Tietokoneen näyttö, jossa esitettynä dataa

Koko­nais­val­tai­nen tieto­tuo­tanto mahdol­lis­taa tiedolla johtamisen

Tulos­joh­ta­mi­nen perus­tuu käytet­tä­vissä olevan tiedon hyödyn­tä­mi­seen. Orga­ni­saa­tion päivit­täi­sestä toimin­nasta tallen­tuu suuri määrä dataa eri tieto­jär­jes­tel­miin. Pelkkä data ei kuiten­kaan vielä anna vastauk­sia toimin­nan kannalta oleel­li­siin kysy­myk­siin, vaan dataa pitää jalos­taa hyödyn­net­tä­vään muotoon. Tähän vaadi­taan tieto­tuo­tan­non asian­tun­te­musta, mikä edel­lyt­tää osaa­mista ja ymmär­rystä orga­ni­saa­tion toimin­nasta ja tekni­sistä ratkaisuista. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on viime vuosina keski­tytty datan hallin­nan ja tiedon tuot­ta­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Olemme onnis­tu­neet tuomaan Kare­lian keskeis­ten tieto­jär­jes­tel­mien sisäl­tä­män datan tieto­va­ras­toomme. Tämä kattava ja reaa­liai­kai­sesti päivit­tyvä data on mahdol­lis­ta­nut kette­rän ja nopeasti orga­ni­saa­tion eri tarpei­siin vastaa­van tiedon tuottamisen.

Skenaa­rio­työllä valmis­tau­du­taan toimin­nan muutoksiin

Orga­ni­saa­tioissa keski­ty­tään usein vain mennei­den tapah­tu­mien rapor­toin­tiin ja nyky­ti­lan analy­soin­tiin. Menes­ty­välle orga­ni­saa­tiolle on ominaista katsoa tule­vai­suu­teen ja luoda erilai­sia skenaa­rioita toimin­nan kehit­ty­mis­suun­nista. Näitä skenaa­rioita tulee päivit­tää aina tuoreim­man tiedon pohjalta ja pyrkiä enna­koi­maan tulevaa kehi­tystä. Skenaa­rio­työ mahdol­lis­taa valmis­tau­tu­mi­sen äkil­li­siin toimin­nan muutoksiin.

Kare­liassa kehi­te­tyn talou­den ja toimin­nan tulos­ten seuranta- ja enna­koin­ti­työ­ka­lun Karelia-Vipusen tehtä­vänä on tuottaa ajan­ta­saista ja enna­koi­vaa tietoa johta­mi­sen tueksi. Karelia-Vipusen tuot­tama tieto luo hyvän pohjan skenaa­rio­työlle. Yksi Kare­lian kannalta tärkeä tehtävä on enna­koida tule­vien vuosien rahoi­tuk­sen kehit­ty­mistä. Tähän koko­nai­suu­teen vaikut­ta­vat toimin­nan tulos­ten seuranta (mm. tutkin­to­jen määrä, opin­to­suo­ri­tuk­set ja TKI-rahoi­tus) ja niiden enna­koitu kehit­ty­mi­nen.  Erilais­ten skenaa­rioi­den pohjalta voidaan tehdä kohden­net­tuja toimen­pi­teitä halutun tulok­sen saavuttamiseksi.

Suori­tet­tu­jen tutkin­to­jen määrällä on merkit­tävä vaiku­tus Kare­lian koko­nais­ra­hoi­tuk­seen. Yli puolet Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön myön­tä­mästä perus­ra­hoi­tuk­sesta tulee tutkin­to­jen perus­teella. Opin­to­jen sujuvan etene­mi­sen mahdol­lis­ta­mi­nen ja valmis­tu­mi­sen varmis­ta­mi­nen ovat Kare­lian kannalta keskei­siä toimen­pi­teitä tutkin­to­ta­voit­teen saavut­ta­mi­sessa. Tämän tueksi tarvi­taan katta­vaa seuran­ta­työ­ka­lua, jonka avulla voidaan seurata opin­to­jen etene­mistä ja tunnis­taa mahdol­li­set haas­teet, jotka vaikut­ta­vat valmis­tu­mi­seen. Kehi­timme seuran­nan tueksi työka­lun, joka otet­tiin käyt­töön syksyllä 2021 ja sen tuomista hyödyistä on jo selkeää näyttöä.

Karelia tiedolla johta­mi­sen eturintamassa

Tieto­tuo­tanto on yhteis­työtä orga­ni­saa­tion eri tiimien ja yksi­köi­den välillä. Siinä koros­tu­vat asian­tun­ti­joi­den omat näke­myk­set ja koke­muk­set toimin­nasta, joiden perus­teella tietoa tuote­taan. Luotet­tava ja ajan­ta­sai­nen tieto on avain menes­tyk­sek­kää­seen tiedolla johta­mi­seen. Karelia haluaa olla tiedolla johta­mi­sen edel­lä­kä­vijä korkeakoulumaailmassa.


Kirjoit­ta­jat:

Lauri Hänni­nen, tieto­tuo­tan­non asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mikko Pent­ti­nen, tieto­tuo­tan­non asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Lukas palve­lusta Pexels