Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Diginet AMK-verkosto – digio­saa­misen jalkaut­ta­mista ja vaihtoa korkeakoulutuksessa

”Suomi on jo nyt yksi maailman kärki­maista julki­sissa sähköi­sissä palve­luissa. Meillä suoma­lai­silla on myös tutki­tusti EU-maiden paras digio­saa­minen. Menes­ty­misen edelly­tykset digita­li­saa­tiossa ovat siis mitä mainioimmat. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että asiakas on palve­lu­ke­hi­tyksen keskiössä. Silloin muotoi­lemme yhteis­kun­taamme aidosti meitä itseämme varten.” (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2021.)

Ikääntyvä väestö, maahan­muut­tajat erilaisine tarpeineen, julkis­ta­lou­del­liset tekijät pienevine resurs­seineen ja asiakkaat enenevine vaati­muk­sineen ovat kansal­lisia haasteita, joihin digita­li­saation hyödyn­tä­minen on yksi valtio­vallan keskei­sistä ratkai­suista. Tämä tuo mukanaan laaja-alaisen toimin­tojen muutoksen, joka näyttäytyy mm. tekemisen tapojen muutoksena, uuden­laisina palve­luina ja tekno­logian mukaan ottona. Erityi­sesti se edellyttää meiltä kaikilta uuden­laisen roolin ottamista suhteessa digita­li­saa­tioon ja tekno­lo­giaan. Työelämään se on tuonut nopeassa tahdissa omaksut­tavia uuden­laisia toimin­ta­pro­sesseja ja muutosta johta­juuteen, kuten Covid-19 -tilanne on osoit­tanut. Tiivis­tettynä, Suomessa on sosiaali- ja tervey­sa­lalla menossa kaksi suurta muutosta, jotka ovat ”hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen tarpeen voimakas kasvu ja uusien kogni­tii­visten robottien esiin­marssi” (Rose 2017, 7).

Diginet AMK-verkoston taustalla ovat Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön digita­li­saa­tio­lin­jaukset 2025 (2016) siitä, miten digita­li­saatio toimii terveyden ja hyvin­voinnin tukena. Myös Sote-tieto hyöty­käyttöön strategia 2020 (2014), Valtio­neu­voston periaa­te­päätös LVM/2016/54 digitaa­li­suuden edistä­mi­sestä, Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön tavoite- ja toimen­pi­de­suo­si­tukset liittyen tekoälyn hyödyn­tä­miseen (2017) sekä Suomen Akatemian strate­ginen tutki­mus­hanke Robotit ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen tulevaisuus (Rose) linjaavat digita­li­saation ja tekno­logian tehok­kaampaa hyödyn­tä­mistä. Lisäksi taustalla vaikuttaa laki saavu­tet­ta­vuu­desta ja viran­omaisten velvol­li­suu­desta tarjota digipal­veluja (306/2019) ja monet Valtio­va­rain­mi­nis­teriön johtamat digitaa­li­suus­oh­jelmat, kuten kansal­linen AuroraAI-tekoä­ly­oh­jelma ja digitaa­listen asioin­ti­pal­ve­lujen tiekartta.

Euroopan komissio on paraikaa tekemässä asetusta tekoä­lystä ja myös Suomessa on tarve uudistaa tekoälyn lainsää­däntöä. Viimeisen viiden vuoden aikana monet muut digita­li­saa­tioon ja tekno­logiaa liittyvät tarken­nukset valtio­vallan taholta rikas­tut­tavat arkeamme korkea­kou­lu­ken­tässä. Ne ansait­sevat omat tiedo­tus­jul­kai­sunsa myöhemmin erillisenä artikkelina.

STM:n viitoit­tamana Terveyden ja hyvin­voinnin laitos (THL) on luotsannut kansal­lista Hyvin­voinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelmaa (Hyteairo) vuodesta 2016 lähtien. Sen tavoit­teena on ollut tukea ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyn­tä­mistä esimer­kiksi kotona asumi­sessa, lääke­hoi­dossa sekä analy­tii­kassa ja tiedolla johta­mi­sessa. Hyteairo-hanke on aktii­vi­sesti tukenut kansal­lista verkos­toi­tu­mista ja tiedon jakoa sekä poikinut uusia juonteita keski­näiseen työsken­telyyn. THL:n Hyteairo-ohjelma päättyy vuoden 2021 lopussa. Diginet AMK-verkosto, johon kuuluvat kaikki Suomen ammat­ti­kor­kea­koulut, perus­tettiin vuoden 2021 alussa jatkamaan ja jalkaut­tamaan STM:n ja THL:n osoit­tamaa tietä kansa­laisten hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen hyödyn­tä­miseen digitaa­li­sesti ja tekno­logian avulla, koulu­tuksen myötävaikutuksella.

Diginet AMK-verkoston rakenne ja toiminnan suuntaviivat

Jokai­sesta ammat­ti­kor­kea­kou­lusta on nimetty henkilöt toimimaan Diginet AMK-verkos­tossa. Toiminnan alussa verkosto keskittyi pääsään­töi­sesti sote-alan edustajiin tai työnsä puolesta sote-alaan linkit­tyviin henki­löihin. Verkoston aloitus­vai­heessa osallis­tu­jille tehtiin kysely siitä, mitä teemoja he haluai­sivat verkos­tossa käsitel­tävän Hyteairo-hankkeen sisäl­töjen lisäksi. Seuraava jäsennys osoittaa vastaajien mielen­kiinnon kohteet ja keskeiset osaamis­tarpeet soten digitaa­li­suuteen ja tekno­lo­giaan liittyen keväällä 2021:

Digitaa­listen palve­luiden kehit­tä­minen sote-alalla

Yhteis­ke­hit­tä­minen

 • Digitaa­li­suuden hyödyn­tä­minen johtamisessa
 • Digitaa­li­suuden hyödyn­tä­misen kustannustarkastelu
 • Monika­na­vaisten palve­lujen kehit­tä­minen hyte-alueilla
 • Tekno­lo­gioiden imple­men­taa­tio­pro­sessit sotea­lalla: hyvät käytännöt, miten tulee toteuttaa
 • Hoiva­pro­ses­seissa vaadit­tavat muutokset tekno­lo­gis­tu­misen myötä

Terveys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­logian eettiset näkökulmat

Tekoä­ly­so­vel­lu­tukset sote-alalla

Sote-alan opetus ja Living labien raamit

 • Testbed-toiminta osana tuotekehitystä
 • Tutkinto- ja oppilai­tos­rajat ylittävät ratkaisut opetukseen ja oppimiseen digita­li­saa­tiota hyödyntäen

 Robotiik­ka­so­vel­lukset sotepalveluissa

 • Asumisen ja liikku­misen älykkäät ratkaisut

 Asiakas-/käyt­tä­jä­läh­töisyys ja Omais­hoito ja -hoiva sekä digitaa­li­suuden tarjoamat palvelut

 • Käyttä­jä­läh­töinen, kotona-asumista edistävä digitaa­listen tuotteiden ja palve­lujen co-design
 • Asiak­kaiden omamittaukset

Etähoiva / Etänä toteu­tet­tavat hyvin­vointi ja sotepal­velut ja etäkuntoutus

 • Pelil­lisyys terveysvalmennuksessa

Tieto­suoja – ja turva digitaa­li­sissa sotepalveluissa

 • Kyber­tur­val­lisuus
 • Medical device regulaation vaati­mukset osana tuotekehitystä
 • Lääkin­näl­listen laitteiden regulations
 • Toisiolain sovel­ta­minen – https://www.medigi.fi/

Toiminnan edetessä verkos­tossa on oival­lettu, että digitaa­li­suuden ja tekno­logian osalta tarvitaan monitie­teinen edusta­jisto ja laaja-alainen osaaja­joukko (tutkimus-, kehit­tämis-, ja innovaa­tio­toi­minta, palve­lu­muo­toilu, johta­minen, kyber­tur­val­lisuus, kuntoutus, media jne.) miettimään asioita saman pöydän ääreen. Verkostoon voidaan ottaa uusia jäseniä korkea­kou­lujen toiveiden mukai­sesti. Verkos­to­ko­kouksia on 4-6 kertaa vuodessa.

Verkosto on yhdessä johdettua toimintaa, jolla on selkeät pelisäännöt ja koordi­noiva ydinryhmä (5-6 henkilöä eri ammat­ti­kor­kea­kou­luista), jonka tehtävänä on fasili­toida verkoston toimintaa yhdessä luotujen periaat­teiden pohjalta. Metro­polia-amk toimii verkoston puheen­joh­tajana. Ydinryh­mä­läiset vaihtuvat tarpeen mukaan ja sopivat organi­soi­tu­mi­sesta sekä rooleista vuosittain yhdessä verkoston jäsenten kanssa. Ydinryh­mä­ko­kouksia järjes­tetään 6-10 kertaa vuodessa. Kareliasta ydinryhmään kuuluu tällä hetkellä allekir­joit­tanut. Ydinryhmä ja sitä myötä verkos­to­toi­minta tukeutuu vahvasti toimin­nassaan STM:n työ- tai neuvo­nan­ta­ja­ryhmään, joka tarkas­telee kaikkien eri verkos­tojen muodos­tamaa kokonai­suutta Suomessa. Esimer­kiksi ammat­tio­pis­toilla on oma kansal­linen verkostonsa.

Diginet AMK-verkoston tehtävänä on:

 • Edistää ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tehtävän hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giaan sekä terveyden ja hyvin­voinnin digita­li­saa­tioon liittyvän TKI-toiminnan läpinä­ky­väksi tekemistä sosiaali- ja tervey­sa­lojen lisäksi tekniikan, liike­ta­louden, kulttuurin, humanis­tisten ja kasva­tus­tie­teiden aloilla
 • Keskus­tella ja vaihtaa ideoita alan tulevai­suuden suunnista ja TKI -yhteis­työstä sekä tuoda ideoita esiin julkis­hal­lin­nolle ja viranomaisille
 • Tuoda esiin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tarpeita terveyden ja hyvin­voinnin tiedon­hal­linnan ja digita­li­saation edistämiseksi 
 • Tuoda esiin koulu­tus­tar­peita ja -tarjontaa
 • Vahvistaa opiske­li­joiden ja opettajien osaamista 
 • Viedä viestiä ammat­ti­kor­kea­kou­luista strate­gisen tason päätök­sen­tekoon kansal­li­sella tasolla huomioiden muuttuvat osaamis­tarpeet työelämän ja opetuksen rajapinnoilla
 • Viestiä aktii­vi­sesti sekä omissa organi­saa­tiossa että organi­saa­tioiden välillä vahvistaen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteistyötä

Verkoton toimin­ta­pe­ri­aat­teiksi on yhdessä päätetty seuraavat linjaukset:

 • Yhdessä raken­netaan digitaa­li­suuteen ja tekno­lo­giaan liittyen etene­mis­polkuja teemoja, menetelmiä ja sisältöjä fasilitoiden
 • Yhteistyö pohjautuu keski­näisen luotta­muksen raken­ta­miseen ja vaali­miseen sekä kunnioittamiseen
 • Eri ammat­ti­kor­kea­kou­lujen vahvuuksia hyödyn­netään synergiaa tavoitellen
 • Vaiku­tusten ja vaikut­ta­vuuden mittaus ja tarkastelu. Toimintaa arvioidaan säännöl­li­sesti suhteessa tavoit­teisiin ja toimintaa kehitetään sen perusteella. 
 • Kehit­tä­misen näkökulma linkkinä kaikkiin toimi­joihin, erityi­sesti sote-alueisiin
 • Osaamisen johta­minen ja kehit­tä­minen organi­saa­tiossa ja omissa verkostoissa

Sirpa­lei­sesta, erillään toteu­tu­vasta toimin­nasta kohti suunni­tel­mal­lista yhteistoimintaa

Diginet AMK-verkosto on vakiin­nut­ta­massa toimin­taansa kansal­lisena verkos­to­toi­mijana. Kukin organi­saatio voi hyödyntää verkostoa omien strate­gisten linjaus­tensa mukai­sesti. Niin verkos­tolta kuin organi­saa­tioil­takin vaaditaan selkeää raken­netta ja toimi­juutta, jotta moniam­ma­til­linen ja laaja-alainen osaaja­joukko voi hyödyntää digitaa­li­suutta ja tekno­logiaa sopivalla tavalla nyt ja tulevai­suu­dessa.   Diginet AMK-verkosto tähyää tulevai­suuteen ja sen toimin­taym­pä­ristöä halutaan lähitu­le­vai­suu­dessa laajentaa alueel­lisiin ja kansal­lisiin yhteis­työ­ver­kos­toihin. Mukaan halutaan myös opiske­lijat ja jatkuvan oppimisen toimijat. Tärkeitä yhteis­työ­kump­pa­neita voisivat olla myös sote-alueet, yritykset ja järjestöt, palve­luiden käyttäjät, alueel­liset ekosys­teemit, Hyteairon verkostot sekä kansal­liset ja kansain­vä­liset asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saatiot. Karelia omalta osaltaan edistää tätä toimintaa aktii­vi­sesti ja monialaisesti.


Kirjoittaja:

Pirjo Vesa, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Finlex. 2019. Laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta 306/2019. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Rose. 2017. Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap. http://roseproject.aalto.fi/images/publications/Roadmap-final02062017.pdf

STM. 2014. Tieto hyvin­voinnin ja uudis­tuvien palve­lujen tukena Sote-tieto hyöty­käyttöön -strategia. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70321/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf

STM. 2016. Digita­li­saatio terveyden ja hyvin­voinnin tukena: Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön digita­li­saa­tio­lin­jaukset 2025. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6

TEM. 2017. Suomen tekoä­lyaika – Suomi tekoälyn sovel­ta­misen kärki­maaksi: Tavoite ja toimen­pi­de­suo­si­tukset. Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön julkaisuja, 41/2017.

VM. 2016. Valtio­neu­voston periaa­te­päätös älykkäästä robotii­kasta ja automaa­tiosta. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804c7484

VM. 2021. Julkisen hallinnon digita­li­saatio. https://vm.fi/digitalisaatio