Categories
Pulssi Muut

Opetus­hen­ki­löstön järjes­te­lyerän käyttä­minen Kareliassa – Pääluot­ta­mus­miehen näkökulma

Opetus­hen­ki­löstön palkan korotukset perus­tuvat Sivistan yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­mukseen. Työeh­to­so­pi­muk­sessa on sovittu ensin­näkin yleis­ko­ro­tuk­sista. Nämä ovat prosen­tu­aa­lisia korotuksia, jotka on tarkoi­tettu makset­ta­vaksi kaikille opetta­jille saman­suu­ruisina. Viimeisin työeh­to­so­pi­muksen mukainen yleis­ko­rotus oli suuruu­deltaan 1,1 % ja se tapahtui 1.6.2021.

Yleis­ko­ro­tuksien lisäksi työeh­to­so­pimus sisältää myös järjes­te­lyeriä, joiden jakami­sesta neuvo­tellaan paikal­li­sesti. Meneillään olevalla sopimus­kau­della jaettavat erät ovat olleet 0,5 % (1.12.2020) ja 0,25 % (1.12.2021). Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työnantaja on käynyt pääluot­ta­mus­miesten kanssa kattavat neuvot­telut järjes­te­lyerien jakokri­tee­reistä syksyllä 2020 ja 2021. Neuvot­telut on käyty hyvässä yhteis­hen­gessä, mutta lopul­linen päätös­valta asiassa on aina työnantajalla.

Järjes­te­lyerä jaetaan työn vaati­vuuden perusteella

Järjes­te­lyerää ei ole tarkoi­tettu jaetta­vaksi kaikille opetta­jille tasan saman­suu­ruisina erinä. Tarkoitus ei myöskään ole, että kaikki opettajat saisivat järjes­te­lye­rästä jotakin. Työeh­to­so­pi­muksen mukaan järjes­te­lyerä jaetaan työnan­tajan päätöksen mukai­sesti joko työn vaati­vuuden tai henki­lö­koh­taisen työstä suoriu­tu­misen perus­teella. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työnantaja on valinnut jakope­rus­teeksi opetus­hen­ki­löstön osalta työn vaativuuden.

Työn vaati­vuuteen perustuva järjes­te­lyerän maksa­minen tarkoittaa käytän­nössä sitä, että perus­palkan lisäksi opetta­jalle maksetaan TVA-lisää. Lisän saamisen edelly­tyksenä on, että opettaja tekee niin sanottua perus­teh­tävää vaati­vampia tehtäviä. Yliopet­tajan ja lehtorin perus­teh­tävät oli aiemmin määri­telty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain­sää­dän­nössä. Nykyisin työteh­tävät eivät perustu lakiin, mutta työnantaja on määri­tellyt ne esimer­kiksi strate­gi­sessa henki­lös­tö­suun­ni­tel­massa ja työsopimuksissa.

Opettajien työn vaati­vuuden kriteerit

Järjes­te­lyerän maksa­minen työn vaati­vuuden perus­teella TVA-lisänä edellyttää työn vaati­vuuden kriteerien määrit­telyä. Näiden kriteerien tulee olla sellaisia, jotka eivät sisälly opettajan perus­teh­tävään. Työn vaati­vuuteen perustuva lisä on tarkoi­tettu makset­ta­vaksi perus­teh­tävää vaati­vam­masta työstä. Esimer­kiksi lehtori voi saada TVA-lisän opetta­mi­sesta ja ohjauk­sesta YAMK-koulu­tuk­sissa, koska tämä ei kuulu lehtorin perus­teh­tävään. Sen sijaan yliopet­ta­jilla YAMK-koulu­tuksen opetus ja ohjaa­minen lukeutuu osaksi perustehtävää.

Työn vaati­vuuden kriteerien suunnit­te­lussa on hyvä huomioida myös työeh­to­so­pi­muksen sopija­puolten ohjeet ja suosi­tukset. Näistä keskeisin on se, että työn vaati­vuuden kriteerit tulee rakentaa siten, että järjes­te­lyerä on luonteeltaan euromää­räi­sesti riittävän palkitseva. Käytän­nössä tämä tarkoittaa sitä, että kriteerit eivät saa olla liian löysiä. Esimer­kiksi avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opetta­minen kriteerinä koskisi käytän­nössä lähes kaikkia opettajia. Jos tällainen kriteeri olisi, niin jaettava summa opettajaa kohden olisi erittäin pieni ja ajatus palkit­se­vuu­desta poistuisi.

TVA-lisää maksetaan määräaikaisesti

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työn vaati­vuuden arviointiin perus­tuvaa TVA-lisää maksetaan määrä­ai­kaisena vuoden ajan. Kyseessä ei siis ole pysyvä palkan osa. Vuoden määräajan jälkeen palkka­po­tissa olevat rahat jaetaan uudelleen. Käytet­tä­vissä oleva palkka­potti voi kasvaa vuosittain, jos työeh­to­so­pimus sisältää määräyksiä uusista järjes­te­lye­ristä. Esimer­kiksi alkupe­räinen järjes­te­lye­rä­potti vuonna 2020 oli 0,5 %. Syksyllä 2021 tähän pottiin lisättiin 0,25 %. Jaetta­vissa olevan rahan lisään­ty­minen mahdol­listaa myös jakokri­teerien kehit­tä­misen ja laajentamisen.

Osa opetus­hen­ki­löstön järjes­te­lye­rästä ”kinkku­rahana”

Keväällä 2021 OAJ käynnisti valta­kun­nal­li­sesti paikal­liset neuvot­telut, joiden tarkoi­tuksena oli nostaa esille koronan aiheut­ta­mista muutok­sista johtuneet opettajan työn vaati­vuuden muutokset. Nämä neuvot­telut käytiin myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Neuvot­te­luissa sovittiin, että koronasta johtuvat työn vaati­vuuden muutokset huomioidaan syksyn 2021 järjes­te­lye­rä­neu­vot­te­luissa. Näiden neuvot­te­lujen jälkeen työnantaja päätyi maksamaan opetus­työtä tekeville opetta­jille kerta­luon­toisen 150 euron korvauksen joulu­kuussa 2021. Kertaerän perus­teena on koronasta aiheu­tunut lisätyö ja koronasta aiheu­tuneet muutokset opetuksen toteut­ta­mi­sessa. Tätä työnan­tajan maksamaa kerta­kor­vausta voidaan kutsua esimer­kiksi kinkku­ra­haksi tai vaikka kasvisrullarahaksi.


Kirjoittaja:

Atte Korte, lehtori, OAJ:n pääluot­ta­musmies, Karelia-ammattikorkeakoulu