Kolmetoista henkilöä seisoo punaisen tiiliseinän edessä. Seinällä teksti Aurora.

Podcast : Miten maahan­muut­taja voi löytää työhar­joit­te­lu­pai­kan Suomesta?

Huomio! Tämän podcas­tin juon­taja ja osal­lis­tu­jat eivät ole kanta­suo­ma­lai­sia, eikä suomi ole äidin­kie­lemme. Olemme kaikki asuneet Suomessa pari vuotta ja opet­te­lemme kieltä aktii­vi­sesti. Älä siis tuomitse anka­rasti äläkä naura virheil­lemme ja ääntä­mi­sel­lemme. Työs­tämme niitä.


Hei. Nimeni on Anna Jaro­vaja ja olen maahan­muut­taja. Ja tämä on podcast maahan­muut­ta­jien elämästä Suomessa: työn­hausta, kieli – ja psyyk­ki­sistä vaikeuk­sista sekä avusta, jota ihmiset tarvit­se­vat vieraassa maassa.

Tarkem­min tämä podcast kertoo KAVA-koulu­tuk­sesta muiden maiden koulu­te­tuille ammat­ti­lai­sille, jotka etsivät töitä Suomesta.

KAVA-koulu­tusta kehi­tet­tiin ja testat­tiin Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen sekä Itä-Suomen yliopis­ton yhtei­sessä MOKOMA-hank­keessa. Kahden vuoden aikana noin 30 ihmistä, maahan­muut­ta­jia, on suorit­ta­nut koulu­tus­oh­jel­man. Olen yksi ohjel­masta valmis­tu­neista. Voit kuun­nella KAVAsta lisää edel­li­sestä podcastista.

Tässä podcas­tissa puhumme yhdestä tärkeim­mästä osasta KAVA-koulu­tuk­sessa – työhar­joit­te­lusta. Voi kysyä miksi tästä on tärkeää puhua, Suomessa vaikka koulu­lai­set­kin hakevat ja ottavat harjoit­te­lu­paik­koja! Tämä asia on tuttu kaikille.

Mutta jos kuvit­te­let, että olet asunut Suomessa vain muuta­man vuoden, et puhu suomea kovin hyvin, sinulla ei ole ystäviä ja yhteyk­siä, jotka voisi­vat suosi­tella sinua työhar­joit­te­luun – onko silloin helppo löytää harjoit­te­lu­paikka? Ja jos kaiken muun lisäksi haluaa työhar­joit­te­lu­pai­kan omalta alal­taan – toimit­ta­jana, biotek­nik­kona, insi­nöö­rinä, talous­a­na­lyy­tik­kona? Onko se sitten helppoa?

Miten KAVA-koulu­tus auttaa osal­lis­tu­jia työhar­joit­te­lu­pai­kan löytä­mi­sessä, miten se valmis­taa heitä haas­tat­te­luun, mitä neuvoja se antaa ja mitä siitä lopulta seuraa – tästä podcas­tissa puhutaan:

Podcas­tin suun­nit­telu ja toteu­tus: Anna Jaro­vaja, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu