Hoito­työn kehit­tä­mi­nen Hoito­koti Aatok­sessa osana sairaan­hoi­ta­jao­pin­to­jen harjoittelua

Inno­va­tive Nurse sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus on Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön eril­lis­ra­hoi­tuk­sella järjes­tet­tävä koulu­tus, joka toteu­te­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun (pääto­teut­taja), Kajaa­nin ammat­ti­kor­kea­kou­lun sekä Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työnä 19.12.2018 – 31.12.2021. Sairaan­hoi­ta­jien eläköi­ty­mi­nen näkyy työvoi­ma­tar­peen kasvuna ja heiken­tää olen­nai­sesti terveys­pal­ve­lu­jen tasa-arvoista ja yhden­ver­taista saat­ta­vuutta väljästi asutuilla alueilla. Inno­va­tive Nurse -hank­keella vastat­tiin näiden aluei­den sairaan­hoi­ta­ja­tar­pei­siin. Työelä­mässä toivo­taan ja kannus­te­taan siihen, että koulu­tuk­sesta valmis­tu­villa sairaan­hoi­ta­jilla on laaja-alaista osaa­mista eri hoito­työn alueilta. Osaa­mi­sessa painot­tuu erityi­sesti itse­näis­ten päätös­ten teke­mi­nen moni­nai­sissa hoito­työn tilanteissa. 

Harjoit­te­lun tavoit­teena hoito­työn kehit­tä­mien 

Opis­ke­li­jat Piia Kirja­vai­nen ja Nitta Honka­nen suorit­ti­vat hoito­työn syven­tä­vän harjoit­te­lun kesällä 2021 opin­nol­lis­taen omassa työs­sään Hoito­koti Aatok­sessa. Syven­tä­vässä harjoit­te­lussa heillä oli tavoit­teena kehit­tää Hoito­koti Aatok­sen pallia­tii­vista hoitoa, saat­to­hoi­toa sekä tiimi­työtä. Harjoit­te­lun aikana luotiin yhteis­työ­ku­viota Siun soten pallia­tii­vi­sen polikli­ni­kan kanssa, sekä paran­net­tiin olemassa olevaa yhteis­työtä Tohma­jär­ven terveys­a­se­man kanssa. 

Yhteis­työ pallia­tii­vi­sen polikli­ni­kan kanssa 

Yhteis­työtä pallia­tii­vi­sen polikli­ni­kan kanssa aloi­tet­tiin lähes­ty­mällä sairaan­hoi­taja Minna Peakia, jonka kanssa pidet­tiin yhtei­nen Teams -pala­veri. Pala­ve­rin tiimoilta heräsi useita ajatuk­sia, sekä ideoita kuinka lähteä kehit­tä­mään pallia­tii­vista hoitoa ja saat­to­hoi­toa omassa yksikössä. 

Yhtenä osana kehi­tys­työtä jokai­nen hoito­ko­dissa hoito­työ­hön osal­lis­tuva suoritti THL:n Saat­to­hoi­to­pas­sin (1 op), jotta saatiin perus­osaa­mi­seen vahvis­tusta ja tieto­tai­toa koko hoito­hen­ki­lö­kun­nan keskuu­teen. Saat­to­hoi­to­passi on tullut jäädäk­seen pysy­väksi osaksi henki­lö­kun­nan koulu­tuk­sia. Tämän myötä ymmär­rys asiak­kaan hoito­lin­jauk­sia kohtaan on avar­tu­nut monella työn­te­ki­jällä. Saat­to­hoi­to­passi on tiivis paketti perus­tie­toa pallia­tii­vi­sesta hoidosta sekä saat­to­hoi­dosta. Passia voi suosi­tella jokai­selle hoito­työtä teke­välle, ammat­ti­ni­mik­keestä riippumatta. 

Tiimi­työ alkaa 

Hoito­koti Aatok­sessa oli aiemmin 9 asukas­paik­kaa. Tällä hetkellä hoito­ko­dissa paik­koja on 33. Lisään­ty­nei­den asukas­paik­ko­jen ja henki­lö­kun­nan vuoksi toimin­nan tulee olla tarkem­min jäsen­nel­tyä ja asiak­kuuk­sien orga­ni­soi­dum­pia. Ajatus tiimi­mal­lista kehit­tä­mi­sestä heräsi, kun sairaan­hoi­ta­jien määrä yksi­kössä kasvoi yhdestä neljään. Tiimi­mal­lia alet­tiin suun­nit­te­le­maan niin, että siitä saatu hyöty olisi asuk­kaille mahdol­li­sim­man suuri. Uusi työs­ken­te­ly­malli osal­taan helpot­taisi kaik­kien hoita­jien työtä, kun vastuusai­raan­hoi­taja olisi asukaskohtainen. 

Hoito­koti on jaettu neljään tiimiin, joissa kussa­kin tiimissä on oma vastuusai­raan­hoi­taja, lähi­hoi­taja sekä hoiva-avus­taja. Yhdellä sairaan­hoi­ta­jalla on keski­mää­rin 6–7 omaa asukasta, joiden hoidosta sairaan­hoi­ta­jalla on vastuu. Omahoi­ta­juu­det ovat jakau­tu­neet tiimien jäsen­ten kesken. Omahoi­taja on oman asuk­kaansa asian­tun­tija ja sanan saat­taja sekä huoleh­tii asiak­kaan koko­nais­val­tai­sesta hoidosta. 

Sairaan­hoi­ta­jan työssä tiimi­jako näkyy helpot­ta­vana osana arkea, kun huoleh­dit­ta­vana on omat asuk­kaat, joiden asiat ovat tuttuja. Helpo­tusta työhön tuo myös se, että sairaan­hoi­taja saa keskit­tyä ja luoda hyvän hoito­suh­teen asuk­kai­siin pitkällä aika­vä­lillä.  

Tohma­jär­ven terveys­kes­kuk­sen kanssa luotiin Teams-yhtey­den kautta reaa­liai­kai­nen vies­tintä. Teams-yhteyttä hyödyn­ne­tään päivit­täin esim. labo­ra­to­rio­pyyn­nöissä, vastauk­sissa ja resep­tin uusin­noissa. Terveys­kes­kuk­sen sairaan­hoi­taja konsul­toi tarvit­taessa lääkä­riä, jolloin lääkäri tarpeen mukaan ottaa Hoito­koti Aatok­seen yhteyttä puhe­li­mitse. Tämä muutos on helpot­ta­nut osal­taan hoito­työtä. Nykyi­sin ei olla enää kiinni puhe­li­messa, vaan voidaan viestiä etäyh­teyk­sien kautta ja lukea vastauk­set käytän­nössä, milloin vaan. Uusi käytänne vapaut­taa osal­taan aikaa hoito­työ­hön ja asuk­kaille. Yhteis­työ­malli on koettu toimi­vaksi molem­missa organisaatioissa. 

Hoitokodin asukas
Kuva: Hoito­koti Aatos.

Ajatuk­sia kehit­tä­mis­työstä 

Työyh­tei­sölle merkit­tä­vin muutos on ollut tiimi­työ­mal­lin aloitus sekä omahoi­ta­juu­den koros­ta­mi­nen hoitotyössä. 

Kehit­tä­mis­työ työyh­tei­sössä tarkoit­taa muutosta, joka luo myös usein pieniä kasvu­ki­puja. Tätä olemme itsekin kohdan­neet ja koke­neet, kun edessä on uusia käytän­teitä ja toimin­ta­ta­poja, eikä uuden oppi­mi­nen tai omak­su­mi­nen suju jokai­sella yhtä nopeasti. Aatok­sessa on käytössä viikoit­tai­set pala­ve­rit henki­lö­kun­nan kesken, sekä kuukausit­tai­set työnoh­jauk­set, apuna käsit­te­le­mään ja ratkai­se­maan asioita yhdessä. Niistä on saatu käyt­töön hyviä työka­luja muutok­sen tuuliin. 

Piia Kirja­vai­sen ja Nitta Honka­sen hoito­työn syven­tä­vässä harjoit­te­lussa luotiin pohja tiimi­työs­ken­te­lylle. Tiimi­työ­malli on alku­tai­pa­leella, ja vaatii vielä aikaa ja toimin­ta­ta­po­jen yhteen sovit­te­lua, jotta loppu­tu­lok­sesta tulee tarpeita vastaava. Tiimi­työ­mal­lin kehit­tä­mistä jatkaa Aatok­sen esimies/yrittäjä omissa YAMK-opin­nois­saan Karelia-ammattikorkeakoulussa. 

Kehit­tä­mis­työtä riittää myös jatkossa, sillä hoito­työ kehit­tyy koko ajan. Pysyäk­seen kilpai­lu­ky­kyi­sinä, on oltava valmiina jatku­vaan kehitykseen. 

Toivomme, että jokai­nen hoito­työtä tekevä olisi kiin­nos­tu­nut kehit­tä­mään omaa ammat­ti­tai­to­aan. Kuten eräs harjoit­te­lun aikai­nen ohjaaja sanoi “Kehitys loppuu siihen, kun kokee olevansa valmis”. Tällä alalla ei voi olla koskaan valmis. 


Kirjoit­ta­jat:

Piia Kirja­vai­nen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Nitta Honka­nen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kirsi Laak­ko­nen, yrit­täjä, Hoito­koti Aatos 

Minna Turunen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Riitta Muhonen, lehtori, Inno­va­tive Nurse -hank­keen projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu