Categories
Pulssi Muut

OAJ:n alueyh­dis­tyk­sellä on tärkeä rooli myös ammatil­li­sessa edunvalvonnassa

OAJ hoitaa opettajien ja muiden opetusalan ammat­ti­laisten edunval­vontaa monella eri tasolla. Valta­kunnan tasolla OAJ muun muassa neuvot­telee työ- ja virkaeh­to­so­pi­muk­sista, joissa määri­tellään esimer­kiksi palkkauksen perusteet ja muita työ- tai virka­suhteen ehtoja. Alueel­li­sella ja paikal­li­sella tasolla OAJ valvoo, että työ- ja virkaeh­to­so­pi­muksia nouda­tetaan. Lisäksi OAJ pyrkii edistämään jäsen­tensä työoloja ja tukee heidän hyvinvointiaan.

Alueel­linen ja paikal­linen edunval­vonta näyttäytyy OAJ:n jäsenen arjessa etenkin silloin, kun työpai­kalla esiintyy ongelmia. Edunval­von­tatyö sisältää kuitenkin paljon muutakin kuin ongelmien selvit­tä­mistä. Yksi tärkeä osa edunval­vontaa on ennakoiva edunval­von­tatyö, joka perustuu liiton edustajien ja työnan­tajan luotta­muk­sel­lisiin suhteisiin ja luotta­mus­miesten kykyyn tunnistaa jäsenistön tarpeita. Ennakoi­vassa edunval­von­nassa asioista keskus­tellaan työnan­tajan kanssa jatku­vassa vuoro­pu­he­lussa ja mahdol­liset kytevät vaikeudet ratkaistaan jo ennen kuin niistä syntyy varsi­naisia ongelmia.

Työnan­ta­ja­ta­paa­mi­sissa keskus­tellaan ajankoh­tai­sista asioista

Pohjois-Karja­lassa tärkeä osa ennakoivaa edunval­von­ta­työtä on OAJ:n alueyh­dis­tyksen järjes­tämät ammatil­listen oppilai­tosten työnan­ta­ja­ta­paa­miset. Työnan­ta­ja­ta­paa­misia on järjes­tetty säännöl­lisin väliajoin. OAJ Pohjois-Karjalan puheen­johtaja Kirsi Vuori pitää tapaa­misia edunval­vonnan näkökul­masta tärkeinä:

– Näitä tapaa­misia on pidetty melko säännöl­li­sesti, ei ihan vuosittain, mutta ainakin joka toinen vuosi. Tapaa­mi­sissa käydään hyvässä hengessä läpi ajankoh­taisia asioita esimer­kiksi edunval­von­nasta, rahoi­tuk­sesta ja opettajien tilan­teesta yleisesti. On erittäin hienoa, että tapaa­miset onnis­tuvat ja työnan­tajan edustajat tulevat näihin tapaa­misiin. Arvostan tätä.

Viimeisin tapaa­minen järjes­tettiin 3.11.2021 yhteisen aamiaisen merkeissä. Tapaa­misen osallistui OAJ Pohjois-Karjalan edustajina puheen­johtaja Kirsi Vuori ja alueasian­tuntija Nina Räty. Lisäksi tapaa­miseen osallistui Ammat­tio­pisto Luovilta rehtori Seija Karvonen, koulu­tus­johtaja Suvi Mutanen ja pääluot­ta­musmies Tiina Pirinen, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverialta rehtori Esa Karvinen ja pääluot­ta­musmies Toni Nieme­läinen ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulta pääluot­ta­musmies Atte Korte. Ammat­ti­kor­kea­koulun rehtori Petri Raivo ei tällä kertaa päässyt osallis­tumaan tapaamiseen.


Kuvassa (vas.) Suvi Mutanen, Esa Karvinen, Atte Korte, Tiina Pirinen, Seija Karvonen ja Toni Nieme­läinen. Edessä Nina Räty.

Pinnalla opettajien työhy­vin­vointi ja erityi­so­pe­tuksen tilanne

Tapaa­mi­sessa tärkeäksi keskus­telun aiheeksi nousi opettajien työssä jaksa­minen. Erityi­sesti korona-aika muutti opettajan työtä ja aiheutti kuormi­tusta. Riveriassa jaksa­miseen liittyvät haasteet on tunnis­tettu ja sen johdosta on ryhdytty toimen­pi­teisiin. Tarkoitus on kasvattaa opetus­hen­ki­löstön määrää. Lisäksi kymmeniä päätoi­misia tuntio­pet­tajia on tarkoitus siirtää lehtorin virkoihin. Myös henki­löstön vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia Riverian hallin­nossa ollaan paran­ta­massa, kun henki­löstö saa edustajan yhtymä­val­tuustoon. Lisäksi Riveriassa on käynnissä useita hankkeita, joiden yhtenä tarkoi­tuksena on työhy­vin­voinnin kasvat­ta­minen. Keskus­te­luissa nousi esille myös se, että työhy­vin­vointi pitäisi nähdä laajempana kokonai­suutena eikä vain yksit­täisinä tekoina. Ammat­tio­pisto Luovin edustaja nostivat esille, että työhy­vin­voinnin nosta­miseen tarvitaan koko työyh­teisön sitoutumista.

Toisena tapaa­misen teemana esille nousi erityi­so­pe­tuksen tilanne, joka on haastava perus­o­pe­tuksen lisäksi myös ammatil­li­sella toisella asteella. Keskus­te­lussa nousi esille, miten perus­kou­lussa alkaneet haasteet jatkuvat myös ammatil­li­sella 2. asteella ja heijas­tuvat myös korkea­kou­luo­pe­tukseen. OAJ Pohjois-Karjalan alueasian­tuntija Nina Räty piti tärkeänä, että asiasta saataisiin viestiä ammatil­li­selta kentältä perus­o­pe­tuksen suuntaan, koska oppimisen tuki pitäisi antaa mahdol­li­simman varhai­sessa vaiheessa.

Ammat­tio­pisto Luovilla on tunnis­tettu se, että hakijoissa on lisään­tynyt vaativan erityisen tuen oppijoiden määrä. Luovilla pidetään kuitenkin tärkeänä, että jokai­sella oppijalla on mahdol­lisuus opiskeluun, vaikka kaikki eivät kykenekään suorit­tamaan kokonaista tutkintoa. Sekä Luovilla että Riverialla nähtiin tärkeänä yhteistyön kehit­tä­minen erityi­so­pe­tuksen alueella. Esimer­kiksi jo tällä hetkellä Luovin ja Riverian opinto-ohjaajat tekevät yhteis­työtä koulu­tuksen markkinoinnissa.

Tapaa­misen päätteeksi keskus­teltiin vielä siitä, kuinka tärkeitä ammat­tiyh­dis­tyksen ja työnan­tajien edustajien väliset tapaa­miset ovat. OAJ Pohjois-Karjala aikookin jatkaa tätä perin­nettä myös jatkossa.


Kirjoittaja:

Atte Korte, lehtori, pääluot­ta­musmies OAJ, Karelia-ammattikorkeakoulu