Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Muut

Raken­nusalan yrittäjyys oppimisen alustana

Aloit­ta­minen uudessa työteh­tä­vässä on yleensä haaste, joka voi käynnistää positii­visen prosessin ammatil­li­sessa kehit­ty­mi­sessä. Miten ja miksi muutos on tapah­tunut, vaikuttaa olennai­sesti siihen, miten osaaminen muutoksen seurauksena kehittyy.

Aloitin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa raken­nus­tek­niikan lehtorin tehtä­vässä elokuun 2021 alussa. Ennen liitty­mistäni Karelian joukku­eeseen toimin insinöö­ri­toi­mis­to­y­rit­täjänä Joensuussa. Edellinen iso muutos työteh­tä­vissäni liittyykin palkka­työstä päätoi­mi­seksi yrittä­jäksi siirty­miseen vuoden 2016 alussa.

Tänä syksynä alkaneiden uusien työteh­tävien innoit­tamana päätin tässä kirjoi­tuk­sessa käsitellä aikai­sempaa työelä­mässäni tapah­tu­nutta muutosta eli yrittä­jyyttä ja sen vaiku­tusta osaamiseni kehittymiseen.

Yrittä­misen vaikuttimet

Raken­nusalan digita­li­saatio, ohjel­mis­to­tek­no­logian kehit­ty­minen ja ilmas­ton­muutos olivat suurimpia vaikut­timia yrittä­jäksi ryhty­mi­sessäni. Koin, että pysyäkseni mukana raken­nusalan murrok­sessa täytyy minun päivittää osaamistani erityi­sesti uusien tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­misen ja raken­nusalan ympäris­tö­vai­ku­tusten pienen­tä­misen mahdol­li­suuksiin liittyen. Uskoin myös, että näiden asioiden osaajille ja palve­luille löytyy kysyntää raken­nusalla. Koska kipinä yrittä­jyy­destä oli kytenyt minussa jo pitkään, päätin että tekemällä oppii. Näin alkoi muutos, jota voisi kutsua yrittä­jyy­dessä oppimiseksi.

Yritys­idean muodos­ta­minen edellä esitet­tyjen teemojen perus­teella muodosti itseäni kiinnos­tavan ja osaamisen kehit­tä­miseen motivoivan tehtä­vä­kentän yritys­toi­min­nassani. Yritys­toi­minnan ytimeksi muodostui kestävän kehityksen mukainen suunnittelu, jonka ydina­ja­tuksena oli raken­nuksen tai tuotteen optimointi ja testaus ennen toteutusta.

Yrittä­jyy­dessä kehit­tyviä osaamisalueita

Omaan yrittä­jyy­dessä oppimi­seeni pohjautuen tunnistan ainakin viisi osaamisen aluetta, joissa koen kehit­ty­neeni yrittä­jyyden ansiosta. Tunnis­tet­tavat osaami­sa­lueet ovat mielestäni sellaisia, jotka voisivat yleisel­läkin tasolla olla hyödyl­lisiä hallita raken­nusalan kiihty­vässä muutok­sessa. Näitä osaami­sa­lueita ovat:

Itsensä johta­minen. Tehtävien priori­sointi ja aikatau­lutus ovat kustan­nus­te­hokkaan toiminnan edellytys. Yrittä­jyy­dessä priori­sointi usein tarkoittaa kassa­virtaan vaikut­tavien tehtävien ensisi­jais­ta­mista. Itsensä johta­misen voisikin kiteyttää oikeiden asioiden tekemiseen oikea-aikaisesti.

Osaaminen. On hyvä tunnistaa omat vahvuudet ja osaamiseen liittyvät kehitys­kohteet. Olennaista on kehittää omia valmiuksia muuttuvien työsken­te­ly­ta­pojen, ohjel­mis­tojen ja tekno­lo­gioiden omaksumiseen.

Erikois­tu­minen. Kaikkea ei tarvitse eikä voi osata. Yleensä kilpai­lukyky paranee markki­noilla keskit­ty­mällä motivoiviin vahvuusa­lueisiin ja kehit­tä­mällä niitä edelleen.

Oman osaamisen myyminen. Suoma­laiseen kulttuuriin ei välttä­mättä kuulu nostaa omaa osaamistaan esille. Muut eivät kuitenkaan välttä­mättä tiedä mitä osaat, ilman että saatat asian haluamasi kohde­ryhmän tietoon. Asian­tun­ti­juuden myynnissä kannattaa luottaa itselle luonte­vimpaan tapaan.

Jatkuva oppiminen. Muutoksen mukana pysyy vain seuraa­malla aikaa ja oman osaamisen vaati­mus­tasoa ylläpitämällä.

Yrittäjyys oppimisen alustana

Yrittäjyys on mielestäni hyvä tapa kehittää omaa osaamistaan ympäris­tössä, jossa osaaminen viime kädessä punnitaan kysyn­nällä. Toki kysynnän ja tarjonnan kohtaa­minen markki­noilla on monesta muustakin seikasta kiinni. Yleensä menes­tyvän liike­toi­minnan taustalla on kuitenkin asiakas­kunta, joka kokee saaneensa sijoit­ta­malleen rahasum­malle vastinetta.

Yrittä­jä­ko­ke­mukseni kautta arvos­tukseni yrittä­jyyttä ja yrittäjiä kohtaan on entisestään kasvanut. Yrittäjyys vaatii motivaa­tiota, riskin­sie­to­kykyä, perik­sian­ta­mat­to­muutta ja jatkuvaa oman toiminnan analyyt­tista tarkas­telua ja kehit­tä­mistä. Seikkoja, jotka liittyvät mielestäni myös palkka­työssä kohdat­taviin vaati­muksiin tehtä­vä­muu­toksien tai alan murroksen seurauksena.


Kirjoittaja:

Jani Huovinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­kelin kuva: Gustavo Fring palve­lusta Pexels