Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian uusi ICT-insinöö­ri­kou­lutus ratkoo digitaa­lisen osaamisen haastetta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tulevana keväänä haettavana uusi englan­nin­kie­linen tieto- ja viestin­tä­tek­niikan (ICT) insinöö­ri­kou­lutus. Tutkinto antaa laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla Suomessa. Tavoit­teena on houku­tella alasta kiinnos­tu­neita nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun ja toisaalta rohkaista myös suoma­laisia insinöö­rio­pis­ke­li­joita kansain­vä­lis­tymään osana opintojaan.

– Uusi tutkin­tomme liittyy vahvasti ICT-yritysten todel­lisiin osaamis­tar­peisiin. Työn murros ja siihen liittyvä vahva digita­linen osaaminen ovat haaste, johon olemme nyt osaltamme vastaa­massa, rehtori Petri Raivo Kareliasta kertoo.

– Koulutus on englan­nin­kie­lisenä, ja siten mahdol­lis­tamme kansain­vä­listen lahjak­kaiden opiske­li­joiden kehit­ty­misen alan asian­tun­ti­joiksi, jolloin heidän osaami­sensa täsmää Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin tarpeisiin.

Myös vahvasti kansain­vä­li­sesti toimivan Valamis Groupin toimi­tus­johtaja Jussi Hurskainen kertoo työvoiman kapei­koista ICT-alalla.

– Itä-Suomessa ICT-alan kasvua rajoittaa puute osaajista. ICT-taitoja tarvitaan yhä useam­malla alalla ja yhä useammat yritykset ja organi­saatiot ovat nimenneet ICT:n strate­gi­sesti keskei­seksi kehity­sa­lu­eeksi. Englan­nin­kie­linen ICT-koulu­tus­oh­jelma tukee Valamiksen kansain­vä­listä liike­toi­mintaa. Jotta pysyi­simme kilpai­lu­ky­kyisenä, meille on kriit­tistä, että tarjolla on koulu­tettua henki­löstöä. ICT-taitoja tarvitaan erityi­sesti data-analyysiin ja web-kehitykseen.

Tutkinnon nimi on Degree Programme in Infor­mation and Commu­nication Technology, sen laajuus on 240 opinto­pis­tettä ja kesto on neljä lukuvuotta.  Opintoja voi suunnata joko automaa­tioon tai sovel­lus­ke­hit­tä­miseen. Hakuaika on 4.-18. tammi­kuuta 2023.

Lisäksi tarjolla on euroop­pa­laisen INVEST-allianssin tarjoama mahdol­lisuus: yksivuo­tinen erikois­tu­mis­oh­jelma Society 5.0 and Digital Transformation.