Millaista on tule­vai­suu­den kaupun­kie­lämä Joensuussa?

72 tunnin liiken­ne­haaste on Itä-Suomen yliopis­ton ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joille tarkoi­tettu kilpailu. Kilpai­lun tavoit­teena on löytää monia­lai­sia, inno­va­tii­vi­sia ja käyt­tä­jä­läh­töi­siä ratkai­suja Joen­suun houkut­te­le­van kaupun­kie­lä­män ja kestä­vän liik­ku­mi­sen näkökulmista. 

Liiken­ne­haaste järjes­te­tään Joen­suussa 25.-28.10.2022, ja sen kesto on nimensä mukai­sesti 72 tuntia. Oppi­lai­tos­ten lisäksi kilpai­lun toteut­ta­jina ovat Joen­suun kaupunki, Väylä­vi­rasto sekä Ramboll Finland Oy.

Kilpai­lun voit­ta­ja­jouk­kue pääsee palkin­noksi Liveable City –matkalle Kööpenhaminaan. 

Haas­tee­seen osal­lis­tu­mi­sesta on mahdol­lista saada myös opintopisteitä. 

”Kilpailu oli antoisa, opet­ta­vai­nen ja unoh­tu­ma­ton kokemus, jollaista ei varmasti muuten ikinä tule koettua.”

Lisä­tie­toa ja ilmoit­tau­tu­mi­nen syys­lu­ku­kau­den käyn­nis­tyt­tyä. Seuraa ilmoittelua!