Uusi etäosal­lis­tu­mi­sen mahdol­li­suus avaa Simulan eri koulu­tusa­lo­jen ja työelä­män käyttöön

Kare­lian Tule­vai­suu­den työ ESR-hank­keessa kehi­te­tään koulu­tusta ja peda­go­giik­kaa, joissa hyödyn­ne­tään uusia oppi­mis­tek­no­lo­gioita ja kehit­tä­jä­opet­ta­jia. Hank­keen päätee­moi­hin liit­ty­vät kehit­tä­jä­opet­ta­jien projek­tit suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan yhteis­työssä työelä­män kanssa. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan kehit­tä­jä­opet­taja, tervey­sa­lan lehtori Jaana Pant­sa­rin toteut­ta­maa etäsi­mu­laa­tio-opetuk­sen kehittämisprojektia.

Simu­lassa opetel­laan työelä­män tilanteita

Kare­lian oppi­mi­sym­pä­ristö Simula on ollut opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den käytössä jo 11 vuotta. Simulaa perus­tet­taessa olimme ensim­mäis­ten ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen joukossa simu­laa­tio­ti­lo­jen raken­ta­mi­sessa ja hyödyn­tä­mi­sessä opetus­käy­tössä. Simulan tekno­lo­gia ja tilat ovat olleet tuke­massa opet­ta­jan peda­go­gi­sia ratkai­suja opin­to­jak­so­jen toteu­tuk­sille. Simu­laa­tio­pe­da­go­giikka on keskei­sessä osassa, kun luodaan simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin turval­lista ja luot­ta­muk­sel­lista oppi­mi­sym­pä­ris­töä opiskelijoille.

Opis­ke­li­joille Simula on hyvä oppi­mi­sym­pä­ristö harjoi­tella etukä­teen työelä­mässä kohdat­ta­via tilan­teita, ja yhdis­tää turval­li­sesti teoriaa käytän­töön itsear­vioin­nin ja vertais­tuen sekä opet­ta­jilta saadun ohjauk­sen ja palaut­teen kautta. Opitaan yhdessä ja yhtei­söl­li­sesti. ”Jännitti, mutta eihän se ollut­kaan niin kamalaa kuin ensin ajat­te­lin” ja ”Simu­laa­tioi­den kautta oppii parhai­ten ymmär­tä­mään opit­ta­via asioita, näitä lisää” ovat opis­ke­li­joi­den ylei­sim­piä palaut­teita simu­laa­tio­har­joi­tus­ten jälkeen.

Simu­lassa on vuosien varrella ollut monen­laista toimin­taa simu­laa­tio­har­joi­tus­ten ohella, ja tilojen on todettu toimi­van hyvin pien­ryh­mä­ope­tuk­sessa. Työelä­mäyh­teis­työssä Simulan tiloja ja tekno­lo­giaa on hyödyn­netty myös ammat­ti­lais­ten täyden­nys­kou­lu­tuk­sissa. Toimin­taa Simu­lassa on toteu­tettu lähio­pe­tuk­sena, vaikka tarve myös etäyh­tey­dellä osal­lis­tu­mi­seen on ollut tiedossa.

Hyppy etäyh­teys­tek­no­lo­gian käyt­töön opetuksessa

Covid19-pande­mian myötä etäyh­teys­tek­no­lo­gian käyttö lisään­tyi opetuk­sessa. Yhdessä tekno­lo­gian kehi­tyk­sen kanssa se on mahdol­lis­ta­nut uuden­lai­sia koulu­tuk­sen toteuttamistapoja.

Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­ta­ja­pro­jek­tis­sani lähdin ideoi­maan – ja yhdessä eri asian­tun­ti­joi­den kanssa toteut­ta­maan – mahdol­li­suutta osal­lis­tua simu­laa­tioi­hin (tai muuhun toimin­taan Simulan tiloissa) sekä lähio­sal­lis­tu­jana että etäosallistujana.

 Hank­keen kautta Simulan tiloi­hin saatiin uusia lait­teita ja tekno­lo­giaa, joiden yhdis­tä­mi­nen käytössä olevaan simu­laa­tio­tek­no­lo­gi­aan vaati paljon työtä Kare­lian tekni­seltä asian­tun­ti­jalta. Laite- ja etäyh­teys­tes­tauk­set tein kehit­tä­jä­opet­ta­jana yhteis­työssä työelä­män edus­ta­jan ja Kare­lian tekni­sen asian­tun­ti­jan kanssa ennen varsi­naista opetus­käyt­töön ottamista.

Pilo­tointi ensi­hoi­don ammat­ti­lais­ten kanssa etä- ja lähi­si­mu­laa­tio­har­joi­tuk­siin toteu­te­taan touko­kuussa 2022.

Simula ja uusi etäteknologia

Simu­laan tulles­sasi saavut avaraan ohjaa­mo­ti­laan, jonka sivuilla ovat simu­laa­tio- ja debrie­fing-tilat. Ohjaa­mossa ovat simu­laa­tio­har­joi­tuk­sen aikana opet­ta­jat, jotka ohjaa­vat toimin­taa AVS-järjes­tel­män, simu­laat­to­rei­den ohjel­mis­to­jen ja muun tekno­lo­gian kautta. Simu­laa­tio­pe­da­go­gii­kan lisäksi opet­ta­jan tulee osata käyttää tiloissa olevia tekno­lo­gioita. Tekni­sissä haas­teissa asian­tun­ti­jat ovat opet­ta­jien tukena.

Ohjaamotila jossa pöydillä näyttöruutuja ja lasiseinät.
Kuva 1. Simulan ohjaamotila.

Opet­taja hallin­noi kame­roita, simu­laat­to­rin ohjel­mis­ton tuot­ta­mia vitaa­liar­voja ja ääni­maa­il­maa, toimii tarvit­taessa poti­laan äänenä, antaa ohjeita simu­laa­tio­ti­laan kaiut­ti­men kautta, vastaa VIRVE-puhe­li­mella osal­lis­tu­jien soit­toi­hin eri rooleissa sekä tekee muis­tiin­pa­noja tulevaa opetus­kes­kus­te­lua varten harjoi­tuk­sen sujumisesta.

Ohjaamotila, jossa tietokoneita, mikrofoni.
Kuva 2. Opet­ta­jan näkymä simu­laa­tio­ti­laan – simu­laa­tio­ti­lasta ei näy ohjaa­moon peili­la­si­tuk­sen myötä. 

Tule­vai­suu­den työ EAKR-inves­toin­ti­hank­keen kautta Simu­laan on saatu uutta tekno­lo­giaa, mm. kame­roita, isot, koske­tus­näy­töl­li­set tieto­ko­neet sekä Black­Ma­gic-laite, jonka kautta Nordic Simu­la­tor­sin AVS-järjes­tel­män tuot­tama kuva­nä­kymä ja ääni saadaan jaettua Teams-etäosallistujille.

Simulan laitteita: tietokone, iso kosketusnäyttö
Kuva 3. Simulan uutta teknologiaa.

Etäosal­lis­tuja voi tulla Team­siin mukaan tieto­ko­neella tai mobiililaitteella.

Matkapuhelin jonka näytöllä näkymiä Simulasta.
Kuva 4. Etäosal­lis­tu­jan näkymä simu­laa­tio­ti­loista mobii­li­lait­teella – kuvaa voi myös suuren­taa tarvit­taessa mobii­li­lait­teelta käsin.

Lähio­sal­lis­tu­jat näkyvät ja kuulu­vat tilassa olevan kameran ja mikro­fo­nin kautta etäosal­lis­tu­jille, ja kun etäosal­lis­tu­jat avaavat kame­ransa ja mikro­fo­ninsa Team­sissa, he näkyvät ja kuulu­vat lähio­sal­lis­tu­jille. Ollaan siis yhdessä läsnä saman aiheen oppi­mi­sen äärellä.

Tietokoneen näytöllä näkyy etäosallistujan kuva
Kuva 5. Ohjaus­kes­kus­te­lun (tai muun toimin­nan) näkymä Debriefing-tilasta.

Myös opet­ta­jana toimi­mi­nen etänä onnis­tuu uuden tekno­lo­gian mahdol­lis­ta­mana oikein hyvin. Toki se vaatii, että toinen opet­taja laittaa tilat ja yhtey­det valmiiksi sekä lähi- että etäosal­lis­tu­jille ja hallin­noi etätek­no­lo­giaa simu­laa­tio­har­joi­tuk­sen tai muun toimin­nan aikana.

Simula-tilassa on iso, koske­tus­näy­töl­li­nen tieto­kone, jonne voi valita monia erilai­sia taus­ta­ku­via tai videoita simu­laa­tio­har­joi­tuk­sen tai muun toimin­nan taus­talle. Taus­ta­ku­via ja -videoita ovat tuot­ta­neet media-alan opis­ke­li­jat ja niitä tuote­taan tarpeen mukaan lisää.

Potilasnukke sängyllä, taustalla iso kosketusnäyttö.
Kuva 6. Simulaatiotila.

Etäosal­lis­tuja voi osal­lis­tua myös simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen. Etäosal­lis­tuja laittaa Teamsin kame­ransa ja mikro­fo­ninsa auki ja on mukana toimin­nassa, toki sovel­tu­vin osin. Etäosal­lis­tu­jan kasvo­ku­vaa voi suuren­taa isoon näyttöön.

Kuva 7. Etäosal­lis­tu­jat näkyvät simu­laa­tio­ti­lan näyttäruudulla.

Etäsi­mu­laa­tioita toteu­tet­taessa on tärkeää ohjeis­taa kaikkia osal­lis­tu­jia myös tieto­tur­vaan ja turval­li­suu­teen liit­ty­vistä asioista. Etäosal­lis­tu­mi­seen saa tulla mukaan vain kutsu­tut henki­löt, tallen­nuk­sia ei sallita ja palaute anne­taan kehit­tä­vällä tavalla, posi­tii­vi­suutta hyödyntäen.

Tekno­lo­gian tuomiin haas­tei­siin opetus- ja koulu­tus­ti­lan­teissa tulee varau­tua ja miettiä myös vaih­toeh­toi­sia toteu­tus­ta­poja jo ennakkoon.

Moni­puo­li­set mahdol­li­suu­det tule­vaan yhteistoimintaan

Simu­lassa voi harjoi­tella monen­lai­sia työelä­mässä kohdat­ta­via tilan­teita turval­li­sessa ympä­ris­tössä, ja siksi simu­laa­tio­har­joi­tusym­pä­ris­töä käyte­tään paljon sote-alan opetuk­sissa.  Simulan tilat voidaan lavas­taa simu­laa­tio­har­joi­tuk­sia varten monin eri tavoin, jolloin ne sovel­tu­vat myös muiden koulu­tusa­lo­jen opetuk­siin ja työelämäkoulutuksiin.

Simulan uusi etätek­no­lo­gia mahdol­lis­taa moni­puo­li­sen ja laajan yhteis­työn koulu­tuk­sien toteut­ta­mi­sessa työelä­män ammat­ti­lais­ten ja opis­ke­li­joi­den kanssa. Simu­lassa voi toteut­taa esimer­kiksi jatku­vaa täyden­nys­kou­lu­tusta ammat­ti­lai­sille sekä yhteis­har­joi­tuk­sia ja -koulu­tuk­sia ammat­ti­lais­ten ja opis­ke­li­joi­den kesken. Etäyh­teys­tek­no­lo­gian kautta toteu­tet­ta­vaa koulu­tus­toi­min­taa voidaan toteut­taa koko Suomen alueella ja kansain­vä­li­ses­ti­kin eri alojen yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa.

Tule kokei­le­maan ja ideoi­maan omaa opetus­tasi tai koulu­tus­tasi Simula-oppi­mi­sym­pä­ris­tössä ja hyödynnä uutta etätek­no­lo­giaa. Saat tukea ja opas­tusta simu­laa­tio­pe­da­go­giik­kaan, simu­laa­tio­har­joi­tus­ten suun­nit­te­luun sekä simu­laa­tio­tek­no­lo­gian käyttöön.

Ralph Waldo Emer­so­nin miet­tein ”Koko elämä on kokei­lua. Mitä enemmän kokei­let, sitä parempi.”


Kirjoit­taja:

Jaana Pant­sari, lehtori, kehit­tä­jä­opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Valo­ku­vat:

Jaana Pant­sari

Tule­vai­suu­den työ hanke on kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus (1.10.2020-31.8.2021), joka muodos­tuu kolmesta osa-alueesta: 1) Tule­vai­suu­den työ (ESR/E­telä-Savon ELY-keskus), 2) Tule­vai­suu­den työ -inves­tointi (EAKR/­Poh­jois-Karja­lan maakun­ta­liitto) ja 3) Kare­lian oma peda­go­gi­nen inves­tointi. Kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suu­den tavoit­teena on kehit­tää opetusta, peda­go­giik­kaa ja Kare­lian oppi­mi­sym­pä­ris­töjä vastaa­maan tule­vai­suu­den työn vaati­muk­sia tiiviissä yhteis­työssä työelä­män kanssa. Kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus pitää sisäl­lään niin fyysis­ten tilojen muutos­työt ja uuden opetus­tek­no­lo­gian hankin­nan kuin opetuk­seen liit­ty­vän peda­go­gi­sen osaa­mi­sen ja yhteis­suun­nit­te­lun kehit­tä­mi­sen. https://tulevaisuudentyo.karelia.fi/