Keltainen tausta, tähtiä ja palkintopokaali

Opis­ke­li­joi­den osaa­mi­nen esiin uuden­lai­sella tapahtumakonseptilla

Kare­liassa on pohdittu miten saada parem­paa näky­vyyttä opis­ke­li­joi­den projek­teille, opin­to­jen aikana synty­välle osaa­mi­selle ja työelä­mäyh­teis­työlle. Osaa­mi­nen ja oppi­mi­nen näkyy yleensä vain opis­ke­li­joille itsel­leen ja heidän opet­ta­jil­leen. Oppi­mis­pro­jek­tien tulok­set puoles­taan jäävät toimek­sian­ta­jien käyt­töön. Hollan­nin Leeuwar­de­nissa noste­taan vuosit­tain paikal­lis­ten opis­ke­li­joi­den osaa­mi­nen esiin erityi­sellä tavalla korkea­kou­lu­jen, amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten, opis­ke­li­joi­den ja yritys­ten yhteis­työnä.  Pääsimme tutus­tu­maan Leeuwar­den Courant Awards -palkin­to­kon­sep­tiin kesällä 2022.

Leeuwar­den Courant Awards tekee opis­ke­li­ja­pro­jek­tit näkyväksi

Leeuwar­den sijait­see Pohjois-Hollan­nissa ja asuk­kaita siellä on noin 90 000. Leeuwar­den on Fries­lan­din provins­sin pääkau­punki, jossa on asukas­ti­hey­teen verrat­tuna suuri määrä opis­ke­li­joita: Kaupun­gissa on kolmen korkea­kou­lun kampuk­set ja useita amma­til­li­sia oppi­lai­tok­sia. Hollan­nissa koulu­tus­jär­jes­telmä vertau­tuu suoma­lai­seen siinä mielessä, että myös siellä ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on vahva rooli työelä­mä­läh­töi­sen korkea­kou­lu­tuk­sen antajana.

Jokai­sesta Leeuwar­de­nin korkea­kou­lusta ja amma­til­li­sesta oppi­lai­tok­sesta vali­taan vuosit­tain opis­ke­li­ja­pro­jek­teja kisaa­maan Leeuwar­den Courant Award -palkin­noista. Kilpai­lun yhteis­työ­kump­pa­nina toimii paikal­li­nen sano­ma­lehti Leeuwar­den Courant. Kaikki oppi­lai­tos­ten ehdok­kaat esitel­lään vuorol­laan lehdessä, ja lehden lukijat saivat äänes­tää mielen­kiin­toi­sim­mat projek­tit palkit­ta­viksi. Koulut maksa­vat kukin oman osuu­tensa sano­ma­leh­delle ilmoi­tuk­sina kilpai­lun järjestämisestä.

Sanomalehtileike hollantilaisesta sanomalehdestä
Oppi­lai­tos­ten palkin­toeh­dok­kaat esitel­lään näyt­tä­västi paikal­li­sessa sanomalehdessä.

Leeuwar­den Courant Awards huipen­tuu palkin­to­gaa­laan, jossa kaikki ehdok­kaat esit­te­le­vät projek­tinsa. Ehdok­kaat pitävät 3 minuu­tin esityk­set, ja paikalla on asian­tun­ti­ja­raati, joka antaa opis­ke­li­joille palau­tetta ja esittää kysymyksiä.

Pääpal­kin­toja jaetaan kaksi: asian­tun­ti­ja­raa­din palkinto, ja lehden jakama yleisöpalkinto.

Kaavio
Leeuwar­den Courant Awards -kilpai­lun eteneminen.

Gaalassa opis­ke­li­jat pääse­vät parrasvaloihin

Tämän vuoden Leeuwar­den Courant Awards -gaala järjes­tet­tiin kult­tuu­ri­talo Neus­hoor­nissa.  Illan aikana esitel­lyt opis­ke­li­ja­pro­jek­tit olivat todella mielen­kiin­toi­sia, ja koski­vat moni­nai­sia koulu­tusa­loja teat­te­rista viher­suun­nit­te­luun ja valo­ku­vauk­sesta juus­ton­val­mis­tuk­seen. Opis­ke­li­jat esit­te­li­vät oman työnsä innos­tu­neesti ja asiaan paneutuen.

Tilai­suus kokosi yhteen oppi­lai­tos­ten ja yrity­se­lä­män edus­ta­jia sekä kaupun­ki­lai­sia. Projek­tit saivat hyvää näky­vyyttä, ja hienot opis­ke­li­jat pääsi­vät parras­va­loi­hin esit­te­le­mään osaa­mis­taan suurelle yleisölle.

Erityistä huomiota kiin­ni­timme siihen, että myös amma­til­li­nen koulu­tus osal­lis­tui tapah­tu­maan ja kilpailu toi esiin opis­ke­li­joi­den ammat­ti­tai­don yhtä arvok­kaana kuin korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den osaamisen.

Palkin­to­gaa­lassa opis­ke­li­jat esit­te­li­vät projek­te­jaan hienoissa puitteissa.

Kare­lian korkea­kou­lu­kump­pani Van Hall Larens­tein käytti tapah­tu­masta saadun media­hyö­dyn ja iloitsi koko orga­ni­saa­tion tasolla omien opis­ke­li­joi­den kilpai­lu­me­nes­tyk­sestä. Yksi vuoden 2022 palki­tuista oli Van Hall Larens­tein -ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­tiimi, joka oli suun­ni­tel­lut naisille tarkoi­te­tut maata­lous­työ­haa­la­rit vastuul­li­sista mate­ri­aa­leista. Esit­te­ly­vi­deon voi katsoa täältä.

Palkin­to­gaala oli suuren maail­man tyyliin järjes­tetty tilai­suus väri­va­loi­neen, intro­musiik­kei­neen, juon­ta­ji­neen ja väliai­ka­tar­joi­lui­neen.  Hienoa oli havaita, millä tavalla opis­ke­li­joi­den teke­mi­nen ja osaa­mi­nen oli nostettu keski­öön ja ison yleisön huomion kohteeksi. Voisi toimia myös Joensuussa!


Kirjoit­ta­jat:

Tarja Tuono­nen, mark­ki­noin­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoit­ta­jat olivat ERASMUS+-henkilöstövaihdossa Hollan­nin Leeuwar­de­nissa kesä­kuussa 2022. Vierai­lun aikana tutus­tut­tiin Kare­lian kump­pa­ni­kor­kea­kou­lu­jen mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän käytäntöihin.