Muisti ja työssä jatka­mi­sen mahdollisuudet

Arjen kiireessä ja häli­nässä muisti on kovilla. Työelä­män muutok­set ja epävar­muu­det, nopeat siir­ty­mät ja usean tehtä­vän yhtä­ai­kai­nen teke­mi­nen ovat tuttua monelle työi­käi­selle. Aivot ovat kovilla, ja muistin takkuilu on sekin arki­päi­vää. Arki­päi­vän unoh­ta­mi­set ja väärin­muis­ta­mi­set ovat taval­li­sia. Sen lisäksi meillä on Suomessa arviolta 10 000 ihmistä, jotka ovat sairas­tu­neet muis­ti­sai­rau­teen työi­käi­senä, alle 68-vuoti­aana. Määrän arvioi­daan kasvavan.

Työn­te­ki­jät siir­ty­vät useim­mi­ten heti muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin saatu­aan eläk­keelle. Se on monelle helpo­tus, mutta osa olisi kiin­nos­tu­nut jatka­maan työelä­mässä. Työn jatka­mi­nen voisi olla toteu­tet­ta­vissa esimer­kiksi muotoi­le­malla työteh­tä­viä uudella tavalla. Tällä hetkellä huka­taan paljon osaa­mista ja inhi­mil­li­siä voima­va­roja silloin kun erilai­set työn jatka­mi­sen mahdol­li­suu­det jäävät huomioimatta.

Kare­liassa alkoi maalis­kuussa Muisti ja työ -hanke, jossa selvi­te­tään Pohjois-Karja­lassa toimi­vien yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den koke­muk­sia ja tietoi­suutta työi­käis­ten muis­ti­sai­rauk­siin sairas­tu­nei­den työssä jatka­mi­sesta, kootaan tietoa aihe­pii­riin liit­ty­västä tutki­muk­sesta ja kehit­tä­mi­sestä sekä luodaan perus­taa jatkokehittämiselle. 

Hank­keessa syntyy koko­nais­kuva pohjois­kar­ja­lais­ten yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den koke­muk­sista ja tietoi­suu­desta työi­käis­ten muis­ti­sai­rauk­sista sekä työyh­tei­sön ja esimies­ten tietoi­suu­desta ja asen­teista. Tulok­set ovat laajasti hyödyn­net­tä­vissä jatko­ke­hit­tä­mi­sessä, muun muassa yritys­ten HR-toimin­nassa sekä koulu­tuk­sessa ja osaa­mi­sen vahvistamisessa.

Hank­keen toteu­tusaika on 1.3.–31.12.2022, ja hank­keessa työs­ken­te­le­vät yliopet­taja Tuula Kukko­nen ja kehit­tä­mis­asian­tun­tija, Kare­lian osaa­ja­poo­lin jäsen Arja Jämsén.

Hanketta rahoit­taa Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto Aluei­den kestä­vän kasvun ja elin­voi­man tuke­mi­nen (AKKE) määrärahasta.