Hehkulamppu

Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sesta uutta osaamista ja suuntaa uralle

Erikois­tu­mis­kou­lutus on teemaan kytketty koulu­tuksen muoto, joka on tarkoi­tettu työelä­mässä toimi­ville, korkea­kou­lu­tut­kinnon jo suorit­ta­neille henki­löille. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa voi syventää osaamistaan biota­lou­desta sekä muodostaa työteh­tävien kannalta tärkeitä verkostoja. Koulutus sopii jo biota­louden alalla toimi­ville kehit­tä­jille, asian­tun­ti­joille ja opetta­jille, tai sinne uraansa suuntaa­ville. Koulutus soveltuu myös yrittä­jille tai yrittä­jiksi aikoville sekä työmark­ki­noilla uutta suuntaansa hakeville.

Suoma­laisen yhteis­kunnan hyvin­vointi on perus­tunut vahvasti luonnon­va­rojen hyödyn­tä­miseen. Myös teollinen tuotan­tomme pohjaa luonnon­va­roihin. Biotalous on uusi talouden suunta, jossa koros­tuvat prosessien ja toimin­tojen resurssi- ja energia­te­hokkuus sekä uusiu­tu­mat­tomien luonnon­va­rojen korvaa­minen uusiu­tu­villa huomioiden kierto­ta­louden näkökulmat. Biotalous tarjo­aakin mahdol­li­suuksia jo olemassa olevien toimin­tojen uudis­ta­mi­seksi ja uuden­laisen kestävän liike­toi­minnan kehittämiseksi.

Biota­louden alalla tarvitaan monia­laista osaamista ja aiemman tutkinnon tuoman osaamisen päivit­tä­minen onnistuu kätevästi Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen avulla. Koulutus on suunni­teltu työn yhtey­dessä toteu­tet­ta­vaksi kaksi­vuo­ti­seksi ja vahvasti työelä­mäyh­teis­työhön perus­tu­vaksi kokonai­suu­deksi. Opintoja voi suunnata omien mielen­kiinnon kohteiden mukaan ja koulu­tuksen aikana pääsee myös toteut­tamaan työelä­mä­läh­töistä kehittämisprojektia.

Hae koulu­tukseen 1.11. mennessä!

Seuraava Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lutus alkaa tammi­kuussa 2022. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen voit hakea, jos sinulla on soveltuva maatalous- ja metsä­tie­teel­lisen tai luonnon­tie­teel­lisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­soinen tutkinto tai muu biota­louden alalle soveltuva koulutus. Koulu­tukseen on päädytty hyvin erilai­silla tausta­tut­kin­noilla, myös esimer­kiksi yhteis­kun­nal­listen tai kaupal­listen aineiden tutkin­noilla. Aina kannattaa hakea! Tausta­tut­kin­noista voit lukea lisää täältä.

Hakuaika koulu­tukseen on 1.10.-1.11.2021. Valitse Itä-Suomen biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tusta toteut­ta­vista korkea­kou­luista omiin osaamis­tar­pei­siisi parhaiten soveltuva: Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tai Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja koulu­tuk­sesta ja hakeminen: https://kareliastagging.meitadev.fi/biotalouden-erikoistumiskoulutus-2/ tai https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/


Kirjoittaja:

Anniina Kontio­korpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Singkham palve­lusta Pexels