Kare­lian uusi ICT-insi­nöö­ri­kou­lu­tus ratkoo digi­taa­li­sen osaa­mi­sen haastetta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tule­vana keväänä haet­ta­vana uusi englan­nin­kie­li­nen tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan (ICT) insi­nöö­ri­kou­lu­tus. Tutkinto antaa laajan tieto­tai­don työs­ken­nellä ICT-alalla Suomessa. Tavoit­teena on houku­tella alasta kiin­nos­tu­neita nuoria ympäri maail­man opis­ke­le­maan Joen­suu­hun ja toisaalta rohkaista myös suoma­lai­sia insi­nöö­rio­pis­ke­li­joita kansain­vä­lis­ty­mään osana opin­to­jaan.

– Uusi tutkin­tomme liittyy vahvasti ICT-yritys­ten todel­li­siin osaa­mis­tar­pei­siin. Työn murros ja siihen liit­tyvä vahva digi­ta­li­nen osaa­mi­nen ovat haaste, johon olemme nyt osal­tamme vastaa­massa, rehtori Petri Raivo Kare­liasta kertoo.

– Koulu­tus on englan­nin­kie­li­senä, ja siten mahdol­lis­tamme kansain­vä­lis­ten lahjak­kai­den opis­ke­li­joi­den kehit­ty­mi­sen alan asian­tun­ti­joiksi, jolloin heidän osaa­mi­sensa täsmää Pohjois-Karja­lan yritys­sek­to­rin tarpeisiin.

Myös vahvasti kansain­vä­li­sesti toimi­van Valamis Groupin toimi­tus­joh­taja Jussi Hurs­kai­nen kertoo työvoi­man kapei­koista ICT-alalla.

– Itä-Suomessa ICT-alan kasvua rajoit­taa puute osaa­jista. ICT-taitoja tarvi­taan yhä useam­malla alalla ja yhä useam­mat yrityk­set ja orga­ni­saa­tiot ovat nimen­neet ICT:n stra­te­gi­sesti keskei­seksi kehi­ty­sa­lu­eeksi. Englan­nin­kie­li­nen ICT-koulu­tus­oh­jelma tukee Vala­mik­sen kansain­vä­listä liike­toi­min­taa. Jotta pysyi­simme kilpai­lu­ky­kyi­senä, meille on kriit­tistä, että tarjolla on koulu­tet­tua henki­lös­töä. ICT-taitoja tarvi­taan erityi­sesti data-analyy­siin ja web-kehitykseen.

Tutkin­non nimi on Degree Programme in Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy, sen laajuus on 240 opin­to­pis­tettä ja kesto on neljä luku­vuotta.  Opin­toja voi suun­nata joko auto­maa­tioon tai sovel­lus­ke­hit­tä­mi­seen. Hakuaika on 4.-18. tammi­kuuta 2023.

Lisäksi tarjolla on euroop­pa­lai­sen INVEST-allians­sin tarjoama mahdol­li­suus: yksi­vuo­ti­nen erikois­tu­mis­oh­jelma Society 5.0 and Digital Transformation.