Värikkäitä muovisia lelulapsia jonossa

Koulu­lais­ten terveys ja fysio­te­ra­pia puhu­tut­ta­vat Maijun ja Hilpan podcastissa

Miksei Pihti­pu­taan mummo lähde kunto­sa­lille eikä kahdek­sas­luok­ka­lai­nen fysio­te­ra­pi­aan? Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian opet­ta­jat Maiju Issa­kai­nen ja Hilppa Musto­nen selvit­tä­vät koulu­lais­ten tervey­den­ti­lan ja moniam­ma­til­li­sen koulu­ter­vey­den­huol­lon kysy­myk­siä podcas­tis­saan Maijun ja Hilpan matkassa. Opetus­ma­te­ri­aa­liksi sovel­tu­vista keskus­te­luista on iloa myös muille kiinnostuneille.

Podcas­tin näkö­kul­mat koulu­ter­vey­den­huol­toon tulevat eri alojen ammat­ti­lai­silta: matkan varrella vieraina ovat lääkäri – ja kirjai­lija – Joonas Tolva­nen, luokan­opet­taja Kaisa Haanpää Utran koulusta, tervey­den­hoi­taja Maiju Juhonen sekä fysio­te­ra­pian lehtori Sini Puus­ti­nen Kare­lialta. Yhdessä mieti­tään muun muassa koulu­lais­ten terveyttä ja moti­vaa­tiota, alueel­lista epätasa-arvoa ja liik­ku­mi­sen pola­ri­soi­tu­mista, ruutua­jan ja somen vaiku­tusta koulu­lai­siin sekä ennen kaikkea fysio­te­ra­pian toivot­tua roolia kouluterveydenhuollossa.

Kuun­te­le­malla jaksot saat selville, millai­sissa tilan­teissa lääkäri tai tervey­den­hoi­taja kaipaa­vat fysio­te­ra­peut­tia koului­hin, ja mitä moniam­ma­til­li­nen koulu­ter­vey­den­huolto voisi itse asiassa ratkaista. Entä tiedätkö keitä ovat kouluissa esiin­ty­vät ”hyvik­set” tai miksi luokassa piti kieltää peleistä puhuminen?

Kuun­tele sarja Kare­lian podcast-kana­valla tai alta!

Podcas­tin suun­nit­telu, käsi­kir­joi­tus ja tote­tu­tus: Maiju Issa­kai­nen ja Hilppa Musto­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu


Artik­ke­li­kuva: Kuvaaja Markus Spiske palve­lusta Unsplash