Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kansainvälisyyttä

Täydet tehot irti yritysneuvonnasta?

Mitä syrjäi­sempi ja pienempi paikka­kunta, sitä herkemmin etenkin nuoret naiset muuttavat pois paikka­kun­nalta opiske­lujen vuoksi ja myös työllis­tyvät opiske­lu­paik­ka­kun­nalle. Harvaan asuttujen ja maaseu­tu­maisten alueiden syntyvyys ja väkiluku hiljalleen laskevat vaikka tilas­tojen mukaan nuorten miesten muutto­ha­lukkuus ei olekaan yhtä korkea – haasteena on ennem­minkin kohtaanto-ongelma. Muun muassa YLE on käsitellyt artik­ke­lissaan vuonna 2020 nuorten naisten poismuuttoa maakun­nista ja esimer­kiksi Kainuun liitto on tutkinut asiaa syvemmin Näkökulmaa Kainuuseen- hankeen muodossa. Hankkeen loppu­ra­portti esitteli suosi­tuksia, joiden avulla Kainuun elinvoi­ma­po­li­tiikaan voisi lisätä naisnäkökulmaa.

Sama haaste koskettaa Suomen lisäksi muita Euroopan pohjoisia ja arktisia alueita. Tähän ongelmaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun koordi­noima W-Power-hanke on etsinyt ratkai­su­keinoja kansain­vä­lisen hanke­tiimin kanssa vuosina 2018–2021. Hanketta on rahoi­tettu Pohjoisen Periferian ja Arktiksen ohjel­masta 2014–2020, joka osaltaan toteuttaa rahoi­tuksen muodossa EU:n kohee­sio­po­li­tiikkaa. Yhteis­kunnan rakenteen kannalta on erittäin tärkeää pitää myös metro­polien ulkopuo­liset alueet asuttuina. W-Power-hankkeen kolmi­vuo­tisen työn aikana on kartoi­tettu yhdessä suoma­laisten, ruotsa­laisten, skotlan­ti­laisten, irlan­ti­laisten islan­ti­laisten ja kanada­laisten kumppanien kanssa haasteita, joita yrittä­jiksi ryhtyvät naiset kohtaavat sekä etsitty paikal­lisia ratkaisuja, joilla voida madaltaa naisten itsensä työllis­tä­mistä yrittä­jyyden kautta.

Naisyrittäjyyden haasteita.
Kuva 1. Infogra­fiikka naisyrit­tä­jyyden haasteista Pohjoisen Periferian ja Arktiksen alueella. Grafiikan johto­pää­tökset perus­tuvat W-Power-hankkeessa vuosina 2018–2019 tehtyyn taustakartoitukseen.

Vuonna 2019 laaditun ja naisyrit­tä­jille tehtyyn kyselyyn perus­tuvan tausta­kar­toi­tuksen mukaan hyvätkään yrity­sideat eivät aina saa tuekseen kannus­tavaa tai hieno­tun­teista yritys­neu­vontaa (Kuva 1). Muita yrittä­jyyttä hidas­tavia tekijöitä kartoi­tuksen mukaan olivat rahoi­tuksen saatavuus sekä rooli­mallien ja verkos­tojen puute. Yritys­neu­von­ta­ti­lan­teessa, jossa yritys­ideansa esittelevä nainen on asiak­kaana, on saatettu olla hyvinkin asenteel­lisia ja ennak­ko­luu­loisia tai nostaa jopa perhe­ti­lanne esteeksi naisen esittä­mälle yrity­si­dealle. Sukupuo­li­sen­si­tii­visyys ja moninaisten taustojen huomioi­minen yritys­neu­von­nassa onkin hyvin vähän tutkittu teema.

W-Powerin irlan­ti­lainen projek­ti­kumppani kehitys­yhtiö WestBIC on kehit­tänyt W-Power -hankkeen aikana yritys­neu­vo­jille työkaluja, joita käyttä­mällä he voisivat huomioida paremmin erilaisten asiak­kaiden taustat ja tarpeet. Työkaluja testattiin Suomessa Lapin ja Pohjois-Karjalan alueen naisyrit­tä­jille järjes­te­tyssä pilot­ti­val­men­nuk­sessa alkuvuonna 2021. Yrittäjät olivat aiemmin voittaneet hankkeen järjes­tämän yrity­si­dea­kil­pailun omalla alueellaan ja valmen­nuksen myötä heille haluttiin tarjota lisätukea oman yritys­ideansa ja yrittä­jyy­tensä kehit­tä­miseen. Pilot­ti­val­men­nuk­sessa osallis­tujat pystyivät vaikut­tamaan mm. siihen, mihin aikaan ryhmä­neu­von­ta­ta­paa­miset järjes­tettiin ja osallis­tui­vatko he tapaa­misiin mieluummin paikan päällä vai verkon välityk­sellä. Osallis­tu­jille tehtiin myös ennak­ko­kysely heille tärkeim­mistä valmen­nus­tee­moista sekä raken­nettiin räätä­löityjä yksilös­par­rauksia. Valmen­nuk­sessa huomioitiin myös vuoro­vai­kut­teisuus, henki­lö­his­toria sekä työhy­vin­vointi ja oman elämän hallinta (naisen monet roolit).

Toteu­tuuko tasa-arvo yrittäjyydessä?

Keväällä 2021 W-Power-hankkeen suoma­laiset hanke­toi­mijat (Karelia-amk, Lapin AMK ja Business Joensuu) järjes­tivät webinaarin, jonka olivat naiset yrittäjinä sekä naisyrit­tä­jyyden haasteet nyky-Suomessa. 27.5.2021 järjes­tetyn webinaarin asian­tun­ti­joina olivat Katja Lindholm Business Finlan­dista, Hanna Koponen Finnve­ralta, Piritta Parkkari Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sekä Suomen Yrittä­jä­naiset ry:n toimi­tus­johtaja Carita Orlando. He kaikki työsken­te­levät yritys­neu­vonnan, -rahoi­tuksen tai yrittä­jyys­tut­ki­muksen parissa ja heitä yhdistää myös omakoh­tainen yrittäjyys tai kasva­minen yrittäjäperheessä.

Tilas­to­kes­kuksen mukaan Suomessa toimi­vista yrittä­jistä kolmasosa on naisia, mutta yksiny­rit­tä­jistä 79 %. Yli 90 % naisyrit­tä­jistä toimii palve­lujen ja kaupan alalla (Lähde: EK:n yritys­kysely, johon vastasi touko-kesäkuussa 2019 yhteensä 562 työnan­tajaa ja johtajaa). Carita Orlandon esitti webinaa­rissa, että juuri naisval­taiset alat ovat koronan vuoksi kokeneet pahimpia takaiskuja. Tilas­to­kes­kuksen 24.6.2021 päivätty ”Talouden tilan­nekuva” -katsaus vahvistaa Orlandon näkemyksen siitä, että korona koettelee edelleen erityi­sesti osaa palve­lu­toi­mia­loista. Kohta­laisen korkeana pysynyt koronail­maan­tuvuus ja viruksen uudet variantit ovat toistai­seksi vaikeut­taneet talouden avaamista ja ihmisten liikku­mista, joka näkyy vaikeuksina myös taiteen, viihteen ja virkis­tyksen toimia­lalla. Erityi­sesti palve­luiden kulutus on jäänyt lähes kymmenen prosenttia alemmalle tasolle verrattuna vuoden 2020 ensim­mäiseen neljän­nekseen, jolloin korona­kriisi oli vasta alkamassa.

Ongelma alanva­lin­nasta on kuitenkin Orlandon mielestä syvem­mällä. Voimak­kaasti eriytyneet ammat­tialat näkyvät selkeästi, kun tarkas­tellaan opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­neiden sukupuo­li­ja­kaumaa. Suomen koulutus- ja työelämä on sukupuolen mukaan erittäin eriytynyt eli segre­goi­tunut ja segre­gaatio on reilusti voimak­kaampaa kuin Euroo­passa keski­määrin (Lähde: Bettio and Vershc­hagina, 2009). Orlando pitää lukuja melko järkyt­tävinä, sillä esimer­kiksi tieto- ja tieto­lii­ken­ne­tek­niikan alan opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­neista 97 % on miehiä, kun taas sosiaali- ja tervey­sa­lalla 88 % on naisia. Suhteel­lisen saman verran naisia ja miehiä haki vuoden 2018 yhteis­haussa vain ravintola- ja caterin­ga­lalle (55 % naisia ja 45 % miehiä) sekä liike­ta­louteen eli kaupal­li­selle alalle (45 % naisia ja 58 % miehiä). Orlandon mukaan tämä johtaa siihen, että perus­tetut yrityk­setkin sijoit­tuvat sukupuo­lit­tuneen koulu­tusjaon mukai­sille aloille. Uusyri­tys­kes­kuksen vuoden 2020 tilas­tojen mukaan naiset perus­tavat eniten yrityksiä matala­kat­tei­sille aloille eli terveys- ja kauneu­den­hoi­to­pal­ve­luihin, kun taas miehet liikkeen­johdon konsul­tointiin sekä ohjel­mis­tojen suunnit­teluun ja valmis­tukseen. Orlando toteaa kuitenkin, että naiset onneksi toimivat nykyisin enene­vässä määrin yrittäjinä eri asiantuntija-aloilla.

Yleisesti naisten ansiotaso on edelleen alempi kuin miesten ansiotaso – “naisen euro on 80 senttiä”. Yrittäjänä toimi­minen ei valitet­ta­vasti tuo paran­nusta sukupuolten välisiin ansio­ta­soihin, Orlando toteaa. Suomen Yrittäjien Kantar TNS Oy:llä teettämä Yrittä­jä­gallup, johon vastasi 1 120 edustajaa, paljastaa eron yrittäjinä toimivien naisten ja miesten kuukausian­sioissa. Naisyrit­tä­jistä 40 % ansaitsee alle 2 000 euroa kuukau­dessa, kun vastaava osuus miehistä on vain 25 %. Suuri­tu­loi­sista yrittä­jistä (yli 5 000 euroa /kk) miehiä on puolestaan 24 % ja naisia 11 %. Orlando toki mainitsee, että usein yrittäjät ovat ylipäätään melko pieni­tu­loisia, sillä neljännes kaikista yrittä­jistä ansaitsee vain alle 1 000 euroa kuukau­dessa. Tällä on suora vaikutus makset­tuihin eläkkeisiin, sillä jopa 45 % gallupiin vastan­neista kertoo, että heillä ei ole varaa riittävän eläke­maksun maksamiseen.

Yrittäjyys ja sukupuoli

YTT, Piritta Parkkari työsken­telee yrittä­jyys­kas­va­tuksen parissa TKI-asian­tun­tijana Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (XAMK). Parkkari aloitti osuutensa webinaa­rissa tomut­ta­malla naisyrit­tä­jyyttä koskevia oletuksia ja pyysi osallis­tujia pohtimaan naisyrit­tä­jyyden käsitettä, yrittä­jyyttä ja sukupuolta esittä­mällä kysymyksen:

”On hyvä parantaa naisyrit­täjien asemaa sekä tukea ja nostaa heitä esille, MUTTA mitä teemme yrittäjinä toimi­ville naisille puhumalla heistä NAISyrittäjinä?”

Kriit­tinen yrittä­jyys­tut­kimus nostaa Parkkarin mukaan esille vallalla olevan normin yrittä­jästä, johon liitetään usein miespuo­linen, hetero­sek­su­aa­linen, valkoi­hoinen mies. Parkkari esitti väitteen, jonka mukaan naisyrit­täjät esitetään puutteel­lisina, ”korjaa­mista” tarvit­sevina toimi­joina, koska he eivät sovi tähän stereo­tyyp­piseen mieli­kuvaan. Ongelman ytimeksi hän kokee yrittä­jyyden kapean stereo­typian, joka tulisi kysee­na­laistaa, ja jonka vuosi tarvitaan laajempi ymmärrys yrittä­jistä ja yrittä­jyy­destä. Sama dilemma pätee myös esimer­kiksi maahan­muut­tajien yrittäjyyteen.

Jokaisen yritys­neu­von­nassa tai rahoi­tusta tarjoa­vassa organi­saa­tiossa toimivan tulisikin pohtia, millaisia (tiedos­ta­mat­tomia) oletuksia heillä on halutun­laisen liike­toi­minnan ja yrittäjän itsensä suhteen, ja miten ne vaikut­tavat annettuun asian­tun­ti­ja­pal­veluun ja tehtyihin päätöksiin. Parkkarin toive onkin, että yrittäjinä toimivia naisia nostet­taisiin esille yrittäjinä eikä naisyrit­täjinä. Parkkari painottaa yrittä­jyys­kas­va­tuksen suurta roolia yrittä­jyyteen liittyvien mieli­kuvien luomi­sessa: kouluihin ja oppilai­toksiin tulisi kutsua mahdol­li­simman erilaisia yrittäjiä esittäy­tymään. Erilai­silla esimer­keillä voidaan vaikuttaa siihen, miten yrittäjä nähdään – onko yrittäjä yksinäinen sankari kuten Steven Jobs vai voidaanko yrittäjyys nähdä esimer­kiksi yhdessä tekemisen ja yhtei­söl­li­syyden kautta?

Naisyrit­täjänä ”miesten rahoi­tus­maa­il­massa” – puuttu­vatko naisyrit­tä­jyyden roolimallit?

Tutki­musten mukaan rahoi­tus­maa­ilmaa ja sen raken­teita sekä termi­no­logiaa pidetään masku­lii­nisena. Esimerkkinä tästä Business Finlandin Senior Advisor Katja Lindholm mainitsi webinaa­rissa pääoma­si­joit­tajien yhteisön, joka koostuu suureksi osaksi miehistä, ja se ohjaa käytettyä kieltä ja termi­no­logiaa hyvin masku­lii­niseen suuntaan. Naisyrit­täjän tulee sopeutua olemassa oleviin raken­teisiin ja omaksua masku­lii­ninen tapa puhua pärjä­täkseen rahoi­tusta hakiessaan. Hanna Koponen totesi sen sijaan, että valtio-omisteinen Finnvera ja pankit rahoit­tavat sekä yrittäjänä toimivia miehiä sekä naisia eivätkä pidä sukupuolta niin merki­tyk­sel­lisinä. Esimer­kiksi Finnve­ralla aiemmin ollut edullinen naisyrit­tä­jä­lai­nain­stru­mentti lakkau­tettiin tasa-arvosyistä jo vuosi­kymmen sitten. Julkisen rahoi­tuksen puolella avustukset ja lainat myönne­täänkin aina yrityk­sille eikä ihmisille, totesi myös Lindholm.

Pohjois­maisen sijoi­tus­yhtiö Uncon­ven­tional Ventu­resin julkai­seman raportin mukaan vain 6 % start-up rahoi­tuk­sesta ohjautuu naisten omista­mille yrityk­sille. Tyypil­li­sesti start-upit ovatkin tekno­logia-alalta, joissa on vahva miesval­taisuus. Tekno­logia-alalle naisia houku­tellaan erilaisten hankkeiden avulla. Esimer­kiksi maalis­kuussa 2021 käynnistyi Mimmit Koodaa Pohjois-Karjala -hanke, jonka tavoite on tarjota esikuvia ja vertais­tukea naisille, jotka pohtivat alanvaihtoa ja uuden oppimista koodaus yhtenä vaihtoehtona.

Lindholm esitti webinaa­rissa tutki­mus­tu­loksia ja kysymyksiä liittyen startup-yrittä­jyyteen. Ovatko tietyt markkinat houkut­te­le­vampia pääoma­si­joit­ta­jille ja näytte­leekö naisten aliedustus riski­pää­oma­si­joi­tus­puo­lella jotain roolia? Hänen näkemyk­sensä oli, että yrittä­jyys­kir­jal­li­suuden perus­teella ne yhtiöt, jotka keskit­tyvät miesval­taisiin markki­noihin tai miesten tarpeisiin, ovat yleensä miesten perus­tamia. Naiset taas toden­nä­köi­semmin perus­tavat yhtiöitä naisval­tai­sille markki­noille ja naisasiak­kaiden tarpeita ajatellen. Koponen ja Lindholm pohtivat yhdessä mm. sitä, ovatko naisjoh­toiset yhtiöt varovaisia korkealle riski­no­tolle, sillä Euroopan komissio tunnistaa tämän ilmiön myös kansain­vä­li­sellä tasolla. Koponen näki naisyrit­täjien olevan Pohjois-Karjassa vahvoja ja rohkeita persoonia. Vaikka naiset ovatkin hänen mukaansa maltil­lisia riski­not­tajia, kasvu­ha­luk­kuut­takin löytyy. Kiitosta hän antoi siitä, että naiset valmis­tau­tuvat erittäin hyvin rahoi­tus­neu­vot­te­luihin. Koposen havainto oli kuitenkin saman­suun­tainen Lindholmin kanssa eli myös Pohjois-Karja­lassa naiset yleensä kuitenkin aloit­tavat yritys­toi­minnan varovai­semmin ja pienem­mällä pääomalla kuin miehet.

Lindholm esitteli puheen­vuo­ronsa lopuksi Business Finlandin toimintaa ja avasi sen rahoi­tus­kri­teerejä kansain­vä­lis­ty­ville suoma­lai­sille yrityk­sille. Koposen mukaan Finnvera eroaa Business Finlan­dista siinä, että rahoi­tuksen myöntä­minen ei vaadi yrityksen kansain­vä­lis­ty­mistä ja Finnve­ralta yrittäjät voivat hakea myös henki­lö­koh­taista yrittä­jä­lainaa. Finnvera toimii pankkien kumppanina järjes­tä­mällä yrityk­selle vakuuksia pankin myöntämiin lainoihin ja muihin rahoitustuotteisiin.

Usein puhutaan myös siitä, että menes­ty­vistä naisyrit­tä­jistä on vaikea löytää rooli­malleja, jotka innoit­tai­sivat naisia kokei­lemaan yrittä­jyyttä. Hanna Koposen mielestä myös perin­tei­siltä naisvoit­toi­silta toimia­la­oilta nousee kasvu­yri­tyksiä ja mainitsi esimerk­keinä menes­ty­neitä naisyrit­täjiä kuten Diili-tv-ohjel­mas­sakin tuomarina esiin­tynyt Noora Fager­ström (Jungle Juice Bar /Smoothie Heaven Oy), Vuoden Yrittäjä 2020 Pia Erlund (By Pia’s Oy) sekä Vuoden Nuori Yrittäjä 2019 Jarna Kaplas (Kontti­ra­vintola Morton /Emäpitäjän Annis­ke­lu­ra­vin­tolat Oy).

Perhe­va­paiden kulut suurin este tasa-arvoisen yrittä­jyyden tiellä

Webinaarin toisessa osassa asian­tun­tijat keskus­te­livat yhdessä osallis­tujien kanssa siitä, millaista vertais­tukea ja mento­rointia naisyrit­täjät tarvit­sevat ja millaisia kokemuksia heillä itsellään yrittäjinä niistä on. Carita Orlando mainitsi, että Suomen Yrittä­jä­naiset ry:n jäsen­ky­selyn mukaan edunval­vonnan lisäksi tärkeänä liitty­mis­syynä pidetään yhdis­tyksen kautta saatavaa vertais­tukea ja verkos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuksia toisten naisyrit­täjien kanssa. Hanna Koposen varovaisen arvion mukaan naiset ovat hieman miehiä aktii­vi­sempia verkos­toi­tumaan. Hän nosti esimerkkinä Facebookin Naisyrit­täjät -vertais­tu­ki­ryhmän, jossa on yli 60 000 jäsentä. Sekä Orlando että Koponen perään­kuu­lut­tivat myös sekaver­kos­toihin kuulu­misen tärkeyttä.

Yleisesti keskus­te­lussa todettiin, että naiset voisivat olla vielä rohkeampi ja tuoda omaa ammatil­lista osaamistaan esille aktii­vi­semmin. Samaa pätee myös naisyrit­täjien tarjoamien palve­luiden ja tuotteiden hinnoit­teluun, siinäkin naiset voivat petrata ja olla itsevar­mempia. Rahaan liittyy aina tunteita, joita olisi hyvä oppia käsit­te­lemään pystyäkseen paremmin pitämään puolensa hinta­neu­vot­te­luissa. Aloittava yrittäjä ei usein uskalla hinnoi­tella rohkeasti, sillä markki­noille pääsyy halutaan varmistaa. Hinnoit­teluun kannattaa panostaa heti alussa, sillä hinnan nosta­minen myöhem­mässä vaiheessa on aina hanka­lampaa. Hinnan avulla raken­netaan myös mieli­kuvaa tuotteen laadusta.

”Tunne se pääoma­si­joittaja, jolle olet pitchaa­massa, sillä se vaikuttaa missä järjes­tyk­sessä kerrot asiasi”, opasti Katja Lindholm panee­li­kes­kus­te­lussa ja kertoi esimerkkejä omista pitchaus­ko­ke­muk­sistaan. ”On tärkeää pitää oman ideansa asian­tun­tijuus itsellään ja oma hissipuhe tulee olla selkä­ran­gassa valmiina niin, että se tulee luonte­vasti ulos sopivan, yllät­tä­vänkin tilai­suuden tullessa eteen”, Lindholm neuvoi. Ne pitchaus­val­men­nukset, joihin hän on osallis­tunut, koros­tavat sitä, että yrittäjän on osattava kertoa sijoit­tajan mielen­kiinnon herättävä tarina. Yrittäjä, tiimi ja markki­na­po­ten­tiaali ovat asioita, joihin pitcha­tessa tulee erityi­sesti kiinnittää huomiota.

Lopuksi panelistit pohtivat keinoja, joilla yrittä­mi­sestä tulisi nykyistä tasa-arvoi­sempaa. Carita Orlando korosti tärkeimmän kehit­tä­mis­toimen olevan perhe­va­paiden kaikkien kulujen siirtä­misen KELA:n makset­ta­vaksi, eikä edes osittain työnan­tajan kukka­rosta. Kaikki tilai­suuden asian­tun­tijat tukivat tätä näkökulmaa. Hanna Koponen toivoi myös, että pääoma­si­joit­tajat kiinnos­tuivat sijoit­tamaan enemmän naisten perus­tamiin yrityksiin. Piritta Parkkari puolestaan toivoisi voivansa vaikuttaa siihen, miten ihmiset tekevät oletuksia sukupuolen perus­teella. Jokainen näistä toiveista on yhtä lailla tärkeä ja toteu­tet­ta­vissa oleva, meidän jokaisen tahdosta ja asenteista riippuen.


Kirjoit­tajat:

Satu Mustonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Helena Puhakka-Tarvainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu