Kansain­vä­listä biota­lous­kou­lu­tusyh­teis­työtä Join-Bioerko -hankkeessa

Yhteis­työ­so­pi­muk­sia, webi­naa­reja, pilo­toi­tuja opin­to­jak­soja, kult­tuu­rei­den kohtaa­mista ja biota­lou­den haas­teita – niistä on Join-Bioerko -hank­keen kansain­vä­li­set kuviot tehty. Vaikka covid-19-pande­mia on viimeis­ten vuosien ajan haas­ta­nut useim­pia hank­keita, Itä-Suomen kansain­vä­li­sen biota­lous­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen työelä­mä­läh­töi­sen jatku­van oppi­mi­sen keinoin (Join-Bioerko) -hank­keen kansain­vä­lis­ty­mi­seen tähtää­vät toimet on saatu hank­keen ensim­mäi­sen puolik­kaan aikana hyvään vauhtiin.

Join-Bierko -hank­keen yhtenä kolmesta pääta­voit­teesta on luoda biota­lou­den koulu­tuk­seen ja sen kehit­tä­mi­seen liit­ty­viä kansain­vä­li­siä yhteis­työ­ku­vioita ja ennen kaikkea pilo­toida erilai­sia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia ulko­maa­lais­ten korkea­kou­lu­jen kanssa. 2,5-vuotisesta hank­keesta on takana nyt puoli­toista vuotta ja sinä aikana on onnis­tuttu jo lähes toteut­ta­maan hanke­suun­ni­tel­massa luvatut toimenpiteet.

Join-Bioerko -hanke

Itä-Suomen kansain­vä­li­sen biota­lous­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen työelä­mä­läh­töi­sen jatku­van oppi­mi­sen keinoin (Join-Bioerko) -hanke käyn­nis­tyi syksyllä 2020. Hanke toteu­te­taan yhteis­työssä Itä-Suomen yliopis­ton, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Hank­keen tavoit­teena on paran­taa biota­lous­a­lan jatku­van oppi­mi­sen koulu­tus­tar­jon­taa, kehit­tää koulu­tuk­sen työelä­mä­läh­töi­syyttä niin subs­tans­sin kuin peda­go­gii­kan­kin osalta sekä raken­taa kansain­vä­listä vaikut­ta­vuutta pilo­toi­malla erilai­sia yhteis­työ­muo­toja ulko­mais­ten korkea­kou­lu­jen kanssa. Hank­keessa järjes­te­tään vähin­tään kolme kansain­vä­listä pilo­toin­ti­kou­lu­tusta, jotka voivat vaih­della mallil­taan toisis­taan, riip­puen täysin kohde­maasta ja sen tarpeista. Koulu­tus­ten kautta on tarkoi­tus kerätä koke­muk­sia ja palau­tetta kansain­vä­li­seen biota­lous­a­lan koulu­tusyh­teis­työ­hön liit­tyen ja hank­keen päät­teeksi kootaan yhteen­veto, jota on tarkoi­tus hyödyn­tää tule­vai­suu­den kansain­vä­listä koulu­tusyh­teis­työtä valmis­tel­taessa ja suunniteltaessa.

Tansa­niasta vauhtia Etelä-Ameri­kan valloitukselle

Ensim­mäi­nen varsi­nai­nen kansain­vä­li­nen opin­to­jak­so­pi­lo­tointi hank­keen osalta tehtiin jo heti hank­keen käyn­nis­ty­mi­sen yhtey­dessä syksyllä 2020, kun yhdessä Eseia-verkos­ton kanssa järjes­tet­tiin 5 opin­to­pis­teen laajui­nen kesä­koulu teemalla ”Climate friendly bioenergy solu­tions”. Kesä­kou­luun osal­lis­tui yhteensä 22 opis­ke­li­jaa ja 30 eri asian­tun­ti­jaa Tansa­niasta, Suomesta sekä eri puolilta Euroop­paa. Kesä­kou­luun liit­ty­vää yhteis­työtä oli osit­tain pohjus­tettu jo edel­li­sen Bioerko-hank­keen osalta, mikä mahdol­listi ripeän alun yhteis­työlle. Tansa­ni­aan alku­vuonna 2020 tehty opin­to­matka loi pohjan kesä­kurs­sille ja poiki monia koulu­tuk­seen ja hanke­toi­min­taan liit­ty­viä ideoita jatko­ja­los­tet­ta­vaksi. Opin­to­mat­kalla tutus­tut­tiin niin tansa­nia­lai­seen koulu­tus­jär­jes­tel­mään (yliopis­to­taso, opis­to­taso) kuin paikal­li­siin metsä-, puu- ja energia-alan toimi­joi­hin. Matkan huomio­nar­voi­sin seikka oli huomata itäsuo­ma­lai­sen metsä- ja ener­giao­saa­mi­sen mahdol­li­suu­det Tansa­niassa, sillä siellä ollaan metsän­hoi­don ja puun­käy­tön aloilla tilan­teessa, jossa suoma­lai­set toimi­jat olivat vuosi­kym­me­niä sitten. Hyvin suun­ni­tel­luilla koulu­tus- ja inves­toin­ti­hank­keilla itäsuo­ma­lai­silla alan toimi­joilla olisi nyt yhteis­työssä tansa­nia­lais­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa mahdol­li­suu­det välttää ne virheet, mitä Suomessa metsä-, puu- ja energia-aloilla mennei­syy­dessä tehtiin. Näiden matkalla ja kesä­kou­lun aikana synty­nei­den ideoi­den pohjalta onkin nyt tarkoi­tus solmia pidem­piai­kai­nen yhteis­työ­so­pi­mus Join-Bioerko -hank­keen suoma­lais­ten korkea­kou­lu­jen sekä useam­man tansa­nia­lai­sen orga­ni­saa­tion välille.

Afrikan suunnan posi­tii­vis­ten koke­mus­ten myötä yhteis­työ­ku­vioita halut­tiin lähteä laajen­ta­maan myös Etelä-Ameri­kan suun­taan. Yhteensä neljän chile­läi­sen korkea­kou­lun (la Univer­si­dad Cató­lica del Maule de Chile, la Univer­si­dad Austral de Chile, la Univer­si­dad de Talca ja la Univer­si­dad de Concepción) kanssa muodos­tet­tiin verkosto ja sovit­tiin yhteis­työn aloit­ta­mi­sesta talvella 2020-2021. Hallin­nol­lis­ten sopi­mus­ten alle­kir­joi­tus­ten jälkeen yhteis­työ saatiin toden teolla käyn­tiin kevään 2021 aikana, kun sovit­tiin yhtei­sen webi­naa­rin ja verk­ko­kurs­sin järjes­tä­mi­sestä syksylle 2021. Syys­kuussa 2021 pääs­tiin­kin ensin kuule­maan yhteis­työn tulok­sia metsä­bio­ta­lou­teen keskit­ty­neessä webi­naa­rissa, jossa puhu­jina olivat mm. suur­lä­het­ti­läs ja edus­tus­ton pääl­likkö Eija Rotinen Santiago de Chilen suur­lä­he­tys­töstä, Head of Medi­ter­ra­nean Faci­lity Inazio Martí­nez de Arano Euroo­pan metsäins­ti­tuu­tista sekä tohtori Alex Berg Univer­si­dad de Concep­tió­nista. Webi­naari saavutti suuren suosion yhteensä 67 kuun­te­li­jalla ja yli sadalla webi­naa­riin ilmoittautuneella.

Pari viikkoa tämän jälkeen koepon­nis­tet­tiin puoles­taan kahden viikon mittai­nen verk­ko­vä­lit­tei­nen kesä­koulu otsi­kolla ”Sustai­nable Solu­tions for Circu­lar Bio-based World”. Verk­ko­kurssi oli laajuu­del­taan viiden opin­to­pis­teen suurui­nen ja siihen ilmoit­tau­tui yhteensä 40 opis­ke­li­jaa sekä lukuisa joukko eri yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den asian­tun­ti­joita niin Chilestä, Suomesta kuin mm. Saksas­ta­kin. Verk­ko­kurs­sin ensim­mäi­sen viikon aikana opis­ke­li­jat tutus­tui­vat opin­to­jak­son aihee­seen suoma­lais­ten ja chile­läis­ten asian­tun­ti­joi­den pitä­mien luen­to­jen johdolla. Toisen viikon aikana opis­ke­li­jat puoles­taan haas­tet­tiin paran­ta­maan heidän kommu­ni­kaa­tio-, ajat­telu- ja kult­tuu­ril­lista osaa­mis­taan ryhmä­töi­den muodossa. Opis­ke­li­jat toisin sanoen jaet­tiin opinto- ja kult­tuu­ri­taus­tai­sesti mahdol­li­sim­man hete­ro­gee­ni­siin ryhmiin ja heille annet­tiin biota­lou­teen liit­tyvä haaste, joka heidän tuli yhdessä ratkaista. Opin­to­jak­son päät­teeksi ryhmät esit­te­li­vät ratkai­sunsa muille ja kirjal­li­set tuotok­set palau­tet­tiin lisäksi opet­ta­jien tarkem­paan tarkas­tuk­seen. Saadun palaut­teen perus­teella opin­to­jakso oli opis­ke­li­joi­den mielestä innos­tava ja avar­tava kokemus ja se oli tuonut heille uuden­laista ymmär­rystä järjes­tä­jä­mai­den biotaloudesta.

Maisema Tansaniassa.
Tansa­nian opin­to­mat­kan maisemia.

Kohti kolmatta ja toiveita matkustamisesta

Chilen webi­naa­rin ja opin­to­jak­son järjes­tä­mi­sen aikoi­hin aloi­tel­tiin myös jo yhteis­työ­ku­vioita kolman­teen, suoma­lai­sil­le­kin sellu­teh­das­pro­jek­tien kautta tutuksi tullee­seen kohtee­seen, Uruguay­hin. Syksyn webi­naa­rin osal­lis­tu­ja­lis­talla oli jo nähty muutama uruguay­lais­nimi, mutta varsi­nai­nen ensim­mäi­nen ns. vaka­vampi yhteis­työ­ta­paa­mi­nen järjes­tet­tiin kuiten­kin vasta myöhem­min syksyllä. Tapaa­mi­sen aikana Karelia-amk, Savonia-amk ja Itä-Suomen yliopisto esit­te­li­vät kukin omaa toimin­taansa uruguay­lai­selle teknil­li­selle korkea­kou­lulle, Univer­si­dad Tecno­lo­gica del Uruguay:lle (UTEC), ja päin­vas­toin. Loppu­tu­le­mana päädyt­tiin siihen, että aloi­tel­tiin valmis­te­le­maan korkea­kou­lu­jen välistä yhteis­työ­so­pi­musta ja sovit­tiin, että mikäli covid-19 -tilanne vain suo, suoma­lai­nen dele­gaa­tio lähtee käymään Uruguayssa tutus­tu­massa paikal­li­seen toimin­taym­pä­ris­töön ja suun­nit­te­le­maan laajem­min tule­vai­suu­den yhteis­työ­ku­vioita keväällä 2022. Tuon saman reissun aikana olisi tarkoi­tus pistäy­tyä myös chile­läi­sissä yhteis­työ­kor­kea­kou­luissa. Haaveissa on myös, että etelä­ame­rik­ka­lai­set kolle­gat ja mahdol­li­sesti myös opis­ke­li­jat pääsi­si­vät tutus­tu­maan Suomeen ja Join-Bioerko -hank­keen yhteis­työ­kor­kea­kou­lui­hin vielä tulevan vuoden aikana. Keväälle 2022 onkin jo suun­ni­teltu myös mm. Hackat­hon-tyyp­pi­nen kansain­vä­li­nen hybri­dio­pin­to­jakso, jonne on toivo­tettu terve­tul­leiksi niin lähi- kuin etäope­tuk­sen­kin kautta sekä chile­läis­ten että uruguay­lais­ten yhteis­työ­kor­kea­kou­lu­jen opiskelijat.

Join-Bioerko -hank­keessa katso­taan siis vahvasti eteen­päin kansain­vä­lis­ty­mi­sen osalta, siitä­kin huoli­matta, että pande­mia­ti­lanne meinaa haastaa yhteis­työn teke­mistä. Toisaalta tilanne voidaan kuiten­kin nähdä myös posi­tii­vi­sena, sillä ilman covid-19 -virusta olisimme tuskin lähte­neet kehit­tä­mään nykyi­sen­lai­sia webi­naa­reja tai verkko-opin­to­jak­soja yhteis­työssä tansa­nia­lais­ten tai chile­läis­ten kanssa ja sitä kautta monen opis­ke­li­jan kansain­vä­lis­ty­mi­nen olisi varmasti jäänyt viimeis­ten vuosien aikana toteu­tu­matta. Toivo­taan joka tapauk­sessa, että vielä jonain päivänä fyysi­set­kin yhteis­työ­ku­viot mahdol­lis­tu­vat kaik­kien näiden kolmen yhteis­työ­maan korkea­kou­lu­jen ja orga­ni­saa­tioi­den välillä ja kansain­vä­listä biota­lous­kou­lu­tusta saadaan sen myötä syven­net­tyä ja kehi­tet­tyä entisestään.

Lisä­tie­toja hank­keesta ja siihen vahvasti liit­ty­västä biota­lou­den erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sesta voi käydä luke­massa verk­ko­si­vuilta osoit­teesta: https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/.


Kirjoit­ta­jat:

Sini Ranta­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaija Sara­mäki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Simo Pauk­ku­nen, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Join-Bioerko -hankkeen rahoittajien ja partnereiden logot: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY-keskus, Euroopan unionin sosisaalirahasto, Karelia-amk, Savonia, UEF