Sairaan­hoitaja Mervi Nygren on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2022 alumni

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2022 alumniksi on valittu vuonna 2007 sairaan­hoi­ta­jaksi (AMK) valmis­tunut Mervi Nygren. Perus­te­luissa todetaan, että Siun sotessa aikuisten teho-osastolla työsken­televä Nygren on tehnyt vuosi­kausia yhteis­työtä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa muun muassa opiske­li­ja­työ­ryh­mässä sekä suorassa kontak­tissa opiske­li­joiden kanssa. Joka lukuvuosi hän on käynyt kerto­massa Suomen Sairaan­hoi­tajien (entinen Sairaan­hoi­ta­ja­liitto) toimin­nasta sekä sen annista opiske­li­joille ja valmis­tu­neille hoitajille.

Mervi Nygren kertoo olevansa pitkän linjan hoito­työn­tekijä, joka opiskeli ennen AMK-tutkin­toaan ensin perus­hoi­ta­jaksi ja sairaan­hoi­ta­jaksi. Yhteistyö Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Pohjois-Karjalan sairaan­hoi­tajien kanssa on tuonut syvyyttä opiske­li­ja­työhön opiske­li­ja­työ­ryhmän toiminnan vetäjänä.

– Minulle opiske­li­jatyö on ollut aina lähellä sydäntä, koska olen myös itse saanut hyvää ohjausta.  Toimin opiske­li­ja­vas­taavana teho-osastolla vuosia. Opiske­li­joiden kohtaa­minen luo pohjan myös ammatil­li­selle kasvulle, jatkaa Mervi.

Mervi Nygren aloitti kummi­sai­raan­hoi­ta­ja­toi­minnan Kareliassa ja toimii itse pilot­ti­ryhmän kummina. Pilot­ti­kum­mi­ryh­mässään hän on järjes­tänyt opiske­li­joille mahdol­li­suuksia tavata erilaisia hoitotyön ammattilaisia.

– Idea kummi­sai­raan­hoitaja-toimin­nasta on korona-ajan tylsyyden aikana tullut ajatus. Sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jalle kummi on vierellä kulkija, ajatusten jakaja sekä ammatil­lisen kasvun tukija. Toiminta jalostui luokka­koh­tai­seksi kummi­toi­min­naksi, kun esittelin asiaa Pohjois-Karjalan sairaanhoitajille.

Opettajat kuvaavat Merviä innos­ta­vaksi, aktii­vi­seksi sekä aurin­koi­seksi henki­löksi, joka opiske­li­joiden kanssa työsken­nel­lessään on aina läsnä ja opiske­li­joita varten.

– Hän uskaltaa nostaa epäkohtia esille, mutta työsken­nel­lessään opiske­li­joiden kanssa hän tuo erityi­sesti esille hoitotyön hyvät puolet, sen palkit­se­vuuden, mahdol­li­suudet uralla etene­miseen ja koulut­tau­tu­miseen. Mervi kertoo auliisti omasta sairaan­hoi­tajan työstään ja on järjes­tänyt opiske­li­joille mahdol­li­suuksia tutustua omaan työyk­sik­köönsä aikuisten teho-osastoon, jatkaa Kirsi Sallinen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden alumni on valittu vuodesta 2017 alkaen. Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edeltä­vistä oppilai­tok­sista valmis­tuneet opiske­lijat sekä kansain­vä­liset vaihto-opiske­lijat. Alumni­toi­minnan tavoit­teena on kehittää Karelian työelä­mä­lä­hei­syyttä ja tukea opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien synty­mistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuk­sessa asian­tun­ti­ja­luen­noit­si­joina, kutsua opiske­li­ja­ryhmiä opinto­vie­rai­lulle työpai­kalleen, tarjota opiske­li­joille harjoit­te­lu­paikkoja, projekteja ja opinnäy­tetyön aiheita sekä toimia mento­reina ja alan työelämään perehdyttäjinä.