Kädet pitävät pellavaliinaa, jonka sisällä on mustikoita.

Karelia 30 -areena: Ruoka­mat­kailun mahdollisuudet

Matkailija ei siirrä ruoalla vain nälkää. Ruoka voi olla syy matkus­ta­mi­selle sekä mahdol­lisuus maistaa paikal­lista kulttuuria. Karelia 30 -areenan neljännen jakson aiheena on ruoka­mat­kailu. Huoneis­to­ho­telli Lietsun aamupa­la­pöydän äärellä keskus­tellaan siitä, mitä ruoka­mat­kailu on, mikä tekee ruoasta matkai­li­jalle tärkeää ja mitkä asiat tekevät Pohjois-Karja­lasta kiinnos­tavan ruoka­mat­kailun näkökul­masta. Keskus­te­le­massa ovat Huoneis­to­ho­telli Lietsun piäemäntä Maria Saasta­moinen sekä projek­ti­pääl­likkö Paavo Raappana ja lehtori Mikko Lahti Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Oman näkemyksenä ruoka­mat­kai­lusta kertoo myös rallin maail­man­mestari Ari Vatanen.

Karelia 30 -areena esittelee ajankoh­taisia ja mielen­kiin­toisia teemoja joko tallen­net­tuissa tai livestrii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkaistaan kerran kuussa. Näkökulmana ovat teemaan liittyvät tulevai­suuden trendit sekä niiden myötä esille nousevat osaamis­tarpeet sekä jatkuvan oppimisen mahdol­li­suudet. Areenan tavoit­teena on nostaa tulevai­suuden osaamis­teemoja esille keskus­teluna ja vuoro­pu­heluna työelämän kanssa.

Videon käsikir­joitus: Harri Mikkonen, Anne Prepula, Ulla Kallio, Paavo Raappana & Mikko Lahti, Karelia-ammattikorkeakoulu