Mies ja nainen keskustelemassa

Kummiy­ri­tyk­set kannus­ta­vat muita­kin otta­maan kansain­vä­li­siä harjoittelijoita

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kummiy­ri­tys­toi­minta tiivis­tää yhteis­työtä alueen työnan­ta­jien ja korkea­kou­lun englan­nin­kie­lis­ten koulu­tus­ten välillä. Toimin­nan avulla kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat pääse­vät entistä parem­min suorit­ta­ma­maan opin­toi­hinsa kuulu­via harjoit­te­lu­jak­soja maakun­nan yrityk­sissä ja orga­ni­saa­tioissa. Kummiy­ri­tys­toi­minta edistää yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensim­mäi­set aske­leet kohti kansainvälistymistä.

Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbo­naut, Euro­pean Forest Insti­tute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj, Redkik, Phil­lips Medi­size, Iivari Mononen, Forward Forever, Kelluu, Suomen Biath­lon, Juuriska, Vaara Sport Oy, Fodesco ja Hyper­memo Oy. Kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lu­jak­soja on toteu­tu­nut seit­se­mässä yrityk­sessä tai organisaatiossa.

Suoma­lai­sen ja ulko­maa­lai­sen opis­ke­li­jan pari­työnä suorit­tama, niin sanottu tandem-harjoit­telu on myös mahdol­li­nen. Tandem-harjoit­te­lussa opis­ke­li­jat saavat toisil­taan tukea esimer­kiksi kult­tuu­ri­si­don­nai­sissa työteh­tä­vissä ja pääse­vät teke­mään tiimi­työtä. Myös kieli­tai­don kart­tu­mi­nen puolin ja toisin on tandem-harjoit­te­lun etuja.

Kummiy­ri­tys­toi­minta on yrityk­sille maksu­tonta. Lisää yrityk­siä ja orga­ni­saa­tioita toivo­taan mukaan kummiyritystoimintaan.

Kummiy­ri­tyk­set sitou­tu­vat tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­koja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun englan­nin­kie­lis­ten koulu­tus­ten kansain­vä­li­sille opis­ke­li­joille sekä kehit­tä­mään kummiy­ri­tys­toi­min­taa yhteis­työssä korkea­kou­lun kanssa. Yhteis­työ on harjoit­te­lu­jak­so­jen lisäksi paljon muuta­kin. Kummiy­ri­tyk­siin järjes­te­tään vierai­luja opis­ke­li­ja­ryh­mille ja kummiy­ri­tyk­set voivat tarjota opis­ke­li­joille esimer­kiksi toimek­sian­toja opin­to­jak­soille sekä opin­näy­te­työn aiheita.

Kummiy­ri­tyk­siä tuetaan monipuolisesti

Mukaan kummiy­ri­tys­toi­min­taan voivat tulla työnan­ta­jat, jotka halua­vat kansain­vä­lis­tää työyh­tei­söään ja orga­ni­saa­tio­taan, kenties aloit­taa vien­ti­toi­min­taa tai saada uuden­laista osaa­mista (esim. kult­tuuri- ja kielio­saa­mista) orga­ni­saa­tioonsa. Osalla kummiy­ri­tyk­sistä on moti­vaa­tiona ollut myös yhteis­kun­nal­li­sen vastuun kanta­mi­nen, sillä orga­ni­saa­tiot tiedos­ta­vat, että kansain­vä­li­sen opis­ke­li­jan työl­lis­ty­mi­nen on vaikeaa.

Harjoit­te­lun työteh­tä­viksi sopivat saman­lai­set tehtä­vät kuin suoma­lais­opis­ke­li­joil­le­kin. Kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat ovat opis­kel­leet opin­to­jensa aikana myös suomen kieltä, mutta kieli­taito vaih­te­lee. Monessa yrityk­sessä saate­taan aras­tella myös omaa englan­nin kielen taitoa, mutta se on turhaa. Useim­malle kansain­vä­li­selle opis­ke­li­jalle myös englanti on vieras kieli.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tukee kummiy­ri­tys­toi­min­taan mukaan lähte­viä yrityk­siä ja orga­ni­saa­tioita monin tavoin. Kummi­työ­nan­ta­jat saavat apua sopivan harjoit­te­li­jan rekry­toin­tiin, maksut­to­mia ja aihe­pii­riin liit­ty­viä opin­toja henki­lös­töl­leen avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun tarjon­nasta osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen tueksi sekä tukea moni­muo­toi­sen työyh­tei­sön raken­ta­mi­seen tarpei­densa mukaan.

Tällä videolla kummiy­ri­tyk­set EFI, Phil­lips Medi­size ja Arbo­naut sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat kerto­vat koke­muk­si­aan harjoit­te­lu­jak­soista. Videon toivo­taan kannus­ta­van uusia yrityk­siä ja orga­ni­saa­tioita mukaan kummiyritystoimintaan:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kummiy­ri­tys­toi­min­taa kehi­te­tään Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keessa (REACT Esr).


Teksti:

Sanna Jeska­nen, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Taru Väisä­nen, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Video:

Sofiya Melesh­kova, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu