Vanhojen kirjojen selkämyksiä

”Jokai­sessa luokassa tulee olla tarkoi­tuk­sen­mu­kai­nen sylky­as­tia” – Vanhat kirjat kerto­vat menneestä

Kare­lian kirjas­toon on perus­tettu uusi varas­to­kir­jo­jen kokoelma. Tällä hetkellä kokoel­massa on n. 500 nidettä. Vanhim­mat kokoel­man kirjat ovat 1800-luvun loppu­puo­lelta ja käsit­te­le­vät hyvin moni­puo­li­sesti eri aihea­lueita: maata­lou­desta liike­ta­lou­teen, kasva­tuk­sesta kiel­te­no­pis­ke­luun ja kaup­pa­kir­jeen­vaih­toon. Kirjat ovat normaa­listi lainat­ta­vissa ja niiden laina-aika on neljä viikkoa.

Karelia-amk:n kirjas­ton histo­ria ulottuu kauas

Kirjas­tomme on toimi­nut nykyi­sissä tilois­saan 10 vuotta, mutta kirjas­ton histo­ria ulottuu itsea­siassa kauem­mas kuin ehkä osaamme olettaa, reilun sadan vuoden taakse: Joen­suun Rouvas­väe­nyh­dis­tyk­sen koulun syntyyn 1800-luvun lopulla sekä Joen­suun Suoma­lai­sen kaup­pa­kou­lun perus­ta­mi­seen 1900-luvun alussa. Pohjois-Karja­lan tieto­puo­li­nen karjan­hoi­to­koulu perus­tet­tiin Hammas­lah­teen v. 1909. Noissa oppi­lai­tok­sissa ei ollut varsi­nai­sia järjes­tel­mäl­li­sesti hoidet­tuja kirjas­toja, mutta kirjoja niihin kyllä hankit­tiin – ja osa niistä löytyy nyt jälleen kirjas­ton kokoelmasta.

Nyky­muo­toi­sen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­ton voidaan katsoa alka­neen muotou­tua samaan aikaan kuin ensim­mäi­set ammat­ti­kor­kea­kou­lut aloit­ti­vat kokei­luna vuonna 1992. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun omia tieto­pal­ve­lu­toi­mi­pis­teitä oli tuol­loin neljä, lisäksi kirjas­to­pal­ve­luita hankit­tiin osto­pal­ve­luina. Vuosien varrella toimi­pis­teitä on vähen­netty ja erilai­set muut­to­hom­mat paikasta toiseen ovat tarina sinänsä, mutta tämän artik­ke­lin aiheena ovat vuosi­kym­men­ten saatossa muutoissa mukana kulke­neet sala­pe­räi­set muuttolaatikot.

Nyt oli oikea aika

Ajan­ta­sai­sen ja aktii­vi­sesti laina­tun kokoel­man lisäksi muut­to­jen yhtey­dessä on noihin laati­koi­hin pakattu seka­lai­nen sorti­mentti eri aihea­luei­den näkö­kul­masta säilyt­tä­mi­sen arvoi­seksi katsot­tuja kirjoja. Osa kirjoista oli levän­nyt toimi­pis­tei­den varas­toissa vuosi­kym­me­niä jo ennen viimeistä muut­toa­kin 10 vuotta sitten. Nykyi­siin tiloi­hin muutet­taessa laati­kot vietiin kirjas­ton varas­toon ja siellä ne saivat olla sinne saakka, kunnes varas­toa tarvit­tiin muuhun käyt­töön. Eivät ne laati­kot unoh­duk­sissa ole olleet, mutta aina ”tärkeäm­mät asiat” ovat ajaneet niiden avaa­mi­sen ohi. Koska kirjoille oli vapau­tu­nut tilaa toisaalta kirjas­tosta, päätimme, että nyt olisi aika katsoa, mitä laati­koista löytyy ja laittaa kirjat varas­to­ko­koel­maan asiak­kaille lainattaviksi.

Kirjo­jen käsit­te­ly­työ on edennyt ripeään tahtiin, koska päätimme, että emme jää tarkis­te­le­maan kuvai­luja emmekä muuten­kaan enää arvioi­maan niteen kohta­loa siitä, säily­te­täänkö se vai ei: Joku on jo aikai­sem­min sen tehnyt, ja koska kirja on säily­tys­laa­tik­koon laitettu, kunnioi­te­taan sitä päätöstä. Jos joku kysyy (ja varmasti kysyy), mitä järkeä tässä hommassa on, vastaan, että ehkä ei mitään. Kirjat eivät ole uniik­keja eivätkä arvok­kaita, ne löyty­vät kaikki muista kirjas­toista tai Varas­to­kir­jas­tosta, ja koska ne sieltä löyty­vät, nämä meidän säilyt­tä­mämme niteet olisi voitu huoletta laittaa pape­rin­ke­räyk­seen. Tätä työtä on siis tehty enemmän tunteella kuin järjellä ja kunnioi­tuk­sesta kirjas­tomme – ja myös ammat­ti­kor­kea­kou­lua edel­tä­nei­den oppi­lai­tos­ten – histo­riaa kohtaan.

Huumo­rin käyt­tä­mi­nen sallittu vain hyvällä tyylivaistolla

Nitei­den käsit­tely on ollut mielen­kiin­toi­nen matka mennee­seen. Vanhim­mat nimek­keet ovat 1800-luvun loppu­puo­lelta. Tähän mennessä vanhin laati­koista esiin nostettu nide on ”Miesää­ni­siä lauluja. 9. wihko” vuodelta 1891. Tiedoksi siis, jos alkaa miesää­ni­siä laulat­ta­maan, että voi tulla lainaa­maan. Osasta kirjoja löytyy kauniilla käsia­lalla taiten laadi­tut luet­te­loin­ti­kor­tit­kin, esimerkki tästä on Hjalmar Casse­lin luvalla H. Korkea­kos­ken suomen­tama teos ”Amerik­ka­lai­sia liike­ta­poja”. Kirjassa kuva­taan mm. uuden­ai­kaista ilmiötä, opetuk­sen anta­mista kirje­vaih­don väli­tyk­sellä (Cassel 1907, 20), erään­laista etäope­tusta siis.

Amerikkalaisia liiketapoja -kirjan nimiösivu ja luettelokortti
Esimerkki 1900-luvun alun luettelointikortista.

Ihan liuku­hih­na­työtä kirjo­jen käsit­tely ei ole ollut, sillä niteitä on tullut välillä selail­tua ja hymy on noussut huulille monet kerrat. Maailma on muut­tu­nut ja hyvä niin. Paavo Korho­sen toimit­ta­massa Tehoa neuvon­taan (1960, 48)  teok­sessa pohdi­taan, millai­nen on vanha ja mitä on vanhoil­li­suus. Erkki Usva & K. E. Kovala (1945, 49-50) käsit­te­le­vät huumo­rin käyttöä kaup­pa­kir­jeen­vaih­dossa ja muis­tut­ta­vat, että huumo­ria saavat käyttää kirjeis­sään vain ne, joilla on terve arvos­te­lu­kyky ja hyvä tyyli­vaisto. Lisäksi he huomaut­ta­vat, että mikäli aikoo kirjoit­taa leppoi­san leik­ki­siä kirjeitä, tulee olla itsekin hyvän­tuu­li­sella ja iloi­sella mielellä.

Oppi­tun­nit järjes­tyk­seen väsyt­tä­mi­sar­vo­jen mukaan

Erkki Mielo­sen Kirjeop­pi­lai­tos Tieto­mie­hessä julkais­tut tekstit saavat lukijan kulma­kar­vat kohoa­maan. Hän kuvaa mm. missä amma­teissa naiset parhai­ten menes­ty­vät (keskuk­set, luukut, myynti, neuvonta, kont­to­rit, tehtai­den suuret salit) ja määrit­te­lee kutsu­muk­sen määrää­vän miehen työn sopi­vai­suu­den, kun taas naiselle tärkeitä ovat muut syyt, kuten siis­teys, koske­tus­mah­dol­li­suus toisen ihmisen kanssa ja työn tuot­ta­mat haitat kodin­hoi­toa ajatel­len. Hän toteaa myös, että naiset eivät mielel­lään anna toisten naisten käskeä itseään, vaan totte­le­vat mieluum­min miestä. (1952, 14-15).

Max Oker-Blom koros­taa teok­ses­saan Koulu­hy­gie­nia (1910, 319-320), että koulussa tulee olla ankara kielto lattialle sylke­mi­sestä ja että jokai­sessa luokassa tulee olla tarkoi­tuk­sen­mu­kai­nen sylky­as­tia. Tässä kohtaa voi kyllä todeta, että onneksi ajat ovat muut­tu­neet! Oker-Blom käsit­te­lee myös eri oppiai­nei­den väsyt­tä­mi­sar­voja (laskettu käyt­täen Griesbach’in este­sio­met­riä), joiden perus­teella vaikeim­mat asiat voitai­siin sijoit­taa siihen aikaan, kun oppi­laat ovat virkeim­mil­lään. Latinan väsyt­tä­mi­sarvo on 91, maan­tie­teen 85 ja uskon­non 77; tämä ihan vain vinkiksi luku­jär­jes­tys­suun­nit­te­li­joille. Koulu­hy­gie­niasta puhee­nol­len, Oker-Blom (1910, 297) muis­tut­taa, että opet­ta­jien ja oppi­lai­den oikeu­desta ”suorit­taa toimensa ja tehtä­vänsä” joutu­matta altis­tu­maan tart­tu­ville taudeille täytyy pitää huolta.

Tuule­tuk­sen tarpeessa oleville virkavapaata

Tieto­tek­ni­nen kehitys on ollut räjäh­dys­mäi­nen viimeis­ten vuosi­kym­men­ten aikana, mutta silti perus­tek­niikka on sama: ykkö­sillä ja nollilla edel­leen operoi­daan. Suoni­nen, Putto­nen & Laama­nen luon­neh­ti­vat tieto­ko­netta vuonna 1968: ”Mikäli tieto­ko­netta verra­taan ihmi­seen, itse kone muodos­taa ruumiin, ohjelma aivot tai järjen ja systeemi sielun.” (1968, 20). Ennen ”atk:ta” asia­kir­jat laadit­tiin kirjoi­tus­ko­neilla, ja luon­nol­li­sesti laati­koista löytyi myös muuta­mia oppaita kone­kir­joi­tus­tai­to­jen harjoit­ta­mi­seen. Kaikille kirjoi­tus­ko­neilla joskus tree­nan­neille ovat varmasti tuttuja sormi­har­joi­tus­ten rallat­te­lut kuten: ”lompakko maan­pääl­li­nen naapuri operaa­tio riippua säppi aapa ampeeri displiini evapo­raat­tori finans­sioppi huippu jolppi” (Vaarna 1956).

Kokoel­maan lisät­tiin myös muuta­mia kasva­tusa­lan perus­teok­sia. Toivo Vaher­vuo käsit­te­lee teok­ses­saan arvo­sa­no­jen anta­mista oppi­laille ja toteaa jo heti johdan­to­teks­tissä, että ”on opet­ta­jia, jotka ovat puoleksi sairaita aina niinä aikoina, jolloin heidän on annet­tava oppi­lail­leen todis­tusar­vo­sa­nat” (1957, 9). Toivot­ta­vasti ei nyt sentään enää nyky­päi­vänä asiaa noin hanka­laksi koeta.

Aarne Boman käsit­te­lee tutkiel­mas­saan metsä­kon­duk­töö­rien asemaa ja toimin­taa. Hän esit­te­lee v. 1917 tehdyn kier­to­ky­se­lyn tulok­sia. Jäin pohti­maan kirjan nime­kettä ”Metsä­kon­duk­töö­rit”: Junissa on edel­leen konduk­töö­rejä, mutta onko heitä  ollut metsis­sä­kin? Nimik­keen tausta selviää heti johdan­nosta, Bomanin mukaan metsä­kon­duk­tööri on ”muuka­lais­syn­tyi­nen ja vahvasti vanhen­nut nimitys” ja hän toivoo sen pian korvau­tu­van ajan­mu­kai­sem­malla ja nuorten metsän­hoi­ta­jain asemaa parem­min vastaa­valla virka­ni­mellä. Myöhem­min Boman pohtii metsä­kon­duk­töö­rien jatko­kou­lu­tusta ja mahdol­li­suuk­sia työs­ken­nellä erilai­sissa olosuh­teissa ja toteaa, että ”opin­ha­luis­ten sekä tuule­tuk­sen tarpeessa olevien” varalle olisi varat­tava mahdol­li­suus saada virka­va­pautta tai lomaa. (1919, 15, 52).

”Hilda on poissa pahoin­voin­tin takia”

Kirjo­jen välistä on löyty­nyt paljon mielen­kiin­toi­sia lippuja ja lappuja: kirjan­merk­kejä, kaup­pa­kuit­teja, lehdistä leikat­tuja sarja­ku­via sekä lupa­lap­puja pois­sao­loja varten. Viimeksi mainit­tuja on muuta­mia esillä kirjas­ton näyt­te­ly­vit­rii­nissä. Maata­lous  ja ravin­toai­neet -nitee­seen (Ollila 1939) on doku­men­toitu sen histo­ria: ”Omist. n. v. 60-2002 [omis­ta­jan osoite ja puhe­lin­nu­mero]. Saatu P.K. Uitto­yh­dis­tyk­seltä useiden muiden tava­roi­den ohella (isäni oli töissä P.K.U:lla n. v. -25-1963, itse kesinä 15 v. lähtien 1960-67. Itsel­leni jäi arvokas sarjan osa Metal­lit ja niiden valmis­tus ja Vuori­teol­li­suus, 2 kpl puu- ja saha­teol­li­suutta käsit­te­le­vää osaa. Utran osasto, Ammat­ti­kor­kea­koulu osti 2 osaa siis 40 € hintaan (arveli olevan ehkä liian halvalla) myös nykyi­nen Järvi-Suomen Uitto­yh­dis­tys (Mikke­lin kont­tori) kiin­nos­tui, arvioi 4 osan arvoksi 500 – 1000 mk (liian pitkä matka esti kaupan epäkäy­tän­nöl­li­senä).”. Niin ja vastauk­sena niille, jotka pohti­vat tätä asiaa: Ei, sete­leitä ei kirjo­jen välistä löyty­nyt ainoatakaan.

Vanha Sampo-yhtiön kirjanmerkki, ja lehdestä repäisty kenkämainos
Kirjo­jen välistä on löyty­nyt mm. vanhoja kirjan­merk­kejä ja lehdistä leikat­tuja mainoksia.

Jatkos­sa­kin siir­rämme varas­to­ko­koel­maan niteitä, jotka katsomme säilyt­tä­mi­sen arvoi­siksi. Tänä syksynä kokoel­maan on tullut lisäyk­siä rehtori Pentti Maljo­joen jäämistöstä.


Kirjoit­taja:

Jaana Rummu­kai­nen, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

1891. Miesää­ni­siä lauluja: 9. wihko. Helsin­gissä: Kansanvalistus-seura.

Boman, A. 1919. Metsä­kon­duk­töö­rit: Ylimää­räis­ten metsän­hoi­ta­jain asema ja toiminta : kesällä v. 1917 toimeen­pan­tuun kier­to­ky­se­lyyn perus­tuva tilas­tol­li­nen tutkielma. Helsinki: Suomen metsänhoitoyhdistys.

Cassel, H. & Korkea­koski, H. 1907. Amerik­ka­lai­sia liike­ta­poja. Kuopio: Otava.

Korho­nen, P. & Aro, A. 1960. Tehoa neuvon­taan. Helsinki: Kirjayhtymä.

Mielo­nen, E. 1952. Luon­neoppi: Kirjeet 1-6. Helsinki: Tietomies.

Oker-Blom, M. 1910. Koulu­hy­gie­nia: Lääkä­reitä ja koulu­mie­hiä varten. Helsinki: Otava.

Ollila, A. J. 1939. Keksin­tö­jen kirja: [9], Maata­lous ja ravinto-aineet : maan kuiva­tus ja vesitys, maata­lous­ko­neet, jauho- ja ryyni­teol­li­suus, leivän valmis­tus, meije­ri­teol­li­suus, metsäs­tys ja kalas­tus. Porvoo: WSOY.

Suoni­nen, J., Laama­nen, O. & Putto­nen, M. 1968. Auto­maat­ti­sen tieto­jen­kä­sit­te­lyn perus­teet. Kuopio: Puijon kirja.

Usva, E. & Kovala, K. E. 1945. Kaup­pa­kir­jeen­vaihto: Oppi­kirja kaup­paop­pi­lai­tok­sia ja kirjeen­vaih­ta­jia varten. 2. uudis­tettu p. Helsinki: Otava.

Vaarna, E. 1956. Nyky­ai­kai­sen kone­kir­joi­tuk­sen oppi­kirja. Helsinki: Valistus.

Vaher­vuo, T. 1958. Arvo­sa­no­jen anta­mi­nen. Helsinki: Otava.