Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa Muut

Kokonais­val­tainen tieto­tuo­tanto mahdol­listaa tiedolla johtamisen

Tulos­joh­ta­minen perustuu käytet­tä­vissä olevan tiedon hyödyn­tä­miseen. Organi­saation päivit­täi­sestä toimin­nasta tallentuu suuri määrä dataa eri tieto­jär­jes­telmiin. Pelkkä data ei kuitenkaan vielä anna vastauksia toiminnan kannalta oleel­lisiin kysymyksiin, vaan dataa pitää jalostaa hyödyn­net­tävään muotoon. Tähän vaaditaan tieto­tuo­tannon asian­tun­te­musta, mikä edellyttää osaamista ja ymmär­rystä organi­saation toimin­nasta ja tekni­sistä ratkaisuista. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on viime vuosina keski­tytty datan hallinnan ja tiedon tuotta­misen kehit­tä­miseen. Olemme onnis­tuneet tuomaan Karelian keskeisten tieto­jär­jes­telmien sisäl­tämän datan tieto­va­ras­toomme. Tämä kattava ja reaaliai­kai­sesti päivittyvä data on mahdol­lis­tanut ketterän ja nopeasti organi­saation eri tarpeisiin vastaavan tiedon tuottamisen.

Skenaa­rio­työllä valmis­tau­dutaan toiminnan muutoksiin

Organi­saa­tioissa keski­tytään usein vain menneiden tapah­tumien rapor­tointiin ja nykytilan analy­sointiin. Menes­ty­välle organi­saa­tiolle on ominaista katsoa tulevai­suuteen ja luoda erilaisia skenaa­rioita toiminnan kehit­ty­mis­suun­nista. Näitä skenaa­rioita tulee päivittää aina tuoreimman tiedon pohjalta ja pyrkiä ennakoimaan tulevaa kehitystä. Skenaa­riotyö mahdol­listaa valmis­tau­tu­misen äkillisiin toiminnan muutoksiin.

Kareliassa kehitetyn talouden ja toiminnan tulosten seuranta- ja ennakoin­ti­työ­kalun Karelia-Vipusen tehtävänä on tuottaa ajanta­saista ja ennakoivaa tietoa johta­misen tueksi. Karelia-Vipusen tuottama tieto luo hyvän pohjan skenaa­rio­työlle. Yksi Karelian kannalta tärkeä tehtävä on ennakoida tulevien vuosien rahoi­tuksen kehit­ty­mistä. Tähän kokonai­suuteen vaikut­tavat toiminnan tulosten seuranta (mm. tutkin­tojen määrä, opinto­suo­ri­tukset ja TKI-rahoitus) ja niiden ennakoitu kehit­ty­minen.  Erilaisten skenaa­rioiden pohjalta voidaan tehdä kohden­nettuja toimen­pi­teitä halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Suori­tet­tujen tutkin­tojen määrällä on merkittävä vaikutus Karelian kokonais­ra­hoi­tukseen. Yli puolet Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön myöntä­mästä perus­ra­hoi­tuk­sesta tulee tutkin­tojen perus­teella. Opintojen sujuvan etene­misen mahdol­lis­ta­minen ja valmis­tu­misen varmis­ta­minen ovat Karelian kannalta keskeisiä toimen­pi­teitä tutkin­to­ta­voitteen saavut­ta­mi­sessa. Tämän tueksi tarvitaan kattavaa seuran­ta­työ­kalua, jonka avulla voidaan seurata opintojen etene­mistä ja tunnistaa mahdol­liset haasteet, jotka vaikut­tavat valmis­tu­miseen. Kehitimme seurannan tueksi työkalun, joka otettiin käyttöön syksyllä 2021 ja sen tuomista hyödyistä on jo selkeää näyttöä.

Karelia tiedolla johta­misen eturintamassa

Tieto­tuo­tanto on yhteis­työtä organi­saation eri tiimien ja yksiköiden välillä. Siinä koros­tuvat asian­tun­ti­joiden omat näkemykset ja kokemukset toimin­nasta, joiden perus­teella tietoa tuotetaan. Luotettava ja ajanta­sainen tieto on avain menes­tyk­sek­kääseen tiedolla johta­miseen. Karelia haluaa olla tiedolla johta­misen edellä­kävijä korkeakoulumaailmassa.


Kirjoit­tajat:

Lauri Hänninen, tieto­tuo­tannon asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mikko Penttinen, tieto­tuo­tannon asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Lukas palve­lusta Pexels