Categories
Uutiset

Kolumni: Avaa työpaikkasi ovi kansain­vä­li­selle opiskelijalle

Nykyään puhutaan paljon kansain­vä­li­sestä rekry­toin­nista. Erityi­sesti sen tarpeesta. Työvoima loppuu Suomesta ja väestö­ra­kenne on vinksallaan. Jotakin on keksittävä. Ratkai­suksi esitetään usein työpe­räistä maahan­muuttoa. Sitäkin tarvitaan.

Usein kuitenkin mieti­tyttää, miksi lähteä merta edemmäs kalaan. Kalaisat vedet täälläkin on. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on parisataa kansain­vä­listä tutkinto-opiske­lijaa. Heistä suuri osa haluaa jäädä töihin Joensuuhun ja muualle Pohjois-Karjalaan. He tekevät opinto­jensa aikana paljon töitä tämän eteen: opiske­levat omaa alaansa, suomen kieltä ja suoma­laisia työelämä- ja työnha­ku­taitoja. Silti harva pääsee paikal­li­sille työmarkkinoille.

Jo harjoit­te­lu­paikat ovat kiven alla. Jokaisen ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lijan tutkintoon kuuluu työhar­joit­te­lu­jakso. Ilman sen suorit­ta­mista opiskelija ei valmistu. Jos alueelta ei löydy harjoit­te­lu­paikkaa, suorittaa opiskelija harjoit­te­lunsa joko muualla Suomessa tai ulkomailla. Sinne he sitten työllis­tyvät ja jäävät. Työhar­joittelu on nimittäin monesti se kuuluisa jalka oven väliin. Harjoit­te­lu­pai­kastani minäkin sain ensim­mäisen ”oikean” työni.

”Meillä ei puhuta englantia”, ”työteh­tävät vaativat erinomaisen suomen kielen taidon”, ”asiakkaat eivät ole tottu­neita ulkomaa­laisiin työnte­ki­jöihin” ja ”en tiedä, onko organi­saa­tiomme valmis tällaiseen muutokseen”. Tässä liuta perus­te­luita, joita kuullaan harjoit­te­lu­paikkoja kysel­lessä. Jos ylipäätään mitään viitsitään vastata. 

On helpompaa sanoa ei kuin miettiä, miten harjoit­telun toteut­ta­minen olisi mahdol­lista. Työnan­tajien on aika katsoa peiliin, olla kaukaa viisaita ja ottaa askeleita kohti monimuo­toi­sempaa työelämää.  Nyt on korkea aika ratkaista, miten työpai­koilla saadaan hommat hoide­tuksi myös kehit­ty­vällä kieli­tai­dolla. Vaalitaan rallienglantia ja -suomea. Työelä­mässä vaadittava kieli­taito kehittyy nimenomaan työpai­kalla. Tukea ja koulu­tusta osaamisen kehit­tä­miseen on tarjolla paljon.

Väitän, että on yrityk­selle helpompaa saada pitkä­ai­kainen työntekijä kansain­vä­li­sestä opiske­li­jasta kuin pelkän työn vuoksi Suomeen muutta­jasta. Kansain­vä­liset tutkinto-opiske­lijat tuntevat alueen, heillä on tuore osaaminen ja todel­linen tahtotila rakentaa elämänsä ja uransa täällä. Lisäksi heillä on suoma­lainen koulutus. Sitäkös vasta Suomessa arvos­tetaan.

(Kolumni on julkaistu sanoma­lehti Karja­lai­sessa 12.11.2022)


Taru Väisänen
Projek­ti­asian­tuntija