Syrjä­seu­tu­jen työvoi­ma­pu­laan haetaan ratkai­suja yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten yhteistyöllä

Suomessa väestö keskit­tyy kiih­ty­vällä tahdilla kasvu­kes­kuk­siin. Myös Pohjois-Karja­lan maakun­nan reuna-alueilla väki­määrä vähenee. Harvaan asutulla alueella toimi­ville yrityk­sille haas­teeksi on muodos­tu­nut osaavan työvoi­man saatavuus. 

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keella vasta­taan tähän haas­tee­seen kehit­tä­mällä opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lui­hin ja työs­sä­op­pi­mi­seen liit­ty­vää toimin­taa yhdessä maakun­nan yritys­ten kanssa. Hanke sai alkunsa vuonna 2021 Ilomant­sin Yrit­tä­jien aloit­teesta: alueella on tarve saada opis­ke­li­joita harjoit­te­luun ja työvoimaksi. 

Karelia-amk:n ja Rive­rian toteut­ta­massa hank­keessa helpo­te­taan opis­ke­li­joi­den ja yrit­tä­jien kohtaa­mista ja aute­taan opis­ke­li­joita löytä­mään harjoit­te­lu­paik­koja maakun­nan reuna-alueilta. Hank­keessa toteu­te­taan myös uuden­lai­sia opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lu­pi­lot­teja, valmen­ne­taan työmah­dol­li­suuk­sista ja luodaan tule­vai­suu­den toimin­ta­mal­leja yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten kesken.

Toiminta lähti liik­keelle Ilomant­sista syksyllä 2021, ja laajeni alku­ke­väästä 2022 Pieli­sen Karja­lan ja Keski-Karja­lan alueelle. Tähän mennessä hank­keessa on tehty runsaat 70 harjoit­te­lu­ku­vausta ja harjoit­te­luja ja työs­sä­op­pi­mi­sia on käyn­nis­ty­nyt Ilomant­sissa, Nurmek­sessa ja Kiteellä.

Pohjois-Karja­lassa etäi­syy­det ovat pitkiä, mikä osal­taan hanka­loit­taa harjoit­te­luun lähte­mistä maakun­nan reuna-alueille. William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön tuella Ilomant­sin alueella harjoit­te­lun tai työs­sä­op­pi­mi­sen suorit­ta­vat Rive­rian ja Karelia-amk:n opis­ke­li­jat ovat voineet hakea apura­haa asumis- ja liik­ku­mis­kus­tan­nuk­siinsa. Tällai­set kannus­ti­met näyt­täi­si­vät lisää­vän opis­ke­li­joi­den kiin­nos­tusta suorit­taa harjoit­telu myös Joen­suun ulkopuolella.

Ilomant­sin Hotelli Pogos­tan Hovilla aloitti hank­keen kautta harjoit­te­li­jana Kare­lian matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­min­nan opis­ke­lija Milla Turpiainen.

– Halusin johon­kin erilai­seen paik­kaan, kokea jotain uutta. Tärkeintä oli, että hank­keen kautta mahdol­lis­tui asumi­nen täällä ja asumi­seen ja matka­ku­lui­hin sai tukea. Olen muut­ta­nut Etelä-Suomesta Joen­suu­hun opis­ke­le­maan ja halusin nähdä Pohjois-Karja­laa laajemmin.

Myös yrit­täjä Arja Heimo­nen on ollut tyyty­väi­nen ja kiit­te­lee harjoit­te­li­jan työpanosta. 

– Tänne tarvit­tai­siin ammat­ti­tai­toi­sia työn­te­ki­jöitä. Nuorilla on uuden­laista osaamistakin.

Lisäksi hank­keessa on järjes­tetty opis­ke­li­joille tutus­tu­mis­käyn­tejä Ilomant­siin sekä Keski-Karja­lan ja Valti­mon yrityk­siin. Vierai­luista on saatu opis­ke­li­joilta myön­teistä palautetta.

– Viimei­sim­män tutus­tu­mis­käyn­nin yhtey­dessä vierai­limme opis­ke­li­joi­den kanssa Rääk­ky­lässä ja Kiteellä. Yrit­tä­jyys­ta­ri­nat ja yrit­tä­jyys­po­lut herät­ti­vät kiin­nos­tusta. Yksi tavoite on valmen­taa opis­ke­li­joita myös harvaan asut­tu­jen aluei­den yrit­tä­jyys­pol­ku­mah­dol­li­suuk­sista, toteaa hank­keen projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä.

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanketta rahoit­ta­vat Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto sekä William ja Ester Otsa­kor­ven säätiö ja sen toiminta-aika on 1.8.2021-31.8.2023.