Karelia 30 -areena : Työhy­vin­vointi ja uniterveys

Karelia 30 -areenan kuuden­nessa jaksossa pureu­du­taan työhy­vin­voin­tiin ja siihen liit­ty­vään uniterveyteen.

Riit­tävä uni on jokai­selle meistä vält­tä­mä­töntä, ja siitä myös kannat­taa pitää huolta.
Miksi uni on meille ihmi­sille niin kovin tärkeää, ja mitä unen­puute meissä aiheut­taa? Millai­silla asioilla voi itse vaikut­taa unen­laa­tuun? Myös työnan­ta­jan kannat­taa panos­taa työyh­tei­sön uniter­vey­den edis­tä­mi­seen. Mitä keinoja siihen on olemassa?

Aiheesta ovat keskus­te­le­massa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki ja lehtori Päivi Frans­sila. Juon­ta­jana toimii Harri Mikkonen.

Katso video tästä: