Mies istuu pöydän ääressä, kädessään pahvikansio, pöydällä pino papereita ja tietokone

Ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehto­rin tehtä­vät – käytän­nön näkökulmia

Ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehto­rin tehtä­vistä on säädetty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain (932/2014) 18 §:ssä. Sään­nök­sessä mainit­tu­jen tehtä­vien lisäksi rehtori hoitaa myös osakeyh­tiö­lain (624/2006) 6:17 §:ssä sääde­tyt toimi­tus­joh­ta­jan tehtä­vät. Tässä artik­ke­lissa käsi­tel­lään rehto­rin tehtä­viä lakien mukaan, minkä lisäksi tehtä­viä avataan myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehtori Petri Raivon haas­tat­te­lun avulla. Artik­ke­lissa käyte­tään selkey­den vuoksi ainoas­taan nimi­tystä rehtori, vaikka osakeyh­tiö­lain mukai­sia tehtä­viä hoidet­taessa nimitys on toimitusjohtaja.

Rehto­rilla yleistoimivalta

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain 18 §:n mukaan rehtori johtaa ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taa ja päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimie­li­men tehtä­väksi. Vastaava yleis­toi­mi­valta juok­se­van hallin­non hoita­mi­seen rehto­rille kuuluu myös osakeyh­tiö­lain 6:17 §:n mukaan. Rehto­rin yleis­toi­mi­valta voi sisäl­tää hyvin moni­nai­sia päivit­täi­seen johta­mi­seen kuulu­via asioita. Ainoas­taan muulle taholle osoi­te­tut tai määrä­tyt asiat jäävät rehto­rin yleis­toi­mi­val­lan ulko­puo­lelle.  Rehtori ei voi esimer­kiksi tehdä päätöstä asiassa, joka kuuluu lain mukaan ammat­ti­kor­kea­kou­lun halli­tuk­sen tai tutkin­to­lau­ta­kun­nan päätet­tä­väksi. Rehtori ei voi myös­kään tehdä päätöstä asiassa, jossa päätös­valta on ammat­ti­kor­kea­kou­lun sisäi­sellä sään­nöllä siir­retty toisen toimie­li­men tai henki­lön ratkaistavaksi.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rehto­rin päivään kuulu­vat erilai­set Kare­lian sisäi­set tai ulkois­ten sidos­ryh­mien kokouk­set, joissa rehtori on tyypil­li­sesti joko puheen­joh­ta­jan tai päätök­sen­te­ki­jän roolissa. Rehtori voi olla kokouk­sissa myös asian­tun­ti­ja­roo­lissa edus­ta­massa Kare­lian etuja ja näkö­kul­maa. Kokouk­sien lisäksi tyypil­li­nen työpäivä sisäl­tää myös enna­koi­mat­to­mia ja nopeita pika­pa­la­ve­reja. Työpäi­vään sisäl­tyy myös erilais­ten pitkä­kes­tois­ten projek­tien suun­nit­telu ja työs­tä­mi­nen. Lisäksi päivän aikana on oltava aikaa päivit­täi­siin rutii­nei­hin kuten erilais­ten päätös­ten alle­kir­joit­ta­mi­seen. On myös tyypil­listä, että joina­kin päivinä on erilai­sia edus­tus­ti­lai­suuk­sia myös iltai­sin, viikon­lop­pui­sin ja loma-aikaan. Petri Raivo tote­aa­kin, että rehto­rin työ vaatii paljon joustamista:

– Rehto­rilla ei ole työai­kaa, joten tämä on vähän sellaista 24/7 hommaa. Minulle työajat­to­muus sopii oikein hyvin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on pieni orga­ni­saa­tio, mikä näkyy myös rehto­rin tehtä­vissä. Monissa suurem­missa orga­ni­saa­tioissa tehtä­viä on voitu laajas­ti­kin dele­goida muille toimi­joille.  Kare­liassa rehto­rin on oltava valmis tart­tu­maan itse monen­lai­siin töihin. Rehto­rin työmäärä on suuri ja työ sisäl­tää paljon vastuuta. Petri Raivo toteaa, että työstä suoriu­tu­mi­sessa epävar­muu­den ja stres­sin sieto, hyvä etukä­teis­suun­nit­telu ja kuri­na­lai­nen itsen­sä­joh­ta­mi­sen autta­vat paljon. Apuna on myös Kare­lian asian­tun­teva joukko kovan luokan ammat­ti­lai­sia, jotka kyke­ne­vät helpot­ta­maan vaikei­ta­kin asioita.

Rehto­rilla koko­nais­vas­tuu toiminnasta

Rehto­rin tehtä­viin sisäl­tyy myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun talou­del­li­sesta, tehok­kaasta ja tulok­sel­li­sesta tehtä­vien hoita­mi­sesta vastaa­mi­nen. Osakeyh­tiö­lain mukaan rehto­rin vastuulla on ammat­ti­kor­kea­kou­lun kirjan­pi­don lail­li­suu­desta vastaa­mi­nen ja luotet­ta­van varain­hoi­don järjestäminen.

Rehto­rille kuuluva toimin­nan koko­nais­vas­tuu edel­lyt­tää sitä, että rehto­rilla on aina tieto siitä, missä mennään. Rehto­rin on tiedet­tävä, mikä orga­ni­saa­tiossa toimii ja mikä ei. Petri Raivo pitää koko­nais­vas­tuun näkö­kul­masta hyvänä sitä, että Kare­liassa proses­sit ovat kunnossa:

– Onneksi minulla on erin­omai­nen tiimi osaavia ihmisiä ympä­ril­läni. Esimer­kiksi monet näistä talou­den asioista on dele­goitu talous- ja hallin­to­joh­ta­jalle. Vastuu on tieten­kin viime­kä­dessä rehtorilla.

Tärkeä rooli hallitustyössä

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rehtori ei voi olla halli­tuk­sen jäsen. Rehto­rilla on kuiten­kin tärkeä tehtävä vastata halli­tuk­sessa käsi­tel­tä­vien asioi­den valmis­te­lusta, esit­te­lystä ja täytän­töön­pa­nosta. Rehto­rin tulee valmis­tella asiat huolel­li­sesti ja niin laajasti, että halli­tuk­sen jäse­nillä on käsi­tel­tä­vistä asioista riit­tä­vät tiedot päätök­sen­te­koa varten. Rehto­rin tulee huoleh­tia myös siitä, että asioi­den esit­te­lyn yhtey­dessä on mahdol­lista tarvit­taessa käyttää ammat­ti­kor­kea­kou­lun asiantuntijoita. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa halli­tuk­sen tärkein tehtävä on vastata Kare­lian stra­te­giasta ja makro­ta­son toimin­nasta ja tehdä niihin liit­ty­viä päätök­siä sekä toteut­taa näihin liit­ty­vää valvon­taa. Sen sijaan korkea­kou­lun opera­tii­vi­nen toiminta on toimi­van johdon asia. Halli­tuk­sen rooliin kuuluu kuiten­kin tärkeänä asiana rehto­rin tuke­mi­nen. Petri Raivo näkee halli­tuk­sen roolin koko­nai­suu­den kannalta hyvin keskeisenä:

– Kare­lian asioista kiin­nos­tu­nut halli­tus sekä välitön ja luot­ta­muk­sel­li­nen suhde puheen­joh­ta­jaan ovat erit­täin tärkeitä asioita. Halli­tuk­sen tehtä­vänä on ajaa Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu OY:n etua ja samalla sekä tukea että spar­rata Kare­lian toimi­vaa johtoa, jotta ammat­ti­kor­kea­kou­lun menes­tys mahdol­lis­tuisi. Rehto­rin on varmis­tet­tava, että halli­tuk­sella on kaikki se asiaan liit­tyvä oleel­li­nen tieto, jonka he tarvit­se­vat päätök­sen­te­konsa tueksi. On myös tärkeää, että halli­tus antaa tukensa rehto­rille silloin kuin noita päätök­siä toteu­te­taan. Hyvä halli­tus on kiin­nos­tu­nut laajasti Kare­lian toimin­nasta ja tavoitteista.

Lain mukaan päävas­tuu halli­tuk­sen asioi­den valmis­te­lusta ja esit­te­lystä on rehto­rilla. Käytän­nössä valmis­te­luun osal­lis­tuu kuiten­kin myös muita asian­tun­ti­joita. Valmis­te­lu­pro­sessi käyn­nis­tyy johto­ryh­mässä, jossa hahmo­tel­laan seuraa­van halli­tuk­sen esitys­lista. Ylin johto (rehtori, vara­reh­tori ja hallinto- ja talous­joh­taja) valmis­te­le­vat hyvin usein oman hallin­no­na­lansa asiat. He myös esit­te­le­vät valmis­te­le­mansa asiat. Usein myös muut Kare­lian asian­tun­ti­jat vastaa­vat valmis­te­lusta ja on myös tyypil­listä, että heidät kutsu­taan esit­te­le­mään asiat hallitukseen. 

Rehtori ja henkilöstö

Rehtori tekee myös henki­lös­tön otta­mi­seen ja irti­sa­no­mi­seen liit­ty­vät päätök­set. Poik­keuk­sen tähän muodos­taa suoraan rehto­rin alai­suu­dessa toimiva johtava henki­löstö, jonka otta­mi­nen kuuluu ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain 16 §:n mukaan halli­tuk­selle. Esimer­kiksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tällaista henki­lös­töä on ylim­pään johtoon kuulu­vat vara­reh­tori ja hallinto- ja talous­joh­taja. Rehtori voi tehdä henki­lös­tö­hal­lin­toon liit­ty­viä yleisiä hallin­to­pää­tök­siä, joilla esimer­kiksi määri­tel­lään rekry­toin­nin peri­aat­teita tai dele­goi­daan henki­lös­tö­asioi­hin liit­ty­vää päätös­val­taa. Henki­lös­tön otta­mi­seen ja irti­sa­no­mi­seen liit­ty­vien asioi­den osalta rehtori käyttää työnan­ta­jalle kuulu­vaa työn­joh­to­val­taa, mikä ei edel­lytä hallin­to­pää­tök­sien tekemistä.

Henki­lös­tön otta­mi­nen ja irti­sa­no­mi­nen ovat Kare­liassa rehto­rin päätök­siä, mutta on hyvin tyypil­listä, että rehtori ei ole millään tavalla mukana päätök­sen­te­koa edel­tä­vässä valin­ta­pro­ses­sissa. Petri Raivo sanoo olevansa mukana rekry­toin­neissa vain harvoin:

– Viime aikoina olen ollut mukana muuta­missa hyvin stra­te­gi­sissa valin­noissa, mutta niis­sä­kin yhtenä rekry­toin­ti­ryh­män jäsenenä.

Rehtori tekee kuiten­kin myös Kare­liassa monia henki­lös­töön liit­ty­viä päätök­siä, kuten esimer­kiksi päätök­set henki­lös­tön palkit­se­mi­sesta tai tarvit­taessa kurin­pi­dol­li­sista toimen­pi­teitä. Lähes kaikki henki­lös­töön liit­ty­vät päätök­set tekee rehtori, mutta niin tässä kuin muis­sa­kin asioissa se tapah­tuu esit­te­lyn kautta, esimer­kiksi henki­lös­tö­pääl­li­kön esit­te­lyyn perus­tuen. Petri Raivo perus­te­lee rehto­rin vahvaa roolia päätök­sien tärkeydellä:

– Omasta mieles­täni henki­lös­tön työsuh­tei­siin tai hyvin­voin­tiin liit­ty­vät asiat ovat niin merki­tyk­sel­li­siä, että rehto­rin on syytä niissä tehdä itse päätök­set. Toki päätök­set synty­vät aina esit­te­lyn ja punni­tun tiedon pohjalta.


Kirjoit­taja:

Atte Korte, lehtori, pääluot­ta­mus­mies OAJ ry, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Sora Shimazaki / Pexels