Uusi etäosal­lis­tu­misen mahdol­lisuus avaa Simulan eri koulu­tusa­lojen ja työelämän käyttöön

Karelian Tulevai­suuden työ ESR-hankkeessa kehitetään koulu­tusta ja pedago­giikkaa, joissa hyödyn­netään uusia oppimis­tek­no­lo­gioita ja kehit­tä­jä­opet­tajia. Hankkeen päätee­moihin liittyvät kehit­tä­jä­opet­tajien projektit suunni­tellaan ja toteu­tetaan yhteis­työssä työelämän kanssa. Tässä artik­ke­lissa kuvataan kehit­tä­jä­opettaja, tervey­salan lehtori Jaana Pantsarin toteut­tamaa etäsi­mu­laatio-opetuksen kehittämisprojektia.

Simulassa opetellaan työelämän tilanteita

Karelian oppimi­sym­pä­ristö Simula on ollut opettajien ja opiske­li­joiden käytössä jo 11 vuotta. Simulaa perus­tet­taessa olimme ensim­mäisten ammat­ti­kor­kea­kou­lujen joukossa simulaa­tio­ti­lojen raken­ta­mi­sessa ja hyödyn­tä­mi­sessä opetus­käy­tössä. Simulan tekno­logia ja tilat ovat olleet tukemassa opettajan pedago­gisia ratkaisuja opinto­jak­sojen toteu­tuk­sille. Simulaa­tio­pe­da­go­giikka on keskei­sessä osassa, kun luodaan simulaa­tio­har­joi­tuksiin turval­lista ja luotta­muk­sel­lista oppimi­sym­pä­ristöä opiskelijoille.

Opiske­li­joille Simula on hyvä oppimi­sym­pä­ristö harjoi­tella etukäteen työelä­mässä kohdat­tavia tilan­teita, ja yhdistää turval­li­sesti teoriaa käytäntöön itsear­vioinnin ja vertaistuen sekä opetta­jilta saadun ohjauksen ja palautteen kautta. Opitaan yhdessä ja yhtei­söl­li­sesti. ”Jännitti, mutta eihän se ollutkaan niin kamalaa kuin ensin ajattelin” ja ”Simulaa­tioiden kautta oppii parhaiten ymmär­tämään opittavia asioita, näitä lisää” ovat opiske­li­joiden yleisimpiä palaut­teita simulaa­tio­har­joi­tusten jälkeen.

Simulassa on vuosien varrella ollut monen­laista toimintaa simulaa­tio­har­joi­tusten ohella, ja tilojen on todettu toimivan hyvin pienryh­mä­ope­tuk­sessa. Työelä­mäyh­teis­työssä Simulan tiloja ja tekno­logiaa on hyödyn­netty myös ammat­ti­laisten täyden­nys­kou­lu­tuk­sissa. Toimintaa Simulassa on toteu­tettu lähio­pe­tuksena, vaikka tarve myös etäyh­tey­dellä osallis­tu­miseen on ollut tiedossa.

Hyppy etäyh­teys­tek­no­logian käyttöön opetuksessa

Covid19-pandemian myötä etäyh­teys­tek­no­logian käyttö lisääntyi opetuk­sessa. Yhdessä tekno­logian kehityksen kanssa se on mahdol­lis­tanut uuden­laisia koulu­tuksen toteuttamistapoja.

Tulevai­suuden työ -hankkeen kehit­tä­jä­opet­ta­ja­pro­jek­tissani lähdin ideoimaan – ja yhdessä eri asian­tun­ti­joiden kanssa toteut­tamaan – mahdol­li­suutta osallistua simulaa­tioihin (tai muuhun toimintaan Simulan tiloissa) sekä lähio­sal­lis­tujana että etäosallistujana.

 Hankkeen kautta Simulan tiloihin saatiin uusia laitteita ja tekno­logiaa, joiden yhdis­tä­minen käytössä olevaan simulaa­tio­tek­no­lo­giaan vaati paljon työtä Karelian tekni­seltä asian­tun­ti­jalta. Laite- ja etäyh­teys­tes­taukset tein kehit­tä­jä­opet­tajana yhteis­työssä työelämän edustajan ja Karelian teknisen asian­tun­tijan kanssa ennen varsi­naista opetus­käyttöön ottamista.

Pilotointi ensihoidon ammat­ti­laisten kanssa etä- ja lähisi­mu­laa­tio­har­joi­tuksiin toteu­tetaan touko­kuussa 2022.

Simula ja uusi etäteknologia

Simulaan tullessasi saavut avaraan ohjaa­mo­tilaan, jonka sivuilla ovat simulaatio- ja debriefing-tilat. Ohjaa­mossa ovat simulaa­tio­har­joi­tuksen aikana opettajat, jotka ohjaavat toimintaa AVS-järjes­telmän, simulaat­to­reiden ohjel­mis­tojen ja muun tekno­logian kautta. Simulaa­tio­pe­da­go­giikan lisäksi opettajan tulee osata käyttää tiloissa olevia tekno­lo­gioita. Tekni­sissä haasteissa asian­tun­tijat ovat opettajien tukena.

Ohjaamotila jossa pöydillä näyttöruutuja ja lasiseinät.
Kuva 1. Simulan ohjaamotila.

Opettaja hallinnoi kameroita, simulaat­torin ohjel­miston tuottamia vitaa­liarvoja ja äänimaa­ilmaa, toimii tarvit­taessa potilaan äänenä, antaa ohjeita simulaa­tio­tilaan kaiut­timen kautta, vastaa VIRVE-puheli­mella osallis­tujien soittoihin eri rooleissa sekä tekee muistiin­panoja tulevaa opetus­kes­kus­telua varten harjoi­tuksen sujumisesta.

Ohjaamotila, jossa tietokoneita, mikrofoni.
Kuva 2. Opettajan näkymä simulaa­tio­tilaan – simulaa­tio­ti­lasta ei näy ohjaamoon peili­la­si­tuksen myötä. 

Tulevai­suuden työ EAKR-inves­toin­ti­hankkeen kautta Simulaan on saatu uutta tekno­logiaa, mm. kameroita, isot, koske­tus­näy­töl­liset tieto­koneet sekä Black­Magic-laite, jonka kautta Nordic Simula­torsin AVS-järjes­telmän tuottama kuvanäkymä ja ääni saadaan jaettua Teams-etäosallistujille.

Simulan laitteita: tietokone, iso kosketusnäyttö
Kuva 3. Simulan uutta teknologiaa.

Etäosal­listuja voi tulla Teamsiin mukaan tieto­ko­neella tai mobiililaitteella.

Matkapuhelin jonka näytöllä näkymiä Simulasta.
Kuva 4. Etäosal­lis­tujan näkymä simulaa­tio­ti­loista mobii­li­lait­teella – kuvaa voi myös suurentaa tarvit­taessa mobii­li­lait­teelta käsin.

Lähio­sal­lis­tujat näkyvät ja kuuluvat tilassa olevan kameran ja mikro­fonin kautta etäosal­lis­tu­jille, ja kun etäosal­lis­tujat avaavat kameransa ja mikro­fo­ninsa Teamsissa, he näkyvät ja kuuluvat lähio­sal­lis­tu­jille. Ollaan siis yhdessä läsnä saman aiheen oppimisen äärellä.

Tietokoneen näytöllä näkyy etäosallistujan kuva
Kuva 5. Ohjaus­kes­kus­telun (tai muun toiminnan) näkymä Debriefing-tilasta.

Myös opettajana toimi­minen etänä onnistuu uuden tekno­logian mahdol­lis­tamana oikein hyvin. Toki se vaatii, että toinen opettaja laittaa tilat ja yhteydet valmiiksi sekä lähi- että etäosal­lis­tu­jille ja hallinnoi etätek­no­logiaa simulaa­tio­har­joi­tuksen tai muun toiminnan aikana.

Simula-tilassa on iso, koske­tus­näy­töl­linen tietokone, jonne voi valita monia erilaisia tausta­kuvia tai videoita simulaa­tio­har­joi­tuksen tai muun toiminnan taustalle. Tausta­kuvia ja -videoita ovat tuottaneet media-alan opiske­lijat ja niitä tuotetaan tarpeen mukaan lisää.

Potilasnukke sängyllä, taustalla iso kosketusnäyttö.
Kuva 6. Simulaatiotila.

Etäosal­listuja voi osallistua myös simulaa­tio­har­joi­tukseen. Etäosal­listuja laittaa Teamsin kameransa ja mikro­fo­ninsa auki ja on mukana toimin­nassa, toki sovel­tuvin osin. Etäosal­lis­tujan kasvo­kuvaa voi suurentaa isoon näyttöön.

Kuva 7. Etäosal­lis­tujat näkyvät simulaa­tio­tilan näyttäruudulla.

Etäsi­mu­laa­tioita toteu­tet­taessa on tärkeää ohjeistaa kaikkia osallis­tujia myös tieto­turvaan ja turval­li­suuteen liitty­vistä asioista. Etäosal­lis­tu­miseen saa tulla mukaan vain kutsutut henkilöt, tallen­nuksia ei sallita ja palaute annetaan kehit­tä­vällä tavalla, positii­vi­suutta hyödyntäen.

Tekno­logian tuomiin haasteisiin opetus- ja koulu­tus­ti­lan­teissa tulee varautua ja miettiä myös vaihtoeh­toisia toteu­tus­tapoja jo ennakkoon.

Monipuo­liset mahdol­li­suudet tulevaan yhteistoimintaan

Simulassa voi harjoi­tella monen­laisia työelä­mässä kohdat­tavia tilan­teita turval­li­sessa ympäris­tössä, ja siksi simulaa­tio­har­joi­tusym­pä­ristöä käytetään paljon sote-alan opetuk­sissa.  Simulan tilat voidaan lavastaa simulaa­tio­har­joi­tuksia varten monin eri tavoin, jolloin ne sovel­tuvat myös muiden koulu­tusa­lojen opetuksiin ja työelämäkoulutuksiin.

Simulan uusi etätek­no­logia mahdol­listaa monipuo­lisen ja laajan yhteistyön koulu­tuksien toteut­ta­mi­sessa työelämän ammat­ti­laisten ja opiske­li­joiden kanssa. Simulassa voi toteuttaa esimer­kiksi jatkuvaa täyden­nys­kou­lu­tusta ammat­ti­lai­sille sekä yhteis­har­joi­tuksia ja -koulu­tuksia ammat­ti­laisten ja opiske­li­joiden kesken. Etäyh­teys­tek­no­logian kautta toteu­tet­tavaa koulu­tus­toi­mintaa voidaan toteuttaa koko Suomen alueella ja kansain­vä­li­ses­tikin eri alojen yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.

Tule kokei­lemaan ja ideoimaan omaa opetustasi tai koulu­tustasi Simula-oppimi­sym­pä­ris­tössä ja hyödynnä uutta etätek­no­logiaa. Saat tukea ja opastusta simulaa­tio­pe­da­go­giikkaan, simulaa­tio­har­joi­tusten suunnit­teluun sekä simulaa­tio­tek­no­logian käyttöön.

Ralph Waldo Emersonin miettein ”Koko elämä on kokeilua. Mitä enemmän kokeilet, sitä parempi.”


Kirjoittaja:

Jaana Pantsari, lehtori, kehit­tä­jä­opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Valokuvat:

Jaana Pantsari

Tulevai­suuden työ hanke on kehit­tä­mis­ko­ko­naisuus (1.10.2020-31.8.2021), joka muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) Tulevai­suuden työ (ESR/Etelä-Savon ELY-keskus), 2) Tulevai­suuden työ -inves­tointi (EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto) ja 3) Karelian oma pedago­ginen inves­tointi. Kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuden tavoit­teena on kehittää opetusta, pedago­giikkaa ja Karelian oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan tulevai­suuden työn vaati­muksia tiiviissä yhteis­työssä työelämän kanssa. Kehit­tä­mis­ko­ko­naisuus pitää sisällään niin fyysisten tilojen muutostyöt ja uuden opetus­tek­no­logian hankinnan kuin opetukseen liittyvän pedago­gisen osaamisen ja yhteis­suun­nit­telun kehit­tä­misen. https://tulevaisuudentyo.karelia.fi/