Täydennä osaa­mis­tasi puu- ja vähä­hii­li­sessä rakentamisessa

Koulu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusa­lan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­mi­seen, tieto­mal­lin­ta­mi­seen, raken­nus­ten ja raken­ta­mi­sen pääs­tö­jen­hal­lin­taan sekä raken­nut­ta­mi­seen. Vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen osa-alueessa pereh­dy­tään raken­nus­ten elin­kaa­riar­vioin­tiin ja siihen liit­ty­viin kysy­myk­siin. Koulu­tuk­sen tavoit­teena on laajen­taa nykyi­sen insi­nöö­ri­kun­nan osaa­mista ja valmiuk­sia muut­tu­van maan­käyttö- ja raken­nus­lain­sää­dän­nön mukaisesti. 

Lue lisää Puu- ja vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan