Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Tuetun työllis­ty­misen koulutus keväällä 2022

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työtehtäviä. 

Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityksissä. 

Tuetun työllis­ty­misen koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoi­tuksia. Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehittäminen.

Sinulla on mahdol­lisuus ilmoit­tautua mukaan seuraaviin moduuleihin: 

  • Tuettu työllis­ty­minen
  • Osaamisen esiin nostaminen
  • Ratkai­su­kes­keinen valmennus
  • Työnan­ta­jayh­teistyö
  • Työllis­ty­mis­pal­ve­luiden johtaminen
  • Kehit­tä­mistyö

Koulu­tusaika 10.1.-16.12.2022

Lue lisää Tuetun työllis­ty­misen koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan