Kättely

Paikal­li­nen sopi­mi­nen Kareliassa

Karelia on työan­ta­jana Sivis­tys­työ­nan­ta­jat ry:n (Sivista) jäsen. Sivis­tan työeh­to­so­pi­muk­set mahdol­lis­ta­vat työeh­doista sopi­mi­sen paikal­li­sella tasolla. Työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den välillä oleva yhteis­työ­tah­to­tila ja luot­ta­mus puolin ja toisin edesaut­ta­vat paikal­lista sopi­mista. Henki­lös­töä näissä neuvot­te­luissa edustaa luot­ta­mus­mies. Hän on saanut koulu­tuk­sen neuvo­tella oman jäse­nis­tönsä työeh­doista. Tämä toimin­ta­malli takaa hyvän ja tasa­pai­noi­sen neuvot­te­lua­se­tel­man kaik­kiin niihin paikal­li­siin neuvot­te­lui­hin, joita Kare­liassa käydään.

Järjes­te­lye­rä­neu­vot­te­lut

Viimei­sim­pänä paikal­li­sena neuvot­te­luna Kare­liassa on käyty neuvot­te­lut paikal­li­sen järjes­te­lye­rän jaka­mi­sesta loppusyk­systä 2021 pääluot­ta­mus­mies­ten (Jyty M. Igna­tius ja JHL T. Sormu­nen sekä OAJ A. Korte) ja työan­ta­jan kesken. Jaet­tava erä käytet­tiin paikal­li­sesti neuvo­tel­len työnan­ta­jan kanssa työn vaati­vuu­den perus­teella ja erä jaetaan määrä­ai­kai­sena (1.12.2021–30.11.2022) vaativuus­kriteereiden perus­teella, jotka hallinto- ja tuki­pal­ve­lu­hen­ki­lös­tön osalta olivat:

  • vuonna 2020 toteu­tu­neet julkai­sut huomioi­den julkai­su­jen määrä
  • Karelia2030 stra­te­gi­sen työryh­män vastuu­hen­kilö, esim.  TASO-kehit­tä­mis­pro­jek­tin vastuuhenkilö
  • koko Kare­liaa koske­vat ja Kare­lian määrit­tä­mät erityisasiantuntijatehtävät
  • Kare­lian määrit­tä­mät kehit­tä­mis­teh­tä­vät, esim. tiimipilotointi.

Työn­te­ki­jälle makset­tava enim­mäis­määrä on kolme kriteeriä.

Ohjeis­tus ja valtuu­tus liitoilta

Paikal­li­sissa sopi­mi­sessa nouda­te­taan monia hyviä ja yleisiä käytän­teitä, joista esimerk­kinä se, että ennen kuin luot­ta­mus­mies alle­kir­joit­taa sopi­muk­sen hän toimit­taa sen nähtä­väksi omaan liit­toonsa. Luot­ta­mus­mies saa niin omasta liitosta kuin paikal­li­syh­dis­tyk­sen halli­tuk­selta valtuu­det neuvo­tella sopi­muk­sista. Luot­ta­mus­mies (työn­te­ki­jöi­den edus­taja) tarvit­see siis muissa kuin työsuh­teen ehtoi­hin liit­ty­vissä asioissa aina eril­li­sen valtuu­tuk­sen. Kare­liassa paikal­li­set sopi­muk­set tehdään aina kirjal­li­sesti, vaikka tätä ei työlain­sää­däntö ja/tai työeh­to­so­pi­muk­set aina kaikissa tilan­teissa edellytä.

Niin Jytyn kuin JHL:n luot­ta­mus­mie­hinä saamme aina liit­toil­tamme ohjeis­tuk­sen paikal­li­sia neuvot­te­luja varten. Järjes­te­ly­va­ro­jen jaka­mi­sen osalta ohjeis­tus oli se, että paikal­li­nen erä jaetaan työn vaati­vuu­den perus­teella. Erä tulee jakaa niin, että se koetaan palkit­se­vaksi oppi­lai­tok­sen tavoite ja toiminta huomioi­den. Tavoit­teena on kehit­tää pitkä­jän­tei­sesti oppi­lai­tok­sen palk­kausta ja palkit­se­mista ei kerta­luon­toi­sesti. Työnan­ta­jan tulee maksaa ”omasta pussis­taan” mahdol­li­set kerta­kor­vauk­set, ei järjestelyvaroista.

Lisä­tie­toja

Mikäli tällai­nen paikal­li­nen tai muun­lai­nen sopi­mi­nen työnan­ta­jan kanssa herät­tää sinussa kysy­myk­siä niin perehdy siihen itse­näi­sesti Sivis­tan työeh­to­so­pi­muk­sen kautta (Yksi­tyi­sen opetusa­lan työeh­to­so­pi­mus). Mikäli olet kiin­nos­tu­nut luot­ta­mus­mies­toi­min­nasta Kare­liassa, saat lisä­tie­toja tiedus­te­le­malla asiaa omalta luottamusmieheltäsi.


Kirjoit­ta­jat:

Maarit Igna­tius, Jyty:n pääluot­ta­mus­mies (2020–2024), Karelia-ammattikorkeakoulu

Tuula Sormu­nen, JHL:n pääluot­ta­mus­mies (2020–2021), Karelia-ammattikorkeakoulu

Ulla Kallio, Jyty:n luot­ta­mus­mies (2020–2024), Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: cotton­bro palve­lusta Pexels