Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa Hiilineutraaleja ratkaisuja

BIMTag 2022 -seminaari ja raken­nusalan kansain­vä­listä yhteis­työtä Saksassa

Saksassa Olden­bur­gissa järjes­tettiin Jade-ammat­ti­kor­kea­koulun toimesta raken­ta­misen digita­li­saa­tioon ja tieto­mal­lin­ta­miseen liittyvä BIMTag -seminaari, eli BIM-päivät.  Jade-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii Pohjois-Saksassa kolmella eri paikka­kun­nalla Ala-Saksin osaval­tiossa. Jade-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voi opiskella raken­nusalan tutkinnon tieto­mal­lin­ta­misen, raken­nusin­si­nöörin ja arkki­teh­tuurin tutkinto-ohjelmissa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun työnte­kijät projek­ti­koor­di­naattori Juuso Kokkonen, projek­ti­koor­di­naattori Riku Hirvonen ja lehtori Timo Pakarinen osallis­tuivat tapah­tumaan ja tutus­tuivat samalla Jade-ammat­ti­kor­kea­koulun toimintaan, henki­löstöön, sekä paikal­lisiin yrityksiin. Matkan aikana pidettiin lisäksi korkea­kou­lujen yhteisen hankkeen toteu­tukseen liittyvien toimen­pi­teiden suunnittelukokouksia.

Seminaa­rissa uusia innovaa­tioita ja tuotteita

Tapahtuma keräsi lukuisia yrityksiä esitte­lemään uusimpia innovaa­tioitaan ja tuotteitaan. Näytillä oli raken­nusalan ohjel­mistoja moniin eri teemoihin, kuten suunnit­teluun, mallin­ta­miseen, kustan­nusten hallintaan ja laadun­var­mis­tukseen liittyen. Vaikka useat paikalla olleet yritykset toimivat Saksassa, huoma­simme, että Suomessa toimin­ta­tavat, työkalut ja ohjel­mistot ovat pitkälti samoja.

Seminaaritila, esittelypöytiä ja ihmisiä niiden ympärillä
BIMTag 2022 näytte­lyalue Jade-ammat­ti­kor­kea­koulun kampuksella.

Yritysten esitte­ly­pis­teiden lisäksi tapah­tu­massa oli useita seminaa­rie­si­tyksiä. Esitysten aiheet käsit­te­livät teemoja raken­nusalan digita­li­saation ympärillä. Keynote-puheessa käsiteltiin Pariisin Notre-Damen katedraalin korjaus­suun­nit­telun ja mallin­ta­misen haasteista. Eräässä seminaa­rie­si­tyk­sessä pohdittiin esimer­kiksi sitä, onko raken­nusten 3D-mallin­ta­minen todel­li­suu­dessa arkki­tehdin luovuutta rajoittavaa.

Tapah­tu­massa esiteltiin ohjel­mis­tojen lisäksi robotiikkaa, AR-järjes­telmiä ja laser­kei­lauksen mahdol­li­suuksia. Jade-ammat­ti­kor­kea­koulu on kehit­tänyt BIM-pelin, jonka avulla opiske­li­joiden on mahdol­lista perehtyä tieto­mal­lin­nus­oh­jelmien työka­luihin ja toimin­toihin. Kokeil­tuamme peliä, totesimme sen varsin toimi­vaksi apuvä­li­neeksi eri ohjel­mis­toihin tutustuttaessa.

Puna-musta robotti, ihmisiä ympärillä kuvaamassa sitä
Näytte­ly­alu­eella esiteltiin mm. robotiikkaa. Kuvassa Hiltin puoli­au­to­no­minen Jaibot-porausrobotti.

Yhteis­työtä raken­nusalan tutkimus- ja kehitystyössä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on menossa yhteinen tutki­mus­hanke Jade ja Salzburgin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa. Sustai­nable Building Techno­logies -hankkeessa keski­tytään etsimään tutki­muksen keinoin ratkaisuja kysymyksiin, jotka liittyvät puura­ken­ta­misen kilpai­lu­kykyyn, tieto­mal­lin­ta­misen (BIM) käyttöön raken­ta­misen prosessien hallin­nassa, puuma­te­ri­aalin tehok­kaampaan hyödyn­tä­miseen raken­ta­misen raaka-aineena sekä puun mahdol­li­suuksiin vastata tulevai­suuden vähähii­lisen kaupun­ki­ra­kenteen kehittämiseen.

Kansain­vä­li­sellä oppilai­tosten välisellä yhteis­työllä on lukuisia hyötyjä. Raken­nusalan tutkimus- ja kehitys­työssä pohditaan useita samoja teemoja niin Keski-Euroo­passa kuin Suomes­sakin. Digita­li­saatio, ilmas­ton­muu­toksen hillintä ja raken­nusalan tuotta­vuuden lisää­minen ovat tapetilla kaikkialla.

Kuusi henkilöä seisoo laivan kannella
Karelian porukka, sekä yhteis­työ­kump­panit Saksasta ja Itäval­lasta. Vasem­malta Riku Hirvonen, Juuso Kokkonen, Lukas Seidl, Sebastian Hollermann, Sina Hage ja Timo Pakarinen.

Seminaariin osallis­tu­misen lisäksi matkalle oli järjes­tetty yritys­vie­railuja ja tutus­tu­mista lähia­lueisiin. Yritys­vie­rai­luissa päästiin tutus­tumaan puisia seinäe­le­menttejä ja julki­sivuja valmis­tavaan Holzbau Sieveke GmbH –tehtaaseen, CLT- ja liima­puu­ele­menttejä valmis­tavaan Popp & Derix GmbG & Co. KG –tehtaaseen, sekä kaupun­kiym­pä­ris­töihin ja puistoihin taimia kasvat­tavaan Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co. KG –kasvat­tamoon. Lisäksi Jade-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti yhteis­työ­kump­pa­neille päivä­ris­teilyn Pohjan­meren saaristoon.

Kirjoit­tajat:

Juuso Kokkonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riku Hirvonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Timo Pakarinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämän artik­kelin julkaisu ja osallis­tu­minen BIMTag-seminaariin on osa Raken­ta­misen vihreä siirtymä- ja Sustai­nable Building Techno­logies- hankkeiden toimen­pi­teitä. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöön­ottoa, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses-seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.