Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Tapahtuma-alan tulevai­suuden näkymiä: digitaa­li­suutta ja kestävää kehitystä

Tapahtuma-alan kehit­tä­miseen panostava hankkeemme Smart Event Managers järjesti opinto­matkan tapahtuma-alan toimi­joille ja alasta kiinnos­tu­neille Jyväs­kylään ja Tampe­reelle 27.-29.9.2022. Matkan keskei­simpiä teemoja olivat digitaa­lisuus ja kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­noissa. Matkan ohjelmaan kuuluivat erilaiset yritys­vie­railut ja osallis­tu­minen musiikkia hyödyn­tävien luovien alojen tulevai­suus­foo­rumiin Music x Mediaan. Yhtei­sellä linja-automat­kalla tutus­tu­minen kävi luonte­vasti ja iloinen nauru raikui jo alkumatkasta.

Kuinka virtu­aa­li­sesta kahvi­tauosta saadaan sosiaalinen?

Digitaa­li­suuden tarjoamiin ratkai­suihin kävimme tutus­tu­massa ensin Jyväs­ky­lässä, missä toimii virtu­aa­li­ta­pahtuma-alustaa pyörittävä Liveto. Yritystä esitteli toimi­tus­johtaja Antti Korhonen. Tällä hetkellä yrityksen toiminta keskittyy uudella alustalla strii­mat­tavien tapah­tumien kaupal­lis­ta­miseen sekä osallis­tujien aktivointiin. Virtu­aa­li­ta­pahtuma-alusta tarjoaa erilaisia mahdol­li­suuksia aktivoinnin tekemiseen, kuten chatin, verkos­toi­tu­mis­tiloja, erilaisten etkojen ja jatkojen järjestämismahdollisuuksia.

Monella toimi­jalla on käytössä useita erilaisia palve­luita, ja Liveton tavoite on koota kaikki toiminta yhdelle alustalle. Samalla alusta antaa paikan, johon voi kerätä mahdol­li­simman laajasti tietoa osallis­tu­jista. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jällä on näin mahdol­lisuus seurata osallis­tujien aktii­vi­suutta ja saatujen tietojen perus­teella niin kohdentaa markki­nointia kuin kehittää tapahtumaa.

Koronan vuoksi virtu­aa­li­ta­pah­tumien kysyntä nousi aivan valta­vaksi ja kaikki olivat aiheesta innos­tu­neita. Nyt pandemian helli­tettyä ala on pysäh­tynyt ja hakee muotoaan uudelleen. Antti Korhosen mukaan virtu­aa­lisuus tuli aluksi kuin annettuna. Suurimman huuman laannuttua toimintaa pitäisi lähteä kehit­tämään. Mutta ennen kuin lähdetään juoksemaan jälleen uusien tekno­lo­gioiden perässä, oleel­lista olisi opettaa yleisö käyttämään perus­toi­mintoja, mitä tarjolla jo on. Tapah­tuman tekijän tulisi itse opetella hyödyn­tämään jo olemassa olevia työkaluja, ennen kuin lähdetään hakemaan jotain uutta. Vasta sen jälkeen on järkevää ruveta käyttämään uusia tekno­lo­gioita. Kuitenkin oleel­li­sinta olisi selvittää, mitä yleisö todella haluaa ja samalla selvittää itselle, mikä on tapah­tuman tavoite ja mitä sen toteut­ta­mi­sella halutaan saada aikai­seksi. Käytet­tävät työkalut tulisi aina valita noiden päämäärien mukaan.

Liveto kehittää digitaa­lisia työkaluja tapahtuma-alalle. Kuva: Maria Iltola.

Antti Korhonen myös epäilee, että liveta­pah­tu­mista tulee ns. premiumtuote. Niitä järjes­tetään harvemmin, mutta niihin ollaan valmiita panos­tamaan enemmän. Usein toistuvat ja ei niin spesi­aalit tilai­suudet, kuten kokoukset ja monet messut on mahdol­lista toteuttaa virtuaalisesti.

Onnis­tuakseen virtu­aa­li­ta­pah­tumat vaativat aina niin osallis­tu­jalta kuin toteut­ta­jal­takin aktii­vi­suutta, että niistä saisi parhaan tuloksen irti. Jos itse ei ole valmis osallis­tumaan keskus­te­luihin tai seuraamaan ohjelmaa, ei siitä voi syyttää tapah­tuman järjes­täjää. Samalla tavalla kuin kahvi­huo­neessa, ei yksi ihminen riitä synnyt­tämään vuorovaikutusta.

Tapahtuma-alan hiili­ja­lan­jäljen selvittäminen

Digitaa­li­suu­della pyritään paran­tamaan myös kestävän kehityksen toimia tapahtuma-alan hiili­ja­lan­jäljen selvit­tä­mi­seksi ja sen pienen­tä­mi­seksi. Tapahtuma-ala on kasvanut nelin­ker­tai­seksi muutaman vuosi­kym­menen aikana ja esitysten raken­teiden koot kasvaneet sen mukai­sesti. Suurelta osin se tarkoittaa myös suurempaa hiili­ja­lan­jälkeä koko alalle.

Suomen elävän musiikin hiili­ja­lan­jälki -hankkeessa, jota hallinnoi Suomen Jazzliitto, on toteu­tettu hiili­ja­lan­jäljen selvit­tä­mi­seksi lasken­ta­malli, joka toimii useam­malla alalla. Ilmaston muutok­sella tulee olemaan todella isot vaiku­tukset tapahtuma-alaan jo pelkästään turval­li­suuden tai kulje­tusten järjes­tä­misen kannalta. Hankkeen tavoit­teena on, että tapah­tumia voidaan järjestää vielä vuonna 2050. 

Tapah­tu­missa kestävän kehityksen mukaista toimintaa on toteu­tettu jo usean vuoden ajan, nyt tavoit­teena on saada mukaan myös tapah­tumia järjes­tävät tilat sekä yksit­täiset muusikot. Laskuri kerää laajasti tietoa niin myynti­mää­ristä kuin kohteista. Sen myötä on mahdol­lisuus selvittää, mistä päästöt tulevat ja kenellä niihin on mahdol­lisuus vaikuttaa. Julkis­ta­malla saadut tulokset, toivotaan muidenkin innos­tuvan ja lähtevän mukaan hiili­neut­raa­liuden saavut­ta­misen tielle. Tärkeää on tiedostaa, että ilmas­ton­muu­toksen vastai­sessa kamppai­lussa jokai­sella on vastuunsa.

Music x Median Kohti hiili­neut­raa­liutta -panee­lissa keskus­teltiin tapahtuma-alan kestä­västä kehityk­sestä. Kuva: Maria Iltola.

Hiili­ja­lan­jälkeä on mahdol­lista pienentää kompen­saa­tiolla, mutta se ei kuitenkaan riitä vaan omia päästöjä täytyy samalla pienentää. On tärkeää selvittää, mistä todel­liset päästöt syntyvät, että kompen­saatiot ja päästöjen vähen­tä­minen ovat oikeasti merki­tyk­sel­lisiä. Esimer­kiksi, jos esityksen sähköt on kompen­soitu, mutta suurimmat päästöt syntyvät kalustoja kuljet­ta­vista rekoista, on panostus mennyt lähes hukkaan. Tapahtuma-alan suurin ongelma on edelleen yleisön saapu­minen paikalle. Julkisten liiken­ne­vä­li­neiden käytön markki­nointiin tulisi panostaa entistä enemmän ja pyytää siihen apua myös tapah­tuman artisteilta.

Elävän musiikin alan toimi­joille on kehitetty myös oma sovellus ELMA, jonka avulla alan kestävän kehityksen tavoit­teita avataan ja opastetaan oman toiminnan kehit­tä­mi­sessä. Alustalta saa tietoa eri toimin­ta­ta­voista ja kohteista, joihin omat kestävän kehityksen toimensa voi kohdistaa. Tavoit­teena on, että toimijat määrit­te­levät itse, mihin tällä hetkellä keskit­tyvät ja minkä­lai­sessa aikatau­lussa, kaikkea ei ole tarkoitus toteuttaa kerralla. Alustalta löytyy toimen­pi­de­pankki ja tietoai­neiston avulla on mahdol­lista järjestää, vaikka työpajoja. Hiili­kus­tan­nuksiin on jokaisen jollain tavalla osallis­tuttava, jos haluamme nauttia elävästä musii­kista ja erilai­sista tapah­tu­mista vielä tulevaisuudessakin.


Kirjoittaja:

Maria Iltola, projek­ti­asian­tuntija, Smart Event Managers -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Caleb Oquendo