Categories
Pulssi Muut

Tasa-arvoinen ja yhden­ver­tainen Karelia

Tasa-arvolain tavoit­teena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estää sukupuolen, sukupuoli-identi­teetin tai sukupuolen ilmaisun perus­teella tapahtuva syrjintä. Yhden­ver­tai­suuslain tavoit­teena puolestaan on edistää ihmisten yhden­ver­tai­suutta ja ehkäistä henki­lö­koh­taisiin ominai­suuksiin, kuten esimer­kiksi ikään, kansa­lai­suuteen, tervey­den­tilaan tai seksu­aa­liseen suuntau­tu­miseen perus­tuvaa syrjintää.

Tasa-arvolaki ja yhden­ver­tai­suuslaki edellyt­tävät, että työnan­ta­jalla ja oppilai­tok­sella on tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma. Suunni­telman tarkoi­tuksena on tehdä näkyväksi organi­saation toimen­piteet tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­mi­seksi. Suunni­tel­massa kuvataan organi­saation nykytilaa, esitetään toimen­pi­teitä tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden paran­ta­mi­seksi ja arvioidaan aiemmin suunni­tel­tujen toimen­pi­teiden toteutumista.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle laadittiin uusi tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma vuosille 2022-2024 syksyllä 2021. Suunni­telman laati­mi­sesta vasta­sivat HR-asian­tuntija Hanna Utriainen ja OAJ:n pääluot­ta­musmies Atte Korte. Tässä artik­ke­lissa käydään läpi suunni­telman laati­mis­pro­sessia ja lopputulosta.

Suunni­tel­matyö käynnistyi pop up -torilla

Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­tel­matyö käynnis­tettiin Pride-viikon pop up -torin myötä. Molem­milla kampuk­silla pidetyillä pop up -toreilla oli mahdol­lisuus tutustua Setan seksuaali- ja sukupuo­li­vä­hem­mistöjä koskeviin materi­aa­leihin ja keskus­tella Setan vapaa­eh­tois­työn­te­kijän kanssa. Lisäksi toreilla oli mahdol­lisuus vaikuttaa tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telman toimenpiteisiin.

Pop up -torilla oli lasipurkit, joihin oli merkitty edellisen tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telman toimin­ta­pe­ri­aatteet. Osallis­tu­jilla oli mahdol­lisuus vaikuttaa laitta­malla herneitä niihin purkkeihin, joihin Kareliassa tulisi vielä kiinnittää lisää huomiota. Kolme toimin­ta­pe­ri­aa­tetta, joihin odotetaan lisää toimen­pi­teitä olivat:

  1. 78 hernettä: Hyväk­syvää, keskus­te­levaa, avointa ja sallivaa ilmapiiriä raken­netaan tietoi­sesti ja suunnitelmallisesti.
  2. 65 hernettä: Erilaisten ihmisten kohtaa­misen ja arvos­ta­misen kulttuuria tuetaan ja edistetään.
  3. 63 hernettä: Huoleh­ditaan siitä, että opetuksen sisältö tai opiske­luil­ma­piiri ei ole ketään kohtaan halventava tai syrjivä.

Keskus­telun ja herne­mit­tarin perus­teella pystyi toteamaan, että Kareliassa tiedos­tetaan tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus, mutta tulevai­suu­dessa tulee ne ottaa huomioon läpileik­kaa­vasti koko Karelian yhtei­sössä ja kaikissa toiminnan osa-alueissa.

Henki­lös­tölle ja opiske­li­joille tehtiin kyselyt

Osana suunni­telman päivi­tystä pyysimme Karelian henki­löstöä vastaamaan tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­ky­selyyn koskien Karelian työyh­teisöä. Kyselyyn vastasi 71 työnte­kijää. Henki­löstön kyselyssä nousi esille esimer­kiksi kansain­vä­listyvä työyh­teisö, joka tulisi ottaa paremmin huomioon toimin­nassa ja viestinnässä.

Opiske­li­ja­kunta Poka suuntasi Karelian opiske­li­joille oman tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­ky­selyn. Kyselyyn vastasi 232 opiske­lijaa. Opiske­lijat toivoivat esimer­kiksi, että tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden teemoja sisäl­ly­tet­täisiin osaksi opintoja. Opiske­li­joiden vastausten perus­teella suunni­tel­massa on tuotu esille Karelian toimin­ta­pe­ri­aatteet koskien opiske­li­joita. Opiske­li­joita koskevat toimin­ta­pe­ri­aatteet kävivät kommen­toi­tavana opinto­ku­raat­to­reilla ja heidän oli mahdol­lista vaikuttaa niihin.

Molempien kyselyjen perus­teella on nähtä­vissä, että Karelian yhteisön toiminta on pääasiassa tasa-arvoista ja yhden­ver­taista, ja että tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suutta tulisi edelleen rakentaa syste­maat­ti­sesti. Suunni­telman toimin­ta­pe­ri­aatteet ovat luotu tältä pohjalta.

Pitkä­jän­teistä työtä tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistämiseksi

Ammat­ti­kor­kea­koulun ensim­mäinen tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma laadittiin vuonna 2009 kolmeksi vuodeksi. Nyt laadittu suunni­telma on jo viides ammat­ti­kor­kea­kouluun laadittu suunni­telma. Eri suunni­telmien perus­teella on tehty lukuisia tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suutta paran­tavia toimen­pi­teitä. Osa näistä toimen­pi­teistä on ollut periaat­teel­li­sempia linjauksia, jotka ovat vakiin­tuneet osaksi jokapäi­väistä toimintaa. Osa toimen­pi­teistä taas on ollut yksit­täisiä paran­nuksia esiin nousseihin kehityskohteisiin.

Yksi keskeinen periaat­teel­linen ja vakiin­tunut linjaus on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julis­tau­tu­minen syrjin­nästä vapaaksi alueeksi vuonna 2011. Tätä periaat­teel­lista linjausta on tuettu monilla käytännön toimilla kuten aktii­visen välit­tä­misen mallin raken­ta­mi­sella. Lisäksi ammat­ti­kor­kea­kou­lulle on hyväk­sytty eettiset periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa.

Yksit­täi­sistä paran­nuk­sista voidaan mainita esimer­kiksi hiljen­ty­miseen tarkoi­tet­tujen huoneiden raken­ta­minen kampuk­sille ja työ- ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mista helpot­tavat joustavat työai­ka­jär­jes­telyt. Opiske­li­joiden yhden­ver­tai­suutta on paran­nettu esimer­kiksi kehit­tä­mällä erilaisia tukipalveluja.

Uudet toimin­ta­pe­ri­aatteet selkeyt­tävät kokonaisuutta

Uudessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­tel­massa on neljä toimen­pi­de­ko­ko­nai­suutta tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­mi­seksi. Nämä kokonai­suudet pyrittiin suunnit­te­lemaan mahdol­li­simman neutraa­leiksi, koska tasa-arvo ja yhden­ver­taisuus kuuluvat kaikille. Tämän vuoksi esimer­kiksi mitään tiettyjä henki­lö­koh­taisia ominai­suuksia ei ole erikseen nostettu suunni­telman keskiöön. Karelian neljä toimen­pi­de­ko­ko­nai­suutta ovat:

  1. Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­minen Kareliassa on meidän kaikkien yhteinen asia
  2. Olemme Kareliassa ikä- ja perheys­tä­väl­linen yhteisö, jossa huomioidaan moninaiset perhemuodot
  3. Meillä Kareliassa rekry­tointi, palkkaus ja urake­hitys on läpinä­kyvää ja vastuullista
  4. Meillä Kareliassa kohte­lemme opiske­li­joita oikeu­den­mu­kai­sesti ja huomioimme opiske­lu­ym­pä­ris­tössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden

Jokainen kokonaisuus sisältää myös lukuisia konkreet­tisia toimen­pi­teitä. Ensim­mäi­sessä kokonai­suu­dessa on käsitelty esimer­kiksi lähijoh­ta­mista, toisessa kokonai­suu­dessa esimer­kiksi ikään­ty­neiden työkyvyn tukemista, kolman­nessa kokonai­suu­dessa esimer­kiksi palkkauksen läpinä­ky­vyyttä ja neljän­nessä kokonai­suu­dessa esimer­kiksi opiske­li­joiden tukipalveluja.

Kaikkien suunni­tel­massa mainit­tujen toimen­pi­de­ko­ko­nai­suuksien toteu­tu­mista seurataan säännöl­li­sesti esimer­kiksi henki­löstön työtyy­ty­väi­syys­ky­selyn (HEPALA) ja opiske­li­joiden lukuvuo­si­pa­lautteen (OPALA) kautta. Kyselyiden tuloksia käsitellään johto­ryh­mässä ja yhteis­toi­minta- ja työsuojelutoimikunnassa.

Lopuksi

Suunni­telman laati­minen yhteis­työssä oli molem­mille mielen­kiin­toinen ja opetta­vainen kokemus. Yhteistyö oli sujuvaa ja asioiden pohti­minen yhdessä avasi monen­laisia uusia näkökulmia asioihin. Aluksi suunnittelu oli vaikeaa ja tuntui, että ainoa konkreet­tinen asia oli Pride-viikolla purkkeihin kasau­tuneet herneet. Lopulta haasteista kuitenkin selvittiin ja liikkeelle lähte­misen jälkeen suunnit­te­lutyö eteni joutuisasti.

Toivomme, että suunni­telma toimii tarkoi­tuk­sensa mukai­sesti tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­misen työkaluna Kareliassa. Jokaisen työnte­kijän olisi hyvä tuntea tasa-arvoon ja yhden­ver­tai­suuteen liittyvät keskeiset periaatteet. Lopulta tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden toteu­tu­minen on kuitenkin kiinni siitä, miten Karelian yhteisöön kuuluvat omalla toimin­nallaan näitä toteuttavat. 

Karelian tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma 2022-2024 (Karelia-intra)


Kirjoit­tajat:

Hanna Utriainen, HR-asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Atte Korte, OAJ:n pääluot­ta­musmies, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Andrea Piacquadio palve­lusta Pexels