Categories
Uutiset

Muisti ja työssä jatka­misen mahdollisuudet

Arjen kiireessä ja hälinässä muisti on kovilla. Työelämän muutokset ja epävar­muudet, nopeat siirtymät ja usean tehtävän yhtäai­kainen tekeminen ovat tuttua monelle työikäi­selle. Aivot ovat kovilla, ja muistin takkuilu on sekin arkipäivää. Arkipäivän unohta­miset ja väärin­muis­ta­miset ovat taval­lisia. Sen lisäksi meillä on Suomessa arviolta 10 000 ihmistä, jotka ovat sairas­tuneet muisti­sai­rauteen työikäisenä, alle 68-vuotiaana. Määrän arvioidaan kasvavan.

Työnte­kijät siirtyvät useim­miten heti muisti­sai­raus­diag­noosin saatuaan eläkkeelle. Se on monelle helpotus, mutta osa olisi kiinnos­tunut jatkamaan työelä­mässä. Työn jatka­minen voisi olla toteu­tet­ta­vissa esimer­kiksi muotoi­le­malla työteh­täviä uudella tavalla. Tällä hetkellä hukataan paljon osaamista ja inhimil­lisiä voima­varoja silloin kun erilaiset työn jatka­misen mahdol­li­suudet jäävät huomioimatta.

Kareliassa alkoi maalis­kuussa Muisti ja työ -hanke, jossa selvi­tetään Pohjois-Karja­lassa toimivien yritysten ja organi­saa­tioiden kokemuksia ja tietoi­suutta työikäisten muisti­sai­rauksiin sairas­tu­neiden työssä jatka­mi­sesta, kootaan tietoa aihepiiriin liitty­västä tutki­muk­sesta ja kehit­tä­mi­sestä sekä luodaan perustaa jatkokehittämiselle. 

Hankkeessa syntyy kokonaiskuva pohjois­kar­ja­laisten yritysten ja organi­saa­tioiden kokemuk­sista ja tietoi­suu­desta työikäisten muisti­sai­rauk­sista sekä työyh­teisön ja esimiesten tietoi­suu­desta ja asenteista. Tulokset ovat laajasti hyödyn­net­tä­vissä jatko­ke­hit­tä­mi­sessä, muun muassa yritysten HR-toimin­nassa sekä koulu­tuk­sessa ja osaamisen vahvistamisessa.

Hankkeen toteu­tusaika on 1.3.–31.12.2022, ja hankkeessa työsken­te­levät yliopettaja Tuula Kukkonen ja kehit­tä­mis­asian­tuntija, Karelian osaaja­poolin jäsen Arja Jämsén.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahasta.