Raken­nusa­lan yrit­tä­jyys oppi­mi­sen alustana

Aloit­ta­mi­nen uudessa työteh­tä­vässä on yleensä haaste, joka voi käyn­nis­tää posi­tii­vi­sen proses­sin amma­til­li­sessa kehit­ty­mi­sessä. Miten ja miksi muutos on tapah­tu­nut, vaikut­taa olen­nai­sesti siihen, miten osaa­mi­nen muutok­sen seurauk­sena kehittyy.

Aloitin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa raken­nus­tek­nii­kan lehto­rin tehtä­vässä elokuun 2021 alussa. Ennen liit­ty­mis­täni Kare­lian jouk­ku­ee­seen toimin insi­nöö­ri­toi­mis­to­y­rit­tä­jänä Joen­suussa. Edel­li­nen iso muutos työteh­tä­vis­säni liit­tyy­kin palk­ka­työstä päätoi­mi­seksi yrit­tä­jäksi siir­ty­mi­seen vuoden 2016 alussa.

Tänä syksynä alka­nei­den uusien työteh­tä­vien innoit­ta­mana päätin tässä kirjoi­tuk­sessa käsi­tellä aikai­sem­paa työelä­mäs­säni tapah­tu­nutta muutosta eli yrit­tä­jyyttä ja sen vaiku­tusta osaa­mi­seni kehittymiseen.

Yrit­tä­mi­sen vaikuttimet

Raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tio, ohjel­mis­to­tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­nen ja ilmas­ton­muu­tos olivat suurim­pia vaikut­ti­mia yrit­tä­jäksi ryhty­mi­ses­säni. Koin, että pysyäk­seni mukana raken­nusa­lan murrok­sessa täytyy minun päivit­tää osaa­mis­tani erityi­sesti uusien tekno­lo­gioi­den hyödyn­tä­mi­sen ja raken­nusa­lan ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten pienen­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­siin liit­tyen. Uskoin myös, että näiden asioi­den osaa­jille ja palve­luille löytyy kysyn­tää raken­nusalla. Koska kipinä yrit­tä­jyy­destä oli kytenyt minussa jo pitkään, päätin että teke­mällä oppii. Näin alkoi muutos, jota voisi kutsua yrit­tä­jyy­dessä oppimiseksi.

Yritys­idean muodos­ta­mi­nen edellä esitet­ty­jen teemo­jen perus­teella muodosti itseäni kiin­nos­ta­van ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen moti­voi­van tehtä­vä­ken­tän yritys­toi­min­nas­sani. Yritys­toi­min­nan ytimeksi muodos­tui kestä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen suun­nit­telu, jonka ydin­a­ja­tuk­sena oli raken­nuk­sen tai tuot­teen opti­mointi ja testaus ennen toteutusta.

Yrit­tä­jyy­dessä kehit­ty­viä osaamisalueita

Omaan yrit­tä­jyy­dessä oppi­mi­seeni pohjau­tuen tunnis­tan ainakin viisi osaa­mi­sen aluetta, joissa koen kehit­ty­neeni yrit­tä­jyy­den ansiosta. Tunnis­tet­ta­vat osaa­mi­sa­lu­eet ovat mieles­täni sellai­sia, jotka voisi­vat ylei­sel­lä­kin tasolla olla hyödyl­li­siä hallita raken­nusa­lan kiih­ty­vässä muutok­sessa. Näitä osaa­mi­sa­lueita ovat:

Itsensä johta­mi­nen. Tehtä­vien prio­ri­sointi ja aika­tau­lu­tus ovat kustan­nus­te­hok­kaan toimin­nan edel­ly­tys. Yrit­tä­jyy­dessä prio­ri­sointi usein tarkoit­taa kassa­vir­taan vaikut­ta­vien tehtä­vien ensi­si­jais­ta­mista. Itsensä johta­mi­sen voisi­kin kiteyt­tää oikei­den asioi­den teke­mi­seen oikea-aikaisesti.

Osaa­mi­nen. On hyvä tunnis­taa omat vahvuu­det ja osaa­mi­seen liit­ty­vät kehi­tys­koh­teet. Olen­naista on kehit­tää omia valmiuk­sia muut­tu­vien työs­ken­te­ly­ta­po­jen, ohjel­mis­to­jen ja tekno­lo­gioi­den omaksumiseen.

Erikois­tu­mi­nen. Kaikkea ei tarvitse eikä voi osata. Yleensä kilpai­lu­kyky paranee mark­ki­noilla keskit­ty­mällä moti­voi­viin vahvuusa­luei­siin ja kehit­tä­mällä niitä edelleen.

Oman osaa­mi­sen myymi­nen. Suoma­lai­seen kult­tuu­riin ei vält­tä­mättä kuulu nostaa omaa osaa­mis­taan esille. Muut eivät kuiten­kaan vält­tä­mättä tiedä mitä osaat, ilman että saatat asian halua­masi kohde­ryh­män tietoon. Asian­tun­ti­juu­den myyn­nissä kannat­taa luottaa itselle luon­te­vim­paan tapaan.

Jatkuva oppi­mi­nen. Muutok­sen mukana pysyy vain seuraa­malla aikaa ja oman osaa­mi­sen vaati­mus­ta­soa ylläpitämällä.

Yrit­tä­jyys oppi­mi­sen alustana

Yrit­tä­jyys on mieles­täni hyvä tapa kehit­tää omaa osaa­mis­taan ympä­ris­tössä, jossa osaa­mi­nen viime kädessä punni­taan kysyn­nällä. Toki kysyn­nän ja tarjon­nan kohtaa­mi­nen mark­ki­noilla on monesta muus­ta­kin seikasta kiinni. Yleensä menes­ty­vän liike­toi­min­nan taus­talla on kuiten­kin asia­kas­kunta, joka kokee saaneensa sijoit­ta­mal­leen raha­sum­malle vastinetta.

Yrit­tä­jä­ko­ke­muk­seni kautta arvos­tuk­seni yrit­tä­jyyttä ja yrit­tä­jiä kohtaan on enti­ses­tään kasva­nut. Yrit­tä­jyys vaatii moti­vaa­tiota, riskin­sie­to­ky­kyä, perik­sian­ta­mat­to­muutta ja jatku­vaa oman toimin­nan analyyt­tista tarkas­te­lua ja kehit­tä­mistä. Seik­koja, jotka liit­ty­vät mieles­täni myös palk­ka­työssä kohdat­ta­viin vaati­muk­siin tehtä­vä­muu­tok­sien tai alan murrok­sen seurauksena.


Kirjoit­taja:

Jani Huovi­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­lin kuva: Gustavo Fring palve­lusta Pexels