreä siirtymä -projektin isona tavoit­teena on tunnistaa raken­ta­misen vähähii­lisiä ratkaisuja ja prosesseja sekä edistää niiden käyttöön­ottoa alan yrityk­sissä. Osata­voit­teena on vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materi­aa­lio­saa­mista sekä käynnistää tarvit­tavia tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tys­pro­sesseja. Lisäksi osata­voit­teena on edistää ja tukea digitaa­listen työka­lujen käyttöön­ottoa raken­ta­misen alalla.

Projek­ti­asian­tun­tijan keskei­simpiä työteh­täviä ovat
– asian­tun­ti­ja­työs­kentely hankkeen toteu­tukseen liittyen
– digitaa­listen työka­lujen mahdol­li­suuksien tunnis­ta­minen ja käyttöönoton edistä­minen raken­ta­misen alan yrityk­sissä
– tilai­suuksien ja työpa­jojen järjes­tä­minen projektin kohde­ryh­mille
– osallis­tu­minen Karelia-amk:n koulu­tuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa raken­ta­misen alan korkea­kou­lu­tut­kintoa, esim. raken­nus­tek­niikka, raken­nusark­ki­teh­tuuri, arkkitehtuuri

Paino­tamme valin­nassa
– raken­ta­miseen ja erityi­sesti työmaa­to­teu­tukseen liittyvä osaamista
– tieto­mal­lin­ta­miseen ja tieto­mallien hyödyn­tä­miseen liittyvää osaamista
– suunnittelu- ja organi­soin­ti­taitoja
– kykyä toimia yhteis­työssä sidos­ryhmien kanssa (raken­ta­misen toimiala)
– hyvää suullista ja kirjal­lista suomen ja englannin kielen viestin­tä­osaa­mista
– halua kehittää omaa osaamistaan liittyen raken­nusteen elinkaaren päästöjenhallintaan/laskentaan ja raken­nusten tietomallintamiseen

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen 100 % työajalla on 3250-3750 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 27.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta projek­ti­pääl­likkö Mikko Matveinen p. 050 370 5830, mikko.matveinen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi