Eri värisiä pelinappuloita

Tulok­sel­li­nen verkos­toi­tu­mi­nen vaatii suun­ni­tel­mal­li­suutta – Näin varmis­tat verkos­toi­tu­mi­sen hyödyt

Vuoden 2023 alussa päät­ty­vän Hyvin­voin­tia­lan kump­pa­nuuk­silla vaikut­ta­viin palve­lui­hin -hank­keen yhtenä keskei­senä toimin­tona on ollut verkos­toi­tu­mi­nen hyvin­voin­tia­lan toimi­joi­den, kuten yritys­ten ja järjes­tö­jen välillä. Hanke­suun­ni­tel­man mukaan kirjai­mel­li­sesti ”Lisätä moni­nai­sia ja pysy­vä­luon­tei­sia kump­pa­nuuk­sia ja verkostoja/arvoverkkoja”.

Verkos­toi­tu­mi­sen avulla on haluttu kannus­taa pienten maakun­nal­lis­ten toimi­joi­den pärjää­mistä toimia­lalla asia­kas­läh­töi­siä palve­luita kehit­tä­mällä ja digi­taa­li­suutta hyödyn­täen. Myös kehit­tä­mi­sen innoi­tusta on haettu yhdessä teke­mi­sestä keski­näi­sen kilpai­lun sijaan.

Hank­keen aikana on pureu­duttu myös verkos­toi­tu­mi­sen teori­aan aiheesta väitös­kir­jansa tehneen Jari Kattai­sen johdolla. Verkos­toi­tu­mi­sen tärkey­destä puhu­taan, mutta mieli­kuva siitä häilyy monen mielissä hämyis­ten cock­tail-kutsu­jen tai saunail­lan muodossa. Verkos­toi­tu­mi­nen voi kuiten­kin olla myös tavoit­teel­lista ja päämää­rä­tie­toista toimin­taa: kump­pa­nin hakua tosi­tar­koi­tuk­sella. Seuraa­vassa Jari Kattai­nen esit­te­lee verkos­toi­tu­mi­sen kolme askelta.

1. Itsensä johta­mi­nen ja oman osaa­mi­sen tunnistaminen

Nopeasti muut­tu­vassa maail­massa yrityk­sen ympä­rillä ei ole koskaan häiriö­töntä ja vakaata toimin­taym­pä­ris­töä. Yrityk­set tarvit­se­vat verkos­toja, jotka ovat hyvä keino yhdis­tää voima­va­roja ja luoda yhdessä jotain uutta yrityk­sen käyt­töön. Yrityk­sen on hyvä lähteä seuraa­vasti liikkeelle:

Ensin on etsit­tävä oikeat yrityk­set tai henki­löt, joilla on sellaista osaa­mista tai muita resurs­seja, joita tarvit­set omassa toimin­nas­sasi. Yrityk­sen on varmis­tet­tava jo varhai­sessa vaiheessa osal­lis­tu­vien henki­löi­den riit­tävä asema omissa yrityk­sessä tehdä päätök­siä. Yhteis­työ­kump­pa­nin valin­nan yhtey­dessä on hyvä tarkis­taa, että molem­milla on yhtei­nen ymmär­rys ja intressi laatia yhteis­työn tavoit­teet, jotta pääs­tään nopeasti käytän­nön toimin­taan. (Kattai­nen 2016.)

Oman yrityk­sen liit­ty­mi­nen verkos­toon voidaan nähdä kolmena aske­leena. Jokai­sessa osiossa on tärkeää, että orga­ni­saa­tio varmis­taa itsensä johta­mi­sen kaikissa tilan­teissa. (Kattai­nen 2016.)

Kuvio jossa esitelty verkostoon liittymisen kolme askelta: Oman organisaation johtaminen, itsensä johtaminen ja itsensä johtaminen verkostossa
Verkos­toon liit­ty­mi­sen kolme askelta (Kattai­nen 2016).

2. Itsensä johta­mi­nen verkostoon

Yrityk­sessä on tärkeää ymmär­tää verkos­toi­tu­mi­sen talou­del­li­set ja toimin­nal­li­set vaiku­tuk­set. On tärkeää tiedos­taa, millai­seen verkos­to­ko­ko­nai­suu­teen yritys on liit­ty­mässä, ja on varat­tava riit­tä­vät resurs­sit toimin­taa varten. Henki­lös­tön on tiedet­tävä mitä ollaan teke­mässä ja mitä pitää saada aikai­seksi.  Henki­lös­tölle on vies­tit­tävä riit­tä­vän usein toimin­nasta ja sen vaiheista sekä näytet­tävä avoi­mesti, että johto on aidosti sitou­tu­nut toimin­taan. Oman yrityk­sen asiat on oltava kunnossa, jotta voidaan siirtyä itsensä johta­mi­seen verkos­toon. (Kattai­nen 2016.)

Siir­ty­mi­nen verkos­toon on tehtävä näky­väksi koko henki­lös­tölle. Samoin on päätet­tävä, millai­sella johta­mi­sella siir­ty­mi­nen toteu­te­taan. Yrityk­sessä pitää olla henkilö, joka vie asioita eteen­päin johdon­mu­kai­sesti. Henki­lön tehtävä on estää johta­juu­den puute, joka aiheut­taa tilan­teen, jossa ”pitäisi tehdä” asenne valtaa tilaa ja ihmiset turhau­tu­vat aiheut­taen toimin­nan pysäh­ty­mi­sen. (Kattai­nen 2016.)

3. Itsensä johta­mi­nen verkos­tossa ja vaikut­ta­mi­nen verkos­ton suhteissa

Ensim­mäi­seksi, kiin­nitä huomio verkos­ton kokoon kutsu­mi­seen. Toiseksi, määrit­tele kuinka moneen verkos­toon voit liittyä. Kolman­neksi, pidä kokoa ajan mielessä asia­kas­läh­töi­nen toiminta. Verkos­ton muotou­tu­mis­pro­ses­sissa on vält­tä­mä­töntä toimin­nan ”liik­keellä pito”. Tarvit­taessa voidaan proses­sissa palata taak­se­päin ja sitten jatkaa eteen­päin toisella tavalla. (Kattai­nen 2016.)

Verkos­to­toi­min­nassa on tärkeää tiedos­taa missä vaiheessa verkos­ton toimin­taa ollaan. Osapuol­ten on myös tunnis­tet­tava, millai­nen rakenne verkos­tolle muodos­tuu ja miten verkos­tossa voi vaikut­taa toisiin osapuo­liin. Toimi­joi­den on integroi­tava erilai­set näke­myk­set ja vahvis­tet­tava sisäi­siä teki­jöitä pyrki­mällä tasa­ver­tai­seen toimin­taan uhkaa­matta kenen­kään auto­no­miaa. Verkos­tolla tulee olla toimin­nalle selkeä agenda ja seuranta, jotta osapuo­let sitou­tu­vat toimin­taan. On kuiten­kin tärkeää, että on taho, joka sitout­taa muita toimi­maan aktii­vi­sesti verkos­tossa. (Kattai­nen 2016.)

Yhteis­työn raken­ta­mi­sen aikana saattaa tulla vastoin­käy­mi­siä. Yksit­täi­sen konflik­tin tai epäon­nis­tu­mi­sen ei kannata kuiten­kaan antaa päättää yhteis­työtä. Tällöin on kiin­ni­tet­tävä erityi­nen huomio yhteis­työn hallin­taan ja johta­mi­seen liit­ty­viin asioi­hin. Johta­mi­sen on oltava johdon­mu­kaista ja asioita eteen­päin vievää toimin­taa. Yrityk­sessä on ymmär­ret­tävä yhteis­työn moni­muo­toi­suus ja huomioi­tava seuraa­via asioita. (Kattai­nen 2016.)

Verkos­to­yh­teis­työn aloit­ta­mi­nen synnyt­tää johta­mis­tar­peen, jotta asiat saadaan tapah­tu­maan saman­suun­tai­sesti. Verkos­to­yh­teis­työn osapuo­lien on tunnis­tet­tava johta­mi­sen tarve ja tärkeys. Kyse on suhtei­den johta­mi­sesta, joka ei synny itses­tään. Itsensä johta­mi­sen avulla yritys voi ohjata resurs­se­jaan verkos­toi­tu­mis­pro­ses­sin käyt­töön. Itsensä johta­mi­sen on toimit­tava koko proses­sin ajan.

Saman­ai­kai­sesti osapuol­ten on koko ajan muis­tet­tava vasta­vuo­roi­nen vaikut­ta­mi­nen. Ilman vasta­vuo­roista vaikut­ta­mista ei synny käytän­nön toimin­taa. Osapuo­lien on myös sovit­tava rooleista. Verkos­to­ta­son rooleissa turva­taan verkos­ton toimin­ta­kyky. Tehtä­vä­ta­son rooleissa osapuo­let raken­ta­vat käytän­nön toimin­taa. Yhteis­työn osapuo­lien on varmis­tet­tava, että jokin taho johtaa oikeilla toimilla näissä rooleissa, ja orga­ni­saa­tioi­den on hyväk­syt­tävä nämä roolit. (Kattai­nen 2016.)


Kirjoit­ta­jat:

Jari Kattai­nen, KTT, verkos­to­joh­ta­mi­sen asiantuntija

Anssi Kekko­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kattai­nen, Jari. 2016. Hete­rark­ki­sen verkos­to­yh­teis­työn johta­mis­tar­peet verkos­ton muotou­tu­mis­vai­heessa. Väitös­kirja. Lappeen­ranta Univer­sity of Tech­no­logy. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-003-8

Artik­ke­li­kuva: Pixabay