Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­vaa koulu­tusta kehi­te­tään tuke­maan myös englan­nin­kie­li­siä koulutuspolkuja

Suoma­lai­sissa korkea­kou­luissa pyri­tään kolmin­ker­tais­ta­maan ulko­maa­lais­ten tutkinto-opis­ke­li­joi­den määrä vuoteen 2030 mennessä. Tavoit­teen toteu­tu­mista tuetaan esimer­kiksi paran­ta­malla korkea­kou­lu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuutta, niin että maahan­muut­ta­jat eivät jatkossa enää olisi alie­dus­tet­tuina korkeakoulutuksessa.

Yksi tärkeä saavu­tet­ta­vuutta lisäävä ja Suomeen muut­ta­nei­den korkea­kou­lu­pol­kuja suju­voit­tava tekijä on korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­tava koulutus.

Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­tava koulu­tus on vakiin­tu­nut osaksi monen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­tar­jon­taa, ja sille on laadittu ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhteis­työnä kansal­li­set opetus­suun­ni­tel­ma­suo­si­tuk­set. Lisäksi valmen­ta­valle koulu­tuk­selle on määri­telty yhte­näi­set suosi­tuk­set haku­kel­poi­suu­desta ja haku­me­net­te­lystä. Valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa paino­te­taan erityi­sesti kieli­tai­don vahvis­tu­mista, mikä puoles­taan tukee sekä sisään­pää­syä korkea­kou­luo­pin­toi­hin että opin­noissa menes­ty­mistä. Tähän saakka valmen­ta­vaa koulu­tusta on järjes­tetty ainoas­taan suomen­kie­li­senä, ja tavoit­teena on ollut, että koulu­tus tukee siir­ty­miä nime­no­maan suomen­kie­li­siin tutkinto-opintoihin.

Englan­nin­kie­li­nen valmen­tava koulu­tus yhdek­sän ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteistyönä

Tule­vai­suu­dessa korkea­kou­lu­tuk­seen pääsyä halu­taan tukea myös niiden Suomeen muut­ta­nei­den kohdalla, joiden suomen kielen taito on vasta kehit­ty­mässä ja joiden tavoit­teena on sen vuoksi hakeu­tua englan­nin­kie­li­siin tutkinto-opin­toi­hin. Tähän tarpee­seen vasta­taan Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön (OKM) rahoit­ta­massa Prep­Prog-hank­keessa (2022–2024), jossa kehi­te­tään vieras­kie­listä korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­vaa koulu­tusta. Koulu­tuk­sessa paino­te­taan englan­nin kielen opin­toja, mutta tuetaan samalla myös koti­mais­ten kielten oppi­mista, jolla on suuri merki­tys kotou­tu­mi­sen ja Suomeen työl­lis­ty­mi­sen kannalta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noi­massa Prep­Prog-hank­keessa on mukana myös kahdek­san muuta ammat­ti­kor­kea­kou­lua: Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu, Metro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­koulu, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu, Turun ammat­ti­kor­kea­koulu ja Yrkes­högs­ko­lan Arcada. Kump­pa­ni­kor­kea­kou­lut järjes­tä­vät luku­vuonna 2023–2024 englan­nin­kie­li­sen valmen­ta­van koulu­tuk­sen valta­kun­nal­li­sen yhteis­to­teu­tuk­sen. Koulu­tuk­sen haku toteu­te­taan keväällä 2023, ja tarjolla on yhteensä 100 opis­ke­li­ja­paik­kaa. Koulu­tuk­sen voi suorit­taa joko alapai­not­tei­sessa sosi­aali- ja tervey­sa­lan, teknii­kan tai liike­ta­lou­den toteu­tuk­sessa tai monia­lai­sessa toteu­tuk­sessa. Koulu­tus toteu­te­taan verkossa, jotta osal­lis­tu­mi­nen on mahdol­lista eri puolilta Suomea asuin­pai­kasta riippumatta.

Pilot­ti­to­teu­tuk­sen kohde­ryh­mänä Ukrai­nasta paenneet

Valta­kun­nal­li­sen pilot­ti­to­teu­tuk­sen kohde­ryh­mänä ovat OKM:n rahoi­tus­pää­tök­sen mukai­sesti Ukrai­nasta paen­neet tila­päistä suoje­lua saavat henki­löt heidän koulu­tus- ja työl­li­syys­pol­ku­jensa sekä osal­li­suu­den ja inte­graa­tion edis­tä­mi­seksi. Pilot­ti­to­teu­tuk­sessa voidaan käyttää tarpeen mukaan opetuk­sen ja ohjauk­sen tuki­kie­lenä ukrai­naa, venäjää, suomea tai ruotsia. Kump­pa­ni­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­senä tavoit­teena on, että hank­keen jälkeen englan­nin­kie­li­nen valmen­tava koulu­tus vakiin­nu­te­taan osaksi korkea­kou­lu­jen opin­to­tar­jon­taa ja että se on tarjolla tila­päistä suoje­lua saavien lisäksi laajasti myös muille Suomeen muuttaneille.


Kirjoit­ta­jat:

Mia Sevo­nius-Male, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Tiina Hirard, projek­ti­pääl­likkö, Turun ammattikorkeakoulu

PreProg-hankkeen osallistujien logot: Arcada, Karelia, LAB, Metropolia, OAMK, Savonia, Tampereen amk, Turun amk, XAMK, OKM