Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Hoitotyön kehit­tä­minen Hoitokoti Aatok­sessa osana sairaan­hoi­ta­jao­pin­tojen harjoittelua

Innovative Nurse sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus on Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön erillis­ra­hoi­tuk­sella järjes­tettävä koulutus, joka toteu­tetaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun (pääto­teuttaja), Kajaanin ammat­ti­kor­kea­koulun sekä Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun yhteis­työnä 19.12.2018 – 31.12.2021. Sairaan­hoi­tajien eläköi­ty­minen näkyy työvoi­ma­tarpeen kasvuna ja heikentää olennai­sesti terveys­pal­ve­lujen tasa-arvoista ja yhden­ver­taista saatta­vuutta väljästi asutuilla alueilla. Innovative Nurse -hankkeella vastattiin näiden alueiden sairaan­hoi­ta­ja­tar­peisiin. Työelä­mässä toivotaan ja kannus­tetaan siihen, että koulu­tuk­sesta valmis­tu­villa sairaan­hoi­ta­jilla on laaja-alaista osaamista eri hoitotyön alueilta. Osaami­sessa painottuu erityi­sesti itsenäisten päätösten tekeminen moninai­sissa hoitotyön tilanteissa. 

Harjoit­telun tavoit­teena hoitotyön kehit­tämien 

Opiske­lijat Piia Kirja­vainen ja Nitta Honkanen suorit­tivat hoitotyön syven­tävän harjoit­telun kesällä 2021 opinnol­listaen omassa työssään Hoitokoti Aatok­sessa. Syven­tä­vässä harjoit­te­lussa heillä oli tavoit­teena kehittää Hoitokoti Aatoksen pallia­tii­vista hoitoa, saatto­hoitoa sekä tiimi­työtä. Harjoit­telun aikana luotiin yhteis­työ­ku­viota Siun soten pallia­tii­visen polikli­nikan kanssa, sekä paran­nettiin olemassa olevaa yhteis­työtä Tohma­järven terveys­a­seman kanssa. 

Yhteistyö pallia­tii­visen polikli­nikan kanssa 

Yhteis­työtä pallia­tii­visen polikli­nikan kanssa aloitettiin lähes­ty­mällä sairaan­hoitaja Minna Peakia, jonka kanssa pidettiin yhteinen Teams -palaveri. Palaverin tiimoilta heräsi useita ajatuksia, sekä ideoita kuinka lähteä kehit­tämään pallia­tii­vista hoitoa ja saatto­hoitoa omassa yksikössä. 

Yhtenä osana kehitys­työtä jokainen hoito­ko­dissa hoito­työhön osallistuva suoritti THL:n Saatto­hoi­to­passin (1 op), jotta saatiin perus­osaa­miseen vahvis­tusta ja tieto­taitoa koko hoito­hen­ki­lö­kunnan keskuuteen. Saatto­hoi­to­passi on tullut jäädäkseen pysyväksi osaksi henki­lö­kunnan koulu­tuksia. Tämän myötä ymmärrys asiakkaan hoito­lin­jauksia kohtaan on avartunut monella työnte­ki­jällä. Saatto­hoi­to­passi on tiivis paketti perus­tietoa pallia­tii­vi­sesta hoidosta sekä saatto­hoi­dosta. Passia voi suosi­tella jokai­selle hoito­työtä tekevälle, ammat­ti­ni­mik­keestä riippumatta. 

Tiimityö alkaa 

Hoitokoti Aatok­sessa oli aiemmin 9 asukas­paikkaa. Tällä hetkellä hoito­ko­dissa paikkoja on 33. Lisään­ty­neiden asukas­paik­kojen ja henki­lö­kunnan vuoksi toiminnan tulee olla tarkemmin jäsen­neltyä ja asiak­kuuksien organi­soi­dumpia. Ajatus tiimi­mal­lista kehit­tä­mi­sestä heräsi, kun sairaan­hoi­tajien määrä yksikössä kasvoi yhdestä neljään. Tiimi­mallia alettiin suunnit­te­lemaan niin, että siitä saatu hyöty olisi asukkaille mahdol­li­simman suuri. Uusi työsken­te­ly­malli osaltaan helpot­taisi kaikkien hoitajien työtä, kun vastuusai­raan­hoitaja olisi asukaskohtainen. 

Hoitokoti on jaettu neljään tiimiin, joissa kussakin tiimissä on oma vastuusai­raan­hoitaja, lähihoitaja sekä hoiva-avustaja. Yhdellä sairaan­hoi­ta­jalla on keski­määrin 6–7 omaa asukasta, joiden hoidosta sairaan­hoi­ta­jalla on vastuu. Omahoi­ta­juudet ovat jakau­tuneet tiimien jäsenten kesken. Omahoitaja on oman asukkaansa asian­tuntija ja sanan saattaja sekä huolehtii asiakkaan kokonais­val­tai­sesta hoidosta. 

Sairaan­hoi­tajan työssä tiimijako näkyy helpot­tavana osana arkea, kun huoleh­dit­tavana on omat asukkaat, joiden asiat ovat tuttuja. Helpo­tusta työhön tuo myös se, että sairaan­hoitaja saa keskittyä ja luoda hyvän hoito­suhteen asukkaisiin pitkällä aikavä­lillä.  

Tohma­järven terveys­kes­kuksen kanssa luotiin Teams-yhteyden kautta reaaliai­kainen viestintä. Teams-yhteyttä hyödyn­netään päivittäin esim. labora­to­rio­pyyn­nöissä, vastauk­sissa ja reseptin uusin­noissa. Terveys­kes­kuksen sairaan­hoitaja konsultoi tarvit­taessa lääkäriä, jolloin lääkäri tarpeen mukaan ottaa Hoitokoti Aatokseen yhteyttä puheli­mitse. Tämä muutos on helpot­tanut osaltaan hoito­työtä. Nykyisin ei olla enää kiinni puheli­messa, vaan voidaan viestiä etäyh­teyksien kautta ja lukea vastaukset käytän­nössä, milloin vaan. Uusi käytänne vapauttaa osaltaan aikaa hoito­työhön ja asukkaille. Yhteis­työ­malli on koettu toimi­vaksi molem­missa organisaatioissa. 

Hoitokodin asukas
Kuva: Hoitokoti Aatos.

Ajatuksia kehit­tä­mis­työstä 

Työyh­tei­sölle merkit­tävin muutos on ollut tiimi­työ­mallin aloitus sekä omahoi­ta­juuden koros­ta­minen hoitotyössä. 

Kehit­tä­mistyö työyh­tei­sössä tarkoittaa muutosta, joka luo myös usein pieniä kasvu­kipuja. Tätä olemme itsekin kohdanneet ja kokeneet, kun edessä on uusia käytän­teitä ja toimin­ta­tapoja, eikä uuden oppiminen tai omaksu­minen suju jokai­sella yhtä nopeasti. Aatok­sessa on käytössä viikoit­taiset palaverit henki­lö­kunnan kesken, sekä kuukausit­taiset työnoh­jaukset, apuna käsit­te­lemään ja ratkai­semaan asioita yhdessä. Niistä on saatu käyttöön hyviä työkaluja muutoksen tuuliin. 

Piia Kirja­vaisen ja Nitta Honkasen hoitotyön syven­tä­vässä harjoit­te­lussa luotiin pohja tiimi­työs­ken­te­lylle. Tiimi­työ­malli on alkutai­pa­leella, ja vaatii vielä aikaa ja toimin­ta­ta­pojen yhteen sovit­telua, jotta loppu­tu­lok­sesta tulee tarpeita vastaava. Tiimi­työ­mallin kehit­tä­mistä jatkaa Aatoksen esimies/yrittäjä omissa YAMK-opinnoissaan Karelia-ammattikorkeakoulussa. 

Kehit­tä­mis­työtä riittää myös jatkossa, sillä hoitotyö kehittyy koko ajan. Pysyäkseen kilpai­lu­ky­kyisinä, on oltava valmiina jatkuvaan kehitykseen. 

Toivomme, että jokainen hoito­työtä tekevä olisi kiinnos­tunut kehit­tämään omaa ammat­ti­tai­toaan. Kuten eräs harjoit­telun aikainen ohjaaja sanoi “Kehitys loppuu siihen, kun kokee olevansa valmis”. Tällä alalla ei voi olla koskaan valmis. 


Kirjoit­tajat:

Piia Kirja­vainen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Nitta Honkanen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kirsi Laakkonen, yrittäjä, Hoitokoti Aatos 

Minna Turunen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Riitta Muhonen, lehtori, Innovative Nurse -hankkeen projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu