Pahvista kootut kolmiulotteiset kirjaimet joista muodostuu sana BIMTAG

BIMTag 2022 -semi­naari ja raken­nusa­lan kansain­vä­listä yhteis­työtä Saksassa

Saksassa Olden­bur­gissa järjes­tet­tiin Jade-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimesta raken­ta­mi­sen digi­ta­li­saa­tioon ja tieto­mal­lin­ta­mi­seen liit­tyvä BIMTag -semi­naari, eli BIM-päivät.  Jade-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii Pohjois-Saksassa kolmella eri paik­ka­kun­nalla Ala-Saksin osaval­tiossa. Jade-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voi opis­kella raken­nusa­lan tutkin­non tieto­mal­lin­ta­mi­sen, raken­nusin­si­nöö­rin ja arkki­teh­tuu­rin tutkinto-ohjelmissa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työn­te­ki­jät projek­ti­koor­di­naat­tori Juuso Kokko­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori Riku Hirvo­nen ja lehtori Timo Paka­ri­nen osal­lis­tui­vat tapah­tu­maan ja tutus­tui­vat samalla Jade-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taan, henki­lös­töön, sekä paikal­li­siin yrityk­siin. Matkan aikana pidet­tiin lisäksi korkea­kou­lu­jen yhtei­sen hank­keen toteu­tuk­seen liit­ty­vien toimen­pi­tei­den suunnittelukokouksia.

Semi­naa­rissa uusia inno­vaa­tioita ja tuotteita

Tapah­tuma keräsi lukui­sia yrityk­siä esit­te­le­mään uusim­pia inno­vaa­tioi­taan ja tuot­tei­taan. Näytillä oli raken­nusa­lan ohjel­mis­toja moniin eri teemoi­hin, kuten suun­nit­te­luun, mallin­ta­mi­seen, kustan­nus­ten hallin­taan ja laadun­var­mis­tuk­seen liit­tyen. Vaikka useat paikalla olleet yrityk­set toimi­vat Saksassa, huoma­simme, että Suomessa toimin­ta­ta­vat, työka­lut ja ohjel­mis­tot ovat pitkälti samoja.

Seminaaritila, esittelypöytiä ja ihmisiä niiden ympärillä
BIMTag 2022 näyt­te­ly­alue Jade-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kampuksella.

Yritys­ten esit­te­ly­pis­tei­den lisäksi tapah­tu­massa oli useita semi­naa­rie­si­tyk­siä. Esitys­ten aiheet käsit­te­li­vät teemoja raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tion ympä­rillä. Keynote-puheessa käsi­tel­tiin Parii­sin Notre-Damen kate­draa­lin korjaus­suun­nit­te­lun ja mallin­ta­mi­sen haas­teista. Eräässä semi­naa­rie­si­tyk­sessä pohdit­tiin esimer­kiksi sitä, onko raken­nus­ten 3D-mallin­ta­mi­nen todel­li­suu­dessa arkki­teh­din luovuutta rajoittavaa.

Tapah­tu­massa esitel­tiin ohjel­mis­to­jen lisäksi robo­tiik­kaa, AR-järjes­tel­miä ja laser­kei­lauk­sen mahdol­li­suuk­sia. Jade-ammat­ti­kor­kea­koulu on kehit­tä­nyt BIM-pelin, jonka avulla opis­ke­li­joi­den on mahdol­lista pereh­tyä tieto­mal­lin­nus­oh­jel­mien työka­lui­hin ja toimin­toi­hin. Kokeil­tuamme peliä, tote­simme sen varsin toimi­vaksi apuvä­li­neeksi eri ohjel­mis­toi­hin tutustuttaessa.

Puna-musta robotti, ihmisiä ympärillä kuvaamassa sitä
Näyt­te­ly­alu­eella esitel­tiin mm. robo­tiik­kaa. Kuvassa Hiltin puoli­au­to­no­mi­nen Jaibot-porausrobotti.

Yhteis­työtä raken­nusa­lan tutki­mus- ja kehitystyössä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on menossa yhtei­nen tutki­mus­hanke Jade ja Salz­bur­gin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa. Sustai­nable Buil­ding Tech­no­lo­gies -hank­keessa keski­ty­tään etsi­mään tutki­muk­sen keinoin ratkai­suja kysy­myk­siin, jotka liit­ty­vät puura­ken­ta­mi­sen kilpai­lu­ky­kyyn, tieto­mal­lin­ta­mi­sen (BIM) käyt­töön raken­ta­mi­sen proses­sien hallin­nassa, puuma­te­ri­aa­lin tehok­kaam­paan hyödyn­tä­mi­seen raken­ta­mi­sen raaka-aineena sekä puun mahdol­li­suuk­siin vastata tule­vai­suu­den vähä­hii­li­sen kaupun­ki­ra­ken­teen kehittämiseen.

Kansain­vä­li­sellä oppi­lai­tos­ten väli­sellä yhteis­työllä on lukui­sia hyötyjä. Raken­nusa­lan tutki­mus- ja kehi­tys­työssä pohdi­taan useita samoja teemoja niin Keski-Euroo­passa kuin Suomes­sa­kin. Digi­ta­li­saa­tio, ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä ja raken­nusa­lan tuot­ta­vuu­den lisää­mi­nen ovat tape­tilla kaikkialla.

Kuusi henkilöä seisoo laivan kannella
Kare­lian porukka, sekä yhteis­työ­kump­pa­nit Saksasta ja Itäval­lasta. Vasem­malta Riku Hirvo­nen, Juuso Kokko­nen, Lukas Seidl, Sebas­tian Holler­mann, Sina Hage ja Timo Pakarinen.

Semi­naa­riin osal­lis­tu­mi­sen lisäksi matkalle oli järjes­tetty yritys­vie­rai­luja ja tutus­tu­mista lähia­luei­siin. Yritys­vie­rai­luissa pääs­tiin tutus­tu­maan puisia seinäe­le­ment­tejä ja julki­si­vuja valmis­ta­vaan Holzbau Sieveke GmbH –tehtaa­seen, CLT- ja liima­puu­ele­ment­tejä valmis­ta­vaan Popp & Derix GmbG & Co. KG –tehtaa­seen, sekä kaupun­kiym­pä­ris­töi­hin ja puis­toi­hin taimia kasvat­ta­vaan Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co. KG –kasvat­ta­moon. Lisäksi Jade-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti yhteis­työ­kump­pa­neille päivä­ris­tei­lyn Pohjan­me­ren saaristoon.

Kirjoit­ta­jat:

Juuso Kokko­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riku Hirvo­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Timo Paka­ri­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämän artik­ke­lin julkaisu ja osal­lis­tu­mi­nen BIMTag-semi­naa­riin on osa Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä- ja Sustai­nable Buil­ding Tech­no­lo­gies- hank­kei­den toimen­pi­teitä. RAVI-projek­tin tavoit­teena on edistää raken­ta­mi­sen vähä­hii­lis­ten ratkai­su­jen ja proses­sien käyt­töön­ot­toa, vahvis­taa vähä­hii­li­seen raken­ta­mi­seen liit­ty­vää mate­ri­aali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeut­taa digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mistä raken­ta­mi­sen proses-seissa. RAVI-projek­tin päära­hoit­ta­jana toimii Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.