Categories
Pulssi Muut

Työnan­tajan työnjohto-oikeus ammattikorkeakoulussa

Työso­pi­muslain (55/2001) 1:1 §:n mukaan työsuh­teessa työn tekeminen tapahtuu työnan­tajan johdon ja valvonnan alaisena. Lain 3:1 § puolestaan velvoittaa työnte­kijää tekemään työnsä huolel­li­sesti työnan­tajan määräyksiä noudattaen. Työnan­tajan oikeu­desta työn johta­miseen ja valvontaan käytetään työoi­keu­dessa nimitystä direktio-oikeus. Tässä artik­ke­lissa tarkas­tellaan tämän oikeuden pääkohtia ja rajoja erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­koulun näkökulmasta.

Direktio-oikeuden käyttäjä

Työso­pi­muslain mukaan direktio-oikeus kuuluu työnan­ta­jalle. Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) 18 §:n mukaan rehtori johtaa ammat­ti­kor­kea­koulun toimintaa ja päättää ammat­ti­kor­kea­koulua koske­vista asioista. Rehto­rilla on kuitenkin mahdol­lisuus siirtää päätös­val­taansa. Käytän­nössä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työnan­tajan direktio-oikeutta käyttää useim­miten rehtorin määrit­telemä esimies. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­ta­sään­nössä on määri­telty tarkemmin esimies­suhteet. Esimer­kiksi opetus­hen­ki­löstön esimiehinä toimivat alakoh­taiset koulutuspäälliköt.

Direktio-oikeuden sisältö

Direktio-oikeus tarkoittaa työnan­tajan oikeutta antaa työn tekemiseen liittyviä määräyksiä ja oikeutta valvoa niiden noudat­ta­mista. Direktio-oikeuden perus­teella työnantaja voi määrätä esimer­kiksi, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työntekoa on määri­telty monilla sisäi­sillä ohjeilla ja säännöillä, jotka luonnol­li­sesti ovat työnte­kijää velvoit­tavia. Esimer­kiksi opetus­suun­ni­telma ja opettajan työjär­jestys määrit­te­levät sitä, miten ja milloin työtä tulee tehdä. Monipaik­ka­työs­ken­telyn periaatteet puolestaan määrit­te­levät sitä, missä työtä tehdään. Erityi­sesti hallinto- ja tukipal­ve­lu­hen­ki­löstöä koskevia sääntöjä ovat liukuvaan työaikaan ja etätyöhön liittyvät ohjeet. 

Opettajan työssä tärkeä työteh­täviä määrit­televä ja ohjaava asiakirja on työeh­to­so­pi­muksen mukainen työai­ka­suun­ni­telma. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työai­ka­suun­nit­te­lussa nouda­tetaan työai­ka­suun­nit­telun periaat­teita. Periaatteet ovat työnan­tajan direktio-oikeu­tensa rajoissa asettamia suunta­viivoja esimer­kiksi sille, miten eri tehtäviin tulisi kohdentaa resursseja. Nämä periaatteet sitovat erityi­sesti esimiehiä työai­ka­suun­ni­telmien laadin­nassa. Päätöksen periaat­teiden sovel­ta­mi­sesta eli opetta­jalle annet­ta­vista tehtä­vistä ja niihin liitty­vistä resurs­seista tekee kuitenkin aina esimies keskus­tel­tuaan opettajan kanssa. Esimie­hellä on esimer­kiksi oikeus myös yksipuo­li­sesti poistaa opetta­jalta opinto­jaksoja tai määrätä opetta­jalle uusia opinto­jaksoja. Opetta­jalla on vastaa­vasti velvol­lisuus sopeuttaa toimin­tansa esimiehen määräyksen mukai­seksi. Esimer­kiksi jos esimies päättäisi pienentää opettajan opetus­re­surssia, voi opettaja muuttaa opinto­jak­soaan vastaamaan paremmin pienen­ty­nyttä resurssia.

Työnan­tajan erikseen hyväk­symien ohjeiden ja sääntöjen lisäksi työnte­kijän tulee noudattaa myös esimiehen yksit­täis­ta­pauk­sissa antamia määräyksiä. Nämä määräykset voivat liittyä esimer­kiksi työtur­val­li­suuteen, matkus­ta­miseen, tilojen käyttöön, taukojen pitämiseen tai läsnä­oloon. Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa esimie­hellä on oikeus esimer­kiksi määrätä, että kokous pidetään lähiko­kouksena ilman mahdol­li­suutta etäosal­lis­tu­miseen. Tällai­sessa tilan­teessa työnte­ki­jällä on velvol­lisuus osallistua kokoukseen paikan päällä. Esimie­hellä on myös oikeus määrätä työntekijä saapumaan työpai­kalle kehitys­kes­kus­teluun, neuvot­teluun tai muuhun tapaamiseen.

Työnan­ta­jalla on myös oikeus valvoa sekä työntekoa että sen loppu­tu­loksen laatua. Valvonta voi tarkoittaa esimer­kiksi työn loppu­tu­loksen tarkas­ta­mista tai rapor­toin­ti­vel­vol­li­suutta. Myös asiakas­pa­lautteen kerää­minen voi olla osa työsuo­ri­tuksen laadun valvontaa.

Direktio-oikeuden rajoi­tukset

Työnan­tajan direktio-oikeus ei ole rajaton. Työnan­tajan antamien määräyksien tulee olla laillisia. Esimies ei esimer­kiksi voi määrätä opinto-ohjaajaa tai opinto­ku­raat­toria kertomaan yksit­täisten opiske­li­joiden opintoihin liittyviä asioita koulu­tuksen kokouk­sessa. Tällainen määräys rikkoo selkeästi tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä, joten määräystä ei tarvitse noudattaa. Toisaalta esimies ei voi myöskään määrätä opettajaa muuttamaan opiske­lijan arviointia, koska esimie­hellä ei ole arviointiin liittyvää toimivaltaa.

Esimiehen antamien määräyksien on myös oltava kohtuul­lisia. Työnte­ki­jältä ei saa vaatia sellaista työsuo­ri­tusta, jota olisi pidettävä kohtuut­tomana. Kohtuuton vaatimus voisi olla esimer­kiksi opettajan työteh­tävien olennainen lisää­minen ilman resurssien lisää­mistä. Olennainen työteh­tävien lisää­minen olisi kysymyk­sessä esimer­kiksi silloin, kun opetta­jalle lisätään työai­ka­suun­ni­telmaan uusi opinto­jakso. Sen sijaan lähtö­koh­tai­sesti olennainen työteh­tävien lisään­ty­minen ei ole kysymyk­sessä silloin, kun työai­ka­suun­ni­telmaan jo merki­tylle opinto­jak­solle tulee muutama ylimää­räinen opiskelija.

Kohtuu­tonta voisi olla myös etätyössä sovitusti olevan työnte­kijän kutsu­minen työpai­kalle hyvin lyhyellä varoi­tusa­jalla. Sen sijaan kohtuu­tonta ei ole se, jos työnantaja edellyttää myös kauempana asuvilta työnte­ki­jöiltä lähio­sal­lis­tu­mista esimer­kiksi kokouksiin tai etätyössä olevilta saapu­mista työpai­kalle seuraavana päivänä.

Työnan­tajan direktio-oikeuden laajuuteen vaikuttaa myös työnte­kijän työso­pimus. Työnan­tajan määräyksien tulee liittyä työso­pi­muksen mukaisiin työteh­täviin, eivätkä määräykset saa olla työso­pi­muksen vastaisia. Nykyisin ammat­ti­kor­kea­koulun työnte­ki­jöiden työteh­tävät on määri­telty varsin jousta­vasti siten, että työnte­ki­jällä on pääasial­listen tehtä­viensä lisäksi velvol­lisuus tehdä myös muita esimiehen määräämiä töitä. Tällainen määräys työso­pi­muk­sissa on varsin tavan­omainen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että työnantaja saisi määrätä työnte­kijän tehtä­väksi aivan mitä tahansa. Työnan­tajan määräämien tehtävien tulee aina olla sellaisia, jotka liittyvät tarpeeksi kiinteästi henkilön perus­teh­tävään. Esimer­kiksi opetta­jalle voidaan antaa tehtä­väksi opetuksen ja ohjauksen lisäksi muun muassa erilaisia näihin liittyviä hallin­nol­lisia tehtäviä. Sen sijaan opettajaa ei voida määrätä kantamaan muutto­laa­ti­koita tai siivoamaan luokkia.

Määräyksien noudat­ta­minen on tärkeää

Työnte­kijän näkökul­masta on tärkeää noudattaa työnan­tajan määräyksiä. Myös epäsel­vissä tapauk­sissa määräyksiä tulee noudattaa, koska työnan­ta­jalla on tulkin­tae­tuoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että työnan­tajan tulkintaa on nouda­tettava siihen saakka, kunnes asiaan liittyvä epäselvyys on ratkaistu esimer­kiksi tuomioistuimessa.

Työnte­ki­jälle voidaan antaa varoitus ja lopulta työnte­kijän työsuhde voidaan päättää, jos työntekijä ei noudata työnan­tajan määräyksiä. Oikeus­käy­tän­nössä on ollut monen­laisia tapauksia, joissa hyväk­syt­tävänä työsuhteen päättä­misen perus­teena on pidetty työnan­tajan määräyksien noudat­ta­misen laimin­lyöntiä. Esimer­kiksi työtuo­miois­tuimen ratkai­sussa TT 2014-88 työnan­ta­jalla oli oikeus päättää työnte­kijän työsuhde, kun työntekijä ei suostunut käyttämään työnan­tajan määräämää työasua. Työtuo­miois­tuimen ratkai­sussa TT 2013-165 työnte­kijän työsuhde oli voitu päättää työtur­val­li­suuteen liittyvien ohjeiden laimin­lyönnin vuoksi. Tapauk­sessa TT 2013-55 työnte­kijän työsuhde oli voitu päättää työnan­tajan rahojen tilitykseen liittyvien ohjeiden toistuvan rikko­misen vuoksi. Korkeimman oikeuden ratkai­sussa KKO 1992:111 työntekijä oli pitänyt työajan­ly­hen­nys­va­paita työnan­tajan määräyksen vastai­sesti, minkä vuoksi työsuhde voitiin päättää. Ratkai­sussa KKO 1999:83 pankin­joh­tajan työsuhde oli voitu päättää, koska johtaja ei ollut noudat­tanut luoton­an­nosta annettuja ohjeita.

Lopuksi

Direktio-oikeus on yksi keskei­simpiä työnan­tajan oikeuksia. Tämä oikeus on jokai­sella työnan­ta­jalla ja se on pääpiir­teittäin saman­lainen kaikilla työpai­koilla. Tehtävän työn luonteella ei ole merki­tystä direktio-oikeuden kannalta. Asian­tun­ti­ja­työssä työnte­ki­jällä on suuremmat mahdol­li­suudet vaikuttaa työn sisältöön. Esimer­kiksi opetta­jalla on opetuksen vapauden puitteissa hyvin laajat mahdol­li­suudet päättää oman opinto­jak­sonsa opetus­me­ne­tel­mistä ja muista käytän­nöistä. Asian­tun­ti­jatyön vapaudet eivät kuitenkaan poista työnan­tajan direktio-oikeutta eli sitä, että viime­kä­dessä päätökset työpai­kalla tekee työnantaja.


Kirjoittaja:

Atte Korte, lehtori, pääluot­ta­musmies OAJ, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Mikhail Nilov palve­lusta Pexels