Serti­fi­kaatti auttaa kertomaan vastuul­li­suu­desta myös organi­saation sisällä

Yritys­vas­tuul­lisuus vaatii kestäviä tekoja. Tietääk­semme tekojen olevan oikeita tarvitaan myös rapor­tointia, jotta omista vastuul­li­suus­teoista voidaan kertoa rehel­li­sesti. Vastuul­liseen toimintaan pyritään kaikkialla – yrityk­sissä, kunnissa, yhdis­tyk­sissä ja kaikilla yhteis­kunnan osa-alueilla.

Myös golfkentät haluavat kantaa vastuunsa jo siksi, että sitä kenttien käyttäjät haluavat, kertoo Karelia Golfin toimin­nan­johtaja Aki Keronen. Karelia Golfissa on tehty vuosia paljon oikeita asioita, minkä vuoksi sen oli helppo sitoutua hakemaan ympäris­tö­vas­tuusta kertovaa GEO-sertifikaattia.

– Siihen kuului paljon kirjai­lu­työtä ja asioiden tsekkailua. Paljon perus­hommaa, jota on jo aikai­semmin ollut kasassa. Ne piti saada nyt kirjattuun muotoon. Tiedoista saatiin tehtyä myös tiettyjä nostoja asioista, joita voi lähteä paran­tamaan, Keronen kertoo Karelian Digi2­Market-hankkeen haastattelussa.

Karelia Golf ja Kontio­lahden golfkenttiä pyörittävä Kontio­lahti Golf Oy osallis­tuivat vuosina 2019–2022 kansain­vä­liseen Digi2­Market-hankkeeseen. NPA-ohjelmaan kuuluvan EAKR-hankkeen yhtenä tarkoi­tuksena oli tukea yrityksiä kertomaan vastuul­li­sesta toiminnastaan.

Karelia Golfille GEO-serti­fi­kaatti on osa sisäistä ja ulkoista viestintää, sillä seura ja kenttäyhtiö haluavat tehdä jatku­vasti kestäviä ratkaisuja – tapah­tuuhan golfin tärkein toiminta eli pelaa­minen keskellä pohjois­kar­ja­laista luontoa.

Katso Aki Kerosen haastattelu siitä, miten golfken­tällä huomioidaan ympäristöarvoja:


Kirjoittaja

Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Artik­ke­likuva: Kuvaaja mk. s palve­lusta Unsplash