Värikkäitä muovisia lelulapsia jonossa

Koulu­laisten terveys ja fysio­te­rapia puhutut­tavat Maijun ja Hilpan podcastissa

Miksei Pihti­putaan mummo lähde kunto­sa­lille eikä kahdek­sas­luok­ka­lainen fysio­te­ra­piaan? Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun fysio­te­rapian opettajat Maiju Issakainen ja Hilppa Mustonen selvit­tävät koulu­laisten tervey­den­tilan ja moniam­ma­til­lisen koulu­ter­vey­den­huollon kysymyksiä podcas­tissaan Maijun ja Hilpan matkassa. Opetus­ma­te­ri­aa­liksi sovel­tu­vista keskus­te­luista on iloa myös muille kiinnostuneille.

Podcastin näkökulmat koulu­ter­vey­den­huoltoon tulevat eri alojen ammat­ti­lai­silta: matkan varrella vieraina ovat lääkäri – ja kirjailija – Joonas Tolvanen, luokan­opettaja Kaisa Haanpää Utran koulusta, tervey­den­hoitaja Maiju Juhonen sekä fysio­te­rapian lehtori Sini Puustinen Karelialta. Yhdessä mietitään muun muassa koulu­laisten terveyttä ja motivaa­tiota, alueel­lista epätasa-arvoa ja liikku­misen polari­soi­tu­mista, ruutuajan ja somen vaiku­tusta koulu­laisiin sekä ennen kaikkea fysio­te­rapian toivottua roolia kouluterveydenhuollossa.

Kuunte­le­malla jaksot saat selville, millai­sissa tilan­teissa lääkäri tai tervey­den­hoitaja kaipaavat fysio­te­ra­peuttia kouluihin, ja mitä moniam­ma­til­linen koulu­ter­vey­den­huolto voisi itse asiassa ratkaista. Entä tiedätkö keitä ovat kouluissa esiin­tyvät ”hyvikset” tai miksi luokassa piti kieltää peleistä puhuminen?

Kuuntele sarja Karelian podcast-kanavalla tai alta!

Podcastin suunnittelu, käsikir­joitus ja totetutus: Maiju Issakainen ja Hilppa Mustonen, Karelia-ammattikorkeakoulu


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Markus Spiske palve­lusta Unsplash