Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kansainvälisyyttä

Opiske­li­joiden osaaminen esiin uuden­lai­sella tapahtumakonseptilla

Kareliassa on pohdittu miten saada parempaa näkyvyyttä opiske­li­joiden projek­teille, opintojen aikana synty­välle osaami­selle ja työelä­mäyh­teis­työlle. Osaaminen ja oppiminen näkyy yleensä vain opiske­li­joille itselleen ja heidän opetta­jilleen. Oppimis­pro­jektien tulokset puolestaan jäävät toimek­sian­tajien käyttöön. Hollannin Leeuwar­de­nissa nostetaan vuosittain paikal­listen opiske­li­joiden osaaminen esiin erityi­sellä tavalla korkea­kou­lujen, ammatil­listen oppilai­tosten, opiske­li­joiden ja yritysten yhteis­työnä.  Pääsimme tutus­tumaan Leeuwarden Courant Awards -palkin­to­kon­septiin kesällä 2022.

Leeuwarden Courant Awards tekee opiske­li­ja­pro­jektit näkyväksi

Leeuwarden sijaitsee Pohjois-Hollan­nissa ja asukkaita siellä on noin 90 000. Leeuwarden on Fries­landin provinssin pääkau­punki, jossa on asukas­ti­heyteen verrattuna suuri määrä opiske­li­joita: Kaupun­gissa on kolmen korkea­koulun kampukset ja useita ammatil­lisia oppilai­toksia. Hollan­nissa koulu­tus­jär­jes­telmä vertautuu suoma­laiseen siinä mielessä, että myös siellä ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on vahva rooli työelä­mä­läh­töisen korkea­kou­lu­tuksen antajana.

Jokai­sesta Leeuwar­denin korkea­kou­lusta ja ammatil­li­sesta oppilai­tok­sesta valitaan vuosittain opiske­li­ja­pro­jekteja kisaamaan Leeuwarden Courant Award -palkin­noista. Kilpailun yhteis­työ­kump­panina toimii paikal­linen sanoma­lehti Leeuwarden Courant. Kaikki oppilai­tosten ehdokkaat esitellään vuorollaan lehdessä, ja lehden lukijat saivat äänestää mielen­kiin­toi­simmat projektit palkit­ta­viksi. Koulut maksavat kukin oman osuutensa sanoma­leh­delle ilmoi­tuksina kilpailun järjestämisestä.

Sanomalehtileike hollantilaisesta sanomalehdestä
Oppilai­tosten palkin­toeh­dokkaat esitellään näyttä­västi paikal­li­sessa sanomalehdessä.

Leeuwarden Courant Awards huipentuu palkin­to­gaalaan, jossa kaikki ehdokkaat esitte­levät projek­tinsa. Ehdokkaat pitävät 3 minuutin esitykset, ja paikalla on asian­tun­ti­ja­raati, joka antaa opiske­li­joille palau­tetta ja esittää kysymyksiä.

Pääpal­kintoja jaetaan kaksi: asian­tun­ti­ja­raadin palkinto, ja lehden jakama yleisöpalkinto.

Kaavio
Leeuwarden Courant Awards -kilpailun eteneminen.

Gaalassa opiske­lijat pääsevät parrasvaloihin

Tämän vuoden Leeuwarden Courant Awards -gaala järjes­tettiin kulttuu­ritalo Neushoor­nissa.  Illan aikana esitellyt opiske­li­ja­pro­jektit olivat todella mielen­kiin­toisia, ja koskivat moninaisia koulu­tusaloja teatte­rista viher­suun­nit­teluun ja valoku­vauk­sesta juuston­val­mis­tukseen. Opiske­lijat esitte­livät oman työnsä innos­tu­neesti ja asiaan paneutuen.

Tilaisuus kokosi yhteen oppilai­tosten ja yrity­se­lämän edustajia sekä kaupun­ki­laisia. Projektit saivat hyvää näkyvyyttä, ja hienot opiske­lijat pääsivät parras­va­loihin esitte­lemään osaamistaan suurelle yleisölle.

Erityistä huomiota kiinni­timme siihen, että myös ammatil­linen koulutus osallistui tapah­tumaan ja kilpailu toi esiin opiske­li­joiden ammat­ti­taidon yhtä arvok­kaana kuin korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden osaamisen.

Palkin­to­gaa­lassa opiske­lijat esitte­livät projek­tejaan hienoissa puitteissa.

Karelian korkea­kou­lu­kumppani Van Hall Larenstein käytti tapah­tu­masta saadun media­hyödyn ja iloitsi koko organi­saation tasolla omien opiske­li­joiden kilpai­lu­me­nes­tyk­sestä. Yksi vuoden 2022 palki­tuista oli Van Hall Larenstein -ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­ja­tiimi, joka oli suunni­tellut naisille tarkoi­tetut maata­lous­työ­haa­larit vastuul­li­sista materi­aa­leista. Esitte­ly­videon voi katsoa täältä.

Palkin­to­gaala oli suuren maailman tyyliin järjes­tetty tilaisuus väriva­loineen, intro­musiik­keineen, juonta­jineen ja väliai­ka­tar­joi­luineen.  Hienoa oli havaita, millä tavalla opiske­li­joiden tekeminen ja osaaminen oli nostettu keskiöön ja ison yleisön huomion kohteeksi. Voisi toimia myös Joensuussa!


Kirjoit­tajat:

Tarja Tuononen, markki­noin­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoit­tajat olivat ERASMUS+-henkilöstövaihdossa Hollannin Leeuwar­de­nissa kesäkuussa 2022. Vierailun aikana tutus­tuttiin Karelian kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen markki­noinnin ja viestinnän käytäntöihin.