Categories
Pulssi Kansainvälisyyttä Hiilineutraaleja ratkaisuja

Kansain­vä­listä biota­lous­kou­lu­tusyh­teis­työtä Join-Bioerko -hankkeessa

Yhteis­työ­so­pi­muksia, webinaareja, pilotoituja opinto­jaksoja, kulttuu­reiden kohtaa­mista ja biota­louden haasteita – niistä on Join-Bioerko -hankkeen kansain­vä­liset kuviot tehty. Vaikka covid-19-pandemia on viimeisten vuosien ajan haastanut useimpia hankkeita, Itä-Suomen kansain­vä­lisen biota­lous­osaa­misen kehit­tä­minen työelä­mä­läh­töisen jatkuvan oppimisen keinoin (Join-Bioerko) -hankkeen kansain­vä­lis­ty­miseen tähtäävät toimet on saatu hankkeen ensim­mäisen puolikkaan aikana hyvään vauhtiin.

Join-Bierko -hankkeen yhtenä kolmesta pääta­voit­teesta on luoda biota­louden koulu­tukseen ja sen kehit­tä­miseen liittyviä kansain­vä­lisiä yhteis­työ­ku­vioita ja ennen kaikkea pilotoida erilaisia opinto­ko­ko­nai­suuksia ulkomaa­laisten korkea­kou­lujen kanssa. 2,5-vuotisesta hankkeesta on takana nyt puoli­toista vuotta ja sinä aikana on onnis­tuttu jo lähes toteut­tamaan hanke­suun­ni­tel­massa luvatut toimenpiteet.

Join-Bioerko -hanke

Itä-Suomen kansain­vä­lisen biota­lous­osaa­misen kehit­tä­minen työelä­mä­läh­töisen jatkuvan oppimisen keinoin (Join-Bioerko) -hanke käynnistyi syksyllä 2020. Hanke toteu­tetaan yhteis­työssä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa. Hankkeen tavoit­teena on parantaa biota­lousalan jatkuvan oppimisen koulu­tus­tar­jontaa, kehittää koulu­tuksen työelä­mä­läh­töi­syyttä niin substanssin kuin pedago­gii­kankin osalta sekä rakentaa kansain­vä­listä vaikut­ta­vuutta pilotoi­malla erilaisia yhteis­työ­muotoja ulkomaisten korkea­kou­lujen kanssa. Hankkeessa järjes­tetään vähintään kolme kansain­vä­listä pilotoin­ti­kou­lu­tusta, jotka voivat vaihdella malliltaan toisistaan, riippuen täysin kohde­maasta ja sen tarpeista. Koulu­tusten kautta on tarkoitus kerätä kokemuksia ja palau­tetta kansain­vä­liseen biota­lousalan koulu­tusyh­teis­työhön liittyen ja hankkeen päätteeksi kootaan yhteenveto, jota on tarkoitus hyödyntää tulevai­suuden kansain­vä­listä koulu­tusyh­teis­työtä valmis­tel­taessa ja suunniteltaessa.

Tansa­niasta vauhtia Etelä-Amerikan valloitukselle

Ensim­mäinen varsi­nainen kansain­vä­linen opinto­jak­so­pi­lo­tointi hankkeen osalta tehtiin jo heti hankkeen käynnis­ty­misen yhtey­dessä syksyllä 2020, kun yhdessä Eseia-verkoston kanssa järjes­tettiin 5 opinto­pisteen laajuinen kesäkoulu teemalla ”Climate friendly bioenergy solutions”. Kesäkouluun osallistui yhteensä 22 opiske­lijaa ja 30 eri asian­tun­tijaa Tansa­niasta, Suomesta sekä eri puolilta Eurooppaa. Kesäkouluun liittyvää yhteis­työtä oli osittain pohjus­tettu jo edellisen Bioerko-hankkeen osalta, mikä mahdol­listi ripeän alun yhteis­työlle. Tansa­niaan alkuvuonna 2020 tehty opinto­matka loi pohjan kesäkurs­sille ja poiki monia koulu­tukseen ja hanke­toi­mintaan liittyviä ideoita jatko­ja­los­tet­ta­vaksi. Opinto­mat­kalla tutus­tuttiin niin tansa­nia­laiseen koulu­tus­jär­jes­telmään (yliopis­totaso, opistotaso) kuin paikal­lisiin metsä-, puu- ja energia-alan toimi­joihin. Matkan huomio­nar­voisin seikka oli huomata itäsuo­ma­laisen metsä- ja energiao­saa­misen mahdol­li­suudet Tansa­niassa, sillä siellä ollaan metsän­hoidon ja puunkäytön aloilla tilan­teessa, jossa suoma­laiset toimijat olivat vuosi­kym­meniä sitten. Hyvin suunni­tel­luilla koulutus- ja inves­toin­ti­hank­keilla itäsuo­ma­lai­silla alan toimi­joilla olisi nyt yhteis­työssä tansa­nia­laisten yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa mahdol­li­suudet välttää ne virheet, mitä Suomessa metsä-, puu- ja energia-aloilla mennei­syy­dessä tehtiin. Näiden matkalla ja kesäkoulun aikana synty­neiden ideoiden pohjalta onkin nyt tarkoitus solmia pidem­piai­kainen yhteis­työ­so­pimus Join-Bioerko -hankkeen suoma­laisten korkea­kou­lujen sekä useamman tansa­nia­laisen organi­saation välille.

Afrikan suunnan positii­visten kokemusten myötä yhteis­työ­ku­vioita haluttiin lähteä laajen­tamaan myös Etelä-Amerikan suuntaan. Yhteensä neljän chile­läisen korkea­koulun (la Univer­sidad Católica del Maule de Chile, la Univer­sidad Austral de Chile, la Univer­sidad de Talca ja la Univer­sidad de Concepción) kanssa muodos­tettiin verkosto ja sovittiin yhteistyön aloit­ta­mi­sesta talvella 2020-2021. Hallin­nol­listen sopimusten allekir­joi­tusten jälkeen yhteistyö saatiin toden teolla käyntiin kevään 2021 aikana, kun sovittiin yhteisen webinaarin ja verkko­kurssin järjes­tä­mi­sestä syksylle 2021. Syyskuussa 2021 päästiinkin ensin kuulemaan yhteistyön tuloksia metsä­bio­ta­louteen keskit­ty­neessä webinaa­rissa, jossa puhujina olivat mm. suurlä­het­tiläs ja edustuston päällikkö Eija Rotinen Santiago de Chilen suurlä­he­tys­töstä, Head of Mediter­ranean Facility Inazio Martínez de Arano Euroopan metsäins­ti­tuu­tista sekä tohtori Alex Berg Univer­sidad de Concep­tió­nista. Webinaari saavutti suuren suosion yhteensä 67 kuunte­li­jalla ja yli sadalla webinaariin ilmoittautuneella.

Pari viikkoa tämän jälkeen koepon­nis­tettiin puolestaan kahden viikon mittainen verkko­vä­lit­teinen kesäkoulu otsikolla ”Sustai­nable Solutions for Circular Bio-based World”. Verkko­kurssi oli laajuu­deltaan viiden opinto­pisteen suuruinen ja siihen ilmoit­tautui yhteensä 40 opiske­lijaa sekä lukuisa joukko eri yritysten ja organi­saa­tioiden asian­tun­ti­joita niin Chilestä, Suomesta kuin mm. Saksas­takin. Verkko­kurssin ensim­mäisen viikon aikana opiske­lijat tutus­tuivat opinto­jakson aiheeseen suoma­laisten ja chile­läisten asian­tun­ti­joiden pitämien luentojen johdolla. Toisen viikon aikana opiske­lijat puolestaan haastettiin paran­tamaan heidän kommu­ni­kaatio-, ajattelu- ja kulttuu­ril­lista osaamistaan ryhmä­töiden muodossa. Opiske­lijat toisin sanoen jaettiin opinto- ja kulttuu­ri­taus­tai­sesti mahdol­li­simman hetero­gee­nisiin ryhmiin ja heille annettiin biota­louteen liittyvä haaste, joka heidän tuli yhdessä ratkaista. Opinto­jakson päätteeksi ryhmät esitte­livät ratkai­sunsa muille ja kirjal­liset tuotokset palau­tettiin lisäksi opettajien tarkempaan tarkas­tukseen. Saadun palautteen perus­teella opinto­jakso oli opiske­li­joiden mielestä innostava ja avartava kokemus ja se oli tuonut heille uuden­laista ymmär­rystä järjes­tä­jä­maiden biotaloudesta.

Maisema Tansaniassa.
Tansanian opinto­matkan maisemia.

Kohti kolmatta ja toiveita matkustamisesta

Chilen webinaarin ja opinto­jakson järjes­tä­misen aikoihin aloiteltiin myös jo yhteis­työ­ku­vioita kolmanteen, suoma­lai­sil­lekin sellu­teh­das­pro­jektien kautta tutuksi tulleeseen kohteeseen, Uruguayhin. Syksyn webinaarin osallis­tu­ja­lis­talla oli jo nähty muutama uruguay­laisnimi, mutta varsi­nainen ensim­mäinen ns. vakavampi yhteis­työ­ta­paa­minen järjes­tettiin kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä. Tapaa­misen aikana Karelia-amk, Savonia-amk ja Itä-Suomen yliopisto esitte­livät kukin omaa toimin­taansa uruguay­lai­selle teknil­li­selle korkea­kou­lulle, Univer­sidad Tecno­logica del Uruguay:lle (UTEC), ja päinvastoin. Loppu­tu­lemana päädyttiin siihen, että aloiteltiin valmis­te­lemaan korkea­kou­lujen välistä yhteis­työ­so­pi­musta ja sovittiin, että mikäli covid-19 -tilanne vain suo, suoma­lainen delegaatio lähtee käymään Uruguayssa tutus­tu­massa paikal­liseen toimin­taym­pä­ristöön ja suunnit­te­lemaan laajemmin tulevai­suuden yhteis­työ­ku­vioita keväällä 2022. Tuon saman reissun aikana olisi tarkoitus pistäytyä myös chile­läi­sissä yhteis­työ­kor­kea­kou­luissa. Haaveissa on myös, että etelä­ame­rik­ka­laiset kollegat ja mahdol­li­sesti myös opiske­lijat pääsi­sivät tutus­tumaan Suomeen ja Join-Bioerko -hankkeen yhteis­työ­kor­kea­kou­luihin vielä tulevan vuoden aikana. Keväälle 2022 onkin jo suunni­teltu myös mm. Hackathon-tyyppinen kansain­vä­linen hybri­dio­pin­to­jakso, jonne on toivo­tettu terve­tul­leiksi niin lähi- kuin etäope­tuk­senkin kautta sekä chile­läisten että uruguay­laisten yhteis­työ­kor­kea­kou­lujen opiskelijat.

Join-Bioerko -hankkeessa katsotaan siis vahvasti eteenpäin kansain­vä­lis­ty­misen osalta, siitäkin huoli­matta, että pande­mia­ti­lanne meinaa haastaa yhteistyön tekemistä. Toisaalta tilanne voidaan kuitenkin nähdä myös positii­visena, sillä ilman covid-19 -virusta olisimme tuskin lähteneet kehit­tämään nykyi­sen­laisia webinaareja tai verkko-opinto­jaksoja yhteis­työssä tansa­nia­laisten tai chile­läisten kanssa ja sitä kautta monen opiske­lijan kansain­vä­lis­ty­minen olisi varmasti jäänyt viimeisten vuosien aikana toteu­tu­matta. Toivotaan joka tapauk­sessa, että vielä jonain päivänä fyysi­setkin yhteis­työ­kuviot mahdol­lis­tuvat kaikkien näiden kolmen yhteis­työmaan korkea­kou­lujen ja organi­saa­tioiden välillä ja kansain­vä­listä biota­lous­kou­lu­tusta saadaan sen myötä syven­nettyä ja kehitettyä entisestään.

Lisätietoja hankkeesta ja siihen vahvasti liitty­västä biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sesta voi käydä lukemassa verkko­si­vuilta osoit­teesta: https://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/.


Kirjoit­tajat:

Sini Rantanen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaija Saramäki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Simo Paukkunen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Join-Bioerko -hankkeen rahoittajien ja partnereiden logot: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY-keskus, Euroopan unionin sosisaalirahasto, Karelia-amk, Savonia, UEF