Categories
Pulssi Videot Kestävää hyvinvointia

Karelia 30 -areena : Työhy­vin­vointi ja uniterveys

Karelia 30 -areenan kuuden­nessa jaksossa pureu­dutaan työhy­vin­vointiin ja siihen liittyvään uniterveyteen.

Riittävä uni on jokai­selle meistä välttä­mä­töntä, ja siitä myös kannattaa pitää huolta.
Miksi uni on meille ihmisille niin kovin tärkeää, ja mitä unenpuute meissä aiheuttaa? Millai­silla asioilla voi itse vaikuttaa unenlaatuun? Myös työnan­tajan kannattaa panostaa työyh­teisön uniter­veyden edistä­miseen. Mitä keinoja siihen on olemassa?

Aiheesta ovat keskus­te­le­massa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki ja lehtori Päivi Franssila. Juontajana toimii Harri Mikkonen.

Katso video tästä: