Categories
Pulssi Muut

Suori­tus­vilppi ja sen seuraukset ammattikorkeakoulussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­säännön kohdassa 4.12 kielletään suori­tus­vilppi kaikissa opintoihin liitty­vissä asioissa. Tutkin­to­säännön mukaan ”vilpil­listä menet­telyä ovat oppimis­teh­tä­vissä, opinnäy­te­töissä ja muissa opinto­suo­ri­tuk­sissa tapahtuva sepit­tä­minen (tekais­tujen havain­tojen tai tietojen esittä­minen), vääristely (alkupe­räisten havain­tojen tai tiedon tarkoi­tuk­sel­linen muokkaus tai esittä­minen vääris­tä­västi), plagiointi (jonkun toisen työn tai sen osan esittä­minen omanaan) tai anasta­minen (jonkun toisen tutki­mus­idean, -suunni­telman tai -havain­tojen esittä­minen ja käyttä­minen omissa nimissään)”.

Tässä artik­ke­lissa käsitellään suori­tus­vil­pistä aiheu­tuvia seurauksia ja vilppie­päilyn käsit­telyyn liittyvää menet­telyä. Suori­tus­vilppiä voi esiintyä missä tahansa opinto­suo­ri­tuk­sessa, joten aihetta käsitellään yleisellä tasolla. Artik­ke­lissa aihetta lähes­tytään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­säännön ja lainsää­dännön näkökul­masta. Artik­ke­lissa ei käsitellä hyvää tieteel­listä käytäntöä ja siihen liittyvän ohjeis­tuksen mukaista vilpin selvittämismenettelyä.

Opiske­li­jalla oikeus tulla kuulluksi

Tutkin­to­säännön mukaan opetta­jalla on vilppiä epäil­lessään velvol­lisuus kuulla opiske­lijaa. Kuule­mi­sessa nouda­tetaan hallin­tolain (434/2003) säännöksiä. Lain 34 §:n mukaan opiske­li­jalla on oltava mahdol­lisuus oman selvi­tyk­sensä antamiseen ennen asian ratkaisua. Kuule­minen tapahtuu hallin­tolain 35 §:n mukai­sesti esittä­mällä opiske­li­jalle kirjal­linen kuule­mis­pyyntö. Pyynnössä on riittävän selkeästi yksilöitävä asia, josta opiske­li­jalta halutaan selvi­tystä. Lisäksi pyynnössä on asettava määräaika, jonka kuluessa selvitys tulee toimittaa. Opiske­li­jalle on myös lain 33 §:n vaati­malla tavalla ilmoi­tettava, ettei selvi­tyksen toimit­ta­matta jättä­minen estä asian ratkai­se­mista. Sähköi­sestä asioin­nista viran­omais­toi­min­nasta annetun lain (13/2003) mukaan kuule­minen on mahdol­lista toteuttaa myös sähköi­sesti esimer­kiksi sähkö­postin välityksellä.

Opiske­lijan kuule­minen tapahtuu lähtö­koh­tai­sesti kirjal­li­sesti. Hallin­tolain 37 §:n mukaan kuule­minen voidaan suorittaa suulli­sesti vain, jos se on asian selvit­tä­misen kannalta tarpeen ja kirjal­linen menettely tuottaa opiske­li­jalle kohtuut­tomia vaikeuksia. Jos kuule­minen poikkeuk­sel­li­sesti toimi­tetaan suulli­sesti, tulee siinä esille nousseet asiat hallin­tolain 42 §:n mukai­sesti kirjata. Kirjaa­minen tapahtuu esimer­kiksi laati­malla kuule­mi­sesta muistio, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat.

Kuulluksi tuleminen on opiske­lijan oikeus, mutta opiske­li­jalla ei ole velvol­li­suutta tätä oikeutta käyttää. Jos opiskelija ei toimita selvi­tystään asetettuun määrä­aikaan mennessä, voidaan asia ratkaista. Olennaista on se, että opiske­li­jalle on selkeästi tarjottu tilai­suutta tulla kuulluksi ja tähän on varattu riittävän pitkä aika.

Opinto­suo­ri­tuksen hylkääminen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­säännön mukaan ”vilppiin syyllis­tynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta arvioin­ti­ti­lan­teesta välit­tö­mästi, ja hänen suori­tuk­sensa voidaan hylätä.”. Määräys viitannee lähinnä sellaiseen arvioin­ti­ti­lan­teeseen, jossa opettaja havaitsee esimer­kiksi lunttaa­mista kesken tentti­suo­ri­tuksen. Tällai­sessa tilan­teessa on luontevaa, että tapah­tu­neeseen reagoidaan välit­tö­mästi. Opetta­jalla on tällai­ses­sakin tilan­teessa velvol­lisuus kuulla opiske­lijaa. Kesken suori­tuksen havait­tavan vilpin osalta kuule­minen välit­tö­mästi suulli­sesti voi olla hallin­tolain tarkoit­ta­malla tavalla tarpeel­lista. Suulli­sesti tapah­tunut kuule­minen tulee mahdol­li­simman pian kirjata. Kuule­misen jälkeen opettaja voi hylätä opiske­lijan suori­tuksen. Opettaja voi kuitenkin kuule­misen perus­teella päätyä siihenkin, ettei vilppiä ole tapah­tunut. Tällöin suori­tusta ei luonnol­li­ses­tikaan hylätä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­säännön mukaan ”opinto­suo­ritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta suori­tuksen luovut­ta­misen jälkeen”. Tämä tutkin­to­säännön määräys koskee esimer­kiksi tilan­teita, joissa opiskelija palauttaa oppimis­teh­tävän ja opettaja havaitsee tehtä­vässä arvioin­ti­vai­heessa plagiointia. Opettajan on epäilyn johdosta varattava opiske­li­jalle tilaisuus tulla kuulluksi. Kuule­misen jälkeen opettaja voi hylätä opinto­suo­ri­tuksen. Opettaja voi joissakin tapauk­sissa päätyä myös siihen, ettei kyse ole vilpistä, jolloin suori­tusta ei hylätä.

Opinto­suo­ri­tuksen hylkää­minen suori­tetaan samalla tavalla kuin muukin opiske­lijan arviointi. Asiassa ei tehdä kirjal­lista päätöstä, vaan opettaja merkitsee hylätyn arvosanan suoraan opinto­re­kis­teriin. Tutkin­to­säännön mukaan opetta­jalla on kuitenkin velvol­lisuus rapor­toida suori­tus­vilpin vuoksi hylkää­mistään opinto­suo­ri­tuk­sista kyseessä olevan koulu­tuksen koulu­tus­pääl­li­kölle. Tämä rapor­tointi voi tapahtua esimer­kiksi vapaa­muo­toi­sella sähkö­pos­tilla, jossa ilmoi­tetaan opiske­lijan nimi ja opiske­li­ja­numero, opinto­jakso ja lyhyt kuvaus hylkää­miseen johta­neista syistä. Koulu­tus­pääl­likön tehtävänä on käynnistää tarvit­taessa kurin­pi­to­me­nettely ilmoit­ta­malla vilpistä rehtorille.

Vilpil­lisen menet­telyn seuraukset

Suori­tus­vilppi voi johtaa opinto­suo­ri­tuksen hylkää­misen lisäksi myös ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) mukaisiin kurin­pi­to­toimiin. Lain 38 §:n mukaan opiske­li­jalle voidaan vilpil­lisen menet­telyn seurauksena antaa kirjal­linen varoitus. Opiskelija voidaan myös erottaa ammat­ti­kor­kea­kou­lusta enintään yhdeksi vuodeksi, jos opiske­lijan teko on vakava tai jos opiskelija varoi­tuksen saatuaan jatkaa menettelyään.

Tyypil­lisin seuraus suori­tus­vil­pistä on toden­nä­köi­sesti kirjal­linen varoitus. Määrä­ai­kainen erotta­minen voisi tulla kysymykseen esimer­kiksi tilan­teessa, jossa opiskelija olisi syyllis­tynyt laajaan ja syste­maat­tiseen suori­tus­vilppiin. Erotta­minen voisi lisäksi soveltua tilan­teeseen, jossa opiskelija syyllistyy suori­tus­vilppiin lyhyen ajan kuluessa varoi­tuksen saamisesta.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 39 §:n mukaan kirjal­lisen varoi­tuksen antami­sesta päättää rehtori ja määrä­ai­kai­sesta erotta­mi­sesta päätöksen tekee ammat­ti­kor­kea­koulun hallitus. Ennen päätök­sen­tekoa asia on selvi­tettävä ja opiske­li­jalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 18 §:n mukaan halli­tuk­sessa käsitel­tävät asiat valmis­telee ja esittelee rehtori, joten rehtori vastaa riittävän selvi­tyksen hankki­mi­sesta myös silloin, kun kyseessä on määrä­ai­kainen erotta­minen. Asian riittävän selvi­tyksen kannalta on olennaista hankkia selvi­tystä opetta­jalta, joka on rapor­toinut suori­tus­vil­pistä. Opiske­lijan kuule­mi­sessa on olennaista yksilöidä asia riittävän tarkasti. Opiske­li­jalle on myös syytä kertoa, mitkä ovat mahdol­liset seuraukset asiassa.

Opiske­li­jalla mahdol­lisuus hakea muutosta

Suori­tus­vilppiä koske­vassa asiassa opiske­li­jalla on käytet­tä­vissä erilaisia oikeus­tur­va­keinoja. Opiskelija voi ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 57 §:n mukai­sesti tehdä oikai­su­vaa­ti­muksen suori­tus­vilpin vuoksi hylätyn opinto­suo­ri­tuksen arvioin­nista. Ensim­mäi­sessä vaiheessa oikaisua vaaditaan arvioinnin tehneeltä opetta­jalta. Opettajan tulee antaa oikai­su­vaa­ti­muksen johdosta kirjal­linen ja perus­teltu päätös. Opettajan päätök­sestä opiske­li­jalla on mahdol­lisuus tehdä oikai­su­vaa­timus ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­lau­ta­kun­nalle. Tutkin­to­lau­ta­kunta voi asiassa hankitun selvi­tyksen perus­teella pitää opettajan arvioinnin voimassa, muuttaa arviointia tai palauttaa opinto­suo­ri­tuksen opetta­jalle uudelleen arvioi­ta­vaksi. Tutkin­to­lau­ta­kunnan päätös on lopul­linen eikä siitä voi valittaa.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain mukaan rehtorin päätös kirjal­lisen varoi­tuksen antami­sesta ja halli­tuksen päätös määrä­ai­kai­sesta erotta­mi­sesta on valitus­kel­poinen. Lain 58 §:n mukaan näihin päätöksiin haetaan muutosta valit­ta­malla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomio­pii­rissä ammat­ti­kor­kea­koulun kotipaikka on. Hallinto-oikeus tutkii nimen­omai­sesti varoi­tuksen tai määrä­ai­kaisen erotta­misen perus­teiden lailli­suuden, mutta se ei voi tutkia asiaan liittyvän opinto­suo­ri­tuksen arvioinnin lailli­suutta. Jos hallinto-oikeus esimer­kiksi kumoaa rehtorin varoi­tuksen antamista koskevan päätöksen, opiske­li­jalle annettu varoitus mitätöityy. Sen sijaan vilpil­liseen menet­telyyn liittyvän opinto­suo­ri­tuksen hylätty arvosana jää edelleen voimaan. Opetta­jalla on mahdol­lisuus hallin­tolain 50 §:n mukai­sesti korjata arvioin­ti­pää­töstään, mikäli hallinto-oikeuden ratkaisu antaisi siihen aihetta.


Kirjoittaja:

Atte Korte, lehtori, pääluot­ta­musmies OAJ ry, Karelia-ammattikorkeakoulu