Categories
Artikkelit Pulssi Videot Kansainvälisyyttä

Kummiy­ri­tykset kannus­tavat muitakin ottamaan kansain­vä­lisiä harjoittelijoita

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kummiy­ri­tys­toi­minta tiivistää yhteis­työtä alueen työnan­tajien ja korkea­koulun englan­nin­kie­listen koulu­tusten välillä. Toiminnan avulla kansain­vä­liset opiske­lijat pääsevät entistä paremmin suorit­ta­mamaan opintoi­hinsa kuuluvia harjoit­te­lu­jaksoja maakunnan yrityk­sissä ja organi­saa­tioissa. Kummiy­ri­tys­toi­minta edistää yritysten kansain­vä­lis­ty­mistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensim­mäiset askeleet kohti kansainvälistymistä.

Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbonaut, European Forest Institute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj, Redkik, Phillips Medisize, Iivari Mononen, Forward Forever, Kelluu, Suomen Biathlon, Juuriska, Vaara Sport Oy, Fodesco ja Hypermemo Oy. Kansain­vä­listen opiske­li­joiden harjoit­te­lu­jaksoja on toteu­tunut seitse­mässä yrityk­sessä tai organisaatiossa.

Suoma­laisen ja ulkomaa­laisen opiske­lijan parityönä suorittama, niin sanottu tandem-harjoittelu on myös mahdol­linen. Tandem-harjoit­te­lussa opiske­lijat saavat toisiltaan tukea esimer­kiksi kulttuu­ri­si­don­nai­sissa työteh­tä­vissä ja pääsevät tekemään tiimi­työtä. Myös kieli­taidon karttu­minen puolin ja toisin on tandem-harjoit­telun etuja.

Kummiy­ri­tys­toi­minta on yrityk­sille maksu­tonta. Lisää yrityksiä ja organi­saa­tioita toivotaan mukaan kummiyritystoimintaan.

Kummiy­ri­tykset sitou­tuvat tarjoamaan harjoit­te­lu­paikkoja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun englan­nin­kie­listen koulu­tusten kansain­vä­li­sille opiske­li­joille sekä kehit­tämään kummiy­ri­tys­toi­mintaa yhteis­työssä korkea­koulun kanssa. Yhteistyö on harjoit­te­lu­jak­sojen lisäksi paljon muutakin. Kummiy­ri­tyksiin järjes­tetään vierailuja opiske­li­ja­ryh­mille ja kummiy­ri­tykset voivat tarjota opiske­li­joille esimer­kiksi toimek­siantoja opinto­jak­soille sekä opinnäy­tetyön aiheita.

Kummiy­ri­tyksiä tuetaan monipuolisesti

Mukaan kummiy­ri­tys­toi­mintaan voivat tulla työnan­tajat, jotka haluavat kansain­vä­listää työyh­tei­söään ja organi­saa­tiotaan, kenties aloittaa vienti­toi­mintaa tai saada uuden­laista osaamista (esim. kulttuuri- ja kielio­saa­mista) organi­saa­tioonsa. Osalla kummiy­ri­tyk­sistä on motivaa­tiona ollut myös yhteis­kun­nal­lisen vastuun kanta­minen, sillä organi­saatiot tiedos­tavat, että kansain­vä­lisen opiske­lijan työllis­ty­minen on vaikeaa.

Harjoit­telun työteh­tä­viksi sopivat saman­laiset tehtävät kuin suoma­lais­opis­ke­li­joil­lekin. Kansain­vä­liset opiske­lijat ovat opiskelleet opinto­jensa aikana myös suomen kieltä, mutta kieli­taito vaihtelee. Monessa yrityk­sessä saatetaan arastella myös omaa englannin kielen taitoa, mutta se on turhaa. Useim­malle kansain­vä­li­selle opiske­li­jalle myös englanti on vieras kieli.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tukee kummiy­ri­tys­toi­mintaan mukaan lähteviä yrityksiä ja organi­saa­tioita monin tavoin. Kummi­työ­nan­tajat saavat apua sopivan harjoit­te­lijan rekry­tointiin, maksut­tomia ja aihepiiriin liittyviä opintoja henki­lös­tölleen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun tarjon­nasta osaamisen kehit­tä­misen tueksi sekä tukea monimuo­toisen työyh­teisön raken­ta­miseen tarpei­densa mukaan.

Tällä videolla kummiy­ri­tykset EFI, Phillips Medisize ja Arbonaut sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kansain­vä­liset opiske­lijat kertovat kokemuk­siaan harjoit­te­lu­jak­soista. Videon toivotaan kannus­tavan uusia yrityksiä ja organi­saa­tioita mukaan kummiyritystoimintaan:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kummiy­ri­tys­toi­mintaa kehitetään Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa (REACT Esr).


Teksti:

Sanna Jeskanen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Taru Väisänen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video:

Sofiya Meleshkova, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu