Vanha mies

Kare­lian henki­lös­tön ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­tyvä osaaminen

Ikäys­tä­väl­li­syy­den vahvis­ta­mi­nen on yksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­sista kehit­tä­mis­koh­teista.  Kare­lia2030-stra­te­giaa toimeen­pa­neva sisäi­nen kehit­tä­mis­pro­jekti, ns. KAFS-projekti, keskit­tyy ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­seen ja kansain­vä­li­sen ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sön raken­ta­mi­seen. Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­teisö on saanut nimen HYRRÄ, ja osaa­mi­syh­tei­sön englan­nin­kie­li­nen nimi on KAFS – Karelia UAS Centre for Age-friendly Society.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen tarkoi­tus on edistää ikään­ty­nei­den ja ikäih­mis­ten merki­tyk­sel­listä elämää, ikään­ty­mi­sen voima­va­roja sekä osaa­mista. Kehit­tä­mi­sen pain­opis­teiksi on määri­telty Ikäys­tä­väl­li­set elinym­pä­ris­töt, Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta, Asia­kas­läh­töi­set palve­lut ja ratkai­sut sekä Ikäys­tä­väl­li­nen työelämä (kuvio 1). Näiden pain­opis­tei­den ympä­rille kootaan ikäih­mi­sistä, työelä­män toimi­joista, järjes­töistä, kehit­tä­jistä, opis­ke­li­joista ja opet­ta­jista muodos­tu­via osaa­mi­syh­tei­söjä. Osaa­mi­syh­tei­söissä kehi­te­tään uusia ikäys­tä­väl­li­siä ratkai­suja esimer­kiksi koulutukseen.

Kuvio jossa kuvattu ikäystävällisyyden kehittämisen painopisteet Kareliassa.
Kuvio 1. Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittäminen.

Ikään­ty­mi­sen ilmiöt ja ikäys­tä­väl­li­syys edel­lyt­tä­vät monia­lai­sia lähes­ty­mis­ta­poja. Perin­tei­sesti ikään­ty­mi­sen kysy­myk­set kytke­tään sosi­aali- ja tervey­sa­laan, mutta ikään­ty­nei­den arki ja hyvin­vointi raken­tuu kaikilla elämä­na­lueilla. Tämän vuoksi ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sessä on vält­tä­mä­töntä etsiä monia­laista yhteis­työtä ja koota eri alojen asian­tun­ti­juutta ja osaa­mista yhteen.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­työssä tarvit­ta­van osaa­mi­sen kartoit­ta­mi­seksi Kare­lian henki­lös­tölle tehtiin ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista ja sen kehit­tä­mis­ta­poja käsit­te­levä kysely. Webro­pol-kyse­lyyn vastasi 55 Kare­lian työn­te­ki­jää. Vastaus­pro­sentti oli 18,2%. Avoi­missa vastauk­sissa kuvat­tiin laajasti ja moniu­lot­tei­sesti erilai­sia ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­viä näkö­kul­mia. Suurin osa kyse­lyyn vastan­neista (60,4 %) ilmoitti työs­ken­te­le­vänsä opetus­teh­tä­vissä, ja muut vastaa­jat TKI-tehtä­vien parissa (23.6 %) ja hallinto- ja tuki­pal­ve­luissa (16,4 %). Vastaus­ten perus­teella kyse­lyyn osal­lis­tui henki­löitä molem­milta Kare­lian kampuk­silta ja eri koulutusvastuista. 

Kyselyn vastaus­ten perus­teella Kare­lian henki­lös­töllä on moni­muo­toista ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista. Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen pain­opis­tei­den näkö­kul­masta tarkas­tel­tuna Kare­lian henki­lös­tön osaa­mi­nen painot­tuu erityi­sesti Asiakas­läh­töis­ten palve­lut ja ratkai­sut –pain­opis­tee­seen, joka tarkem­min sisälsi käyt­tä­jä­läh­töi­set tekno­lo­gi­set ja digi­taa­li­set ratkai­sut, asia­kas­läh­töi­set sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut sekä ikäys­tä­väl­li­set palve­lut ja yrityk­set. Myös Ikäys­tä­väl­li­set elinym­pä­ris­töt,- Ikäys­tä­väl­li­nen työelämä- ja Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta –pain­opis­tei­siin liit­ty­vää osaa­mista löytyi jonkin verran.

Ikäys­tä­väl­li­nen asenne ja kohtaa­mi­seen liit­tyvä osaaminen

Kare­lian henki­lös­tön ikäys­tä­väl­li­syys­ky­se­lyssä ikäys­tä­väl­li­nen asenne ja kohtaa­mi­nen tulivat esille vahvasti. Vaikka tämä teema ei ole neli­kent­tä­jä­sen­te­lyssä omana osa-aluee­naan, niin voidaan silti todeta, että vastaa­jat ovat ikäys­tä­väl­li­syy­den ytimessä. Ikäys­tä­väl­li­nen asenne ja kohtaa­mi­nen voidaan­kin nähdä pain­opis­teitä yhteen liit­tä­väksi teki­jäksi ja pain­opis­tea­jat­te­lun perus­taksi. Sitä haluamme edistää ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­työssä ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä. Henki­löstö kuvasi tähän teemaan liit­ty­vää osaa­mista erit­täin merki­tyk­sel­li­senä asiana tässä ajassa. Tämä osaa­mi­nen on vastaa­jien mielestä  perus­ta­van­laa­tui­nen asia ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vän osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä. Toisen ihmisen kunnioi­tus ja arvos­tus ovat pohja eetti­sesti hyville kohtaa­mi­sille ja vuoro­vai­ku­tuk­selle. Henki­lös­töllä on ikäih­mis­ten kohtaa­mi­seen liit­ty­vää osaa­mista ja ymmär­rystä siitä, että asia­kas­koh­taa­mi­set ovat aina yksi­löl­li­siä katso­matta asiak­kaan ikää – oletuk­sia ei pidä tehdä, vaikka ikä ja mahdol­li­set ikämuu­tok­set tuovat omat erityis­piir­teensä kohtaa­mi­siin. Ikäys­tä­väl­li­sen asen­teen lisäksi henki­lös­töllä on tahto­tila toimia ja työs­ken­nellä ikään­ty­nei­den kanssa sekä kehit­tää ikään­ty­nei­den hyvää elämää ja arjessa selviy­ty­mistä tukevia ratkai­suja. Erilais­ten moni­kult­tuu­ris­ten ikäkä­si­tys­ten ja –asen­tei­den tietä­mys on osa henki­lös­tön osaa­mista, jota voidaan hyödyn­tää opetus- ja ohjaus­työssä.  

Asia­kas­läh­töis­ten palve­lui­den ja ratkai­sui­den osaaminen

Kare­lian henki­lös­töllä on käyt­tä­jä­läh­töi­siin tekno­lo­gi­siin ja digi­taa­li­siin ratkai­sui­hin liit­ty­vää osaa­mista: osaa­mi­sa­lueita ovat tieto­tek­nii­kan perus­tei­den opet­ta­mi­nen, senio­rien mobii­li­lait­tei­den ja hyvin­voin­ti­so­vel­lus­ten käyt­töön liit­tyvä tekno­lo­gia­neu­vonta sekä erilais­ten palve­lui­den ja ratkai­su­jen kehit­tä­mi­nen. Digi­ta­li­saa­tio ja sen vaiku­tuk­set erilais­ten palve­lui­den, kuten pank­ki­pal­ve­lui­den käytössä, erilais­ten asia­kas­seg­ment­tien palve­lu­tar­pei­siin vastaa­mi­sessa ja palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä ovat osa Kare­lian henki­lös­tön ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista. Asia­kas­läh­töis­ten palve­lui­den ja ratkai­su­jen osaa­mista kuva­taan lisäksi ikäys­tä­väl­lis­ten käyt­tö­liit­ty­mien suunnitteluosaamisena.

Kare­lian henki­lös­töllä on moni­puo­lista asia­kas­läh­töi­siin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää hoito-, hoiva-, kuntou­tus- ja ohjaus­osaa­mista. Osaa­mista on kerty­nyt sosi­aali- ja tervey­sa­lan tutkin­to­jen, tervey­sa­lalla ikään­ty­nei­den parissa työs­ken­te­lyn, mutta myös ikään­ty­nei­den omais­ten ja läheis­ten hoita­mi­sen kautta. Henki­löstö osal­lis­tuu myös vapaa-ajal­laan erilai­seen järjestö- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taan ikäih­mis­ten palve­luissa, asumi­syk­si­köissä ja ikään­ty­neille suun­na­tuissa tapah­tu­missa. Myös eri-ikäis­ten opis­ke­li­joi­den opetus ja koulu­tus sekä heidän oppi­mis­tar­pei­densa mukai­nen koulu­tuk­sen ja opetuk­sen kehit­tä­mi­nen on osa Kare­lian henki­lös­tön ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista. Henki­lös­töllä on myös erityis­osaa­mista ikään­ty­neen fysio­lo­gi­aan, yli 75-vuotiai­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seen erityi­sesti fyysi­sen toimin­ta­ky­vyn, esteet­tö­myy­den ja saavu­tet­ta­vuu­den näkö­kul­mista sekä poti­las­siir­to­jen ergo­no­miasta. Vastauk­sissa on kuvattu yksi­tyis­koh­tai­sesti myös senio­rei­den tuke­mi­seen liit­ty­vää osaa­mista erilais­ten oppi­mis­vai­keuk­sista tai -esteistä kärsi­ville tarkoi­tet­tu­jen oppi­mi­sen apuvä­li­nei­den ja toimin­na­noh­jauk­sen tuki­me­ne­tel­mien avulla. Osaa­mista löytyy myös erilais­ten tuki­pal­ve­lu­kon­sep­tien kehit­tä­mi­sestä, niihin liit­ty­vistä mahdol­li­suuk­sista ja haasteista.

Ikäys­tä­väl­li­siin palve­lui­hin ja yrityk­siin liit­ty­vää osaa­mista kuva­taan vastauk­sissa myös useista näkö­kul­mista. Kare­lian henki­lös­töllä on palve­lu­jär­jes­tel­mään, vanhus­pal­ve­lui­hin ja ikään­ty­nei­den kanssa asioin­tiin liit­ty­vää osaa­mista ja pereh­ty­nei­syyttä. Osaa­mista on kerty­nyt moni­puo­li­sesti erilai­sissa palve­luam­ma­teissa ja muun muassa teknii­kan alan, hoito­työn, vähit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja majoi­tus­pal­ve­lui­den tehtä­vissä. Henki­löstö on ollut mukana myös ikäys­tä­väl­lis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­syh­teis­työssä paikal­li­sesti, kansal­li­sesti ja kansain­vä­li­sesti. Myös omien läheis­ten kotona selviy­ty­mistä tuke­vien palve­lui­den järjes­tely on tuonut näkö­kul­mia tähän osaa­mi­sa­lu­ee­seen. Kare­lian henki­lös­töllä on myös moni­puo­lista ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää verkosto-, hanke- ja yhteis­työ­osaa­mista. Verkos­to­yh­teis­työ ja siihen liit­tyvä osaa­mi­nen nähdään tärkeäksi ikäys­tä­väl­li­syy­den edis­tä­mi­sessä ja kehit­tä­mi­sessä sekä julkis­ten ja yksi­tyis­ten palve­lui­den että kolman­nen sekto­rin toimin­nassa, yhdis­tys- ja järjestötyössä.

Ikäys­tä­väl­li­siin elinym­pä­ris­töi­hin, työelä­mään ja muis­tiys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan liit­tyvä osaaminen

Ikäys­tä­väl­li­set elinym­pä­ris­töt pain­opis­tee­seen sisäl­ty­vät ikäys­tä­väl­li­sen asumi­sen, maaseu­dun, kotiin ja kotoa pois –ratkai­sui­den ja esteet­tö­myy­den sekä saavu­tet­ta­vuu­den näkö­kul­mat. Näihin liit­ty­vää osaa­mista Kare­lian henki­löstö kuvasi muun muassa tietä­myk­senä ikäys­tä­väl­li­syy­den huomioi­mi­sesta raken­ta­mi­sessa ja raken­nus­ten esteet­tö­myy­dessä. Asumi­sen esteet­tö­myyttä voidaan huomioida raken­ta­mi­sen lisäksi myös sisus­tus­suun­nit­te­lun näkö­kul­masta. Henki­lös­töllä on myös pereh­ty­nei­syyttä ikäys­tä­väl­li­syy­den huomioi­mi­seen muun muassa yritys­ti­lo­jen suun­nit­te­lussa sekä palve­lui­den ja mark­ki­noin­nin kohden­ta­mi­sessa eri ikäryhmille.

Ikäys­tä­väl­li­nen työelämä -pain­opiste kohden­tuu ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen ja voima­va­ro­jen, työurien jatka­mi­sen, työn yksi­löl­li­sen muotoi­lun ja moni­nai­suu­den johta­mi­sen näkö­kul­miin. Kare­lian henki­lös­töllä on oman koulu­tuk­sen ja tutki­mus­työn kautta kerry­tet­tyä tietä­mystä ikään­ty­vien työn­te­ki­jöi­den koke­mista työelä­män haas­teista ja esteistä sekä ikäsyr­jin­nästä. Ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista kuva­taan myös johta­mis­osaa­mi­sena: muun muassa ikä- ja moni­nai­suu­den johta­mi­seen, moniam­ma­til­li­seen ja tiimi­joh­ta­mi­seen liit­ty­vänä osaa­mi­sena. Myös luot­ta­muk­sen merki­tys johta­mi­sessa tulee vastauk­sissa esille. Lisäksi henki­lös­töllä on ikään­ty­vien työn­ha­kuun sekä jatku­vaan oppi­mi­seen liit­ty­vää osaamista.

Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kuntapain­opiste nostaa tarkas­te­luun muis­ti­ter­vey­den, muis­ti­sai­rai­den oman­nä­köi­sen elämän, asen­teet ja kohtaa­mi­sen sekä omais­hoi­ta­juu­den. Tähän teemaan liit­ty­vänä osaa­mi­sena Kare­lian henki­löstö toi ilmi sekä teoria­tie­tou­tensa että käytän­nön osaa­mi­sensa muis­ti­sai­rauk­siin liit­tyen. Henki­lös­tön muis­tio­saa­mi­nen on kart­tu­nut useim­min työko­ke­muk­sesta: kohdat­taessa ja hoidet­taessa muis­ti­sai­raita tervey­sa­lan erilai­sissa konteks­teissa, mutta myös yhdis­tys­toi­min­nassa. Vastauk­sissa eritel­tiin myös osaa­mista muis­ti­sai­rai­den ohjauk­sen tukena käytet­tä­vistä keinoista. Useam­malla henki­lös­töön kuulu­valla oli myös muis­tiys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista, jota oli kart­tu­nut muis­ti­sai­raan omaisen hoidon tai omais­hoi­ta­juu­den kautta.

Ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vän osaa­mi­sen kehittäminen 

Kare­lian henki­löstö nosti vastauk­sis­saan esille myös joitain edel­li­siin pain­opis­tei­siin kohden­tu­via ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vän osaa­mi­sen kehit­tä­mi­si­deoita. Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­si­deoissa koros­tui­vat erityi­sesti asia­kas­läh­töi­set palve­lut ja ratkai­sut, kuten myös edellä esitel­lyissä ikäys­tä­väl­listä osaa­mista kuvaa­vissa pain­opis­te­koh­tai­sissa vastauk­sissa. Osaa­mi­sen kehit­tä­mis­koh­teina esille nostet­tiin muun muassa ikäih­mis­ten digi­taa­lis­ten sovel­lus­ten sekä erilais­ten tekno­lo­gis­ten ratkai­su­jen käyt­töön liit­tyvä osaa­mi­nen. Myös ikään­ty­vien palve­lu­ket­juista sekä ikään­ty­ville kohden­ne­tuista palve­luista ja ratkai­suista toivot­tiin lisää osaa­mista. Lisäksi vastauk­sissa mainit­tiin ikään­ty­nei­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det palve­luissa sekä palve­lui­den ja ratkai­su­jen vaiku­tuk­set eri käyttäjäryhmille.

Elinym­pä­ris­tö­jen näkö­kul­masta toivot­tiin tietoa erilai­sista ikäys­tä­väl­li­sistä elinym­pä­ris­töistä ja yhteis­kun­nan tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista. Henki­lös­töä kiin­nosti lisäksi, miten raken­nettu ympä­ristö vaikut­taa sen asuk­kai­siin. Myös turval­li­suus, esteet­tö­myys ja saavu­tet­ta­vuus -näkö­kul­mat nostet­tiin esille ikäys­tä­väl­li­siin elinym­pä­ris­töi­hin liit­ty­vän osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tar­peina. Ikäys­tä­väl­li­seen työelä­mään liit­ty­vää osaa­mista on myös tarpeen kehittää.

Vastaa­jat haluai­si­vat hankkia ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista koulu­tuk­sen, kehit­tä­mis- ja hanke­työn, omaeh­toi­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen sekä bench­mar­king-toimin­nan avulla. Koulu­tuk­sesta mainit­tiin esimerk­keinä verk­ko­kurs­sit, työpa­jat ja webi­naa­rit sekä opitun jaka­mi­nen työyh­tei­sön sisällä. Kehit­tä­mis- ja hanke­työn hyötyinä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä mainit­tiin kiinteä yhteys työelä­mään, moniam­ma­til­li­suus ja monia­lai­suus, kehit­tä­mis­työn integrointi opetuk­seen, osaa­mi­syh­tei­sö­toi­minta sekä kehit­tä­mi­nen yhdessä asiak­kai­den (palve­lu­jen käyt­tä­jien) kanssa.

Omaeh­toi­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen tuli myös monissa vastauk­sissa esille. Uusien haas­tei­den vastaa­not­ta­mi­nen, keskus­te­lui­den seuraa­mi­nen ja niihin osal­lis­tu­mi­nen, erilai­siin tilai­suuk­siin osal­lis­tu­mi­nen, saata­villa oleviin mate­ri­aa­lei­hin pereh­ty­mi­nen sekä teoreet­ti­sen ja käytän­nöl­li­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen mainit­tiin omaeh­toi­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen keinoina. Helposti työn ohessa tapah­tu­vaa omaeh­toista oppi­mista pidet­tiin hyvänä tapana kehit­tää osaa­mista. Bench­mar­king -toiminta, esimer­kiksi opin­to­käyn­nit inno­va­tii­vi­siin elinym­pä­ris­töi­hin mainit­tiin myös mahdol­li­sena tapana kehit­tää osaamista.

Ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­tyvä osaa­mi­nen ja sen kehit­tä­mi­nen – miten tästä eteenpäin?

Kare­lian henki­lös­tölle tehdyssä kyse­lyssä tuli erin­omai­sesti esille ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen monia­lai­suus: henki­lös­töllä on hyvin monia­laista osaa­mista, jota on mahdol­lista hyödyn­tää ja edel­leen kehit­tää ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­työssä. Tämä kysely auttaa osal­taan tunnis­ta­maan näitä osaa­mi­sa­lueita ja suun­nit­te­le­maan myös osaa­mi­sen kehittämistoimia.

Jatkossa olisi tärkeää etsiä uusia toimin­ta­ta­poja ja yhteis­työn paik­koja, jossa tätä moni­puo­lista ja moniam­ma­til­lista ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista olisi mahdol­lista hyödyn­tää ikäih­mis­ten parhaaksi ja ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­seksi. Tänä vuonna käyn­nis­tet­tä­vät HYRRÄ-osaa­mi­syh­tei­söt ovat yksi tärkeä väylä tähän ja jäämme mielen­kiin­nolla odot­ta­maan osaa­mi­syh­tei­sö­jen kautta synty­vää yhteis- ja kehit­tä­mis­työtä. Lisäksi, haas­tamme ylei­sem­min Kare­lian henki­lös­töä osal­lis­tu­maan ikäys­tä­väl­li­syyttä edis­tä­viin keskus­te­lui­hin ja toimin­taan sekä tuomaan rohkeasti esille kohteita ja ideoita, joissa omaa ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista voitai­siin hyödyntää.

Henki­lös­tö­ky­se­lyn vastaus­ten perus­teella ja Kare­liassa toteu­te­tun pitkä­jän­tei­sen ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen perin­teen kautta meillä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on olemassa jo vahva eetti­nen ja ikäys­tä­väl­li­nen arvo­pe­rusta, joka konkre­ti­soi­tuu muun muassa ikäys­tä­väl­li­senä asen­teena ja ikään­ty­nei­den arvos­tuk­sena sekä kunnioi­tuk­sena. Sen päälle on hyvä lähteä raken­ta­maan uusia ideoita ja ratkai­suja. Kuten esimer­kiksi filo­sofi Emma­nuel Levinas on toden­nut jo kauan sitten, eetti­syy­den tulisi olla tiedon lähtö­kohta. Tämä tarkoit­taa, että eetti­syy­den merki­tys tulee esille siinä, kuinka kohte­lemme toisiamme. Kärjis­tet­tynä, emme tee mitään asian­tun­ti­ja­tie­dolla, jos emme kohtele toisiamme eetti­sesti hyvin.


Kirjoit­ta­jat:

Jonna Puus­ti­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Terhi Myller, yliopet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tuula Kukko­nen, yliopet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu