Categories
Podcast Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcast: Kesken jäänyt tutkinto

Harjoit­te­lusta suoraan töihin on klassinen tarina kesken jääneiden tutkin­tojen taustalla. Monet kuitenkin haluai­sivat suorittaa tutkinnon myöhemmin loppuun. Millaisia kysymyksiä pitää kysyä ennen kesken jääneen tutkinnon jatka­mista? Miten elämän­ti­lanne ja oma motivaatio täytyy ottaa huomioon? Onko avoin ammat­ti­kor­kea­koulu vartee­no­tettava vaihtoehto? Entä milloin suori­tetut opinto­jaksot vanhe­nevat? Voiko kartu­tettu työko­kemus jouduttaa tutkintoa, ja millaista yhteis­työtä oppilai­tok­selta ja työelä­mältä kaivataan? 

Joni Ranta, Karelian tieto­tek­niikan lehtori ja opinto-ohjaaja, kielten lehtori Merja Öhman, hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englan­nin­kielen lehtori Liisa Sandvall pohtivat kesken jääneen tutkinnon loppuun saatta­misen konkretiaa ja mahdol­lisia koulu­tusuu­dis­tuksia Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcastin kuude­nessa osassa.

Kuuntele tästä:

Podcast-sarja on osa Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hanketta, jonka toteuttaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu William ja Ester Otsakorven säätiön rahoituksella.

Koko sarja on kuunnel­ta­vissa Karelian podcast-kanavalla.

Podcastin toimittaja: Joni Ranta, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Suunnittelu, käsikir­joitus ja toteutus: lehtorit Minna Turunen, Merja Öhman, Liisa Sandvall ja Joni Ranta, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Monstera palve­lusta Pexels