Categories
Pulssi Muut

Ammat­ti­kor­kea­koulun rehtorin tehtävät – käytännön näkökulmia

Ammat­ti­kor­kea­koulun rehtorin tehtä­vistä on säädetty ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) 18 §:ssä. Säännök­sessä mainit­tujen tehtävien lisäksi rehtori hoitaa myös osakeyh­tiölain (624/2006) 6:17 §:ssä säädetyt toimi­tus­joh­tajan tehtävät. Tässä artik­ke­lissa käsitellään rehtorin tehtäviä lakien mukaan, minkä lisäksi tehtäviä avataan myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun rehtori Petri Raivon haastat­telun avulla. Artik­ke­lissa käytetään selkeyden vuoksi ainoastaan nimitystä rehtori, vaikka osakeyh­tiölain mukaisia tehtäviä hoidet­taessa nimitys on toimitusjohtaja.

Rehto­rilla yleistoimivalta

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 18 §:n mukaan rehtori johtaa ammat­ti­kor­kea­koulun toimintaa ja päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimie­limen tehtä­väksi. Vastaava yleis­toi­mi­valta juoksevan hallinnon hoita­miseen rehto­rille kuuluu myös osakeyh­tiölain 6:17 §:n mukaan. Rehtorin yleis­toi­mi­valta voi sisältää hyvin moninaisia päivit­täiseen johta­miseen kuuluvia asioita. Ainoastaan muulle taholle osoitetut tai määrätyt asiat jäävät rehtorin yleis­toi­mi­vallan ulkopuo­lelle.  Rehtori ei voi esimer­kiksi tehdä päätöstä asiassa, joka kuuluu lain mukaan ammat­ti­kor­kea­koulun halli­tuksen tai tutkin­to­lau­ta­kunnan päätet­tä­väksi. Rehtori ei voi myöskään tehdä päätöstä asiassa, jossa päätös­valta on ammat­ti­kor­kea­koulun sisäi­sellä säännöllä siirretty toisen toimie­limen tai henkilön ratkaistavaksi.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rehtorin päivään kuuluvat erilaiset Karelian sisäiset tai ulkoisten sidos­ryhmien kokoukset, joissa rehtori on tyypil­li­sesti joko puheen­joh­tajan tai päätök­sen­te­kijän roolissa. Rehtori voi olla kokouk­sissa myös asian­tun­ti­ja­roo­lissa edusta­massa Karelian etuja ja näkökulmaa. Kokouksien lisäksi tyypil­linen työpäivä sisältää myös ennakoi­mat­tomia ja nopeita pikapa­la­vereja. Työpäivään sisältyy myös erilaisten pitkä­kes­toisten projektien suunnittelu ja työstä­minen. Lisäksi päivän aikana on oltava aikaa päivit­täisiin rutii­neihin kuten erilaisten päätösten allekir­joit­ta­miseen. On myös tyypil­listä, että joinakin päivinä on erilaisia edustus­ti­lai­suuksia myös iltaisin, viikon­lop­puisin ja loma-aikaan. Petri Raivo toteaakin, että rehtorin työ vaatii paljon joustamista:

– Rehto­rilla ei ole työaikaa, joten tämä on vähän sellaista 24/7 hommaa. Minulle työajat­tomuus sopii oikein hyvin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on pieni organi­saatio, mikä näkyy myös rehtorin tehtä­vissä. Monissa suurem­missa organi­saa­tioissa tehtäviä on voitu laajas­tikin delegoida muille toimi­joille.  Kareliassa rehtorin on oltava valmis tarttumaan itse monen­laisiin töihin. Rehtorin työmäärä on suuri ja työ sisältää paljon vastuuta. Petri Raivo toteaa, että työstä suoriu­tu­mi­sessa epävar­muuden ja stressin sieto, hyvä etukä­teis­suun­nittelu ja kurina­lainen itsen­sä­joh­ta­misen auttavat paljon. Apuna on myös Karelian asian­tunteva joukko kovan luokan ammat­ti­laisia, jotka kykenevät helpot­tamaan vaikei­takin asioita.

Rehto­rilla kokonais­vastuu toiminnasta

Rehtorin tehtäviin sisältyy myös ammat­ti­kor­kea­koulun talou­del­li­sesta, tehok­kaasta ja tulok­sel­li­sesta tehtävien hoita­mi­sesta vastaa­minen. Osakeyh­tiölain mukaan rehtorin vastuulla on ammat­ti­kor­kea­koulun kirjan­pidon lailli­suu­desta vastaa­minen ja luotet­tavan varain­hoidon järjestäminen.

Rehto­rille kuuluva toiminnan kokonais­vastuu edellyttää sitä, että rehto­rilla on aina tieto siitä, missä mennään. Rehtorin on tiedettävä, mikä organi­saa­tiossa toimii ja mikä ei. Petri Raivo pitää kokonais­vastuun näkökul­masta hyvänä sitä, että Kareliassa prosessit ovat kunnossa:

– Onneksi minulla on erinomainen tiimi osaavia ihmisiä ympärilläni. Esimer­kiksi monet näistä talouden asioista on delegoitu talous- ja hallin­to­joh­ta­jalle. Vastuu on tietenkin viime­kä­dessä rehtorilla.

Tärkeä rooli hallitustyössä

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rehtori ei voi olla halli­tuksen jäsen. Rehto­rilla on kuitenkin tärkeä tehtävä vastata halli­tuk­sessa käsitel­tävien asioiden valmis­te­lusta, esitte­lystä ja täytän­töön­pa­nosta. Rehtorin tulee valmis­tella asiat huolel­li­sesti ja niin laajasti, että halli­tuksen jäsenillä on käsitel­tä­vistä asioista riittävät tiedot päätök­sen­tekoa varten. Rehtorin tulee huolehtia myös siitä, että asioiden esittelyn yhtey­dessä on mahdol­lista tarvit­taessa käyttää ammat­ti­kor­kea­koulun asiantuntijoita. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa halli­tuksen tärkein tehtävä on vastata Karelian strate­giasta ja makro­tason toimin­nasta ja tehdä niihin liittyviä päätöksiä sekä toteuttaa näihin liittyvää valvontaa. Sen sijaan korkea­koulun opera­tii­vinen toiminta on toimivan johdon asia. Halli­tuksen rooliin kuuluu kuitenkin tärkeänä asiana rehtorin tukeminen. Petri Raivo näkee halli­tuksen roolin kokonai­suuden kannalta hyvin keskeisenä:

– Karelian asioista kiinnos­tunut hallitus sekä välitön ja luotta­muk­sel­linen suhde puheen­joh­tajaan ovat erittäin tärkeitä asioita. Halli­tuksen tehtävänä on ajaa Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu OY:n etua ja samalla sekä tukea että sparrata Karelian toimivaa johtoa, jotta ammat­ti­kor­kea­koulun menestys mahdol­lis­tuisi. Rehtorin on varmis­tettava, että halli­tuk­sella on kaikki se asiaan liittyvä oleel­linen tieto, jonka he tarvit­sevat päätök­sen­te­konsa tueksi. On myös tärkeää, että hallitus antaa tukensa rehto­rille silloin kuin noita päätöksiä toteu­tetaan. Hyvä hallitus on kiinnos­tunut laajasti Karelian toimin­nasta ja tavoitteista.

Lain mukaan päävastuu halli­tuksen asioiden valmis­te­lusta ja esitte­lystä on rehto­rilla. Käytän­nössä valmis­teluun osallistuu kuitenkin myös muita asian­tun­ti­joita. Valmis­te­lu­pro­sessi käynnistyy johto­ryh­mässä, jossa hahmo­tellaan seuraavan halli­tuksen esitys­lista. Ylin johto (rehtori, vararehtori ja hallinto- ja talous­johtaja) valmis­te­levat hyvin usein oman hallin­no­na­lansa asiat. He myös esitte­levät valmis­te­le­mansa asiat. Usein myös muut Karelian asian­tun­tijat vastaavat valmis­te­lusta ja on myös tyypil­listä, että heidät kutsutaan esitte­lemään asiat hallitukseen. 

Rehtori ja henkilöstö

Rehtori tekee myös henki­löstön ottamiseen ja irtisa­no­miseen liittyvät päätökset. Poikkeuksen tähän muodostaa suoraan rehtorin alaisuu­dessa toimiva johtava henki­löstö, jonka ottaminen kuuluu ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 16 §:n mukaan halli­tuk­selle. Esimer­kiksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tällaista henki­löstöä on ylimpään johtoon kuuluvat vararehtori ja hallinto- ja talous­johtaja. Rehtori voi tehdä henki­lös­tö­hal­lintoon liittyviä yleisiä hallin­to­pää­töksiä, joilla esimer­kiksi määri­tellään rekry­toinnin periaat­teita tai delegoidaan henki­lös­tö­asioihin liittyvää päätös­valtaa. Henki­löstön ottamiseen ja irtisa­no­miseen liittyvien asioiden osalta rehtori käyttää työnan­ta­jalle kuuluvaa työnjoh­to­valtaa, mikä ei edellytä hallin­to­pää­töksien tekemistä.

Henki­löstön ottaminen ja irtisa­no­minen ovat Kareliassa rehtorin päätöksiä, mutta on hyvin tyypil­listä, että rehtori ei ole millään tavalla mukana päätök­sen­tekoa edeltä­vässä valin­ta­pro­ses­sissa. Petri Raivo sanoo olevansa mukana rekry­toin­neissa vain harvoin:

– Viime aikoina olen ollut mukana muuta­missa hyvin strate­gi­sissa valin­noissa, mutta niissäkin yhtenä rekry­toin­ti­ryhmän jäsenenä.

Rehtori tekee kuitenkin myös Kareliassa monia henki­löstöön liittyviä päätöksiä, kuten esimer­kiksi päätökset henki­löstön palkit­se­mi­sesta tai tarvit­taessa kurin­pi­dol­li­sista toimen­pi­teitä. Lähes kaikki henki­löstöön liittyvät päätökset tekee rehtori, mutta niin tässä kuin muissakin asioissa se tapahtuu esittelyn kautta, esimer­kiksi henki­lös­tö­pääl­likön esittelyyn perustuen. Petri Raivo perus­telee rehtorin vahvaa roolia päätöksien tärkeydellä:

– Omasta mielestäni henki­löstön työsuh­teisiin tai hyvin­vointiin liittyvät asiat ovat niin merki­tyk­sel­lisiä, että rehtorin on syytä niissä tehdä itse päätökset. Toki päätökset syntyvät aina esittelyn ja punnitun tiedon pohjalta.


Kirjoittaja:

Atte Korte, lehtori, pääluot­ta­musmies OAJ ry, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Sora Shimazaki / Pexels