Tapah­tuma-alan tule­vai­suu­den näkymiä: digi­taa­li­suutta ja kestä­vää kehitystä

Tapah­tuma-alan kehit­tä­mi­seen panos­tava hank­keemme Smart Event Mana­gers järjesti opin­to­mat­kan tapah­tuma-alan toimi­joille ja alasta kiin­nos­tu­neille Jyväs­ky­lään ja Tampe­reelle 27.-29.9.2022. Matkan keskei­sim­piä teemoja olivat digi­taa­li­suus ja kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­noissa. Matkan ohjel­maan kuului­vat erilai­set yritys­vie­rai­lut ja osal­lis­tu­mi­nen musiik­kia hyödyn­tä­vien luovien alojen tule­vai­suus­foo­ru­miin Music x Mediaan. Yhtei­sellä linja-auto­mat­kalla tutus­tu­mi­nen kävi luon­te­vasti ja iloinen nauru raikui jo alkumatkasta.

Kuinka virtu­aa­li­sesta kahvi­tauosta saadaan sosiaalinen?

Digi­taa­li­suu­den tarjoa­miin ratkai­sui­hin kävimme tutus­tu­massa ensin Jyväs­ky­lässä, missä toimii virtu­aa­li­ta­pah­tuma-alustaa pyörit­tävä Liveto. Yritystä esit­teli toimi­tus­joh­taja Antti Korho­nen. Tällä hetkellä yrityk­sen toiminta keskit­tyy uudella alus­talla strii­mat­ta­vien tapah­tu­mien kaupal­lis­ta­mi­seen sekä osal­lis­tu­jien akti­voin­tiin. Virtu­aa­li­ta­pah­tuma-alusta tarjoaa erilai­sia mahdol­li­suuk­sia akti­voin­nin teke­mi­seen, kuten chatin, verkos­toi­tu­mis­ti­loja, erilais­ten etkojen ja jatko­jen järjestämismahdollisuuksia.

Monella toimi­jalla on käytössä useita erilai­sia palve­luita, ja Liveton tavoite on koota kaikki toiminta yhdelle alus­talle. Samalla alusta antaa paikan, johon voi kerätä mahdol­li­sim­man laajasti tietoa osal­lis­tu­jista. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jällä on näin mahdol­li­suus seurata osal­lis­tu­jien aktii­vi­suutta ja saatu­jen tieto­jen perus­teella niin kohden­taa mark­ki­noin­tia kuin kehit­tää tapahtumaa.

Koronan vuoksi virtu­aa­li­ta­pah­tu­mien kysyntä nousi aivan valta­vaksi ja kaikki olivat aiheesta innos­tu­neita. Nyt pande­mian helli­tet­tyä ala on pysäh­ty­nyt ja hakee muoto­aan uudel­leen. Antti Korho­sen mukaan virtu­aa­li­suus tuli aluksi kuin annet­tuna. Suurim­man huuman laan­nut­tua toimin­taa pitäisi lähteä kehit­tä­mään. Mutta ennen kuin lähde­tään juok­se­maan jälleen uusien tekno­lo­gioi­den perässä, oleel­lista olisi opettaa yleisö käyt­tä­mään perus­toi­min­toja, mitä tarjolla jo on. Tapah­tu­man tekijän tulisi itse opetella hyödyn­tä­mään jo olemassa olevia työka­luja, ennen kuin lähde­tään hake­maan jotain uutta. Vasta sen jälkeen on järke­vää ruveta käyt­tä­mään uusia tekno­lo­gioita. Kuiten­kin oleel­li­sinta olisi selvit­tää, mitä yleisö todella haluaa ja samalla selvit­tää itselle, mikä on tapah­tu­man tavoite ja mitä sen toteut­ta­mi­sella halu­taan saada aikai­seksi. Käytet­tä­vät työka­lut tulisi aina valita noiden päämää­rien mukaan.

Liveto kehit­tää digi­taa­li­sia työka­luja tapah­tuma-alalle. Kuva: Maria Iltola.

Antti Korho­nen myös epäilee, että live­ta­pah­tu­mista tulee ns. premium­tuote. Niitä järjes­te­tään harvem­min, mutta niihin ollaan valmiita panos­ta­maan enemmän. Usein tois­tu­vat ja ei niin spesi­aa­lit tilai­suu­det, kuten kokouk­set ja monet messut on mahdol­lista toteut­taa virtuaalisesti.

Onnis­tuak­seen virtu­aa­li­ta­pah­tu­mat vaati­vat aina niin osal­lis­tu­jalta kuin toteut­ta­jal­ta­kin aktii­vi­suutta, että niistä saisi parhaan tulok­sen irti. Jos itse ei ole valmis osal­lis­tu­maan keskus­te­lui­hin tai seuraa­maan ohjel­maa, ei siitä voi syyttää tapah­tu­man järjes­tä­jää. Samalla tavalla kuin kahvi­huo­neessa, ei yksi ihminen riitä synnyt­tä­mään vuorovaikutusta.

Tapah­tuma-alan hiili­ja­lan­jäl­jen selvittäminen

Digi­taa­li­suu­della pyri­tään paran­ta­maan myös kestä­vän kehi­tyk­sen toimia tapah­tuma-alan hiili­ja­lan­jäl­jen selvit­tä­mi­seksi ja sen pienen­tä­mi­seksi. Tapah­tuma-ala on kasva­nut nelin­ker­tai­seksi muuta­man vuosi­kym­me­nen aikana ja esitys­ten raken­tei­den koot kasva­neet sen mukai­sesti. Suurelta osin se tarkoit­taa myös suurem­paa hiili­ja­lan­jäl­keä koko alalle.

Suomen elävän musii­kin hiili­ja­lan­jälki -hank­keessa, jota hallin­noi Suomen Jazz­liitto, on toteu­tettu hiili­ja­lan­jäl­jen selvit­tä­mi­seksi lasken­ta­malli, joka toimii useam­malla alalla. Ilmas­ton muutok­sella tulee olemaan todella isot vaiku­tuk­set tapah­tuma-alaan jo pelkäs­tään turval­li­suu­den tai kulje­tus­ten järjes­tä­mi­sen kannalta. Hank­keen tavoit­teena on, että tapah­tu­mia voidaan järjes­tää vielä vuonna 2050. 

Tapah­tu­missa kestä­vän kehi­tyk­sen mukaista toimin­taa on toteu­tettu jo usean vuoden ajan, nyt tavoit­teena on saada mukaan myös tapah­tu­mia järjes­tä­vät tilat sekä yksit­täi­set muusi­kot. Laskuri kerää laajasti tietoa niin myyn­ti­mää­ristä kuin kohteista. Sen myötä on mahdol­li­suus selvit­tää, mistä päästöt tulevat ja kenellä niihin on mahdol­li­suus vaikut­taa. Julkis­ta­malla saadut tulok­set, toivo­taan muiden­kin innos­tu­van ja lähte­vän mukaan hiili­neut­raa­liu­den saavut­ta­mi­sen tielle. Tärkeää on tiedos­taa, että ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­sessa kamp­pai­lussa jokai­sella on vastuunsa.

Music x Median Kohti hiili­neut­raa­liutta -panee­lissa keskus­tel­tiin tapah­tuma-alan kestä­västä kehi­tyk­sestä. Kuva: Maria Iltola.

Hiili­ja­lan­jäl­keä on mahdol­lista pienen­tää kompen­saa­tiolla, mutta se ei kuiten­kaan riitä vaan omia pääs­töjä täytyy samalla pienen­tää. On tärkeää selvit­tää, mistä todel­li­set päästöt synty­vät, että kompen­saa­tiot ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen ovat oikeasti merki­tyk­sel­li­siä. Esimer­kiksi, jos esityk­sen sähköt on kompen­soitu, mutta suurim­mat päästöt synty­vät kalus­toja kuljet­ta­vista rekoista, on panos­tus mennyt lähes hukkaan. Tapah­tuma-alan suurin ongelma on edel­leen yleisön saapu­mi­nen paikalle. Julkis­ten liiken­ne­vä­li­nei­den käytön mark­ki­noin­tiin tulisi panos­taa entistä enemmän ja pyytää siihen apua myös tapah­tu­man artisteilta.

Elävän musii­kin alan toimi­joille on kehi­tetty myös oma sovel­lus ELMA, jonka avulla alan kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teita avataan ja opas­te­taan oman toimin­nan kehit­tä­mi­sessä. Alus­talta saa tietoa eri toimin­ta­ta­voista ja kohteista, joihin omat kestä­vän kehi­tyk­sen toimensa voi kohdis­taa. Tavoit­teena on, että toimi­jat määrit­te­le­vät itse, mihin tällä hetkellä keskit­ty­vät ja minkä­lai­sessa aika­tau­lussa, kaikkea ei ole tarkoi­tus toteut­taa kerralla. Alus­talta löytyy toimen­pi­de­pankki ja tietoai­neis­ton avulla on mahdol­lista järjes­tää, vaikka työpa­joja. Hiili­kus­tan­nuk­siin on jokai­sen jollain tavalla osal­lis­tut­tava, jos haluamme nauttia elävästä musii­kista ja erilai­sista tapah­tu­mista vielä tulevaisuudessakin.


Kirjoit­taja:

Maria Iltola, projek­ti­asian­tun­tija, Smart Event Mana­gers -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Caleb Oquendo