Ihmisiä pöydän ääressä

Suomen­kie­li­sissä koulu­tuk­sissa opis­ke­le­vat vieras­kie­li­set tarvit­se­vat ja saavat tukea

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun suomen­kie­li­sissä koulu­tuk­sissa opis­ke­lee melkein sata­kak­si­kym­mentä opis­ke­li­jaa, joiden äidin­kieli on jokin muu kuin suomi. Joukossa on monen­lai­sia opis­ke­li­joita: Suomessa synty­neitä, kaksois­kan­sa­lai­sia ja maahan muut­ta­neita. Korkea­kou­luo­pin­not vieraalla kielellä vaati­vat opis­ke­li­jalta paljon. Monelle myös suoma­lai­nen koulu­tus­jär­jes­telmä on vieras, kun perus­koulu ja toisen asteen opinnot on suori­tettu muualla.

Loka­kuussa Kare­liassa järjes­tet­tiin suomen­kie­li­si­sissä koulu­tuk­sissa opis­ke­le­ville vieras­kie­li­sille yhtei­nen tapaa­mi­nen, jossa opis­ke­li­jat pääsi­vät kerto­maan koke­muk­si­aan ja tarpei­taan sekä anta­maan ja saamaan vertais­tu­kea. Tilai­suu­teen osal­lis­tui viisi opis­ke­li­jaa eri koulu­tus­aloilta. Suurin osa opis­ke­li­joista oli asunut Suomessa 4-5 vuotta. Kaikki opis­ke­li­jat olivat saapu­neet Suomeen Euroo­pan ulko­puo­lelta ja suurin osa oli aloit­ta­nut opin­tonsa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kulu­vana syksynä. 

Moni­nai­set polut korkeakouluun

Kaikki tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat opis­ke­li­jat olivat tulleet vali­tuksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joiksi muussa kuin yhteis­haussa. Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­van koulu­tuk­sen Kare­liassa tai muualla oli käynyt neljä viidestä, ja kolme heistä oli saanut opis­ke­lu­pai­kan eril­lis­haussa valmen­ta­van koulu­tuk­sen suori­tet­tu­aan. Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­valla koulu­tuk­sella on siis suuri merki­tys korkea­kou­luo­pin­to­jen saavu­tet­ta­vuu­den näkö­kul­masta maahan muuttaneille.

Huomio­nar­voista on myös se, että kaikki opis­ke­li­jat olivat eri koulu­tus­aloilta. Vieras­kie­li­set opis­ke­li­jat ovat ja tulevat enene­vissä määrin olemaan koulu­tuk­sissa arki­päi­vää, minkä vuoksi tuki­pal­ve­luita ja maahan­muut­ta­ja­työ­hön liit­ty­vää osaa­mista on tärkeää kehit­tää koko korkea­kou­lun laajuisesti.

Vertais­tuen voima on valtava

Kaikki tilai­suu­teen osal­lis­tu­neet opis­ke­li­jat jakoi­vat tunteen siitä, millaista on olla opis­ke­lu­ryh­män ainoa vieras­kie­li­nen. Vaikka muuta kuin suomea äidin­kie­le­nään puhuvia on suomen­kie­li­sissä koulu­tuk­sissa verrat­tain paljon, on harvi­naista, että heitä olisi samassa ryhmässä useampi.

Maahan­muut­ta­ja­taus­tai­set opis­ke­li­jat tulevat harvoin korkea­kou­luun suoraan toiselta asteelta ja ovat iältään vanhem­pia kuin ryhmän muut opis­ke­li­jat. Paljon puhuttu kieli­muuri on yksi este, mutta poruk­kaan pääse­mistä voi hanka­loit­taa moni muukin seikka.

Tapah­tu­man osal­lis­tu­jat olivat kiitol­li­sia siitä, että pääsi­vät tapaa­maan muita saman­kal­tai­sessa tilan­teessa olevia opis­ke­li­joita. On helpot­ta­vaa kuulla, ettei ole yksin ajatus­tensa kanssa. Moni opis­ke­lija kertoi ajat­te­le­vansa usein, että on varmasti ainoa, joka ei osaa tai ymmärrä.

Vertais­tuen lisäksi opis­ke­li­jat saivat toisil­taan hyödyl­li­siä vink­kejä opis­ke­lun tueksi. Tapah­tu­man yhtey­dessä vaih­det­tiin yhteys­tie­toja ja opis­ke­li­jat kertoi­vat halua­vansa jatkaa tois­tensa tapaa­mista jatkossakin.

Vieraalla kielellä opis­ke­le­mi­nen vaatii energiaa

Yhteistä kaikille tapah­tu­maan osal­lis­tu­jille oli myös se, että he kokivat erityi­sesti kirjoit­ta­mista vaati­vien tehtä­vien aiheut­ta­van pään­vai­vaa. Eräs opis­ke­lija kertoi, että usean sivun mittai­sen rapor­tin kirjoit­ta­mi­nen suomeksi tuntuu joskus lähes mahdot­to­malta, kun omalla äidin­kie­lel­lä­kään kirjoit­ta­mi­nen ei ole mielui­saa puuhaa. Monesti tehtä­vien sana­mää­rä­vaa­ti­muk­set alkavat ahdis­taa jo ennen kirjoi­tus­työssä alkuun pääse­mistä. Myös haltuun otet­ta­via teks­ti­la­jeja on paljon: oppi­mis­päi­vä­kir­jat, esseet, refe­raa­tit ja raportit.

Kaikki tapah­tu­maan osal­lis­tu­jat kiit­te­li­vät Kare­lian opet­ta­jia ja opis­ke­lu­ka­ve­rei­taan siitä, että apua saa ja opet­ta­jat selit­tä­vät asioita uudel­leen, kun kysyy.

Toisaalta moni koki hanka­laksi keskeyt­tää opet­ta­jan ja kysyä, jos ei ymmärrä. Myös Pohjois-Karja­lan murre ja opet­ta­jien nopea puhe­tahti hämmäs­tytti monia. Pitkät koulu­päi­vät koet­tiin uuvut­ta­viksi, sillä vieraalla kielellä opis­kelu vaatii paljon ener­giaa ja keskittymistä.

Toiveita tuki­toi­men­pi­teistä ja armol­li­suutta itseä kohtaan

Opis­ke­li­joilla oli paljon ideoita siitä, millai­set tuki­toi­met heitä auttai­si­vat. Tent­tei­hin toivot­tiin lisä­ai­kaa, mahdol­li­suutta ottaa sana­kirja mukaan ja ylimää­räistä uusi­mis­mah­dol­li­suutta. Lisäksi toivot­tiin erilai­sia malli­vas­tauk­sia ja tallen­teita luen­noista. Opetuk­sissa käytet­tä­viin videoi­hin toivot­tiin teks­ti­tyk­siä ja raport­tei­hin ja oppi­mis­päi­vä­kir­joi­hin tuki­ky­sy­myk­siä. Keskus­te­lu­nai­heeksi nousi myös mahdol­li­suus käyttää englan­nin kieltä kirjal­li­sissa tehtävissä.

Yksi tapah­tu­maan osal­lis­tu­neista oli Anna Jaro­vaja, joka opis­ke­lee Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa media­no­miksi ja on amma­til­taan toimit­taja. Taus­tansa vuoksi Jaro­vaja ei koe kirjal­li­sia tehtä­viä haas­ta­vim­pina. Vaikeinta on olla armol­li­nen itselleen.

– Sain tapah­tu­masta uuden ja hyödyl­li­sen idean. Keskus­te­limme siitä, että usein 80­­–90 prosent­tia on oikein hyvä. Minulle, perfek­tio­nis­tille ja henki­lölle, joka haluaa aina tehdä kaiken täydel­li­sesti, tämä oli uusi oivallus.

Tukea on saata­villa ja koko ajan kehi­te­tään lisää

Täysin samoja huomioita ja toiveita tuen muodoista on pohdittu opetus­hen­ki­lös­tön keskuu­dessa. Opet­ta­jat etsivät perus­työn ohella ratkai­suja arjessa ilme­ne­viin yksi­löl­listä ohjausta vaati­viin tuen tarpei­siin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kootaan parasta aikaa tieto­pa­ket­tia tarjolla olevista tuki­toi­mista sekä ohjeita oppi­mi­sen ja opetuk­sen tueksi yhteis­työssä S2-opet­ta­jien kanssa. 

Yksi esimerkki suomi vieraana kielenä -opis­ke­li­joille tarjot­ta­vasta tuesta on lisä­aika tent­tiin. Opis­ke­lija saa pyydet­täessä 15-30 minuut­tia lisä­ai­kaa tent­tiin. Vieras­kie­li­si­sillä opis­ke­li­joilla menee pidempi aika tehtä­vän­an­to­jen ymmär­tä­mi­seen ja erityi­sesti tekstin tuot­ta­mi­seen. Lisä­ajalla varmis­te­taan, että opis­ke­lija pystyisi osoit­ta­maan osaa­mi­sensa tentissä parem­min. Mielen­kiin­toi­sia ovat myös kysy­myk­set siitä, voisiko arviointi koostua osit­tain muus­ta­kin kuin tent­ti­tu­lok­sesta varsin­kin ensim­mäis­ten opin­to­jak­so­jen aikana.

Tällä hetkellä opis­ke­li­jan tärkein tuki kielen oppi­mi­seen ja ammat­ti­sa­nas­ton hallit­se­mi­seen tulee opetus­hen­ki­lös­töltä joka­päi­väi­sessä arjessa ja opetuk­sessa. Tämän lisäksi tarjolla on kielikli­ni­koita, jonne opis­ke­li­jat voivat mennä haas­ta­vien opis­ke­lu­teh­tä­vien kanssa hake­maan tukea. Myös opin­to­pii­reissä on tarjolla tukea jo haas­ta­vim­maksi koetun kirjoit­ta­mi­sen osalta.

Sekä opis­ke­li­joilta että opetus­hen­ki­lös­töltä on kuultu toiveita opin­näy­te­työ­pro­ses­sin kehit­tä­mi­seksi niin, että se tukisi nykyistä parem­min opis­ke­li­jaa, joka ei puhu suomea äidin­kie­le­nään. Opin­näy­te­työn teks­tia­sun tarkas­ta­mi­seen opis­ke­li­jat saavat lisä­tu­kea jo nyt.

On tärkeää, että sekä opis­ke­li­jat että opetus­hen­ki­löstö ovat tietoi­sia tarjolla olevista tuki­toi­men­pi­teistä. Lisää tiedot­ta­mista tarvi­taan vielä, jotta opetus­hen­ki­löstö osaa tarjota tukea ja opis­ke­li­jat sitä pyytää.


Kirjoit­ta­jat:

Taru Väisä­nen, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mia Sevo­nius-Male, maahan­muut­ta­ja­työn asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Leena Hiltu­nen, opin­to­ku­raat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anna Jaro­vaja, media­nomi-opis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Opis­ke­li­joi­den tapaa­mi­sessa keskus­telu kävi vilk­kaana. Kuva: Mia Sevo­nius-Male.