Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaa koulu­tusta kehitetään tukemaan myös englan­nin­kie­lisiä koulutuspolkuja

Suoma­lai­sissa korkea­kou­luissa pyritään kolmin­ker­tais­tamaan ulkomaa­laisten tutkinto-opiske­li­joiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteu­tu­mista tuetaan esimer­kiksi paran­ta­malla korkea­kou­lu­tuksen saavu­tet­ta­vuutta, niin että maahan­muut­tajat eivät jatkossa enää olisi aliedus­tet­tuina korkeakoulutuksessa.

Yksi tärkeä saavu­tet­ta­vuutta lisäävä ja Suomeen muutta­neiden korkea­kou­lu­polkuja sujuvoittava tekijä on korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus.

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus on vakiin­tunut osaksi monen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jontaa, ja sille on laadittu ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteis­työnä kansal­liset opetus­suun­ni­tel­ma­suo­si­tukset. Lisäksi valmen­ta­valle koulu­tuk­selle on määri­telty yhtenäiset suosi­tukset hakukel­poi­suu­desta ja hakume­net­te­lystä. Valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa paino­tetaan erityi­sesti kieli­taidon vahvis­tu­mista, mikä puolestaan tukee sekä sisään­pääsyä korkea­kou­luo­pin­toihin että opinnoissa menes­ty­mistä. Tähän saakka valmen­tavaa koulu­tusta on järjes­tetty ainoastaan suomen­kie­lisenä, ja tavoit­teena on ollut, että koulutus tukee siirtymiä nimenomaan suomen­kie­lisiin tutkinto-opintoihin.

Englan­nin­kie­linen valmentava koulutus yhdeksän ammat­ti­kor­kea­koulun yhteistyönä

Tulevai­suu­dessa korkea­kou­lu­tukseen pääsyä halutaan tukea myös niiden Suomeen muutta­neiden kohdalla, joiden suomen kielen taito on vasta kehit­ty­mässä ja joiden tavoit­teena on sen vuoksi hakeutua englan­nin­kie­lisiin tutkinto-opintoihin. Tähän tarpeeseen vastataan Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön (OKM) rahoit­ta­massa PrepProg-hankkeessa (2022–2024), jossa kehitetään vieras­kie­listä korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaa koulu­tusta. Koulu­tuk­sessa paino­tetaan englannin kielen opintoja, mutta tuetaan samalla myös kotimaisten kielten oppimista, jolla on suuri merkitys kotou­tu­misen ja Suomeen työllis­ty­misen kannalta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hallin­noi­massa PrepProg-hankkeessa on mukana myös kahdeksan muuta ammat­ti­kor­kea­koulua: Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu, Metro­polia Ammat­ti­kor­kea­koulu, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu, Turun ammat­ti­kor­kea­koulu ja Yrkes­högs­kolan Arcada. Kumppa­ni­kor­kea­koulut järjes­tävät lukuvuonna 2023–2024 englan­nin­kie­lisen valmen­tavan koulu­tuksen valta­kun­nal­lisen yhteis­to­teu­tuksen. Koulu­tuksen haku toteu­tetaan keväällä 2023, ja tarjolla on yhteensä 100 opiske­li­ja­paikkaa. Koulu­tuksen voi suorittaa joko alapai­not­tei­sessa sosiaali- ja tervey­salan, tekniikan tai liike­ta­louden toteu­tuk­sessa tai monia­lai­sessa toteu­tuk­sessa. Koulutus toteu­tetaan verkossa, jotta osallis­tu­minen on mahdol­lista eri puolilta Suomea asuin­pai­kasta riippumatta.

Pilot­ti­to­teu­tuksen kohde­ryhmänä Ukrai­nasta paenneet

Valta­kun­nal­lisen pilot­ti­to­teu­tuksen kohde­ryhmänä ovat OKM:n rahoi­tus­pää­töksen mukai­sesti Ukrai­nasta paenneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt heidän koulutus- ja työlli­syys­pol­ku­jensa sekä osalli­suuden ja integraation edistä­mi­seksi. Pilot­ti­to­teu­tuk­sessa voidaan käyttää tarpeen mukaan opetuksen ja ohjauksen tukikielenä ukrainaa, venäjää, suomea tai ruotsia. Kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen yhteisenä tavoit­teena on, että hankkeen jälkeen englan­nin­kie­linen valmentava koulutus vakiin­nu­tetaan osaksi korkea­kou­lujen opinto­tar­jontaa ja että se on tarjolla tilapäistä suojelua saavien lisäksi laajasti myös muille Suomeen muuttaneille.


Kirjoit­tajat:

Mia Sevonius-Male, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Tiina Hirard, projek­ti­pääl­likkö, Turun ammattikorkeakoulu

PreProg-hankkeen osallistujien logot: Arcada, Karelia, LAB, Metropolia, OAMK, Savonia, Tampereen amk, Turun amk, XAMK, OKM