Categories
Pulssi Muut

Paikal­linen sopiminen Kareliassa

Karelia on työan­tajana Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n (Sivista) jäsen. Sivistan työeh­to­so­pi­mukset mahdol­lis­tavat työeh­doista sopimisen paikal­li­sella tasolla. Työnan­tajan ja työnte­ki­jöiden välillä oleva yhteis­työ­tah­totila ja luottamus puolin ja toisin edesaut­tavat paikal­lista sopimista. Henki­löstöä näissä neuvot­te­luissa edustaa luotta­musmies. Hän on saanut koulu­tuksen neuvo­tella oman jäsenis­tönsä työeh­doista. Tämä toimin­ta­malli takaa hyvän ja tasapai­noisen neuvot­te­lua­se­telman kaikkiin niihin paikal­lisiin neuvot­te­luihin, joita Kareliassa käydään.

Järjes­te­lye­rä­neu­vot­telut

Viimei­simpänä paikal­lisena neuvot­teluna Kareliassa on käyty neuvot­telut paikal­lisen järjes­te­lyerän jakami­sesta loppusyk­systä 2021 pääluot­ta­mus­miesten (Jyty M. Ignatius ja JHL T. Sormunen sekä OAJ A. Korte) ja työan­tajan kesken. Jaettava erä käytettiin paikal­li­sesti neuvo­tellen työnan­tajan kanssa työn vaati­vuuden perus­teella ja erä jaetaan määrä­ai­kaisena (1.12.2021–30.11.2022) vaativuus­kriteereiden perus­teella, jotka hallinto- ja tukipal­ve­lu­hen­ki­löstön osalta olivat:

  • vuonna 2020 toteu­tuneet julkaisut huomioiden julkai­sujen määrä
  • Karelia2030 strate­gisen työryhmän vastuu­henkilö, esim.  TASO-kehit­tä­mis­pro­jektin vastuuhenkilö
  • koko Kareliaa koskevat ja Karelian määrit­tämät erityisasiantuntijatehtävät
  • Karelian määrit­tämät kehit­tä­mis­teh­tävät, esim. tiimipilotointi.

Työnte­ki­jälle maksettava enimmäis­määrä on kolme kriteeriä.

Ohjeistus ja valtuutus liitoilta

Paikal­li­sissa sopimi­sessa nouda­tetaan monia hyviä ja yleisiä käytän­teitä, joista esimerkkinä se, että ennen kuin luotta­musmies allekir­joittaa sopimuksen hän toimittaa sen nähtä­väksi omaan liittoonsa. Luotta­musmies saa niin omasta liitosta kuin paikal­li­syh­dis­tyksen halli­tuk­selta valtuudet neuvo­tella sopimuk­sista. Luotta­musmies (työnte­ki­jöiden edustaja) tarvitsee siis muissa kuin työsuhteen ehtoihin liitty­vissä asioissa aina erillisen valtuu­tuksen. Kareliassa paikal­liset sopimukset tehdään aina kirjal­li­sesti, vaikka tätä ei työlain­sää­däntö ja/tai työeh­to­so­pi­mukset aina kaikissa tilan­teissa edellytä.

Niin Jytyn kuin JHL:n luotta­mus­miehinä saamme aina liittoil­tamme ohjeis­tuksen paikal­lisia neuvot­teluja varten. Järjes­te­ly­va­rojen jakamisen osalta ohjeistus oli se, että paikal­linen erä jaetaan työn vaati­vuuden perus­teella. Erä tulee jakaa niin, että se koetaan palkit­se­vaksi oppilai­toksen tavoite ja toiminta huomioiden. Tavoit­teena on kehittää pitkä­jän­tei­sesti oppilai­toksen palkkausta ja palkit­se­mista ei kerta­luon­toi­sesti. Työnan­tajan tulee maksaa ”omasta pussistaan” mahdol­liset kerta­kor­vaukset, ei järjestelyvaroista.

Lisätietoja

Mikäli tällainen paikal­linen tai muunlainen sopiminen työnan­tajan kanssa herättää sinussa kysymyksiä niin perehdy siihen itsenäi­sesti Sivistan työeh­to­so­pi­muksen kautta (Yksityisen opetusalan työeh­to­so­pimus). Mikäli olet kiinnos­tunut luotta­mus­mies­toi­min­nasta Kareliassa, saat lisätietoja tiedus­te­le­malla asiaa omalta luottamusmieheltäsi.


Kirjoit­tajat:

Maarit Ignatius, Jyty:n pääluot­ta­musmies (2020–2024), Karelia-ammattikorkeakoulu

Tuula Sormunen, JHL:n pääluot­ta­musmies (2020–2021), Karelia-ammattikorkeakoulu

Ulla Kallio, Jyty:n luotta­musmies (2020–2024), Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: cottonbro palve­lusta Pexels