Lämpövoimalan rakennuksia, taustalla sininen taivas

Kaape­lio­jasta kauko­läm­pö­voi­malan katolle

Karelia mahdol­listaa opetta­jilleen kahden viikon työelä­mä­jakson viiden vuoden välein. Työelä­mä­jakson tavoit­teena on päivittää opettajan osaamista ja antaa eväitä oman työn ja organi­saation toiminnan kehit­tä­miseen. Työelä­mä­jak­solta saadut opit ja havainnot ovat tärkeitä myös työmo­ti­vaation, työssä jaksa­misen ja tietenkin sen tärkeimmän, eli opetuksen kannalta.

Pääsin osallis­tumaan työelä­mä­jak­solle elokuun loppu­puo­lella 2022, ennen lukuvuoden varsi­naisen opetustyön aloitusta. Työelä­mä­jakso jakaantui kahteen osaan: ensim­mäi­sellä viikolla tein avustavia sähkö­asen­tajan töitä Karelian Sähkö Oy:ssä ja toisella viikolla talotek­niikan suunnit­te­luin­si­nöörin töitä Sitowise Oyj:ssä.

Karelian Sähkö Oy on joensuu­lainen sähköalan yritys, joka työllistää hieman alle 30 työnte­kijää. Yritys on erikois­tunut julkis-, liike- ja teolli­suus­ra­ken­nusten sähköis­tykseen ja televerk­kojen asennukseen.

Sitowise Group Oyj on suoma­lainen pörssiy­ritys, joka on erikois­tunut raken­netun ympäristön suunnit­teluun ja konsul­tointiin. Yrityk­sellä on 1900 työnte­kijää, joista Joensuun toimi­pis­teellä Tiede­puis­tolla työsken­telee puolen­kym­mentä alan ammattilaista.

Sähkö­asen­nusta monen­lai­sissa kohteissa

Työelä­mä­jakson ensim­mäinen osa alkoi raken­nus­työmaan turval­li­suus­pe­reh­dy­tyk­sellä, jossa mm. tarkas­tettiin, että työmaalla työsken­te­le­villä on asian­mu­kaiset suojavarusteet.

Työelä­mä­jak­solla havaitsin, että sähkö­asen­tajan työ on paljon muutakin kuin kaapelien ja kytkin­lait­teiden asenta­mista. Pääsin osallis­tumaan mm. kiinteistön syöttö­kaa­pe­leiden asennukseen (kuva 1) sekä kulun­val­vonta-, tele- ja lämmi­tys­kaa­pelien asenta­miseen. Konkreet­tista asennus­ko­ke­musta kertyi myös auton­läm­mi­tys­pis­to­rasioiden, pihava­lai­simien sekä kytken­tä­rasioiden ja turva­kyt­kinten asenta­mi­sesta niin taval­lisiin kuin räjäh­dys­vaa­ral­lisiin tiloihin. Jakson lopulla osallistuin kiinteistön pääkes­kuksen asennus­töihin muiden asentajien kanssa.

Jakson kruunasi upea elokuinen hellekeli paahtavine aurin­gon­pais­teineen. Parhaimpina päivinä lämpötila nousi 29 asteeseen ja suoma­lainen maalais­maisema näytti parastaan. Väittäisin kuitenkin, että kuumassa kelissä työskentely on miellyt­tä­vämpää kuin syksyi­sessä räntäsateessa.

Isoja kaapelijohtoja maahan kaivetussa ojassa
Kuva 1. Kiinteistön syöttö­kaa­pe­leiden asennusta. Kuva: Antti Kontkanen.

Suunnit­te­luin­si­nöörin tutkaparina

Toisen työelä­mä­jak­so­viikon työsken­telin Kareliassa opiske­levan LVI-suunnit­te­luin­si­nöörin tutka­parina. Työteh­täviin kuului mm. ilman­vaihdon pääte­lait­teiden ja ilman­vaih­to­ka­navien tulkit­se­mista tasoku­vasta ja lämmit­timien määrit­telyä sanee­raus­koh­teeseen. Sanee­raus­kohteen lämmi­tys­jär­jes­telmä päivi­tettiin öljyläm­mit­tei­sestä vesi-ilmaläm­pö­pump­pu­läm­mit­tei­seksi ja samalla uusittiin käyttöi­känsä päässä olevat lämmitysputkistot.

Tärkeänä osana suunnit­te­luin­si­nöörin työhön kuuluvat varsi­naisen suunnit­te­lutyön lisäksi referens­si­vie­railut erilaisiin työkoh­teisiin. Pääsinkin mukaan vierai­lemaan useam­massa eri työvai­heessa oleviin kiinteistöihin.

Vierai­lujen kohteena olivat mm. upouusi Karsikon koulu Joensuussa, Mehtimäen jalka­pal­lo­kenttä, Joensuun VPK:n tilat Höytiäi­sen­tiellä, Lippumäen liikunta- ja uimahalli Kuopiossa sekä Kuopion Energian Haapa­niemen voimalaitos.

Työelä­mä­jakson havain­tojen perus­teella LVI-suunnit­te­luin­si­nöörin työteh­tävät ovat todella monipuo­lisia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun talotek­niikan koulutus valmistaa opiske­lijat kohtaamaan suunnit­te­lu­haasteet koulut­ta­malla insinöö­rio­pis­ke­li­joille automaa­tiota, sähkö­tek­niikkaa sekä lvi-tekniikkaa. Aivan kaikkiin suunnit­te­lussa ilmi tuleviin asioihin vastausta ei tietenkään löydy, mutta Kareliassa hankitut tiedot ja taidot auttavat vaikei­denkin ongelmien ratkaisemisessa.

Työelä­mä­jakso antoi kontaktien ja referenssien lisäksi konkreet­tista koske­tus­pintaa nykypäivän työelämään ja oival­lista materi­aalia opetustyöhön.


Kirjoittaja:

Antti Kontkanen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu