Sairaanhoitaja tietokoneen ääressä

Diginet AMK-verkosto – digio­saa­mi­sen jalkaut­ta­mista ja vaihtoa korkeakoulutuksessa

”Suomi on jo nyt yksi maail­man kärki­maista julki­sissa sähköi­sissä palve­luissa. Meillä suoma­lai­silla on myös tutki­tusti EU-maiden paras digio­saa­mi­nen. Menes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­set digi­ta­li­saa­tiossa ovat siis mitä mainioim­mat. Tärkeintä on kuiten­kin huoleh­tia siitä, että asiakas on palve­lu­ke­hi­tyk­sen keskiössä. Silloin muotoi­lemme yhteis­kun­taamme aidosti meitä itseämme varten.” (Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö 2021.)

Ikään­tyvä väestö, maahan­muut­ta­jat erilai­sine tarpei­neen, julkis­ta­lou­del­li­set tekijät piene­vine resurs­sei­neen ja asiak­kaat enene­vine vaati­muk­si­neen ovat kansal­li­sia haas­teita, joihin digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mi­nen on yksi valtio­val­lan keskei­sistä ratkai­suista. Tämä tuo muka­naan laaja-alaisen toimin­to­jen muutok­sen, joka näyt­täy­tyy mm. teke­mi­sen tapojen muutok­sena, uuden­lai­sina palve­luina ja tekno­lo­gian mukaan ottona. Erityi­sesti se edel­lyt­tää meiltä kaikilta uuden­lai­sen roolin otta­mista suhteessa digi­ta­li­saa­tioon ja tekno­lo­gi­aan. Työelä­mään se on tuonut nopeassa tahdissa omak­sut­ta­via uuden­lai­sia toimin­ta­pro­ses­seja ja muutosta johta­juu­teen, kuten Covid-19 -tilanne on osoit­ta­nut. Tiivis­tet­tynä, Suomessa on sosi­aali- ja tervey­sa­lalla menossa kaksi suurta muutosta, jotka ovat ”hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tarpeen voima­kas kasvu ja uusien kogni­tii­vis­ten robot­tien esiin­marssi” (Rose 2017, 7).

Diginet AMK-verkos­ton taus­talla ovat Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön digi­ta­li­saa­tio­lin­jauk­set 2025 (2016) siitä, miten digi­ta­li­saa­tio toimii tervey­den ja hyvin­voin­nin tukena. Myös Sote-tieto hyöty­käyt­töön stra­te­gia 2020 (2014), Valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös LVM/2016/54 digi­taa­li­suu­den edis­tä­mi­sestä, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tavoite- ja toimen­pi­de­suo­si­tuk­set liit­tyen teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­seen (2017) sekä Suomen Akate­mian stra­te­gi­nen tutki­mus­hanke Robotit ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tule­vai­suus (Rose) linjaa­vat digi­ta­li­saa­tion ja tekno­lo­gian tehok­kaam­paa hyödyn­tä­mistä. Lisäksi taus­talla vaikut­taa laki saavu­tet­ta­vuu­desta ja viran­omais­ten velvol­li­suu­desta tarjota digi­pal­ve­luja (306/2019) ja monet Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön johta­mat digi­taa­li­suus­oh­jel­mat, kuten kansal­li­nen Auro­raAI-teko­ä­ly­oh­jelma ja digi­taa­lis­ten asioin­ti­pal­ve­lu­jen tiekartta.

Euroo­pan komis­sio on parai­kaa teke­mässä asetusta teko­ä­lystä ja myös Suomessa on tarve uudis­taa teko­ä­lyn lain­sää­dän­töä. Viimei­sen viiden vuoden aikana monet muut digi­ta­li­saa­tioon ja tekno­lo­giaa liit­ty­vät tarken­nuk­set valtio­val­lan taholta rikas­tut­ta­vat arkeamme korkea­kou­lu­ken­tässä. Ne ansait­se­vat omat tiedo­tus­jul­kai­sunsa myöhem­min eril­li­senä artikkelina.

STM:n viitoit­ta­mana Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitos (THL) on luot­san­nut kansal­lista Hyvin­voin­nin tekoäly ja robo­tiikka -ohjel­maa (Hyte­airo) vuodesta 2016 lähtien. Sen tavoit­teena on ollut tukea ja vauh­dit­taa teko­ä­lyn ja robo­tii­kan hyödyn­tä­mistä esimer­kiksi kotona asumi­sessa, lääke­hoi­dossa sekä analy­tii­kassa ja tiedolla johta­mi­sessa. Hyte­airo-hanke on aktii­vi­sesti tukenut kansal­lista verkos­toi­tu­mista ja tiedon jakoa sekä poiki­nut uusia juon­teita keski­näi­seen työs­ken­te­lyyn. THL:n Hyte­airo-ohjelma päättyy vuoden 2021 lopussa. Diginet AMK-verkosto, johon kuulu­vat kaikki Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lut, perus­tet­tiin vuoden 2021 alussa jatka­maan ja jalkaut­ta­maan STM:n ja THL:n osoit­ta­maa tietä kansa­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen hyödyn­tä­mi­seen digi­taa­li­sesti ja tekno­lo­gian avulla, koulu­tuk­sen myötävaikutuksella.

Diginet AMK-verkos­ton rakenne ja toimin­nan suuntaviivat

Jokai­sesta ammat­ti­kor­kea­kou­lusta on nimetty henki­löt toimi­maan Diginet AMK-verkos­tossa. Toimin­nan alussa verkosto keskit­tyi pääsään­töi­sesti sote-alan edus­ta­jiin tai työnsä puolesta sote-alaan linkit­ty­viin henki­löi­hin. Verkos­ton aloi­tus­vai­heessa osal­lis­tu­jille tehtiin kysely siitä, mitä teemoja he haluai­si­vat verkos­tossa käsi­tel­tä­vän Hyte­airo-hank­keen sisäl­tö­jen lisäksi. Seuraava jäsen­nys osoit­taa vastaa­jien mielen­kiin­non kohteet ja keskei­set osaa­mis­tar­peet soten digi­taa­li­suu­teen ja tekno­lo­gi­aan liit­tyen keväällä 2021:

Digi­taa­lis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­nen sote-alalla

Yhteis­ke­hit­tä­mi­nen

 • Digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­nen johtamisessa
 • Digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­sen kustannustarkastelu
 • Moni­ka­na­vais­ten palve­lu­jen kehit­tä­mi­nen hyte-alueilla
 • Tekno­lo­gioi­den imple­men­taa­tio­pro­ses­sit sotea­lalla: hyvät käytän­nöt, miten tulee toteuttaa
 • Hoiva­pro­ses­seissa vaadit­ta­vat muutok­set tekno­lo­gis­tu­mi­sen myötä

Terveys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian eetti­set näkökulmat

Teko­ä­ly­so­vel­lu­tuk­set sote-alalla

Sote-alan opetus ja Living labien raamit

 • Testbed-toiminta osana tuotekehitystä
 • Tutkinto- ja oppi­lai­tos­ra­jat ylit­tä­vät ratkai­sut opetuk­seen ja oppi­mi­seen digi­ta­li­saa­tiota hyödyntäen

 Robo­tiik­ka­so­vel­luk­set sotepalveluissa

 • Asumi­sen ja liik­ku­mi­sen älyk­käät ratkaisut

 Asiakas-/käyt­tä­jä­läh­töi­syys ja Omais­hoito ja -hoiva sekä digi­taa­li­suu­den tarjoa­mat palvelut

 • Käyt­tä­jä­läh­töi­nen, kotona-asumista edis­tävä digi­taa­lis­ten tuot­tei­den ja palve­lu­jen co-design
 • Asiak­kai­den omamittaukset

Etähoiva / Etänä toteu­tet­ta­vat hyvin­vointi ja sote­pal­ve­lut ja etäkuntoutus

 • Pelil­li­syys terveysvalmennuksessa

Tieto­suoja – ja turva digi­taa­li­sissa sotepalveluissa

 • Kyber­tur­val­li­suus
 • Medical device regu­laa­tion vaati­muk­set osana tuotekehitystä
 • Lääkin­näl­lis­ten lait­tei­den regulations
 • Toisio­lain sovel­ta­mi­nen – https://www.medigi.fi/

Toimin­nan edetessä verkos­tossa on oival­lettu, että digi­taa­li­suu­den ja tekno­lo­gian osalta tarvi­taan moni­tie­tei­nen edus­ta­jisto ja laaja-alainen osaa­ja­joukko (tutki­mus-, kehit­tä­mis-, ja inno­vaa­tio­toi­minta, palve­lu­muo­toilu, johta­mi­nen, kyber­tur­val­li­suus, kuntou­tus, media jne.) miet­ti­mään asioita saman pöydän ääreen. Verkos­toon voidaan ottaa uusia jäseniä korkea­kou­lu­jen toivei­den mukai­sesti. Verkos­to­ko­kouk­sia on 4-6 kertaa vuodessa.

Verkosto on yhdessä johdet­tua toimin­taa, jolla on selkeät peli­sään­nöt ja koor­di­noiva ydin­ryhmä (5-6 henki­löä eri ammat­ti­kor­kea­kou­luista), jonka tehtä­vänä on fasi­li­toida verkos­ton toimin­taa yhdessä luotu­jen peri­aat­tei­den pohjalta. Metro­po­lia-amk toimii verkos­ton puheen­joh­ta­jana. Ydin­ryh­mä­läi­set vaih­tu­vat tarpeen mukaan ja sopivat orga­ni­soi­tu­mi­sesta sekä rooleista vuosit­tain yhdessä verkos­ton jäsen­ten kanssa. Ydin­ryh­mä­ko­kouk­sia järjes­te­tään 6-10 kertaa vuodessa. Kare­liasta ydin­ryh­mään kuuluu tällä hetkellä alle­kir­joit­ta­nut. Ydin­ryhmä ja sitä myötä verkos­to­toi­minta tukeu­tuu vahvasti toimin­nas­saan STM:n työ- tai neuvo­nan­ta­ja­ryh­mään, joka tarkas­te­lee kaik­kien eri verkos­to­jen muodos­ta­maa koko­nai­suutta Suomessa. Esimer­kiksi ammat­tio­pis­toilla on oma kansal­li­nen verkostonsa.

Diginet AMK-verkos­ton tehtä­vänä on:

 • Edistää ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tehtä­vän hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aan sekä tervey­den ja hyvin­voin­nin digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vän TKI-toimin­nan läpi­nä­ky­väksi teke­mistä sosi­aali- ja tervey­sa­lo­jen lisäksi teknii­kan, liike­ta­lou­den, kult­tuu­rin, huma­nis­tis­ten ja kasva­tus­tie­tei­den aloilla
 • Keskus­tella ja vaihtaa ideoita alan tule­vai­suu­den suun­nista ja TKI -yhteis­työstä sekä tuoda ideoita esiin julkis­hal­lin­nolle ja viranomaisille
 • Tuoda esiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tarpeita tervey­den ja hyvin­voin­nin tiedon­hal­lin­nan ja digi­ta­li­saa­tion edistämiseksi 
 • Tuoda esiin koulu­tus­tar­peita ja -tarjontaa
 • Vahvis­taa opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien osaamista 
 • Viedä viestiä ammat­ti­kor­kea­kou­luista stra­te­gi­sen tason päätök­sen­te­koon kansal­li­sella tasolla huomioi­den muut­tu­vat osaa­mis­tar­peet työelä­män ja opetuk­sen rajapinnoilla
 • Viestiä aktii­vi­sesti sekä omissa orga­ni­saa­tiossa että orga­ni­saa­tioi­den välillä vahvis­taen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhteistyötä

Verko­ton toimin­ta­pe­ri­aat­teiksi on yhdessä päätetty seuraa­vat linjaukset:

 • Yhdessä raken­ne­taan digi­taa­li­suu­teen ja tekno­lo­gi­aan liit­tyen etene­mis­pol­kuja teemoja, mene­tel­miä ja sisäl­töjä fasilitoiden
 • Yhteis­työ pohjau­tuu keski­näi­sen luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­seen ja vaali­mi­seen sekä kunnioittamiseen
 • Eri ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen vahvuuk­sia hyödyn­ne­tään syner­giaa tavoitellen
 • Vaiku­tus­ten ja vaikut­ta­vuu­den mittaus ja tarkas­telu. Toimin­taa arvioi­daan sään­nöl­li­sesti suhteessa tavoit­tei­siin ja toimin­taa kehi­te­tään sen perusteella. 
 • Kehit­tä­mi­sen näkö­kulma link­kinä kaik­kiin toimi­joi­hin, erityi­sesti sote-alueisiin
 • Osaa­mi­sen johta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen orga­ni­saa­tiossa ja omissa verkostoissa

Sirpa­lei­sesta, eril­lään toteu­tu­vasta toimin­nasta kohti suun­ni­tel­mal­lista yhteistoimintaa

Diginet AMK-verkosto on vakiin­nut­ta­massa toimin­taansa kansal­li­sena verkos­to­toi­mi­jana. Kukin orga­ni­saa­tio voi hyödyn­tää verkos­toa omien stra­te­gis­ten linjaus­tensa mukai­sesti. Niin verkos­tolta kuin orga­ni­saa­tioil­ta­kin vaadi­taan selkeää raken­netta ja toimi­juutta, jotta moniam­ma­til­li­nen ja laaja-alainen osaa­ja­joukko voi hyödyn­tää digi­taa­li­suutta ja tekno­lo­giaa sopi­valla tavalla nyt ja tule­vai­suu­dessa.   Diginet AMK-verkosto tähyää tule­vai­suu­teen ja sen toimin­taym­pä­ris­töä halu­taan lähi­tu­le­vai­suu­dessa laajen­taa alueel­li­siin ja kansal­li­siin yhteis­työ­ver­kos­toi­hin. Mukaan halu­taan myös opis­ke­li­jat ja jatku­van oppi­mi­sen toimi­jat. Tärkeitä yhteis­työ­kump­pa­neita voisi­vat olla myös sote-alueet, yrityk­set ja järjes­töt, palve­lui­den käyt­tä­jät, alueel­li­set ekosys­tee­mit, Hyte­ai­ron verkos­tot sekä kansal­li­set ja kansain­vä­li­set asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tiot. Karelia omalta osal­taan edistää tätä toimin­taa aktii­vi­sesti ja monialaisesti.


Kirjoit­taja:

Pirjo Vesa, yliopet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Finlex. 2019. Laki digi­taa­lis­ten palve­lu­jen tarjoa­mi­sesta 306/2019. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Rose. 2017. Robo­tics in Care Services: A Finnish Roadmap. http://roseproject.aalto.fi/images/publications/Roadmap-final02062017.pdf

STM. 2014. Tieto hyvin­voin­nin ja uudis­tu­vien palve­lu­jen tukena Sote-tieto hyöty­käyt­töön -stra­te­gia. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70321/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf

STM. 2016. Digi­ta­li­saa­tio tervey­den ja hyvin­voin­nin tukena: Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön digi­ta­li­saa­tio­lin­jauk­set 2025. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6

TEM. 2017. Suomen teko­ä­ly­aika – Suomi teko­ä­lyn sovel­ta­mi­sen kärki­maaksi: Tavoite ja toimen­pi­de­suo­si­tuk­set. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön julkai­suja, 41/2017.

VM. 2016. Valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös älyk­käästä robo­tii­kasta ja auto­maa­tiosta. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804c7484

VM. 2021. Julki­sen hallin­non digi­ta­li­saa­tio. https://vm.fi/digitalisaatio