Henkilö pitää käsissään Rubikin kuutiota

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon -podcast: Kesken jäänyt tutkinto

Harjoit­te­lusta suoraan töihin on klas­si­nen tarina kesken jäänei­den tutkin­to­jen taus­talla. Monet kuiten­kin haluai­si­vat suorit­taa tutkin­non myöhem­min loppuun. Millai­sia kysy­myk­siä pitää kysyä ennen kesken jääneen tutkin­non jatka­mista? Miten elämän­ti­lanne ja oma moti­vaa­tio täytyy ottaa huomioon? Onko avoin ammat­ti­kor­kea­koulu vartee­no­tet­tava vaih­toehto? Entä milloin suori­te­tut opin­to­jak­sot vanhe­ne­vat? Voiko kartu­tettu työko­ke­mus joudut­taa tutkin­toa, ja millaista yhteis­työtä oppi­lai­tok­selta ja työelä­mältä kaivataan? 

Joni Ranta, Kare­lian tieto­tek­nii­kan lehtori ja opinto-ohjaaja, kielten lehtori Merja Öhman, hoito­työn lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englan­nin­kie­len lehtori Liisa Sand­vall pohti­vat kesken jääneen tutkin­non loppuun saat­ta­mi­sen konkre­tiaa ja mahdol­li­sia koulu­tusuu­dis­tuk­sia Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon -podcas­tin kuude­nessa osassa.

Kuun­tele tästä:

Podcast-sarja on osa Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon -hanketta, jonka toteut­taa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön rahoituksella.

Koko sarja on kuun­nel­ta­vissa Kare­lian podcast-kanavalla.

Podcas­tin toimit­taja: Joni Ranta, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Suun­nit­telu, käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: lehto­rit Minna Turunen, Merja Öhman, Liisa Sand­vall ja Joni Ranta, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Mons­tera palve­lusta Pexels