Rural Future luotasi maaseu­tua tulevaisuuteen

Rural Future -hank­keen tahto­ti­lana oli kehit­tää erityi­sesti Pohjois-Karja­lan ja Lapin maaseu­tu­yri­tys­ten kannat­ta­vuutta osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen, vertai­sop­pi­mi­sen ja kansain­vä­lis­ten hyvien käytän­tei­den levit­tä­mi­sen kautta. Hank­keessa oli nimensä mukai­sesti vahva tule­vai­suuso­rien­taa­tio ja tavoit­teena oli antaa yrityk­sille työka­luja, joiden avulla niillä on entistä parem­mat mahdol­li­suu­det kohdata muut­tu­van maaseu­dun haas­teet. Maaseu­dun liike­toi­min­taym­pä­ristö ja mark­ki­nat muut­tu­vat hurjaa vauhtia ja yritys­ten on tule­vina vuosina kyet­tävä uusiu­tu­maan ja hake­maan paik­kaansa kette­rästi. Korona-pande­mian myötä fyysi­nen matkus­ta­mi­nen ei juuri­kaan ollut mahdol­lista, joten hank­keessa kehi­tet­tiin myös uusia tapoja verkos­toi­tua ja kansainvälistyä.

Koulu­tuk­sista ja pien­ryh­mistä potkua yritys­ten kehittämiseen

Kolmen hanke­vuo­den aikana järjes­tet­tiin moni­puo­li­sesti erilai­sia koulu­tuk­sia ja etenkin digi­taa­li­siin ratkai­sui­hin, verk­ko­kaup­paan ja palve­lu­muo­toi­luun liit­ty­vät teemat kerä­si­vät runsaasti osal­lis­tu­jia. Tämä osoit­taa, että maaseu­dun yrit­tä­jät ovat hyvin ajan hermolla ja halua­vat kehit­tää omia tuot­tei­taan ja palve­lui­taan eturin­ta­massa. Osal­lis­tu­jien palaut­teessa koros­tui myös verkos­toi­tu­mi­sen ja koke­mus­ten vaih­ta­mi­sen tärkeä merki­tys uusien ideoi­den synty­mi­selle. Pande­miasta johtuen koulu­tuk­set järjes­tet­tiin pääasiassa verkossa. Toden­nä­köi­sesti verk­ko­vä­lit­tei­syys kuiten­kin jopa paransi yrit­tä­jien mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua, koska siir­ty­mi­siin ei tarvin­nut varata ylimää­räistä aikaa. Eri puolilta Suomea tule­vien osal­lis­tu­jien verkos­toi­tu­mi­nen myös mahdol­lis­tui etäto­teu­tuk­sissa, ja usean alueen yhtei­sissä koulu­tuk­sissa oli samalla panos­tuk­sella mahdol­lista hankkia koulut­ta­jiksi entistä korkea­ta­soi­sem­pia asian­tun­ti­joita ja siten hyöty levisi laajemmalle.

Perin­tei­sem­pien koulu­tus­ten rinnalla hank­keessa järjes­tet­tiin myös Tule­vai­suus­polku-pien­ryh­mäs­par­rauk­sia. Pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyssä enna­koi­tiin yritys­toi­min­nan tule­vai­suu­den­nä­ky­miä ja pohdit­tiin yhdessä 4–6 yrit­tä­jä­kol­le­gan muodos­ta­man ryhmän kanssa, mitä asioita oman liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä olisi hyvä huomioida. Työssä hyödyn­net­tiin erilai­sia tule­vai­suus­työ­ka­luja, joita käytet­tiin ryhmää vetä­neen asian­tun­ti­jas­par­raa­jan opas­tuk­sella. Ryhmissä pohdit­tiin mm. tren­dejä ja toimin­taym­pä­ris­tön enna­koin­tia, erilai­sia tule­vai­suuk­sia, hiljai­sia signaa­leja sekä vaih­toeh­toi­sia tulevaisuusskenaarioita.

Räätä­löi­tyä tutus­tu­mista kansain­vä­li­seen toimintaympäristöön

Hank­keen tavoit­teena oli myös järjes­tää yrit­tä­jille oppi­mis­ti­lai­suuk­sia koti­mais­ten ja kansain­vä­lis­ten bench­mark-matko­jen avulla. Pande­miasta johtuen matkus­ta­mi­nen kuiten­kin rajoit­tui yhteen kansain­vä­li­seen ja yhteen kotimaanmatkaan.

Vuoden 2020 tammi­kuussa hank­keen yrit­tä­jä­ryhmä osal­lis­tui Berlii­nissä Grüne Woche -messuille, joka on Euroo­pan suurin ruoka-aihei­nen elin­tar­vike-, maata­lous- ja puutarha-alan tapah­tuma lähes puolella miljoo­nalla kävi­jäl­lään (Kuva 1). Yksit­täi­sen yrit­tä­jän omaeh­toi­nen osal­lis­tu­mi­nen voi helposti jäädä hakuam­mun­naksi suuressa tapah­tu­massa, mutta hank­keen avulla pystyt­tiin järjes­tä­mään miele­käs ohjelma, johon sisäl­ly­tet­tiin poten­ti­aa­lis­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den ja osta­jien tapaamisia.

Messuilla yrit­tä­jät pääsi­vät testaa­maan erilai­sia tuot­teita ja havain­noi­maan, sopi­si­vatko heidän tuot­teensa Keski-Euroopan mark­ki­noille. Saksan­kie­li­nen tulkki teki kommu­ni­koin­nista paikal­lis­ten kanssa vaiva­tonta. Matkalla kuul­tiin myös vien­tiin liit­ty­viä vink­kejä saksassa asuvalta suoma­lais­taus­tai­selta yrit­tä­jältä sekä tutus­tut­tiin palve­lu­muo­toi­luun ja inno­va­tii­vi­seen tuote­ke­hi­tyk­seen erikois­tu­nei­siin toimi­joi­hin. Yrit­tä­jät olivat palaut­teen perus­teella erit­täin tyyty­väi­siä matkan antiin. He saivat matkalta kontak­teja oman yritys­toi­min­taansa, konkreet­ti­sia yhteyk­siä Saksan mark­ki­noille sekä uusia ajatuk­sia yritys­toi­min­nan ja tuot­teis­ta­mi­sen mahdol­li­suuk­sista. Tärkeäksi koke­muk­seksi nousi­vat myös vertais­tuki ja -keskus­te­lut muiden matkalle osal­lis­tu­nei­den yrit­tä­jien kanssa. Matkan oheen suun­ni­tel­lut ennakko- ja oppi­mis­teh­tä­vät syven­si­vät osal­lis­tu­jien saamaa hyötyä matkasta.

Neljä ihmistä seisoo Berliinin messuhallin edessä.
Kuva 1. Rural Future -hank­kee­seen osal­lis­tu­neita yrit­tä­jiä vieraili Berlii­nissä Grüne Woche -elin­tar­vi­kea­lan messuilla juuri ennen koro­na­pan­de­mian puhkea­mista tammi­kuussa 2020.

Toinen bench­mark-matka järjes­tet­tiin koti­maassa osal­lis­tu­jien toivei­den mukai­sesti Länsi-Suomeen Seinä­joen seudulle. Seinä­joki ympä­ris­töi­neen on tunne­tusti idea­ri­kasta seutua etenkin elin­tar­vi­ke­ket­juun liit­ty­vässä kehi­tys­toi­min­nassa. Matkaoh­jel­massa oli runsaasti tutus­tu­mi­sia inno­va­tii­vi­siin maaseu­tu­yri­tyk­siin kuten Alavu­den öljyn­pu­ris­tamo, Fiini Natu­rally ja Sugar Daddies CO. Lisäksi osal­lis­tu­jat pääsi­vät tutus­tu­maan elin­tar­vi­kea­lan tuote­ke­hi­ty­syk­sikkö Foodwes­tiin sekä Seinä­joen ammat­ti­kor­kea­kou­lun Frami Food Lab -ruokalaboratorioon. 

Matkan mielen­kiin­toi­sin ohjelma oli ehkä kuiten­kin seinä­jo­kis­ten kehit­tä­jien yhdessä järjes­tämä Ideaprässi. Ideaprässi on konsepti, jossa käsi­tel­lään präs­siin osal­lis­tu­vien yritys­ten liike- tai tuotei­deoita ja pyri­tään löytä­mään etenkin kriit­ti­siä kohtia ja vahvuuk­sia. Präs­siin osal­lis­tu­neet yrityk­set olivat keskus­tel­leet yrity­si­deas­taan etukä­teen järjes­tä­jän kanssa ja paikan päällä idea esitet­tiin paikal­li­selle asian­tun­ti­ja­raa­dille. Raadin jäsenet olivat mark­ki­nointi- ja elin­tar­vi­kea­lan tai yrit­tä­mi­sen ammat­ti­lai­sia kuten yritys­ke­hit­tä­jiä ja korkea­kou­lu­jen henki­lös­töä. Ideapräs­sin päät­teeksi yrit­tä­jät saivat liike­toi­min­tai­deoil­leen suul­li­sen palaut­teen ja jälki­kä­teen vielä kirjal­li­sen arvion. Ideaprässi osoit­tau­tui erit­täin hyödyl­li­seksi konsep­tiksi ja olisi varmasti sovel­let­ta­vissa myös pohjois­kar­ja­lai­seen toimintaympäristöön.

Tule­vai­suus­myl­ly­tys toi opis­ke­li­jat ratko­maan yritys­ten sivu­vir­to­jen haasteita

Hackat­hon on alun perin IT-maail­massa synty­nyt toimin­ta­tapa, jossa joukko opis­ke­li­joita ja ammat­ti­lai­sia tuodaan yhteen raja­tuksi ajaksi kehit­tä­mään ratkai­suja annet­tui­hin ongel­miin. Rural Future -hank­keessa päädyimme kokei­le­maan hackat­hon-konsep­tia viikon mittai­sena Kier­rosta kasvuun tule­vai­suus­myl­ly­tys -verk­ko­ta­pah­tu­mana (Kuva 2). Tule­vai­suus­myl­ly­tyk­sen kehit­tä­mis­haas­teet tulivat viidel­tä­toista yrityk­seltä ja orga­ni­saa­tiolta kuten LUKE ja VTT, ja ne käsit­te­li­vät erilai­sia sivu­vir­toja kier­to­ta­lou­den hengessä. Ratkai­suja etsit­tiin mm. mehus­ta­mon puris­tus­jät­teen, inki­vää­rin lehtien, lampai­den roska­vil­lan, poron teuras­jät­teen sekä puutar­han muovi­jät­teen hyödyntämiselle.

Yleensä hackat­ho­nit järjes­te­tään kasvok­kain tietyssä raja­tussa paikassa, jotta ideointi olisi mahdol­li­sim­man koko­nais­val­taista. Tule­vai­suus­myl­ly­tys järjes­tet­tiin kuiten­kin täysin verkossa, mikä lisäsi jänni­tystä järjes­te­ly­jen onnis­tu­mi­sen suhteen. Tässä tapauk­sessa verk­ko­to­teu­tus oli valttia, sillä se mahdol­listi yli sadan osal­lis­tu­jan tapah­tu­man ympä­röi­västä pande­miasta huoli­matta. Osal­lis­tu­jat olivat pääosin opis­ke­li­joita Itä-Suomesta ja Lapista, mutta joukossa oli myös yrit­tä­jiä ja asian­tun­ti­joita ympäri Suomen. Mukana haas­teita ratko­massa oli myös yksi kansain­vä­li­sistä opis­ke­li­joista muodos­tettu ryhmä. Haas­teita anta­neet yrit­tä­jät ja orga­ni­saa­tioi­den edus­ta­jat olivat mukana tuke­massa ideoin­ti­pro­ses­sia anta­malla mm. tarvit­ta­via taus­ta­tie­toja. Lisäksi ryhmien ongel­man­rat­kai­sua tuet­tiin taus­toit­ta­villa luen­noilla, työpa­joilla ja asian­tun­ti­jas­par­rauk­silla. Ryhmien työs­ken­tely tapah­tui Hows­pace-verk­koa­lus­talla, jonka todet­tiin sopivan tämän­tyyp­pi­seen kehit­tä­mis­toi­min­taan erinomaisesti.

Kierrosta kasvuun -tulevaisuusmyllyksen mainoskuva
Kuva 2. Kier­rosta kasvuun -tule­vai­suus­myl­ly­tys oli hank­keen järjes­tämä virtu­aa­li­nen hackat­hon-tapah­tuma, jossa opis­ke­li­jat ja muut kiin­nos­tu­neet ratkoi­vat pien­ryh­missä maaseu­dun yritys­ten liike­toi­min­nassa synty­vien sivu­vir­to­jen hyödyn­tä­mi­seen liit­ty­viä haasteita.

Tule­vai­suus­myl­ly­tys huipen­tui kaksio­sai­seen pitc­haus­kil­pai­luun. Ensim­mäi­sellä kier­rok­sella tiimit esit­te­li­vät ratkai­sunsa hissi­pu­hei­den muodossa kolmessa rinnak­kai­sessa ryhmässä, joista parhaat pääsi­vät mukaan finaa­liin ja kilpai­le­maan raha­pal­kin­noista. Molem­milla kier­rok­silla pitc­hauk­sia oli arvioi­massa kier­to­ta­lou­den asian­tun­ti­joista koos­tuva raati. Raadissa oli edus­ta­jia muun muassa yrityk­sistä, korkea­kou­luista, Busi­ness Finlan­dista, ProAgriasta ja Kaup­pa­ka­ma­rista. Voit­ta­jiksi selvin­neet ideat liit­tyi­vät poroai­ta­ra­ken­tei­den hyödyn­tä­mi­seen sisus­tus­tuot­teissa sekä marjo­jen käyt­töön ihon­hoi­to­tuot­teissa. Ylei­söää­nes­tyk­sessä eniten ääniä sai puoles­taan poron­tal­jo­jen hyödyn­tä­mi­seen liit­tyvä idea.

Kaikki haas­teita esit­tä­neet tahot saivat viikon tuotok­sena valta­vasti uusia ideoita ja selvi­tyk­siä sivu­vir­to­jensa hyödyn­tä­mi­sen tueksi, ja yrityk­siltä kerätty palaute oli erit­täin posi­tii­vista. Voidaan todeta, että yrityk­set antavat mielel­lään aikaansa toimin­taan, jonka konkreet­ti­nen hyöty heille on näky­vissä alusta alkaen. Tässä tapauk­sessa onnis­tu­mi­sen salai­suus oli hyvin suun­ni­teltu ja selkeästi aika­tau­lu­tettu etäta­pah­tuma, jossa etäosal­lis­tu­mi­nen oli jous­ta­vaa eikä kuor­mit­ta­nut yrit­tä­jää liikaa. Toki ideaa­li­ti­lan­teessa hank­keen aikana olisi voitu järjes­tää vielä toimen­pi­teitä, jotka olisi­vat tuke­neet Tule­vai­suus­myl­ly­tyk­sen aikana synty­nei­den ideoi­den jatkokehittämistä.

Miltä euroop­pa­lai­nen maaseutu näyttää vuonna 2040?

Euroo­pan komis­sio hyväk­syi vuonna 2021 pitkän tähtäi­men vision EU:n maaseu­tua­lueille vuoteen 2040 ja Suomi laati tästä oman versionsa heti perään. Rural Future -tiimi järjesti yhdessä Maaseu­dun verkos­to­pal­ve­lui­den kanssa Euro­pean Rural Entrepre­neurs­hip Voices Forum -webi­naa­rin 22.9.2021. Tapah­tu­man tarkoi­tuk­sena oli tuoda yhteen maaseu­tu­yrit­tä­jiä ympäri Euroo­pan esit­tä­mään näke­myk­sensä, miten euroop­pa­laista maaseu­tua tulisi konkreet­ti­sesti kehit­tää, jotta vision tavoit­teet voidaan saavut­taa. Euroo­pan eri kulmia edus­ta­vien yrit­tä­jien puheen­vuo­roissa nousi­vat esiin saman­kal­tai­set ajan­koh­tai­set haas­teet mm. ilmas­ton­muu­tok­seen ja tila- ja tuotan­to­mää­riin liit­tyen sekä huoli työvoi­man ja muiden­kin maata­lou­den resurs­sien riit­tä­vyy­destä tulevaisuudessa.

Yrit­tä­jien videoi­den ja panee­li­kes­kus­te­lu­jen lisäksi tilai­suu­dessa kuul­tiin puheen­vuo­rot Euroo­pan komis­siosta ja Maaseutu 2040 -vision valmis­te­li­joilta sekä järjes­tet­tiin kuusi rinnak­kaista tule­vai­suus­työ­pa­jaa vision eri teemoista. Työpa­joissa käsi­tel­tiin ruoka­ket­jua, luomu­tuo­tan­toa, älykästä maata­loutta, kier­to­ta­loutta, maaseu­tu­mat­kai­lua sekä harvaan asut­tu­jen seutu­jen mahdol­li­suuk­sia. Ryhmä­kes­kus­te­lu­jen loppu­tu­lema eli visiot vuodelle 2040 koot­tiin piir­rok­siksi live­ku­vit­ta­jien toimesta ja lisäksi ryhmän jäsenet twiit­ta­si­vat tule­vai­suus­nä­ke­myk­si­ään ryhmille luoduille Twitter-tileille. Työryh­missä nousi­vat esiin erityi­sesti uuden­lai­set vilje­ly­tek­no­lo­giat, teko­ä­lyn kehit­ty­mi­nen, yhtei­söl­li­syys jaka­mis­ta­lous, virtu­aa­liyh­tei­söt ja -matkailu sekö ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­sen eri muodot (Kuva 3).

A teenage problem in #RuralFuture2040: “I´m so embar­ras­sed about my parents. They still want to keep our family-owned car. All of my friends have cool rental cars via an app whene­ver and where­ver they need it.” #tweetfrom­fu­ture

Semi­naari työpa­joi­neen oli kestol­taan neljä tuntia, mutta vaih­te­le­vien ohjel­mao­suuk­sien ansiosta kuuli­jat olivat aktii­vi­sia koko tapah­tu­man ajan. Osal­lis­tu­jina oli yrit­tä­jiä, kehit­tä­jiä, vaikut­ta­jia ja opis­ke­li­joita yhteensä kahdes­ta­kym­me­nestä Euroo­pan maasta. Webi­naa­ri­muo­toi­nen tapah­tuma mahdol­listi moni­puo­li­sen osal­lis­tu­ja­jou­kon kustan­nus­te­hok­kaasti ja uskomme, että tämän­kal­tai­nen työs­ken­te­ly­tapa tulee olemaan osa tule­vai­suu­den kehit­tä­mis­toi­min­taa kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä perin­tei­sem­pien bench­mark- ja verkos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­mien ohella. Pääsimme esit­te­le­mään toimin­ta­mal­lia sekä työpa­jo­jen tulok­sia runsaalle kuuli­ja­jou­kolle myös syksyn 2021 Maaseu­tu­par­la­ment­tiin kuulu­neessa tilaisuudessa.

European Rural Entrepreneurship Voices Forum -webinaarin (22.9.2021) tulokset piirroskuvana.
Kuva 3. Euro­pean Rural Entrepre­neurs­hip Voices Forum -webi­naa­rin (22.9.2021) tulok­set koot­tiin live­ku­vit­ta­jien toimesta visu­aa­li­seen muotoon. Tämä kuva yhdis­tää kaik­kien kuuden työryh­män keskei­sim­mät tule­vai­suus­vi­siot vuodelle 2040.

Moni­puo­lista hyötyä maaseu­dun yrittäjille

Toimin­taym­pä­ris­tön muutos koro­na­pan­de­mian muodossa iski hank­keen toteu­tuk­seen radi­kaa­listi estä­mällä pääosin fyysistä läsnä­oloa vaati­vat tapah­tu­mat ja matkat. Tämä vaikutti hank­keen toteu­tuk­seen niin sisäl­löl­li­sesti kuin talou­del­li­ses­ti­kin. MTK:n Säätiöltä, Keski­tien säätiöltä ja Pohjois-Karja­lan Maata­lous­sää­tiöltä saatu lisä­tuki mahdol­listi toimen­pi­tei­den yrityk­sille tulevan omavas­tuu­hin­nan madal­ta­mi­sen ja suuri osa tapah­tu­mi­sista pystyt­tiin tarjoa­maan jopa maksutta.

Hank­keessa opimme, että yrit­tä­jät halua­vat konkreet­tista vasti­netta hank­keen toimen­pi­tei­siin anta­mil­lensa resurs­seille. Ylei­sellä tasolla olevat koulu­tuk­set eivät houkut­tele osal­lis­tu­jia samalla lailla kuin syvem­mälle käytän­töön menevät opin­to­ko­ko­nai­suu­det. Kauas tule­vai­suu­teen luotaa­vat toimen­pi­teet eivät ole vält­tä­mättä rele­vant­teja yrit­tä­jälle, jonka aika­jänne arjessa on päivä­ta­son aska­reista selviä­mi­nen tai seuraa­van kuukau­den lasku­jen maksaminen.

Tällä hetkellä koulu­tus­tar­jon­taa ja webi­naa­reja on tarjolla yrityk­sille hyvin paljon, ja kaik­kiin ei yksin­ker­tai­sesti riitä osal­lis­tu­jia. Kohde­ryh­män tavoit­ta­mi­seksi onkin löydet­tävä se ylivoi­mai­nen asia­kas­hyöty, joka saa poten­ti­aa­li­sen osal­lis­tu­jan anta­maan aikaansa osal­lis­tu­mi­seen. Koke­muk­semme ja saadun palaut­teen perus­teella tärkein hyöty osal­lis­tu­mi­sesta yrit­tä­jille on verkos­to­jen laajen­tu­mi­nen ja vertais­tuen löyty­mi­nen sekä osaa­mis­pää­oman kasva­mi­nen vertais­kes­kus­te­lu­jen, koulu­tus­ten ja bench­mar­king-matko­jen kautta. Kansain­vä­lis­ty­mi­sen näkö­kul­masta hank­keen tuoma lisä­arvo tulee matkaoh­jel­man ja tapaa­mis­ten räätä­löin­nistä osal­lis­tu­jien tarpei­den mukaan ja hanke­toi­mi­joi­den laajo­jen kansain­vä­lis­ten verkos­to­jen jaka­mi­sesta maaseu­dun yritys­ten hyödyksi.

Koro­nasta huoli­matta onnis­tuimme tarjoa­maan yrityk­sille verkos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja tukea liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen, suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan inno­va­tii­vi­sen hackat­hon-mallin maaseu­tu­yri­tys­ten haas­tei­den ratko­mi­seen sekä virit­tä­mään yhteistä tule­vai­suu­den­vi­siota Suomen ja Euroo­pan maaseu­dulle yhdessä yli sadan tule­vai­suuso­rien­toi­tu­neen toimi­jan kanssa.

Rural Future –hanke toteu­tet­tiin vuosina 2018–2021 Manner-Suomen maaseu­dun kehit­tä­mis­oh­jel­man 2014–2020 tuella sekä MTK:n Säätiön, Keski­tien säätiön ja Pohjois-Karja­lan Maata­lous­sää­tiön osara­hoit­ta­mana. Hanketta koor­di­noi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu yhdessä ProAgria Itä-Suomen /Itä-Suomen maa- ja koti­ta­lous­nais­ten sekä Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa, liitän­näis­kump­pa­nina ProAgria Lappi.


Kirjoit­ta­jat:

Helena Puhakka-Tarvai­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaija Sara­mäki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Reeta Sipola, projek­ti­pääl­likkö, Lapin ammattikorkeakoulu

Jaana Puhakka, yritys­asian­tun­tija, ProAgria Itä-Suomi /Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset