Sähkölinja

Pien­ta­lon sähkön­ku­lu­tus kuriin: Älyjär­jes­tel­mistä helpo­tusta energiakustannuksiin

Kuluvan vuoden aikana sähkön kulut­ta­ja­hinta on noussut reip­paasti ja hinnan nousu on alkanut näkyä sähkö­las­kuissa. Moni määrä­ai­kai­sen sähkö­so­pi­muk­sen päät­ty­mistä odot­tava on kauhun­se­kai­sin tuntein etsinyt uutta sopi­musta, joka ei olisi hinnal­taan monin­ker­tai­nen nykyi­seen verrat­tuna. Sähköyh­tiöt tarjoa­vat pääasiassa pörs­si­säh­köä ja harvo­jen määrä­ai­kais­ten sopi­mus­ten hinnat on laitettu turval­li­selle tasolle, joten vaih­toeh­toja on vähän. Kuvassa 1 on esitetty pörs­si­säh­kön arvon­li­sä­ve­ro­ton hinta aika­vä­lille 21.9.2021-22.9.2022.

Kuvaaja jossa esitetään pörssisähkön hinnan kehitys yhden vuoden aikana
Kuva 1. Pörs­si­säh­kön hinta (alv0) 21.9.2021-22.9.2022. Lähde: Sahko.tk https://sahko.tk 22.9.2022.

Määrä­ai­kais­ten sopi­mus­ten keski­hin­nat ovat nous­seet selvästi ja nykyi­nen epäselvä maail­man­ti­lanne ei toden­nä­köi­sesti laske hintoja totu­tulle tasolle lähi­tu­le­vai­suu­des­sa­kaan. Kuvassa 2 tois­tai­seksi voimas­sao­le­vien sopi­mus­ten keski­hinta aika­vä­lillä 1.3.2006-1.9.2022 ja kuvassa 3 kaksi­vuo­tis­ten määrä­ai­kais­ten sopi­mus­ten keski­hinta samalla aikavälillä.

Kuvaaja.
Kuva 2. Tois­tai­seksi voimassa olevien sähkö­so­pi­mus­ten keski­hinta (alv0) aika­vä­lillä 1.3.2006-1.9.2022. Lähde: Ener­gia­vi­rasto. https://energiavirasto.fi/sahkon-hintatilastot, 22.9.2022.
Kuva 3. Kaksi­vuo­tis­ten määrä­ai­kais­ten sähkö­so­pi­mus­ten keski­hinta (alv0) aika­vä­lillä 1.3.2006-1.9.2022. Lähde: Ener­gia­vi­rasto. https://energiavirasto.fi/sahkon-hintatilastot, 22.9.2022.

Pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­sen keski­hinta määräy­tyy jokai­sen kulut­ta­jan oman kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­sen perus­teella. Keski­hinta laske­taan painot­ta­malla tunti­koh­taista SPOT-hintaa tunti­koh­tai­sella kulu­tuk­sella. Näin ollen keski­hin­taan on mahdol­lista vaikut­taa ohjaa­malla kulu­tusta halpo­jen tuntien ajalle. Hintoi­hin lisä­tään sopi­mus­koh­tai­set toimi­tus- ja kuukausi­mak­sut sekä verot.

Kun tarkas­tel­laan tarkem­min pörs­si­säh­kön vuoro­kausi­käyt­täy­ty­mistä (kuva 4), voidaan todeta, että kulu­tuk­sen ajoit­ta­mi­nen yöai­kaan on kustan­nus­ten kannalta järke­vää. Tätä tapaa onkin hyödyn­netty paljon yö-päivä -sähkö­so­pi­muk­sissa, jolloin yösäh­kön hinta on ollut selvästi edul­li­sem­paa kuin päivä­säh­kön. Näiden sopi­mus­ten suosio on kuiten­kin hiipu­nut hintae­ron kaven­nut­tua lähes olemat­to­miin sekä yö-päivä­säh­kö­so­pi­muk­sen kalliim­man kuukausi­mak­sun vuoksi.

Kuvaaja
Kuva 4. Pörs­si­säh­kön arvon­li­sä­ve­ro­ton hinta 14.-20.9.2022. Lähde: Sahko.tk. https://sahko.tk, 22.9.2022.

Lisää­mällä älyä kodin järjes­tel­miin, voidaan kulutus ajoit­taa vielä tarkem­min, ja sitä voidaan ohjata vuoro­kau­den edul­li­sim­mille tunneille. Tule­vai­suu­dessa sähkön hinta määri­te­tään 15 minuu­tin tark­kuu­della, jolloin auto­maa­tion tarve koros­tuu kuor­mien ohjauksessa.

Kodin sähkö­lait­teet ja automaatio

Kodin sähkö­lait­teet ja -järjes­tel­mät ovat olleet perin­tei­sesti niin sano­tusti ”tyhmiä”, jolloin mahdol­li­suus auto­maa­tion käyt­töön tai jopa ajas­ta­mi­seen on hanka­laa, ellei mahdo­tonta. Uudem­mat kodit sisäl­tä­vät erinäi­sen määrän auto­maa­tiota (taloau­to­maa­tio), jota voidaan hyödyn­tää ener­gia­kus­tan­nus­ten pienen­tä­mi­sessä. Parhaim­massa tapauk­sessa taloau­to­maa­tio mahdol­lis­taa hyvin­kin moni­puo­li­sen kulu­tuk­sen ajas­ta­mi­sen käyt­täen hyödyksi inter­ne­tin avoimia tieto­läh­teitä, kuten sähkön SPOT-hintaa ja jopa sääen­nus­teita. Tällöin lämmi­tystä voidaan ajoit­taa enna­koi­vasti edul­li­sille tunneille, kun tiedossa on sään kylme­ne­mi­nen ja lämmi­tys­tar­peen lisään­ty­mi­nen lähitunteina.

Erityyp­pi­siin sähkö­läm­mi­tyk­sen ohjaus­rat­kai­sui­hin voi tutus­tua Mika Vuovir­ran (2022) opin­näy­te­työssä Sähkö­läm­mi­tyk­sen ohjaus­rat­kai­su­jen mark­ki­na­kat­saus  ja Pirkko Harsian (2019) rapor­tissa Sähkö­läm­mi­tyk­sen ohjaus­kyt­ken­nät .

Sähkö­läm­mit­tei­sen omako­ti­ta­lon sähkön­ku­lu­tus jakau­tuu karkeasti kuvan 5 esit­tä­mällä tavalla. Sähkön­säästö ja kulu­tuk­sen ajoit­ta­mi­nen kannat­taa kohdis­taa suurim­piin kulu­tus­koh­tei­siin eli lämmi­tyk­seen sekä käyt­tö­ve­den lämmi­tyk­seen, jotka yhdessä muodos­ta­vat melkein 70% omako­ti­ta­lon koko­nais­ku­lu­tuk­sesta. Toki muunkin kulu­tuk­sen pienen­tä­mi­nen pienen­tää koko­nais­ku­lu­tusta, mutta helpoi­ten pienen­tä­mi­sessä pääsee alkuun keskit­ty­mällä suurim­piin kulutuskohteisiin.

Kuvaaja, jossa esitetty mihin omakotitalon energiankulutus kohdistuu.
Kuva 5. Neljän hengen sähkö­läm­mit­tei­nen omako­ti­talo (120 m²), vuotui­nen sähkön­ku­lu­tus. Lähde: Fortum. https://yhdessa.fortum.fi/sahkonkulutus, 22.9.2022.

Miten sähkö­las­kua voi sitten pienen­tää? En ota tässä artik­ke­lissa kantaa kulu­tuk­sen pienen­tä­mi­seen koska siihen löytyy inter­ne­tistä todella paljon ohjeis­tusta. Esimer­kiksi Motivan sivuilta löytyy paljon mate­ri­aa­lia ja työka­luja sähkön­ku­lu­tuk­sen seuran­taan ja pienentämiseen.

Kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­sen ohella sähkö­las­kun pienen­tä­mi­seen on myös toinen vaih­toehto, eli kulu­tuk­sen ajoit­ta­mi­nen edul­li­sille tunneille. Tähän sisäl­tyy kaksi vaatimusta:

  1. Sähkö­so­pi­muk­sen täytyy olla pörs­si­säh­kö­so­pi­mus, jolloin sähkön hinta määräy­tyy SPOT-hinnan mukaan (lisäksi tulee palve­lu­maksu sekä siir­to­maksu + verot).
  2. Talon sähkö­jär­jes­tel­män tulee mahdol­lis­taa kulu­tus­ten ohjaa­mi­nen ja ajastaminen.

Ensim­mäi­nen vaati­mus, sähkö­so­pi­mus, on helppo hoitaa koska käytän­nössä kaikki sähköä myyvät yrityk­set tarjoa­vat pörs­si­säh­kö­so­pi­musta. Toisen kohdan vaati­mus voi ollakin hanka­lampi, mutta ei kuiten­kaan mahdo­ton toteuttaa.

Seuraa­vassa esitel­lään yksi tapa toteut­taa älykäs kulu­tuk­sen ohjaus 1980-luvun lopulla raken­net­tuun omako­ti­ta­loon, joka ei ole alun perin sisäl­tä­nyt taloau­to­maa­tiota, eikä kyllä mitään muuta­kaan älyä.

Esimerk­ki­kohde: 1980-luvun sähkö­läm­mit­tei­nen omakotitalo

Kohde on 80-luvun lopun sähkö­läm­mit­tei­nen omako­ti­talo, jonka asumis­pinta-ala on 124 m2 ja jonka pääasial­li­nen lämmi­tys­muoto on sähköllä toimiva varaava lattia­läm­mi­tys. Lisäksi kohteessa on ilma­läm­pö­pumppu, leivi­nuuni ja takka, joita käyte­tään lämmi­tys­kau­della. Kohteen sähkön­ku­lu­tus on vaih­del­lut 14 000 – 17 000 kWh:n välillä viimei­sen 3 vuoden aikana.

Kohteessa on alun perin ollut 2-aika­sähkö, joten sekä lämmin­ve­si­va­raa­jalle ja lattia­läm­mi­tyk­selle löytyy valmiiksi kontak­to­rit (kytki­met), joita on aiemmin ohjattu sähkö­mit­ta­rin tarif­fioh­jauk­sella mutta joita ei ole yksiai­ka­säh­köön siir­ty­mi­sen vuoksi käytetty viime vuosina. Näitä kontak­to­reita voidaan suoraan hyödyn­tää, kun kuor­mien ohjauk­seen tuodaan älyä.

Kohteen latti­läm­mi­tyk­sen teho on noin 10 kW ja lämmin­ve­si­va­raa­jan teho 3 kW. Lisäksi mukaan on otettu auto­tal­lin sähkö­pat­te­rit, joiden teho on yhteensä 1 kW. Näitä arvoja käyte­tään myöhem­min kustannusvertailussa.

Älykäs kulu­tus­ten ohjaus

Jotta sähkön­ku­lu­tusta voidaan ajoit­taa pörs­si­säh­kön edul­li­sim­mille tunneille, tarvi­taan ÄLYÄ. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan älyn lisää­mi­nen voidaan tehdä vaih­ta­malla lattia­läm­mi­tyk­sen termos­taa­tit älyk­käi­siin versioi­hin. Vaih­toeh­toja löytyy useita ja niiden ominai­suu­det tukevat esimer­kiksi pörs­si­säh­kön edul­lis­ten tuntien hyödyn­tä­mistä ajas­ta­mi­sen lisäksi. Termos­taa­tit vaati­vat Wifi-verkon, jonka kautta ne hakevat hinta­tie­toa ja jonka kautta niitä voidaan ohjata myös puhe­lin­so­vel­luk­sella. Älyter­mos­taat­teja löytyy sekä kuukausi­mak­sul­li­sia että -maksut­to­mia. Älyter­mos­taat­teja on saata­villa esimer­kiksi seuraa­vilta toimit­ta­jilta: Themo, Netatmo ja Devi. Lisää löytyy vertai­lusta Paras älyter­mos­taatti 2022.

Henkilöllä puhelin kädessä, seinällä termostaatti.
Kuva 6. Themo-älyter­mos­taatti ja kännyk­kä­so­vel­lus. Lähde: Themo. https://www.themo.io.

Lämmin­ve­si­va­raa­jan ohjaa­mi­seen nämä eivät kuiten­kaan sovellu, vaan siihen tarvi­taan hieman erilai­nen ratkaisu. Onneksi näitä­kin ratkai­suja löytyy useita, sekä kuukausi­mak­sul­li­sia että -maksut­to­mia, avaimet käteen sekä tee-se-itse -malleja. Esimer­kiksi Cozify Zen, ABB Free-@Home, Sonoff, sekä paljon muita. Älyk­kään termos­taa­tit ja muut älylait­teet on yleensä mahdol­lista liittää myös kodin viih­de­jär­jes­tel­mään, kuten Google Home, Micro­soft Connec­ted LifeAmazon Alexa Smart Home, Cozify ION jne.

Avaimet käteen -tyyp­pi­sessä ratkai­sussa kaikki lait­teet ja palve­lut tulevat valmiina paket­tina kaupal­li­selta toimit­ta­jalta. Sähkö­asen­ta­jan vaatima asennus ei yleensä kuulu hintaan vaan se pitää hoitaa itse. Toimi­tuk­seen kuuluu ohjaus­laite, joka kytke­tään sähkö­kes­kuk­seen, sekä yleensä pilvi­pal­ve­luna toimiva sovel­lus, jolla aika­tau­lu­tusta ja muita para­met­reja voidaan muokata web-selai­men kautta tai eril­li­sellä kännyk­kä­so­vel­luk­sella. Tämän tyyp­pi­sessä ratkai­sussa kustan­nuk­sia tulee sekä lait­teesta että kuukausit­tai­sista palve­lu­mak­suista. Järjes­tel­mien hinnat lähte­vät muuta­mista sadoista euroista ja kuukausi­mak­sut ovat alkaen 5-10 euroa.

Toinen vaih­toehto on käyttää avoimia palve­luita ja kaupal­li­sia lait­teita, jotka tukevat avoimia raja­pin­toja ja ovat ohjel­moi­ta­vissa, jolloin niistä voidaan raken­taa älykäs ohjaus­jär­jes­telmä. Yhtenä esimerk­kinä tästä on suoma­lai­nen Fissio-palvelu, joka sisäl­tää sekä pilvi­pal­ve­luna toimi­van järjes­tel­män älyk­kään ohjauk­sen raken­ta­mi­seen, että valmiit ohjel­mis­tot Rasp­berry Pi -lait­teella toteu­tet­ta­vaan kodin älyk­kää­seen ohjai­meen. Palvelu sisäl­tää paljon muita­kin ominai­suuk­sia, joita valis­tu­nut omako­ti­ta­lon asukas voi hyödyn­tää. Tee-se-itse -järjes­tel­män tapauk­sessa sähkö­miestä tarvi­taan kytke­mään ohjaus­laite sähkö­kes­kuk­seen. Kytken­nän saa tehdä vain alan ammattilainen!

Fissio-pohjai­sen järjes­tel­män toteutus

Esimerk­ki­koh­tee­seen toteu­tet­tiin älykäs sähkö­jär­jes­telmä Fissio-palve­lua käyt­täen. Kohteen varaa­vaa lattia­läm­mi­tystä sekä lämmin­ve­si­va­raa­jaa ohja­taan käyt­tä­mään pörs­si­säh­kön edul­li­sim­pia tunteja vuoro­kausit­tain. Itse järjes­telmä koostuu kuvan 7 mukai­sista palve­luista ja laitteista.

Kuvattu mistä elemnteistä älykäs järjestelmä muodostuu.
Kuva 7. Älyk­kään sähkö­jär­jes­tel­män toteutusarkkitehtuuri.

Järjes­tel­män äly sijait­see pilvi­pal­ve­luna toimi­vassa Fissio-palve­lussa, joka sisäl­tää järjes­tel­män älyk­kää­seen ohjauk­seen tarvit­ta­van älyn sekä tiedon­ke­ruun eri järjes­tel­mistä, kuten pörs­si­säh­kön tunti­hinta ja paikal­lis­sää. Ohjaus­tieto tuodaan inter­ne­tin väli­tyk­sellä talossa sijait­se­vaan Rasp­berry Pi -tieto­ko­nee­seen, joka ohjaa kuormia Wifi-kytki­men ja kontak­to­rin väli­tyk­sellä. Rasp­berry Pi -laite ja siihen asen­nettu Fissio-sovel­lus pysty­vät ohjaa­maan kuormia monin eri tavoin. Esimerk­ki­ta­pauk­sessa ohjaus­käs­kyt väli­te­tään talon oman Wifi-verkon kautta kytki­mille. Vaih­toeh­toi­sesti Rasp­berry Pi -tieto­ko­nee­seen voidaan liittää eril­li­nen rele­kortti, jolloin ohjaus­käs­kyt menevät lait­teen digi­taa­li­sen-I/O -liitän­nän kautta rele­kor­tille, joka ohjaa kontak­to­ria. Tässä tapauk­sessa kaikki lait­teet on kytketty toisiinsa kaape­leilla. On myös mahdol­lista liittää Rasp­berry Pi tieto­ko­nee­seen IR-lähetin, jolloin voidaan ohjata esimer­kiksi ilma­läm­pö­pump­pua langat­to­masti, aivan kuten kaukosäätimellä.

Fissio-palvelu ja Rasp­berry Pi -tieto­ko­neen Fissio-sovel­lus sisäl­tä­vät tuen hyvin suurelle määrälle älylait­teita, joita voidaan käyttää kodin sähkö- ja viih­de­lait­tei­den ohjauk­seen sekä olosuh­tei­den seuraa­mi­seen. Pienellä sovel­luk­sen muok­kauk­sella on mahdol­lista liittää järjes­tel­mään esimer­kiksi älyva­lai­si­mia, jolloin perin­tei­sen päälle/pois -ohjauk­sen lisäksi voidaan luoda myös erilai­sia skenaa­rioita, joissa valais­tuk­sen voimak­kuus tai sävy vaih­te­lee eri kritee­rien mukaan (ulko­läm­pö­tila, sähkön hinta, kellon­aika jne.). Lisäksi voidaan huomioida läsnä­olo­tieto, jolloin voidaan ohjata valoja, lämmi­tystä tai vaik­kapa ilmas­toin­tia sen mukaan onko kukaan kotona. Fissio-järjes­telmä on hyvin avoin, ja kuka vaan voi kehit­tää siihen uusia ominaisuuksia.

Tee-se-itse -järjes­tel­män tapauk­sessa vastuu järjes­tel­män toimin­nasta on käyt­tä­jällä eikä toimin­ta­ta­kuuta ole, joten järjes­tel­män valvonta ja yllä­pito vaatii aikaa ja osaa­mista. Järjes­telmä ei sovellu käyt­tä­jälle, joka ei itse pysty tai osaa yllä­pi­tää järjes­tel­mää. Lämmi­tys ja lämpi­män veden saanti ovat perus­tar­peita, ja jos jotain menee vikaan, ei korjaa­jaa voi odottaa päivä­kausia, varsin­kaan kovilla pakkasilla.

Järjes­tel­män hyödyt

Esimerk­ki­jär­jes­tel­män toteu­tu­neet hyödyt eli kustan­nus­säästö selviää sitten kun yksi lämmi­tys­kausi on mennyt ja dataa löytyy koko lämmi­tys­kau­den ajalta. Lyhy­tai­kai­sen seuran­nan perus­teella voidaan kuiten­kin arvioida, että ajoit­ta­malla sähkön kulu­tusta halvim­mille tunneille, säästöä voi saada helposti useita euroja per päivä, jolloin kuukausi­säästö voi olla jopa satoja euroja pahim­man lämmi­tys­kau­den aikana. Kuvassa 8 yhden syys­päi­vän kulu­tus­ten ajoitus pörs­si­säh­kön hinnan mukai­sesti, jonka seurauk­sena päivä­koh­tai­nen keski­hinta 16,74 snt/kWh tippuu kulu­tus­pai­not­tei­seen keski­hin­taan 4,48 snt/Kwh. Kustan­nus­säästö tässä tapauk­sessa on 4,45€. Huomioi­ta­vaa on, että tässä lasken­nassa on mukava vain älyk­kään ohjauk­sen perässä olevat kuormat, kaikki muu kodin kulutus tulee vielä tämän päälle ja vaikut­taa myös keski­hin­nan muodos­tu­mi­seen. Lämmi­tyk­sen osalta ulko­läm­pö­tila vaikut­taa lämmi­tyk­sen pääl­lä­oloai­kaan, jolloin tämän hetken 2-3 tunnin lämmi­tys­jakso kasvaa -30° pakka­sessa jo 10 tuntiin per vuoro­kausi ja säästöt kasva­vat samassa suhteessa.

Kuvaaja
Kuva 8. Yhden syys­päi­vän lasken­nal­li­nen kulutus, säästö ja ohjauk­sen ajoitus. Lähde: Fissio.fi.

Sähkö­las­kuun voi vaikuttaa

Sähkön hinnan nousu on teke­mässä omako­tia­su­jan kukka­roon suuren loven. Onneksi jokai­nen pystyy omia käyt­tö­tot­tu­muk­sia muut­ta­malla ja tekni­sillä ratkai­suilla vaikut­ta­maan kodin sähkö­las­kun suuruu­teen, jotkut enemmän, toiset vali­tet­ta­vasti vähem­män. Helpoim­mil­laan ja halvim­mil­laan voidaan vaihtaa lämmi­tyk­sen termos­taa­tit joko ajas­tet­ta­viin tai älyk­käästi toimi­viin, jolloin pörs­si­säh­kön vaih­te­lua voidaan hyödyn­tää kustan­nuk­sia pienen­ne­täessä. Älykäs ohjaus­jär­jes­telmä mahdol­lis­taa termos­taat­tien lisäksi myös muiden suurten kuor­mien ajas­tuk­sen, kuten esimer­kiksi lämmin­ve­si­va­raa­jan tai lämpö­pum­pun toimin­nan ajas­tuk­sen. Älykäs järjes­telmä mahdol­lis­taa myös enna­koin­nin sään muutok­siin, jolloin varsin­kin varaa­vien lämmi­tys­jär­jes­tel­mien tapauk­sessa voidaan pörs­si­säh­kön edul­li­set tunnit käyttää hyödyksi jo ennen sään kylmenemistä.

Jokai­nen koti on erilai­nen ja sähkö­jär­jes­tel­mien toteu­tuk­set ovat erilai­sia, joten yhtä oikeaa ratkai­sua ei ole. Ammat­ti­lai­set pysty­vät autta­maan, ja netti on pullol­laan esimerk­kejä ja ohjeita tee-se-itse -harrastajille.


Kirjoit­taja:

Ossi Laak­ko­nen, projek­ti­pääl­likkö, Digital Twin -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: MD Molla / Pexels.