Categories
Podcast Pulssi Kansainvälisyyttä

Podcast : Miten maahan­muuttaja voi löytää työhar­joit­te­lu­paikan Suomesta?

Huomio! Tämän podcastin juontaja ja osallis­tujat eivät ole kanta­suo­ma­laisia, eikä suomi ole äidin­kie­lemme. Olemme kaikki asuneet Suomessa pari vuotta ja opette­lemme kieltä aktii­vi­sesti. Älä siis tuomitse ankarasti äläkä naura virheil­lemme ja ääntä­mi­sel­lemme. Työstämme niitä.


Hei. Nimeni on Anna Jarovaja ja olen maahan­muuttaja. Ja tämä on podcast maahan­muut­tajien elämästä Suomessa: työnhausta, kieli – ja psyyk­ki­sistä vaikeuk­sista sekä avusta, jota ihmiset tarvit­sevat vieraassa maassa.

Tarkemmin tämä podcast kertoo KAVA-koulu­tuk­sesta muiden maiden koulu­te­tuille ammat­ti­lai­sille, jotka etsivät töitä Suomesta.

KAVA-koulu­tusta kehitettiin ja testattiin Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhtei­sessä MOKOMA-hankkeessa. Kahden vuoden aikana noin 30 ihmistä, maahan­muut­tajia, on suorit­tanut koulu­tus­oh­jelman. Olen yksi ohjel­masta valmis­tu­neista. Voit kuunnella KAVAsta lisää edelli­sestä podcastista.

Tässä podcas­tissa puhumme yhdestä tärkeim­mästä osasta KAVA-koulu­tuk­sessa – työhar­joit­te­lusta. Voi kysyä miksi tästä on tärkeää puhua, Suomessa vaikka koulu­lai­setkin hakevat ja ottavat harjoit­te­lu­paikkoja! Tämä asia on tuttu kaikille.

Mutta jos kuvit­telet, että olet asunut Suomessa vain muutaman vuoden, et puhu suomea kovin hyvin, sinulla ei ole ystäviä ja yhteyksiä, jotka voisivat suosi­tella sinua työhar­joit­teluun – onko silloin helppo löytää harjoit­te­lu­paikka? Ja jos kaiken muun lisäksi haluaa työhar­joit­te­lu­paikan omalta alaltaan – toimit­tajana, biotek­nikkona, insinöörinä, talous­a­na­lyy­tikkona? Onko se sitten helppoa?

Miten KAVA-koulutus auttaa osallis­tujia työhar­joit­te­lu­paikan löytä­mi­sessä, miten se valmistaa heitä haastat­teluun, mitä neuvoja se antaa ja mitä siitä lopulta seuraa – tästä podcas­tissa puhutaan:

Podcastin suunnittelu ja toteutus: Anna Jarovaja, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu