Lämpövoimalan rakennuksia, taustalla sininen taivas

Kaape­lio­jasta kauko­läm­pö­voi­ma­lan katolle

Karelia mahdol­lis­taa opet­ta­jil­leen kahden viikon työelä­mä­jak­son viiden vuoden välein. Työelä­mä­jak­son tavoit­teena on päivit­tää opet­ta­jan osaa­mista ja antaa eväitä oman työn ja orga­ni­saa­tion toimin­nan kehit­tä­mi­seen. Työelä­mä­jak­solta saadut opit ja havain­not ovat tärkeitä myös työmo­ti­vaa­tion, työssä jaksa­mi­sen ja tieten­kin sen tärkeim­män, eli opetuk­sen kannalta.

Pääsin osal­lis­tu­maan työelä­mä­jak­solle elokuun loppu­puo­lella 2022, ennen luku­vuo­den varsi­nai­sen opetus­työn aloi­tusta. Työelä­mä­jakso jakaan­tui kahteen osaan: ensim­mäi­sellä viikolla tein avus­ta­via sähkö­asen­ta­jan töitä Kare­lian Sähkö Oy:ssä ja toisella viikolla talo­tek­nii­kan suun­nit­te­luin­si­nöö­rin töitä Sitowise Oyj:ssä.

Kare­lian Sähkö Oy on joen­suu­lai­nen sähkö­alan yritys, joka työl­lis­tää hieman alle 30 työn­te­ki­jää. Yritys on erikois­tu­nut julkis-, liike- ja teol­li­suus­ra­ken­nus­ten sähköis­tyk­seen ja tele­verk­ko­jen asennukseen.

Sitowise Group Oyj on suoma­lai­nen pörs­siy­ri­tys, joka on erikois­tu­nut raken­ne­tun ympä­ris­tön suun­nit­te­luun ja konsul­toin­tiin. Yrityk­sellä on 1900 työn­te­ki­jää, joista Joen­suun toimi­pis­teellä Tiede­puis­tolla työs­ken­te­lee puolen­kym­mentä alan ammattilaista.

Sähkö­asen­nusta monen­lai­sissa kohteissa

Työelä­mä­jak­son ensim­mäi­nen osa alkoi raken­nus­työ­maan turval­li­suus­pe­reh­dy­tyk­sellä, jossa mm. tarkas­tet­tiin, että työmaalla työs­ken­te­le­villä on asian­mu­kai­set suojavarusteet.

Työelä­mä­jak­solla havait­sin, että sähkö­asen­ta­jan työ on paljon muuta­kin kuin kaape­lien ja kytkin­lait­tei­den asen­ta­mista. Pääsin osal­lis­tu­maan mm. kiin­teis­tön syöt­tö­kaa­pe­lei­den asen­nuk­seen (kuva 1) sekä kulun­val­vonta-, tele- ja lämmi­tys­kaa­pe­lien asen­ta­mi­seen. Konkreet­tista asen­nus­ko­ke­musta kertyi myös auton­läm­mi­tys­pis­to­rasioi­den, piha­va­lai­si­mien sekä kytken­tä­rasioi­den ja turva­kyt­kin­ten asen­ta­mi­sesta niin taval­li­siin kuin räjäh­dys­vaa­ral­li­siin tiloi­hin. Jakson lopulla osal­lis­tuin kiin­teis­tön pääkes­kuk­sen asen­nus­töi­hin muiden asen­ta­jien kanssa.

Jakson kruu­nasi upea elokui­nen helle­keli paah­ta­vine aurin­gon­pais­tei­neen. Parhaim­pina päivinä lämpö­tila nousi 29 astee­seen ja suoma­lai­nen maalais­mai­sema näytti paras­taan. Väit­täi­sin kuiten­kin, että kuumassa kelissä työs­ken­tely on miel­lyt­tä­väm­pää kuin syksyi­sessä räntäsateessa.

Isoja kaapelijohtoja maahan kaivetussa ojassa
Kuva 1. Kiin­teis­tön syöt­tö­kaa­pe­lei­den asen­nusta. Kuva: Antti Kontkanen.

Suun­nit­te­luin­si­nöö­rin tutkaparina

Toisen työelä­mä­jak­so­vii­kon työs­ken­te­lin Kare­liassa opis­ke­le­van LVI-suun­nit­te­luin­si­nöö­rin tutka­pa­rina. Työteh­tä­viin kuului mm. ilman­vaih­don pääte­lait­tei­den ja ilman­vaih­to­ka­na­vien tulkit­se­mista taso­ku­vasta ja lämmit­ti­mien määrit­te­lyä sanee­raus­koh­tee­seen. Sanee­raus­koh­teen lämmi­tys­jär­jes­telmä päivi­tet­tiin öljy­läm­mit­tei­sestä vesi-ilma­läm­pö­pump­pu­läm­mit­tei­seksi ja samalla uusit­tiin käyt­töi­känsä päässä olevat lämmitysputkistot.

Tärkeänä osana suun­nit­te­luin­si­nöö­rin työhön kuulu­vat varsi­nai­sen suun­nit­te­lu­työn lisäksi refe­rens­si­vie­rai­lut erilai­siin työkoh­tei­siin. Pääsin­kin mukaan vierai­le­maan useam­massa eri työvai­heessa oleviin kiinteistöihin.

Vierai­lu­jen kohteena olivat mm. upouusi Karsi­kon koulu Joen­suussa, Mehti­mäen jalka­pal­lo­kenttä, Joen­suun VPK:n tilat Höytiäi­sen­tiellä, Lippu­mäen liikunta- ja uima­halli Kuopiossa sekä Kuopion Ener­gian Haapa­nie­men voimalaitos.

Työelä­mä­jak­son havain­to­jen perus­teella LVI-suun­nit­te­luin­si­nöö­rin työteh­tä­vät ovat todella moni­puo­li­sia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun talo­tek­nii­kan koulu­tus valmis­taa opis­ke­li­jat kohtaa­maan suun­nit­te­lu­haas­teet koulut­ta­malla insi­nöö­rio­pis­ke­li­joille auto­maa­tiota, sähkö­tek­niik­kaa sekä lvi-tekniik­kaa. Aivan kaik­kiin suun­nit­te­lussa ilmi tule­viin asioi­hin vastausta ei tieten­kään löydy, mutta Kare­liassa hanki­tut tiedot ja taidot autta­vat vaikei­den­kin ongel­mien ratkaisemisessa.

Työelä­mä­jakso antoi kontak­tien ja refe­rens­sien lisäksi konkreet­tista koske­tus­pin­taa nyky­päi­vän työelä­mään ja oival­lista mate­ri­aa­lia opetustyöhön.


Kirjoit­taja:

Antti Kont­ka­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu