Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Hiilineutraaleja ratkaisuja

Yhteis­työllä työelä­mä­lä­hei­syyttä metsäopetukseen

Metsä­ta­lous­in­si­nöörit aloit­tavat usein työuransa puunhan­kinnan tai metsä­asian­tun­tijan tehtä­vissä, joissa tarvitaan hyviä markki­nointi- ja asiakas­pal­ve­lu­taitoja. Asiakas­koh­taa­misiin voi toisinaan sisältyä myös hankalia tilan­teita, jotka saattavat valmis­tau­tu­mat­to­malle metsä­ta­lous­in­si­nöö­rille tulla yllätyksenä.

Metsä­ta­lous­in­si­nöö­ri­kou­lu­tuksen kehittämishanke

Metsä­miesten Säätiön vuosina 2020 – 2021 rahoit­ta­massa hankkeessa ”MTI-opetuksen kehit­tä­mis­hanke – yhteis­työtä, työelä­mä­lä­hei­syyttä ja kansain­vä­li­syyttä opetukseen ”on vastattu haasteeseen ja kehitetty oppima­te­ri­aalia haastavien asiakas­ti­lan­teiden hallintaan. Hanke on toteu­tettu Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Hämeen ammat­ti­kor­kea­koulun ja Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun metsä­ta­louden koulu­tuksen yhteis­työnä. Karelia on toiminut hankkeen koordinaattorina.

Käsikir­joi­tetut tilan­ne­har­joi­tukset kehit­tävät työelämätaitoja

Hankkeen asiak­kuus­osaa­misen ryhmässä laadittiin pedago­gi­sesti käsikir­joi­tettuja tilan­ne­har­joi­tuksia puunhan­kinnan ja metsä­pal­ve­luiden myynnin tilan­teisiin. Perustana valin­nalle on työelä­mästä saatu palaute, jonka mukaan metsä­ta­lous­in­si­nöö­reiltä edelly­tetään metsä­osaa­misen lisäksi entistä enemmän markki­nointi- ja asiakas­pal­ve­lu­taitoja. Tätä osaamista tarvitaan jo yleensä ensim­mäi­sessä opintojen jälkei­sessä työteh­tä­vässä, joka on usein hankin­tae­si­miehen tai metsä­asian­tun­tijan tehtävä.

Tilan­ne­har­joi­tuksia pilotoitiin opetuk­sessa ja saadun opiske­li­ja­pa­lautteen perus­teella ne koettiin käytän­nön­lä­hei­siksi ja opetta­vai­siksi. Toteu­tuk­sessa sovel­lettiin pedago­gista draamaa, jossa osallis­tujat valit­sivat roolinsa ja esittivät niitä ennalta sovitun asetelman mukai­sesti. Harjoi­tuk­sista on hyötyä erityi­sesti ennen opintojen toista harjoit­telua, jolloin opiske­li­joilla on tilaisuus harjoi­tella tyypil­li­sesti vastaan tulevia tilan­teita jo opiskelun aikana turval­li­sesti ja palau­tetta ja tukea saaden. Harjoit­te­lu­ra­por­teis­takin saadun palautteen perus­teella tilan­ne­har­joi­tukset valmen­tavat hyvin harjoit­telua varten. Kunkin harjoi­tuksen lopussa esitetään tilan­teeseen soveltuva perus­teltu esimerk­ki­rat­kaisu, mutta opiske­li­ja­ryhmä voi päätyä muunkin­laiseen yhtä oikeaan ratkaisuun.

Metsä­ta­lous­in­si­nöörin osaamis­vaa­ti­mukset kasvavat

Hankkeessa kehitetyt opinto­si­sällöt kehit­tävät metsä­ta­lous­in­si­nöö­rio­pis­ke­li­joiden harjoit­te­lussa ja myöhemmin työelä­mässä tarvit­tavaa asiak­kuus­osaa­mista. Asiak­kuus­osaa­minen tullee jatkossa yhä tärkeäm­mäksi osaksi metsä­toi­mi­hen­kilön osaamis­salkkua. Käsikir­joi­tetut tilan­ne­har­joi­tukset koottiin samaan dokumenttiin, joka on vapaasti saata­villa julkaisun jälkeen. Metsä­opet­tajat voivat hyödyntää niitä opetuk­sessaan tilanteen mukai­sesti soveltaen.


Kirjoittaja:

Ari Talkkari, yliopettaja, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu