Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tus keväällä 2022

Tuetun työl­lis­ty­mi­sen työtapa edistää koko­nais­val­tai­sesti työtä hake­vien asiak­kai­den mahdol­li­suuk­sia löytää työky­ky­ään ja osaa­mis­taan vastaa­via työtehtäviä. 

Tuetun työl­lis­ty­mi­sen ammat­ti­lai­set työs­ken­te­le­vät työl­lis­ty­mistä tuke­vissa palve­luissa mm. valmen­ta­jina, ohjaa­jina, työhön­val­men­ta­jina tai palve­lui­den esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppi­lai­tok­sissa ja yrityksissä. 

Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tus toteu­te­taan etäluen­toina ja lähio­pe­tuk­sena pien­ryh­missä, sisäl­täen käytän­nön harjoi­tuk­sia. Koulu­tuk­sessa yhdis­te­tään verk­ko­luen­not, pien­ryh­mä­ope­tus sekä oman työn käytän­nöl­li­nen kehittäminen.

Sinulla on mahdol­li­suus ilmoit­tau­tua mukaan seuraa­viin moduuleihin: 

  • Tuettu työl­lis­ty­mi­nen
  • Osaa­mi­sen esiin nostaminen
  • Ratkai­su­kes­kei­nen valmennus
  • Työnan­ta­jayh­teis­työ
  • Työl­lis­ty­mis­pal­ve­lui­den johtaminen
  • Kehit­tä­mis­työ

Koulu­tusaika 10.1.-16.12.2022

Lue lisää Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan