Sairaan­hoi­taja Mervi Nygren on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden 2022 alumni

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden 2022 alum­niksi on valittu vuonna 2007 sairaan­hoi­ta­jaksi (AMK) valmis­tu­nut Mervi Nygren. Perus­te­luissa tode­taan, että Siun sotessa aikuis­ten teho-osas­tolla työs­ken­te­levä Nygren on tehnyt vuosi­kausia yhteis­työtä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa muun muassa opis­ke­li­ja­työ­ryh­mässä sekä suorassa kontak­tissa opis­ke­li­joi­den kanssa. Joka luku­vuosi hän on käynyt kerto­massa Suomen Sairaan­hoi­ta­jien (entinen Sairaan­hoi­ta­ja­liitto) toimin­nasta sekä sen annista opis­ke­li­joille ja valmis­tu­neille hoitajille.

Mervi Nygren kertoo olevansa pitkän linjan hoito­työn­te­kijä, joka opis­keli ennen AMK-tutkin­to­aan ensin perus­hoi­ta­jaksi ja sairaan­hoi­ta­jaksi. Yhteis­työ Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karja­lan sairaan­hoi­ta­jien kanssa on tuonut syvyyttä opis­ke­li­ja­työ­hön opis­ke­li­ja­työ­ryh­män toimin­nan vetäjänä.

– Minulle opis­ke­li­ja­työ on ollut aina lähellä sydäntä, koska olen myös itse saanut hyvää ohjausta.  Toimin opis­ke­li­ja­vas­taa­vana teho-osas­tolla vuosia. Opis­ke­li­joi­den kohtaa­mi­nen luo pohjan myös amma­til­li­selle kasvulle, jatkaa Mervi.

Mervi Nygren aloitti kummi­sai­raan­hoi­ta­ja­toi­min­nan Kare­liassa ja toimii itse pilot­ti­ryh­män kummina. Pilot­ti­kum­mi­ryh­mäs­sään hän on järjes­tä­nyt opis­ke­li­joille mahdol­li­suuk­sia tavata erilai­sia hoito­työn ammattilaisia.

– Idea kummi­sai­raan­hoi­taja-toimin­nasta on korona-ajan tylsyy­den aikana tullut ajatus. Sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jalle kummi on vierellä kulkija, ajatus­ten jakaja sekä amma­til­li­sen kasvun tukija. Toiminta jalos­tui luok­ka­koh­tai­seksi kummi­toi­min­naksi, kun esit­te­lin asiaa Pohjois-Karja­lan sairaanhoitajille.

Opet­ta­jat kuvaa­vat Merviä innos­ta­vaksi, aktii­vi­seksi sekä aurin­koi­seksi henki­löksi, joka opis­ke­li­joi­den kanssa työs­ken­nel­les­sään on aina läsnä ja opis­ke­li­joita varten.

– Hän uskal­taa nostaa epäkoh­tia esille, mutta työs­ken­nel­les­sään opis­ke­li­joi­den kanssa hän tuo erityi­sesti esille hoito­työn hyvät puolet, sen palkit­se­vuu­den, mahdol­li­suu­det uralla etene­mi­seen ja koulut­tau­tu­mi­seen. Mervi kertoo auliisti omasta sairaan­hoi­ta­jan työs­tään ja on järjes­tä­nyt opis­ke­li­joille mahdol­li­suuk­sia tutus­tua omaan työyk­sik­köönsä aikuis­ten teho-osas­toon, jatkaa Kirsi Sallinen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden alumni on valittu vuodesta 2017 alkaen. Alum­neja ovat kaikki Kare­liasta, Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edel­tä­vistä oppi­lai­tok­sista valmis­tu­neet opis­ke­li­jat sekä kansain­vä­li­set vaihto-opis­ke­li­jat. Alum­ni­toi­min­nan tavoit­teena on kehit­tää Kare­lian työelä­mä­lä­hei­syyttä ja tukea opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­sien synty­mistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuk­sessa asian­tun­ti­ja­luen­noit­si­joina, kutsua opis­ke­li­ja­ryh­miä opin­to­vie­rai­lulle työpai­kal­leen, tarjota opis­ke­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja, projek­teja ja opin­näy­te­työn aiheita sekä toimia mento­reina ja alan työelä­mään perehdyttäjinä.